Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Terracortril

   30 mg/g+10 mg/g  salva
   oxitetracyklin, hydrokortison

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Terracortril är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Terracortril
   3. Hur du använder Terracortril
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Terracortril ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Terracortril är och vad det används för

   Terracortril är ett kombinationspreparat som innehåller hydrokortison och oxitetracyklin.

   Hydrokortison är ett milt verkande kortison, som har antiinflammatorisk och klådstillande effekt.

   Oxitetracyklin är ett antibiotikum som hämmar bakteriernas förökning.


   Terracortril salva används vid:

   - Olika former av eksem som blivit infekterade.

   - Infekterade eksem i yttre hörselgången.


   2. Vad du behöver veta innan du använder Terracortril

   Använd inte Terracortril

   • om du är allergisk mot oxitetracyklin, hydrokortison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Terracortril ska inte användas i hörselgången om man har hål på trumhinnan.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar använder Terracortril

   • före behandling av barn under 8 år, eftersom påverkan på växande tänder och skelett inte helt kan uteslutas.

   • före behandling av stora områden, särskilt hos små barn och spädbarn.

   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.


   Undvik att få salvan i ögonen.

   Graviditet och amning:

   Graviditet

   Även om det vid utvärtes bruk av denna typ av läkemedel inte har rapporterats om risker vid graviditet, så har säkerheten vid användandet under graviditet inte helt säkerställts. Rådgör därför med läkare före användning av Terracortril salva under graviditet.


   Amning 

   Det är inte känt om denna typ av läkemedel passerar över i modersmjölken vid utvärtes bruk. Rådgör därför med läkare före användning av Terracortril salva samtidigt som du ammar.   Körförmåga och användning av maskiner

   Terracortril salva förväntas inte påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
   3. Hur du använder Terracortril

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig ordination: Ett tunt lager av salvan gnids försiktigt in på den angripna huden 2-3 gånger dagligen. Sterila kompresser kan användas om man önskar täcka det angripna hudområdet.


   Om du använt för stor mängd av Terracortril

   Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Klåda, sveda eller hudirritation.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): 

   Bakterieinfektioner och svampinfektioner.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Dimsyn


   Enstaka fall av allergiska reaktioner har rapporterats.

   Om ovanliga eller besvärande reaktioner inträffar kontakta läkare.


   5. Hur Terracortril ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25°C.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen

   efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är hydrokortison 10 mg och oxitetracyklinhydroklorid motsvarande oxitetracyklin 30 mg.

   • Övriga innehållsämnen är vitt vaselin, lättflytande paraffin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tub 15 g


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08-550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Terracortril®

  Salva 30 mg/g+10 mg/g 15 gram Tub

  • Varunummer: 134858
  • Tillverkare: Pfizer AB

  92,18 kr

  Jämförpris: 6,15 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?