Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Timosan

   1 mg/ml depotögondroppar

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD TIMOSAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER TIMOSAN
   3. HUR DU ANVÄNDER TIMOSAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR TIMOSAN SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD TIMOSAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Timosan innehåller timolol, som är en betablockerare som sänker ögontrycket genom att minska vätskebildningen i främre kammaren.

   Timosan används för att sänka ögontrycket vid kronisk grön starr (glaukom med öppen kammarvinkel) samt vid för högt tryck i ögat.

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som anges i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på förpackningen.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER TIMOSAN

   Använd inte Timosan

   • om du är allergisk mot timolol, betablockerare eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du för närvarande har eller tidigare har haft problem i andningsvägarna, t.ex. astma, allvarlig kronisk obstruktiv bronkit (en allvarlig lungsjukdom som kan orsaka pipande/väsande andning, andningssvårigheter och/eller långvarig hosta)

   • om du har låg puls, hjärtsvikt eller hjärtrytmrubbningar (oregelbunden hjärtrytm).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Timosan om du för närvarande har eller tidigare har haft

   • sjukdom i hjärtats kranskärl (med symtom som t.ex. bröstsmärta, tryck över bröstet, andfåddhet eller andnöd), hjärtsvikt, lågt blodtryck

   • störningar i hjärtrytmen, t.ex. långsam hjärtrytm

   • andningsproblem, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

   • sjukdom som ger försämrad blodcirkulation (t.ex. Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom)

   • diabetes, eftersom timolol kan dölja tecken och symtom på lågt blodsocker

   • överaktiv sköldkörtel, eftersom timolol kan dölja sjukdomstecken och symtom

   • atopi (ärftlig benägenhet att utveckla allergi) eller allvarlig anafylaktisk (allergisk) reaktion, eftersom timolol kan påverka effektiviteten hos adrenalin (som används för behandling vid anafylaktisk reaktion)

   • sjukdom i hornhinnan (ögonglobens främre skikt), eftersom betablockerare kan ge torra ögon

   Om du ska genomgå en operation ska du informera läkaren om att du använder Timosan, eftersom timolol kan påverka effekten hos vissa läkemedel som används vid narkos.


   Barn

   Timosan rekommenderas inte för barn, eftersom klinisk erfarenhet saknas.

   Andra läkemedel och Timosan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.Timosan kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som du använder, även andra ögondroppar mot glaukom.


   Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda:

   • läkemedel som sänker blodtrycket

   • hjärtmediciner

   • kinidin (används vid hjärtsjukdom och för behandling av vissa typer av malaria)

   • läkemedel mot diabetes.

   • läkemedel mot depression som innehåller fluoxetin eller paroxetin

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, ska du rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Använd inte Timosan om du är gravid, såvida inte din läkare anser att det är nödvändigt. Risk finns att fostret påverkas.


   Använd inte Timosan om du ammar. Timosan kan överföras till bröstmjölken.

   Om du ammar ska du rådfråga läkare innan du tar något detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Timosan kan i samband med droppning ge kortvarig övergående dimsyn.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Timosan innehåller bensalkoniumklorid

   Timosan ögondroppar på flaska innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation i ögat. Bensalkoniumklorid kan missfärga mjuka kontaktlinser och ska därför inte användas i kombination med mjuka kontaktlinser. Sådana kontaktlinser ska därför tas ut innan ögonen behandlas med ögondropparna och ska inte sättas in igen förrän tidigast 30 minuter efter behandlingen.


   3. HUR DU ANVÄNDER TIMOSAN

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos är en droppe om dagen i ögat/ögonen. Medel som ges samtidigt med Timosan i ögat bör ges med minst 10 minuters mellanrum.

   Efter att du applicerat Timosan ska du trycka med ett finger i ögonvrån närmast näsan (fig. 4) och hålla kvar fingret där i 2 minuter. På så sätt förhindrar du att timolol når övriga delar av kroppen.


   Före användning:

   • tvätta händerna

   • välj den position som känns naturligast för dig (du kan t.ex. sitta ner, ligga på rygg eller stå framför spegeln)


   Applicering:

   1. Öppna flaskan. Undvik att röra vid något med flaskans spets så att innehållet inte blir förorenat.


   2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan ovanför ögat.


   Timosan bild 1


   3. Dra det nedre ögonlocket nedåt, rikta blicken uppåt och pressa ut en droppe i ögat.


   Timosan bild 2


   4. Slut ögat och tryck med fingret i den inre ögonvrån under 2 minuter. På så sätt undviker du att ögonmedicinen rinner ner i tårkanalen. Tillslut flaskan.


   Timosan bild 3


   Ögondroppsflaskan är personlig.

   Om du har använt för stor mängd av Timosan

   En för stor dos av Timosan kan spolas ur ögat med ljummet kranvatten. Om detta inte är möjligt ska du kontakta läkare, sjukhus eller giftinformationscentralen, tel 112, för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Timosan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Timosan

   Avbryt inte behandlingen med Timosan utan att först ha talat med läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna, om inte biverkningarna är allvarliga. Tala med läkare eller apotekspersonal om du är orolig. Avbryt inte behandlingen med Timosan utan att först ha talat med läkare.


   De vanligaste biverkningarna (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter) är brännande känsla i ögonen och rödögdhet (ögonirritation) samt synstörningar såsom dimsyn.


   Mindre vanliga biverkningar (hos 1 till 10 av 1000 patienter) är inflammation i ögats bindhinna eller hornhinna (ögonglobens främre skikt), torra ögon och känsla av att ha fått ”skräp” i ögat, huvudvärk, yrsel, andnöd.


   Sällsynta biverkningar (hos färre än 1 av 1000 patienter) är t.ex. minskad känslighet i hornhinnan.


   Liksom för andra ögonläkemedel tas timolol upp i blodet. Detta kan orsaka biverkningar som liknar de som kan ses för betablockerare som tas via munnen (oralt) eller ges med injektion. Förekomsten av biverkningar efter att läkemedlet har droppats i ögat är lägre än då läkemedlet tas via munnen eller med injektion. Bland de uppräknade biverkningarna ingår följande reaktioner som setts inom gruppen betablockerare för användning i ögonen:

   • Allergiska reaktioner som påverkar hela kroppen inklusive angioödem (svullnad under huden, som kan uppträda i ansikte armar och ben, och kan göra det svårt att svälja och att andas), nässelfeber, lokala eller allmänna utslag, klåda, plötslig allvarlig livshotande allergisk reaktion.

   • Låg blodsockernivå.

   • Sömnsvårigheter (insomni), depression, mardrömmar, minnesförlust, förvirring.

   • Svimningar, stroke (slaganfall), försämrad blodtillförsel till hjärnan, ökade symtom och tecken på myasthenia gravis (muskelsjukdom), onormala känselförnimmelser som stickningar och myrkrypningar.

   • Ögonirritation (t.ex. stickande känsla, klåda, rinnande ögon), ögonlocksinflammation, avlossning av den blodkärlsinnehållande hinna som ligger under näthinnan efter filtrationskirurgi, vilket kan ge synrubbningar, korneal erosion (skador på ögonglobens främre skikt), hängande ögonlock (som gör att ögat förblir till hälften stängt), dubbelseende, minskad tårsekretion, refraktionsförändringar (synrubbningar).

   • Låg puls, bröstsmärta, hjärtklappning, ödem (vätskeansamling), förändrad puls eller hjärtrytm, kronisk hjärtsvikt (hjärtsjukdom med andfåddhet, svullna fötter och ben, på grund av vätskeansamling), en typ av hjärtrytmrubbning, hjärtinfarkt, hjärtsvikt.

   • Lågt blodtryck, Raynauds fenomen, kalla händer och fötter.

   • Förträngning i luftvägarna i lungorna (framför allt hos patienter med befintlig sjukdom), hosta.

   • Smakrubbningar, illamående, matsmältningsproblem, diarré, muntorrhet, buksmärta, kräkningar.

   • Håravfall, vita/silverfärgade (psoriasisliknande) hudutslag eller förvärrad psoriasis, andra former av hudutslag.

   • Muskelvärk som inte är träningsrelaterad.

   • Nedsatt sexuell funktion, minskad sexlust, Peyronies sjukdom (som ger ärrvävnad och förhårdnader i penis).

   • Muskelsvaghet, muskeltrötthet.

   • Tinnitus.


   Sluta att ta Timosan och kontakta omedelbart din läkare om svullnad uppstår i t.ex. ansikte, tunga och/eller svalg eller om du drabbas av nässelutslag eller andnöd eller får svårt att svälja.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. HUR TIMOSAN SKA FÖRVARAS

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Förvaras vid högst 25 oC. Får ej frysas.

   • Förvaras i ytterförpackningen (ljuskänsligt).

   • Öppnad flaska är hållbar i 4 veckor.

   • Förpackningen ska förvaras upp och ned för bättre droppning.

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Använd inte detta läkemedel om du ser tecken på att det har förändrats.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är timololmaleat motsvarande 1 mg/ml timolol.

   • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel) 0,05 mg/ml, sorbitol, polyvinylalkohol, karbomer, natriumacetat, lysin och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Droppflaskan är tillverkad av polyeten och är försedd med droppipett och skruvkork.

   Förpackningsstorlekar: 1 x 5 ml och 3 x 5 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Santen Oy

   Niittyhaankatu 20

   FI-33720 Tammerfors

   Finland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   SantenPharma

   Solna Torg 3

   171 45 Solna


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se/.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2013-05-23

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Timosan

  Depotögondroppar 1 mg/ml 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 550897
  • Tillverkare: Santen Oy

  107,42 kr

  Jämförspris: 21,48 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?