Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tetmodis

   25 mg Tablett
   Tetrabenazin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD TETMODIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR TETMODIS
   3. HUR DU TAR TETMODIS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR TETMODIS SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD TETMODIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Tetmodis är ett läkemedel som hör till en grupp av läkemedel som används för behandling av störningar i nervsystemet.

   Tetmodis används för behandling av sjukdomar som orsakar ryckiga, oregelbundna, okontrollerbara rörelser (hyperkinetiska rörelsestörningar med Huntingtons chorea).

   2. INNAN DU TAR TETMODIS

   Ta inte Tetmodis

   • om du är allergisk (överkänslig) mot tetrabenazin eller mot något av övriga innehållsämnen i Tetmodis 25 mg tabletter.

   • om du använder reserpin (läkemedel för behandling av högt blodtryck och psykotiska tillstånd).

   • om du använder MAO-hämmare (läkemedel för behandling av depression).

   • om du lider av Parkinson-liknande symtom.

   • om du har en depression.

   • om du ammar.

   • om du lider av feokromocytom (tumör i binjuren).

   • om du lider av prolaktinberoende tumörer, t.ex. hypofyscancer eller bröstcancer.

   Var särskilt försiktig med Tetmodis

   • om du lider av milt till gravt nedsatt leverfunktion.

   • om du har en hjärtåkomma som kallas långt QT-syndrom, eller om du har eller har haft problem med hjärtrytmen.

   • om du börjar få mentala förändringar som förvirring eller hallucinationer, eller utvecklar stelhet i musklerna och feber, håller du kanske på att utveckla ett tillstånd som kallas neuroleptiskt malignt syndrom. Om du får dessa symtom ska du genast kontakta läkare.

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Var särskilt försiktig om du använder Tetmodis tillsammans med levodopa (läkemedel som används för att behandla Parkinsons sjukdom). 

   Använd inte Tetmodis tillsammans med reserpin. 

   Behandling med MAO-hämmare bör avbrytas 14 dagar innan behandlingen med tetrabenazin startar.

   Användning av Tetmodis tillsammans med vissa typer av antidepressiva medel, alkohol, opioider, betablockerande medel, antihypertensiva läkemedel (läkemedel för behandling av högt blodtryck), sömnmedel och neuroleptika (läkemedel för behandling av psykiska störningar) rekommenderas inte.

   Vissa läkemedel, så kallade hämmare av CYP2D6 (t.ex. fluoxetin, paroxetin, terbinafin, moklobemid och quinidin) kan orsaka ökade plasmakoncentrationer av den aktiva metaboliten dihydrotetrabenazin, varför de endast bör kombineras med försiktighet. En minskning av tetrabenazindosen kan vara nödvändig.

   Var särskilt försiktig om du använder Tetmodis tillsammans med läkemedel som är kända för att förlänga QTc-intervallet i EKG, däribland vissa läkemedel som används för att behandla mentala hälsotillstånd (neuroleptika), vissa antibiotika (t.ex. gatifloxacin, moxifloxacin) och vissa läkemedel som används för att behandla problem med hjärtrytmen (t.ex. quinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol).

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Din läkare avgör, efter att ha tagit hänsyn till alla risker och fördelar, om du kan använda Tetmodis under graviditet. Tetmodis får inte tas av ammande mödrar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tetmodis kan orsaka dåsighet och därmed förändra din körförmåga och förmåga att använda maskiner, i varierande grad beroende på dos och individuell mottaglighet.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Tetmodis

   Dessa tabletter innehåller laktos. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockertyper, kontakta då din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. HUR DU TAR TETMODIS

   Ta alltid Tetmodis enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna

   Huntingtons chorea

   Rekommenderad startdos är en halv tablett (12,5 mg) en till tre gånger om dagen. Dosen kan ökas med en halv tablett var tredje eller fjärde dag tills optimal effekt uppnås eller tills symtom på intolerans uppstår (dåsighet, Parkinsonism, depression).


   Den dagliga högsta dosen är 8 tabletter (200 mg) per dag.

   Om du har tagit maximal dos under en period på sju dagar och ditt tillstånd inte har förbättrats, är det möjligt att detta läkemedel inte hjälper dig.


   Äldre

   Den vanliga dosen har getts till äldre patienter utan att tydliga biverkningar förekommit. Dock är Parkinson-liknande effekter vanliga.


   Barn

   Behandlingen rekommenderas inte till barn.


   Patienter med nedsatt leverfunktion

   Patienter med mild till måttligt nedsatt leverfunktion bör starta med en halv tablett om dagen. För patienter med svår leversvikt är det nödvändigt med extra försiktighet.


   Patienter med njursvikt

   Tetmodis rekommenderas inte för användning till denna patientgrupp.


   Tabletten/tabletterna ska sväljas med vatten eller annan alkoholfri dryck.

   Om du har tagit för stor mängd av Tetmodis

   Om du tar för mycket Tetmodis kan du utveckla dåsighet, svettningar, lågt blodtryck och extremt låg kroppstemperatur (hypotermi). Din läkare kan behandla dessa symtom.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Tetmodis

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Istället bör du helt enkelt fortsätta med nästa dos när det är dags för den.

   Om du slutar att ta Tetmodis

   Sluta inte att ta Tetmodis om inte din läkare säger det åt dig. Ett neuroleptiskt malignt syndrom (tillstånd med hög feber, svettning, blodtrycksvariationer, muskelstelhet och medvetandestörningar) har beskrivits efter abrupt avbrott av tetrabenazin.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Tetmodis orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 


   Biverkningarna är uppdelade efter frekvens enligt följande:

   Mycket vanliga: påverkar mer än 1 användare på 10

   Vanliga: påverkar 1 till 10 användare på 100

   Mindre vanliga: påverkar 1 till 10 användare på 1 000

   Sällsynta: påverkar 1 till 10 användare på 10 000

   Mycket sällsynta: påverkar mindre än 1 användare på 10 000

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


   Mycket vanliga:

   Dåsighet (med högre doser), depression, Parkinson-liknande syndrom (okontrollerbara rörelser med händer, armar, ben och huvud, med högre doser)


   Vanliga:

   Förvirring, oro, sömnlöshet, lågt blodtryck, dysfagi (sväljningssvårigheter), illamående, kräkningar, diarré, förstoppning


   Mindre vanliga:

   Mentala förändringar som förvirring eller hallucinationer, muskelstelhet, feber, blodtrycksfall med yrsel när man ställer sig upp


   Sällsynta:

   Neuroleptiskt malignt syndrom (NMS) (tillstånd med hög feber, svettning, blodtrycksvariationer, muskelstelhet och medvetandestörningar)


   Mycket sällsynta:

   Skada på skelettmuskulaturen


   För följande biverkningar går det inte att beräkna förekomsten utifrån tillgängliga data:

   Desorientering, nervositet, oförmåga att samordna rörelser, oförmåga att sitta stilla, rörelsestörning med ofrivilliga spasmer och onormal kroppshållning (dystoni), yrsel, försämrat minne, lägre hjärtfrekvens, magssmärtor, muntorrhet


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR TETMODIS SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är tetrabenazin.

   • Varje tablett innehåller 25 mg tetrabenazin.

   • Övriga innehållsämnen är: pregelatiniserad majsstärkelse, laktosmonohydrat, talk, järnoxid gul E172, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Gula, runda tabletter med en brytskåra på ena sidan och graverad med ”TE25” på baksidan.

   Förpackningsstorlek: 112 tabletter i en vit burk med skruvlock.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   AOP Orphan Pharmaceuticals AG

   AT 1160 Wien

   Österrike


   Tillverkare:

   AOP Orphan Pharmaceuticals AG

   AT 1160 Wien

   Österrike


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen 


   Österrike:

   Tetmodis 25 mg Tabletten

   Belgien:

   Tetrabenazine AOP Orphan Pharmaceuticals 25 mg tabletten

   Bulgarigen:

   Tetmodis 25 mg таблетки

   Tjeckien:

   Tetmodis 25 mg tablety

   Danmark:

   Tetmodis 25 mg tabletter

   Estland:

   Tetmodis 25 mg tablett

   Finland:

   Tetmodis 25 mg taletti

   Frankrike:

   Comprimés Tetmodis 25 mg

   Tyskland:

   Tetmodis 25 mg Tabletten

   Grekland:

   Tetmodis 25 mg δισκία

   Ungern:

   Motetis 25 mg tabletta

   Irland:

   Tetrabenazine 25 mg tabletter

   Lettland:

   Tetmodis 25 mg tabletes

   Litauen:

   Tetmodis 25 mg tabletės

   Nederländerna:

   Tetmodis 25 mg tabletten

   Polen:

   Tetmodis 25 mg tabletki

   Portugal:

   Comprimidos de Tetmodis 25 mg

   Rumänien:

   Tetmodis, tablete, 25 mg

   Slovakien:

   Tetmodis 25 mg tableta

   Slovenien:

   Tetmodis 25 mg tablete

   Spanien:

   Tetmodis 25 mg comprimidos

   Sverige:

   Tetmodis 25 mg tabletter

   Storbrittanien:

   Tetrabenazine 25 mg tablets


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-04-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tetmodis

  Tablett 25 mg 112 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 530321
  • Tillverkare: AOP Orphan Pharmaceuticals AG

  1.266,45 kr

  Jämförpris: 11,31 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?