• Tiotepa
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   TEPADINA

   15 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   tiotepa

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad TEPADINA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder TEPADINA
   3. Hur du använder TEPADINA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur TEPADINA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad TEPADINA är och vad det används för

   TEPADINA innehåller den aktiva substansen tiotepa, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas alkylerande medel.

   TEPADINA används för att förbereda patienter för benmärgstransplantation. Det verkar genom att förstöra benmärgsceller. Detta gör det möjligt att transplantera nya benmärgsceller (hematopoetiska stamceller), som i sin tur gör det möjligt för kroppen att bilda friska blodkroppar.

   TEPADINA kan användas av vuxna och barn och ungdomar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder TEPADINA

   Använd inte TEPADINA

   • om du är allergisk mot tiotepa

   • om du är gravid eller tror att du kan vara gravid

   • om du ammar

   • om du får vaccination mot gula febern, levande virala och bakteriella vacciner

   Varningar och försiktighet

   Du ska tala om för din läkare om du har

   • lever- eller njurproblem

   • hjärt- eller lungproblem

   • krampanfall (epilepsi) eller har haft sådana tidigare (om dessa behandlas med fenytoin eller fosfenytoin).

   Eftersom TEPADINA förstör benmärgsceller som ansvarar för tillverkning av blodkroppar kommer du regelbundet lämna blodprover under behandling för kontroll av antalet blodkroppar.

   För att förhindra och behandla infektioner kommer du att få läkemedel mot infektioner.

   TEPADINA kan framkalla en annan typ av cancer i framtiden. Din läkare kommer att diskutera denna risk med dig.

   Andra läkemedel och TEPADINA

   Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana

   Graviditet, amning och fertilitet

   Du måste tala om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid innan du får TEPADINA. Du får inte använda TEPADINA under graviditet.

   Både kvinnor och män som använder TEPADINA måste använda effektiva preventivmetoder under behandling.

   Det är okänt om detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk. Som en försiktighetsåtgärd får kvinnor inte amma under behandling med TEPADINA.

   TEPADINA kan försämra fruktsamheten hos män och kvinnor. Manliga patienter bör söka hjälp med att spara sperma innan behandling påbörjas och ska inte avla barn under tiden de behandlas och året efter behandlingen har upphört.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är sannolikt att vissa biverkningar av tiotepa såsom yrsel, huvudvärk och dimsyn kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder TEPADINA

   Din läkare kommer att beräkna dosen efter din kroppsyta eller vikt och din sjukdom.

   Hur TEPADINA ges

   TEPADINA ges av kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som en intravenös infusion (dropp i en ven) efter spädning av injektionsvätskan. Varje infusion pågår i 2–4 timmar.

   Administreringsfrekvens

   Du kommer att få dina infusioner var 12:e eller 24:e timme. Behandlingen kan pågå i upp till 5 dagar. Hur ofta infusionerna ges och hur lång behandlingen är beror på din sjukdom.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan TEPADINA orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De allvarligaste biverkningarna av behandling med TEPADINA eller av transplantationen kan omfatta

   • minskat antal cirkulerande blodkroppar (avsedd effekt av läkemedlet för att förbereda dig för din transplantationsinfusion)

   • infektion

   • rubbning av leverns funktion inklusive blockering av en ven i levern

   • transplantatet angriper din kropp (transplantat-mot-värd-reaktion)

   • andningskomplikationer.

   Din läkare kommer att regelbundet kontrollera dina blodvärden och leverenzymer för att upptäcka och behandla dessa biverkningar.

   Biverkningar av TEPADINA kan förekomma i vissa frekvenser, som definieras enligt följande:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • ökad infektionskänslighet

   • blodförgiftning (inflammatoriskt tillstånd i hela kroppen; sepsis)

   • minskat antal vita blodkroppar, blodplättar och röda blodkroppar (anemi)

   • de transplanterade cellerna angriper din kropp (transplantat-mot-värd-reaktion)

   • yrsel, huvudvärk, dimsyn

   • okontrollerade skakningar i kroppen (krampanfall)

   • en känsla av myrkrypningar, stickningar eller domningar (parestesi)

   • partiell förlust av rörelseförmågan

   • hjärtstillestånd

   • illamående, kräkningar, diarré

   • inflammation i munslemhinnan (mukosit)

   • irriterad mage, matstrupe, tarm

   • inflammation i tjocktarmen

   • anorexi, minskad aptit

   • hög blodsockernivå

   • hudutslag, klåda, fjällning av huden

   • förändrad hudfärg (ska inte förväxlas med gulsot – se nedan)

   • hudrodnad (erytem)

   • håravfall

   • rygg- och buksmärtor, smärtor

   • muskel- och ledsmärtor

   • onormal elektrisk aktivitet i hjärtat (arytmi)

   • inflammation i lungvävnaden

   • förstorad lever

   • förändrad organfunktion

   • blockering av en ven i levern (venös ocklusiv leversjukdom, VOD)

   • gulfärgning av hud och ögon (gulsot)

   • försämrad hörsel

   • tilltäppning av lymfkärl

   • högt blodtryck

   • förhöjda nivåer av lever-, njur- och matspjälkningsenzymer

   • onormala mängder av elektrolyter i blodet

   • viktökning

   • feber, allmän svaghet, frossbrytningar

   • blödningar

   • näsblödningar

   • allmän svullnad på grund av vätskeansamling (ödem)

   • smärta eller inflammation på injektionsstället

   • ögoninfektion (konjunktivit)

   • minskat spermieantal

   • blödningar från slidan

   • uteblivna menstruationer (amenorré)

   • minnesförlust

   • försenad viktökning och längdtillväxt

   • rubbning av urinblåsans funktion

   • för låg produktion av testosteron

   • otillräcklig produktion av sköldkörtelhormon

   • otillräcklig aktivitet hos hypofysen

   • förvirringstillstånd

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • oro, förvirring

   • onormal utbuktning av en av artärerna i hjärnan (intrakraniell aneurysm)

   • förhöjd kreatininnivå

   • allergiska reaktioner

   • blodpropp (tilltäppning av ett blodkärl; emboli)

   • rubbningar i hjärtrytmen

   • bristande funktion hos hjärtat

   • bristande funktion hos hjärtkärlsystemet

   • syrebrist

   • vätskeansamling i lungorna (lungödem)

   • lungblödningar

   • andningsstillestånd

   • blod i urinen (hematuri) och måttlig försämring av njurfunktionen

   • inflammation i urinblåsan

   • obehag vid urinering och minskad urinmängd (dysuri och oliguri)

   • ökad mängd kvävekomponenter i blodbanan (ökad BUN)

   • grå starr (katarakt)

   • bristande funktion hos levern

   • hjärnblödning

   • hosta

   • förstoppning och magbesvär

   • tilltäppning av tarmen

   • perforering av magsäcken

   • förändrad muskelspänning

   • kraftigt minskad koordination av muskelrörelser

   • blåmärken på grund av lågt antal blodplättar

   • klimakteriesymtom

   • cancer

   • onormal hjärnfunktion

   • manlig och kvinnlig ofruktsamhet

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • hudinflammation och fjällning av huden (erytroderm psoriasis)

   • delirium, nervositet, hallucinationer, agitation

   • sår i mage/tarm

   • inflammation i hjärtats muskelvävnad (myokardit)

   • hjärtsjukdom (kardiomyopati)

   Ingen känd frekvens: frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data

   • förhöjt blodtryck i artärena (blodkärl) i lungorna (pulmonell arteriell hypertension)

   • allvarlig hudskada (t.ex. allvarliga lesioner, större blåsor etc.) som potentiellt omfattar hela kroppsytan vilket kan vara livshotande

   • skada på en del av hjärnan (den så kallade vita hjärnsubstansen) som till och med kan vara livshotande (leukoencefalopati).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur TEPADINA ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskans etikett efter UTG.DAT. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras och transporteras kallt (2 °C–8 °C).

   Får ej frysas.

   Efter beredning är lösningen stabil i 8 timmar om den förvaras vid 2 °C–8 °C.

   Efter spädning är lösningen stabil i 24 timmar om den förvaras vid 2 °C–8 °C och i 4 timmar om den förvaras vid 25 °C. Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är tiotepa. En injektionsflaska innehåller 15 mg tiotepa. Efter beredning innehåller varje ml 10 mg tiotepa (10 mg/ml).

   – TEPADINA innehåller inga andra hjälpämnen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   TEPADINA är ett vitt kristallint pulver som levereras i en injektionsflaska av glas innehållande 100 mg tiotepa.

   Varje kartong innehåller 1 injektionsflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   ADIENNE S.r.l. S.U.

   Via Galileo Galilei, 19

   20867 Caponago (MB) Italien

   Tel. +39-02 40700445

   adienne@adienne.com

   Tillverkare

   RIEMSER Pharma GmbH

   Bahnhofstraße 44b

   17489 Greifswald

   Tyskland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   Eurocept International B.V.

   Trapgans 5

   NL-1244 RL, Ankeveen

   Tél/Tel: +31-35 5283 957

   info@eurocept.nl

   Lietuva

   UAB Armila

   Ateities 10

   LT 08303 Vilnius

   Tel: +370-(0) 5 2777596

   info@armila.com

   България

   S&D Pharma Logistics Ltd (Bulgaria)

   36, Dragan Tzankov blvd.

   World Trade Center bl.B, офис 102

   BG-1040 София

   Teл.: +359- (0) 2 971 79 00

   info@sd-pharma.bg

   Luxembourg/Luxemburg

   Eurocept International B.V.

   Trapgans 5

   NL-1244 RL, Ankeveen

   Tél/Tel: +31-35 5283 957

   info@eurocept.nl

   Česká republika

   Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

   Páteřní 1216/7

   635 00 Brno

   Tel: +420 546 123 111

   info@angelini.cz

   Magyarország

   Sanatis Europe Kft.

   Hunor u. 43

   H-2030 Érd

   Tel.: + 36-(0) 23 367 673

   office@sanatis.hu

   Danmark

   Medical Need Europe AB

   Teatergatan 3

   SE-111 48 Stockholm, Sweden

   Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Malta

   ADIENNE S.r.l. S.U.

   Via Galileo Galilei, 19

   I-20867 Caponago (MB)

   Tel: +39-02 40700445

   adienne@adienne.com

   Deutschland

   RIEMSER Pharma GmbH

   An der Wiek 7

   D - 17493 Greifswald - Insel Riems

   Tel: +49-(0) 30 338427-0

   info@RIEMSER.com

   Nederland

   Eurocept International B.V.

   Trapgans 5

   NL-1244 RL, Ankeveen

   Tel: +31-(0)35 5283 957

   info@eurocept.nl

   Eesti

   RIEMSER Pharma GmbH

   An der Wiek 7

   D - 17493 Greifswald - Insel Riems

   Tel: +49-(0) 30 338427-0

   info@RIEMSER.com

   Norge

   Medical Need Europe AB

   Teatergatan 3

   SE-111 48 Stockholm, Sweden

   Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Ελλάδα

   aVIPHARMA International S.A.

   Λεωφόρος Κηφισίας 120 & Φλοίας 10

   GR-151 25 Μαρούσι-Αθήνα

   Τηλ: +30-210 6194 170

   info@avipharma.gr

   Österreich

   AGEA Pharma GmbH

   Goldeggasse 7/7

   A- 1040 Wien

   Tel: + 43-(0) 1 336 01 41

   office@ageapharma.com

   España

   ADIENNE SPAIN S.L.U.

   Passeig del Canal 5, Local 4

   E-08980 Sant Feliu de Llobregat – Barcelona

   Tel: +34 93. 685.6461

   adiennespain@adienne.com

   Polska

   IMED POLAND Sp. z o.o.

   314, Pulawska Str.

   PL-02-819 Warsaw

   Tel: +48-(0) 22 663 43 03

   imed@imed.com.pl


   France

   KEOCYT

   106 Avenue Marx Dormoy

   Immeuble Cap Sud

   F-92120 Montrouge

   Tel: +33 1 42 31 07 10

   contact@keocyt.com

   Portugal

   ADIENNE S.r.l. S.U.

   Via Galileo Galilei, 19

   I-20867 Caponago (MB)

   Tel: +39-02 40700445

   adienne@adienne.com

   Hrvatska

   Medis Adria d.o.o.

   Kolarova 7

   10000 Zagreb

   Tel: +385 1 2303 446 

   info@medisadria.hr

   România

   Sanatis Europe Kft

   Hunor u. 43

   H-2030 Érd

   Tel.: + 36-(0) 23 367 673

   office@sanatis.hu

   Ireland

   ADIENNE S.r.l. S.U.

   Via Galileo Galilei, 19

   I-20867 Caponago (MB)

   Tel: +39-02 40700445

   adienne@adienne.com

   Slovenija

   Medis, d.o.o.

   Brnčičeva 1

   SI-1231 – Ljubljana- Črnuče

   Tel: +386-(0) 1 589 69 00

   info@medis.si

   Ísland

   Medical Need Europe AB

   Teatergatan 3

   SE-111 48 Stockholm, Sweden

   Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Slovenská republika

   Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o 

   Júnová 33

   SK-831 01 Bratislava

   Tel: +421-(0)2 5920 7320

   office@angelini.sk

   Italia

   ADIENNE S.r.l. S.U.

   Via Galileo Galilei, 19

   I-20867 Caponago (MB)

   Tel: +39-02 40700445

   adienne@adienne.com

   Suomi/Finland

   Medical Need Europe AB

   Teatergatan 3

   SE-111 48 Stockholm, Sweden

   Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Κύπρος

   aVIPHARMA International S.A.

   Λεωφόρος Κηφισίας 120 & Φλοίας 10

   GR-151 25 Μαρούσι-Αθήνα

   Τηλ: +30-210 6194 170

   info@avipharma.gr

   Sverige

   Medical Need Europe AB

   Teatergatan 3

   SE-111 48 Stockholm, Sweden

   Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

   info@medicalneed.com

   Latvija

   PEAN S.I.A.

   Bauskas iela 16C

   Riga,LV1004

   tel.+371 29298595

   info@pean.lv

   United Kingdom

   ADIENNE S.r.l. S.U.

   Via Galileo Galilei, 19

   I-20867 Caponago (MB)

   Tel: +39-02 40700445

   adienne@adienne.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   11/2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

   Följande uppgifter är endast avsedda för och sjukvårdspersonal:

   BEREDNINGSANVISNING

   TEPADINA 15 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

   Tiotepa

   Läs denna anvisning före beredning och administrering av TEPADINA.

   1. BESKRIVNING

   TEPADINA levereras som 15 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

   TEPADINA måste beredas och spädas ytterligare innan det administreras.

   2. SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR DESTRUKTION OCH ÖVRIG HANTERING

   Allmänt

   Metoder för rätt hantering och kassering av cancerläkemedel ska beaktas. Alla överföringsförfaranden kräver att aseptiska tekniker noggrant följs, helst användning av en säkerhetshuv med laminärt luftflöde.

   Liksom när det gäller andra cytotoxiska substanser, måste försiktighet iakttas vid hantering och beredning av TEPADINA-lösningar för att undvika oavsiktlig kontakt med hud eller slemhinnor. Lokala reaktioner associerade med oavsiktlig exponering för tiotepa kan förekomma. Användning av handskar rekommenderas vid beredning av injektionsvätskan. Om lösning innehållande tiotepa oavsiktligt kommer i kontakt med huden, måste huden omedelbart tvättas noggrant med tvål och vatten. Om tiotepa oavsiktligt kommer i kontakt med slemhinnor, måste de spolas med rikligt med vatten.

   Beräkning av dosen TEPADINA

   TEPADINA administreras i olika doser i kombination med andra kemoterapeutika till patienter före konventionell hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) vid hematologiska sjukdomar eller solida tumörer.

   Doseringen av TEPADINA delas in i vuxna och och barn efter typen av HSCT (autolog eller allogen) och sjukdom.

   Dosering hos vuxna

   AUTOLOGHSCT

   Hematologiska sjukdomar

   Rekommenderad dos vid hematologiska sjukdomar varierar mellan 125 mg/m2/dag (3,38 mg/kg/dag) och 300 mg/m2/dag (8,10 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, och administreras från 2 till 4 dagar i följd före autolog HSCT, beroende på kombination med andra kemoterapeutika. Den totala maximala kumulativa dosen på 900 mg/m2 (24,32 mg/kg) får inte överskridas under konditioneringsbehandlingen.

   LYMFOM

   Rekommenderad dos ligger mellan 125 mg/m2/dag (3,38 mg/kg/dag) och 300 mg/m2/dag (8,10 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras från 2 upp till 4 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 900 mg/m2 (24,32 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   LYMFOM I CENTRALA NERVSYSTEMET (CNS)

   Rekommenderad dos är 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 2 dagar i följd före autolog HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 370 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   MULTIPELT MYELOM

   Rekommenderad dos ligger mellan 150 mg/m2/dag (4,05 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 750 mg/m2 (20,27 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   Solida tumörer

   Rekommenderad dos vid solida tumörer ligger mellan 120 mg/m2/dag (3,24 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 2 upp till 5 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 800 mg/m2 (21,62 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   BRÖSTCANCER

   Rekommenderad dos ligger mellan 120 mg/m2/dag (3,24 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras från 3 upp till 5 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 800 mg/m2 (21,62 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   CNS-TUMÖRER

   Rekommenderad dos ligger mellan 125 mg/m2/dag (3,38 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 3 upp till 4 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 750 mg/m2 (20,27 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   OVARIALCANCER

   Rekommenderad dos är 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 2 dagar i följd före autolog HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 500 mg/m2 (13,51 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   KÖNSCELLSTUMÖRER

   Rekommenderad dos ligger mellan 150 mg/m2/dag (4,05 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (6,76 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 750 mg/m2 (20,27 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   ALLOGEN HSCT

   Hematologiska sjukdomar

   Rekommenderad dos vid hematologiska sjukdomar ligger mellan 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) och 481 mg/m2/dag (13 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 1 upp till 3 dagar i följd före allogen HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 555 mg/m2 (15 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   LYMFOM

   Rekommenderad dos vid lymfom är 370 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 370 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   MULTIPELT MYELOM

   Rekommenderad dos är 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 185 mg/m2 (5 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   LEUKEMI

   Rekommenderad dos ligger mellan 185 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) och 481 mg/m2/dag (13 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 1 upp till 2 dagar i följd före allogen HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 555 mg/m2 (15 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   TALASSEMI

   Rekommenderad dos är 370 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 370 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   Dosering hos pediatriska patienter

   AUTOLOGHSCT

   Solida tumörer

   Rekommenderad dos vid solida tumörer ligger mellan 150 mg/m2/dag (6 mg/kg/dag) och 350 mg/m2/dag (14 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras från 2 upp till 3 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 1 050 mg/m2 (42 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   CNS-TUMÖRER

   Rekommenderad dos ligger mellan 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) och 350 mg/m2/dag (14 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före autolog HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 1 050 mg/m2 (42 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   ALLOGEN HSCT

   Hematologiska sjukdomar

   Rekommenderad dos vid hematologiska sjukdomar ligger mellan 125 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på en eller två dagliga infusioner, som administreras från 1 upp till 3 dagar i följd före allogen HSCT beroende på kombinationen med andra kemoterapeutika, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 375 mg/m2 (15 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   LEUKEMI

   Rekommenderad dos är 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 250 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   TALASSEMI

   Rekommenderad dos ligger mellan 200 mg/m2/dag (8 mg/kg/dag) och 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 250 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   REFRAKTÄR CYTOPENI

   Rekommenderad dos är 125 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 3 dagar i följd före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 375 mg/m2 (15 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   GENETISKA SJUKDOMAR

   Rekommenderad dos är 125 mg/m2/dag (5 mg/kg/dag) som en enda daglig infusion, som administreras i 2 dagar i följd före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 250 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   SICKLECELLANEMI

   Rekommenderad dos är 250 mg/m2/dag (10 mg/kg/dag) uppdelat på två dagliga infusioner, som administreras före allogen HSCT, utan att överskrida den totala maximala kumulativa dosen på 250 mg/m2 (10 mg/kg) under hela konditioneringsbehandlingen.

   Beredning

   TEPADINA måste beredas med 1,5 ml sterilt vatten för injektionsvätskor.

   Med hjälp av en spruta med fastsatt nål dras 1,5 ml sterilt vatten för injektionsvätskor upp med aseptisk teknik.

   Injicera innehållet i sprutan i injektionsflaskan genom gummiproppen.

   Avlägsna sprutan och nålen och blanda manuellt genom att vända injektionsflaskan upp och ned upprepade gånger.

   Endast färglösa lösningar utan partiklar får användas. Beredd lösning kan ibland se opak ut, vilket är helt i sin ordning.

   Ytterligare spädning i infusionspåsen

   Den färdigberedda lösningen är hypoton och innan den administreras måste den spädas ytterligare med 500 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent) lösning för injektionsvätskor (1000 ml om dosen överstiger 500 mg) eller med en lämplig volym av natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent) för att uppnå en slutlig TEPADINA-koncentration mellan 0,5 och 1 mg/ml.

   Administrering

   Infusionslösningen med TEPADINA ska inspekteras visuellt för kontroll av partiklar eller missfärgning före administrering. Lösningar som innehåller utfällning ska kasseras.

   Infusionslösningen måste administreras till patienterna med hjälp av ett infusionsaggregat som är utrustat med ett 0,2 µm ”in line”-filter. Filtrering förändrar inte lösningens verkningsförmåga.

   TEPADINA ska administreras med aseptisk teknik som en infusion under 2–4 timmar i rumstemperatur (cirka 25 °C) och normala ljusförhållanden.

   Före och efter varje infusion ska kvarkatetern spolas med ungefär 5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent) lösning för injektionsvätskor.

   Destruktion

   TEPADINA är enbart avsett för engångsbruk.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  TEPADINA

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 15 mg Tiotepa 15 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 038822
  • Tillverkare: Immedica Pharma AB

  2.831,50 kr

  Jämförpris: 188,77 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?