Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tapin

   25 mg/25 mg medicinskt plåster
   lidokain och prilokain
   makrogolglycerolhydroxistearat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tapin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tapin
   3. Hur du använder Tapin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tapin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tapin är och vad det används för

   Tapin är ett plåster som fungerar som ett lokalt bedövningsmedel på hudytan. Plåstret ger en tillfällig domning av huden vid eller nära området där plåstret appliceras. Du kommer dock fortfarande att känna tryck på området eller om det vidrörs. Plåstret appliceras på huden. De aktiva innehållsämnena frisätts från plåstret och absorberas av hudytan där de utövar en lokal bedövningseffekt.


   Tapin kan användas som lokalbedövning inför nålstick, t.ex. vid blodprovstagning eller om du ska få en kateter insatt i en ven. Tapin används också i samband med ytliga kirurgiska ingrepp i huden.


   Lidokain och prilokain som finns i Tapin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tapin

   Använd inte Tapin

   • om du är allergisk mot andra lokalbedövningsmedel, de aktiva substanserna (lidokain och prilokain) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • på spädbarn som är för tidigt födda (födda före vecka 37).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Tapin:

   • om du genomgår behandling med läkemedel som normaliserar hjärtrytmen, t.ex. amiodaron. I så fall kommer läkaren att noga följa din hjärtfunktion

   • om du ska vaccineras med ett levande vaccin bör läkaren följa upp vaccineringen

   • plåstret bör inte användas på barn i åldern 0–12 månader som behandlas med methemoglobininducerande läkemedel. Läkaren talar om för dig vilken typ av läkemedel dessa är

   • plåstret ska inte användas på spädbarn som är för tidigt födda (gestationsålder på mindre än 37 veckor).

   Tapin får inte appliceras på skadad hud eller öppna sår. Om du har skadade eller infekterade hudområden, skärsår, hudrodnad, skrapsår eller andra öppna sår ska du tala med läkaren eller apotekspersonalen innan du använder plåstret.


   Undvik att få Tapin i ögonen. Om det ändå händer, skölj med rikligt med vatten.


   Om något av följande gäller dig bör du inte använda plåstret, eller läkaren kommer att vara extra försiktig före användning:

   • om du är svag eller akut sjuk

   • om du har septikemi (blodförgiftning)

   • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion

   • om du har hjärtsvikt

   • för barn över 12 år som väger mindre än 25 kg

   • för spädbarn under 3 månader

   • om du lider av porfyri, en sällsynt ämnesomsättningssjukdom

   • om du har epilepsi

   • om du har långsam hjärtrytm (bradykardi)

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har svår chock

   • om du har minskad blodplasmavolym (hypovolemi)

   • om du har en neurologisk sjukdom

   • om du har Wolff-Parkinson-Whites syndrom (en medfödd hjärtsjukdom)

   • om du har hjärtblock

   • om har en enzymbrist (brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas)

   Om du har atopisk dermatit kan det räcka med en kortare appliceringstid. Appliceringstider längre än 30 minuter kan medföra en ökad förekomst av lokala hudreaktioner.

   Andra läkemedel och Tapin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Kontakta din läkare om du använder något av följande läkemedel samtidigt som Tapin, eftersom dosen kan behöva justeras:

   • Så kallade methemoglobininducerande substanser, t.ex. sulfonamider (läkemedel för urinvägsinfektioner).

   • Läkemedel för behandling av störningar i hjärtrytmen (t.ex. amiodaron).

   • Andra läkemedel för lokalbedövning.

   • Läkemedel för behandling av halsbränna (cimetidin) eller läkemedel för hjärtat (betablockerare) eftersom de kan höja effekten av lidokain.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Försiktighet rekommenderas om Tapin används under graviditet. Rådgör med din läkare.


   Amning

   Tapin utsöndras i bröstmjölk i små mängder, men om den rekommenderade dosen inte överskrids finns det ingen risk för barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tapin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner när det används i rekommenderade doser.

   Tapin innehåller makrogolglycerolhydroxistearat

   Tapin-plåster innehåller makrogolglycerolhydroxistearat vilken kan orsaka hudreaktioner.


   3. Hur du använder Tapin

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Detta avsnitt innehåller allmänna doseringsrekommendationer för användning av Tapin-plåster. Om du har fått andra anvisningar från läkaren, ska du följa dem. Det är mycket viktigt att du följer anvisningarna i denna bipacksedel och den rekommenderade doseringen noga för att få bästa effekt och undvika allvarliga biverkningar.


   Bruksanvisning

   Läs avsnittet ”Bruksanvisning” i slutet av denna bipacksedel innan du börjar med behandlingen.


   Vuxna

   Ett eller flera plåster appliceras på huden i minst 1 timme före ingreppet och i högst 5 timmar. Bedövningseffekten kvarstår i minst 60 minuter efter att plåstret tas bort. Ta av plåstret omedelbart före ingreppet.


   Barn

   Nyfödda och barn under 3 månader: Högst 1 plåster per dygn i högst 1 timme.

   3–11 månader: Högst 2 plåster i minst 1 timme men högst 5 timmar före ingreppet.

   1–5 år: Ett eller flera plåster appliceras på huden, högst 10 plåster samtidigt i minst 1 timme men högst 5 timmar före ingreppet.

   6–11 år: Ett eller flera plåster appliceras på huden, högst 20 plåster samtidigt i minst 1 timme men högst 5 timmar före ingreppet.

   12 år och äldre: se avsnittet ”Vuxna”.


   Användning på skadad hud

   Om huden är skadad, t.ex. på grund av atopisk dermatit (böjveckseksem), rekommenderas en kort appliceringstid på 15–30 minuter. För barn med atopisk dermatit rekommenderas en appliceringstid på 30 minuter före skrapning av vårtor.


   Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du upplever att effekten av Tapin är för stark eller svag.

   Om du använt för stor mängd av Tapin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   • I sällsynta fall har methemoglobinemi förekommit hos barn (blå missfärgning av läppar, naglar och senare av huden till följd av syrebrist i blodet).

   • Om Tapin används i stora doser tillsammans med så kallade methemoglobininducerande substanser, t.ex. sulfonamider (läkemedel för urinvägsinfektioner) kan detta medföra en förhöjd halt av methemoglobin i blodet (blå missfärgning av läppar, naglar och senare av huden).

   • Om plåstren täcker stora delar av kroppen kan de aktiva substanserna absorberas in i blodet och orsaka symtom på överdos som exempelvis känselbortfall i läpparna och området runt munnen, yrsel och synrubbningar.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Tillfälliga lokala reaktioner som rodnande eller blek hud eller vätskeansamling (ödem).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • En inledande och vanligen lindrig brännande, kliande eller hettande känsla vid appliceringsstället.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Rubbningar i blodet (methemoglobinemi).

   • Lokala hudproblem, särskilt vid längre appliceringstider.

   • Ögonirritation efter oavsiktlig kontakt med ögonen.

   • Allergiska reaktioner.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tapin ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvara inte Tapin över 30 °C. Förvaras i skydd mot kyla.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är: Lidokain 25 mg och prilokain 25 mg.


   Övriga innehållsämnen är: makrogolglycerolhydroxistearat, karbomer, natriumhydroxid och vatten. Cellulosa. Akrylat (lim).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Plåstret är beigefärgat med en aluminiumfolie.


   Förpackningsstorlekar:

   2, 20, 40, 50 plåster


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark


   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB,

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark, Finland, Norge, Sverige Tapin


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014–07–24


   Bruksanvisning

   Om du använder Tapin-plåster på barn bör du rådfråga läkaren eller laboratorieassistenten var du ska applicera plåstret (t.ex. på handen eller armbågen).

   Bilden beskriver att hudytan som ska bedövas ska vara ren och torr. Öppna plåstret genom att ta tag i fliken och dra av plastfolien. Vidrör inte den runda vita ytan.

   1) Se till att hudytan som ska bedövas är ren och torr.

   Öppna Tapin-plåstret genom att ta tag i fliken och dra av plastfolien.

   Vidrör inte den runda, vita ytan.

   Bilden visar att plåstret ska täcka hela det område som ska bedövas. Tryck noga hela vägen runt plåstrets kant så att det blir ordentligt fastsatt. Gnugga försiktigt i mitten av plåstret så att produkten får god kontakt med huden.

   2) Placera plåstret på huden så att det täcker området som ska bedövas.

   Tryck noga hela vägen runt plåstrets kant så att det blir ordentligt fastsatt.

   Gnugga försiktigt i mitten av plåstret så att produkten får god kontakt med huden.

   Bilden visar att klockslag för applicering ska antecknas. Plåstret måste appliceras minst 1 timme men inte mer än 5 timmar före ingreppet.

   3) Anteckna klockslaget för appliceringen på plåstret.

   Tänk på att plåstret måste appliceras minst 1 timme men inte mer än 5 timmar före ingreppet.

   Bedövningseffekten kvarstår i minst 60 minuter efter att plåstret tas bort.

   Blodprovstagning: Ta av plåstret 15–30 minuter före blodprovstagning. Detta gör det enklare att hitta venen.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tapin

  Medicinskt plåster 25 mg/25 mg 20 styck Kartong

  • Varunummer: 435226
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  353,29 kr

  Jämförpris: 17,66 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?