• Teofyllin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Theo-Dur

   200 mg, 300 mg depottabletter
   teofyllin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Theo-Dur är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Theo-Dur
   3. Hur du använder Theo-Dur
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Theo-Dur ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Theo-Dur är och vad det används för

   Theo-Dur innehåller den aktiva substansen teofyllin som löser krampen i luftrörens muskulatur varvid luftrören vidgas och andningssvårigheterna minskar. Theo-Dur är en speciell sorts tablett, som långsamt släpper ifrån sig det verksamma ämnet. Därför behöver man bara ta Theo-Dur 2 gånger per dygn.

   Theo-Dur används vid astma och luftrörskatarr (kronisk bronkit) samt vid kramp i luftrörsmuskulaturen vid skador på lungblåsorna (emfysem).

   Teofyllin ska inte användas som förstahandsval vid behandling av astma hos barn.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Theo-Dur

   Använd inte Theo-Dur

   • om du är allergisk mot teofyllin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Theo-Dur om du:

   • har nedsatt leverfunktion

   • har hjärt- kärlsjukdom

   Det är även viktigt att du berättar för läkaren att du använder Theo-Dur om du får en infektion, hög feber eller använder antibiotika. Du ska också kontakta läkare, om du tänker sluta röka medan du använder Theo-Dur, eftersom dosen då kan behöva ändras.

   Andra läkemedel och Theo-Dur

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel samtidigt som du tar Theo-Dur. Vissa läkemedel/naturläkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Theo-Dur, t ex:

   • Cimetidin (läkemedel mot magsår)

   • Ranitidin (läkemedel mot magsår)

   • Tiklopidin (läkemedel mot bland annat blodpropp i hjärnan)

   • Mexiletin (läkemedel mot bland annat oregelbunden hjärtrytm)

   • Propafenon (läkemedel mot bland annat oregelbunden hjärtrytm)

   • Adenosin (hjälpmedel för att ställa diagnos)

   • Propranolol (läkemedel mot bland annat högt blodtryck)

   • Verapamil (läkemedel mot bland annat högt blodtryck)

   • Erytromycin (läkemedel mot bakterieinfektioner)

   • Ciprofloxacin (läkemedel mot bakterieinfektioner)

   • Norfloxacin (läkemedel mot bakterieinfektioner)

   • Rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

   • Isoniazid (läkemedel mot tuberkulos)

   • Aciklovir (läkemedel mot virusinfektioner)

   • Ritonavir (läkemedel mot virusinfektioner)

   • Metotrexat (läkemedel mot bland annat cancer)

   • Interferon-alfa (läkemedel som stimulerar immunförsvaret)

   • Allopurinol (läkemedel mot bland annat gikt)

   • Halotan (bedövningsmedel)

   • Ketamin (bedövningsmedel)

   • Fenobarbital (läkemedel mot bland annat epilepsi)

   • Fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

   • Diazepam (läkemedel mot bland annat oro)

   • Fluvoxamin (läkemedel mot bland annat depressioner)

   • Rofecoxib (läkemedel mot bland annat ledförslitning)

   • Disulfiram (avvänjningsläkemedel vid alkoholmissbruk)

   • Johannesörtextrakt (ingår i vissa naturläkemedel)

   • Felodipin (läkemedel mot högt blodtryck och kärlkramp)

   • Litium (läkemedel mot bland annat manodepressivitet)

   • Glukagon (läkemedel mot mycket lågt blodsocker vid diabetes)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Inga kända risker vid användning under graviditet.

   Amning

   Teofyllin passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Theo-Dur under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Theo-Dur påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Theo-Dur innehåller laktos

   Om du vet att du inte tål vissa typer av socker bör du kontakta din läkare innan du påbörjar behandlingen, eftersom Theo-Dur innehåller socker och laktos.


   3. Hur du använder Theo-Dur

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

   Vanlig startdos hos vuxna är 300 mg 2 gånger per dygn.

   Patienter med svårare hjärt-kärlsjukdom och nedsatt leverfunktion kan inledningsvis behöva en lägre dos.

   Tabletterna är delbara. Hel eller delad tablett får inte tuggas eller krossas och ska sväljas med minst ½ glas vatten.

   Användning för barn

   Theo-Dur depottabletter ska inte användas av barn under 6 år. Det finns andra beredningsformer av teofyllin som lämpar sig bättre till barn under 6 år.

   Om du har tagit för stor mängd av Theo-Dur

   Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   De vanligaste symtomen när du tagit för stor dos är ökad och oregelbunden hjärtverksamhet och krampanfall.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vid mycket höga teofyllinkoncentrationer i blodet kan ökad och oregelbunden hjärtverksamhet och krampanfall uppträda. Vid biverkningar av detta slag ska du kontakta läkare.

   Vanliga (Kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Illamående, kräkningar, aptitlöshet, darrningar, sömnstörningar, irritabilitet, nervositet, huvudvärk. Dessa biverkningar försvinner oftast efter en tids behandling eller ändrad dos.

   Mindre vanliga (Kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Nässelfeber, hudutslag.

   Sällsynta (Kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Muskelkramper.

   5. Hur Theo-Dur ska förvaras

   Theo-Dur förvaras vid högst 30 oC.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är teofyllin 200 mg respektive 300 mg.

   • Övriga innehållsämnen är laktos 62,4 mg respektive 93,8 mg, sockersfärer 70 mg respektive 105 mg, hypromellos, magnesiumstearat, glycerolmonostearat, vitt vax, cetylalkohol, myristylalkohol, cellulosaacetatftalat och dietylftalat.

   Övriga innehållsämnen finns med för att ge depottabletterna rätt egenskaper och för att de ska gå att tillverka.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Depottabletter 200 mg: Vita, ovala tabletter med skåra på ena sidan och gravyr THEO-DUR 200 på den andra sidan.

   Depottabletter 300 mg: Vita, stavformade tabletter med skåra på ena sidan och gravyr THEO-DUR 300 på den andra sidan.

   Förpackningsstorlekar:

   Plastburk med barnskyddat skruvlock, 100 depottabletter

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   BioPhausia AB

   Nybrokajen 7

   111 48 Stockholm

   Tillverkare

   Recipharm Uppsala AB, Uppsala

   eller

   Recipharm Stockholm AB, Jordbro

   eller

   Orion Corporation Orion Pharma, Espoo, Finland

   eller

   Orion Corporation Orion Pharma, Turku, Finland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-09.


  Theo-Dur®

  Depottablett 300 mg Teofyllin 100 styck Burk

  • Varunummer: 056481
  • Tillverkare: BioPhausia AB

  379,50 kr

  Jämförpris: 3,80 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?