Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tapin

   25 mg/g + 25 mg/g kräm
   Lidokain och prilokain
   makrogolglycerolhydroxistearat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tapin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Tapin
   3. Hur du använder Tapin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tapin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tapin är och vad det används för

   Tapin kräm ger lokalbedövning av huden. Krämen innehåller en blandning av bedövningsmedlen lidokain och prilokain.


   Vuxna:

   Tapin kräm används för bedövning av huden inför nålstick (t ex vid blodprovstagning) samt inför ytliga kirurgiska ingrepp (t ex skrapning av mollusker) i samråd med sjukvårdspersonal.


   Tapin kräm används också på läkares ordination vid bedövning av genitalslemhinnan hos vuxna. Tapin kräm används också av sjukvårdspersonal inför rengöring av bensår och inför ytliga kirurgiska ingrepp.


   Barn:

   Tapin kräm används för bedövning av huden inför nålstick (t ex vid blodprovstagning) samt inför ytliga kirurgiska ingrepp (t ex skrapning av mollusker).


   Lidokain och prilokain som finns i Tapin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Tapin

   Använd inte Tapin

   • om du är allergisk mot andra lokalbedövningsläkemedel, mot lidokain eller prilokain eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Tapin:


   • krämen får inte komma i kontakt med ögonen. Om Tapin kommer i kontakt med ögonen ska du skölja dem omedelbart med vatten eller koksaltlösning och skydda ögonen tills de känns som vanligt igen. Kontakta läkare om du får problem.

   • krämen ska inte appliceras på könsorganens slemhinna på barn.

   • krämen ska inte appliceras på en skadad trumhinna.

   • om du ska vaccineras med ett levande vaccin bör läkaren följa upp vaccinationen.

   • krämen ska inte användas på barn mellan 0 och 12 månader som behandlas med methemoglobinfrämjande läkemedel. Läkaren talar om för dig vilka slags läkemedel detta är.

   • krämen ska inte användas på för tidigt födda spädbarn med en ålder vid födseln på mindre än 37 veckor.


   Tapin får inte appliceras på områden med skadad hud eller öppna sår. Om du har områden med skadad hud, infekterade områden, skärsår, hudrodnad, rivmärken eller andra öppna sår ska du fråga läkaren eller apotekspersonalen innan du använder krämen.


   Om något av följande gäller dig ska du inte använda krämen och läkaren iakttar extra försiktighet innan den används:

   • om du har enzymbrist (glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist)

   • om du har en rubbning i blodet (methemoglobinemi)

   Det är mycket viktigt att följa instruktionerna för dosering, särskilt på nyrakad hud.


   Om du har atopisk dermatit kan det räcka med en kortare appliceringstid. Appliceringstider på över 30 minuter kan leda till ökad förekomst av lokala hudreaktioner.

   Andra läkemedel och Tapin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Om flera mediciner tas samtidigt kan de påverka varandras effekt. Kontakta din läkare om du använder något av följande läkemedel samtidigt som Tapin, eftersom dosen kan behöva ändras:

   • Så kallade methemoglobininducerande ämnen, t.ex. sulfonamider (medicin mot urinvägsinfektioner).

   • Mediciner för behandling av hjärtrytmstörningar (t.ex. amiodaron). Läkaren kommer i så fall att övervaka din hjärtfunktion noggrant.

   • Andra lokalbedövningsmedel.

   • Mediciner för behandling av halsbränna (cimetidin) eller hjärtmediciner (betablockerare) eftersom de kan öka effekten av prilokain.


   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Försiktighet tillråds om Tapin används under graviditet. Rådfråga din läkare.


   Amning

   Tapin utsöndras i bröstmjölk men om dosen inte överskrids innebär det ingen risk för barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Tapin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner när det används i rekommenderade doser.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Tapin innehåller makrogolglycerolhydroxistearat

   Tapin innehåller makrogolglycerolhydroxistearat som kan orsaka hudreaktioner.


   3. Hur du använder Tapin

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Tapin i samband med lokalbedövning av huden


   Applicera ett tjockt lager Tapin på det hudområde som ska behandlas. Täck sedan över området med lufttätt skydd, t.ex. plastfolie.


   1 g Tapin-kräm som tas från aluminiumtuben på 30 g motsvarar cirka 3,5 cm.


   Vuxna

   Ingrepp som rör små, begränsade hudområden, t.ex. insättning av nål eller kirurgisk behandling av lokala lesioner: cirka 2 g kräm appliceras på hudområdet minst 1 timme före insättning av nålen och i högst 5 timmar.


   Ingrepp som gäller större hudområden, t.ex. ytliga kirurgiska ingrepp som mindre plastikkirurgiska hudtransplantationer: cirka 1,5–2 g Tapin appliceras på ett hudområde om cirka 10 cm2 i minst 2 timmar och högst 5 timmar.

   Ingrepp på nyrakad hud och stora hudområden, t.ex. hårborttagning med laser

   Den rekommenderade maxdosen är 60 g. Rekommenderat maximalt behandlingsområde är 600 cm2. Behandlingstiden bör vara minst 1 timme och max 5 timmar.


   Barn

   Ingrepp som rör små, begränsade hudområden, t.ex. insättning av nålar eller kirurgisk behandling av lokala lesioner: cirka 1 g/10 cm2 i 1 timme.


   Nyfödda och barn under 3 månader: Högst 1 g Tapin på ett hudområde som inte är större än 10 cm2. Appliceringstid: högst 1 timme. Ska inte användas på för tidigt födda spädbarn med en ålder vid födseln på mindre än 37 veckor, se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”.

   3–11 månader: Högst 2 g Tapin på ett hudområde som inte är större än 20 cm2. Appliceringstid: cirka 1 timme, högst 4 timmar.

   1–5 år: Högst 10 g Tapin på ett hudområde som inte är större än 100 cm2. Appliceringstid: cirka 1 timme, högst 5 timmar.

   6–11 år: Högst 20 g Tapin på ett hudområde som inte är större än 200 cm2. Appliceringstid: cirka 1 timme, högst 5 timmar.


   Användning på skadad hud

   Om huden är skadad, t.ex. i samband med atopisk dermatit eller vårtor, rekommenderas en kort appliceringstid på 15–30 minuter. För barn med atopisk dermatit rekommenderas en appliceringstid på 30 minuter före skrapning av vårtor.


   Bruksanvisning:


   1. Applicera krämen på det ställe som ska bedövas.


   Bilden beskriver hur kräm appliceras på det område som ska bedövas.

   2. Krämen får inte gnidas in. Täck över krämen med ett plåster för att skydda det tjocka lagret. Se till att plåstret sluter tätt.


   bilden beskriver att man inte ska stryka ut krämen, utan applicera ett täckförband över krämen. Täckförbandet ska fästas ordentligt runt om så att det inte uppstår läckage.


   3. Anteckna tidpunkten när plåstret sattes på. Låt plåstret sitta kvar i högst 5 timmar för vuxna och barn över 1 år och i högst 1 timme för barn under 1 år.


   Bilden visar hur tidpunkten på plåstret ska antecknas.


   4. Ta bort plåstret och torka bort eventuell kvarvarande kräm.


   Användning av Tapin på könsorganens slemhinna och hud

   Vuxna

   Könsorganens slemhinna:lokala ingrepp, t.ex. borttagning av kondylom: läkaren eller sköterskan applicerar krämen 5–10 minuter före ingreppet. Vanlig dos är 5–10 mg Tapin i 5–10 minuter. Övertäckning behövs inte. Ingreppet måste utföras direkt efter appliceringstiden.

   Användning på könsorganen hos män:före injicering av lokalbedövning: enligt läkarens anvisningar. Vanlig dos är 1 g/10 cm2 i 15 minuter.

   Användning på könsorganen hos kvinnor: före injicering av lokalbedövning: enligt läkarens anvisningar. Vanlig dos är 1–2 g/10 cm2 i 60 minuter.

   Barn

   Tapin ska inte användas för bedövning av könsorganens slemhinna på barn.


   Tapin vid behandling av bensår

   Tapin appliceras på bensåret varefter såret täcks med ett lufttätt skydd, t.ex. plastfolie. Appliceringstiden är minst 30 minuter, men en appliceringstid på 60 minuter kan förbättra bedövningseffekten. Krämen avlägsnas sedan med bomullsgasväv. Rengöring av bensåret ska påbörjas omedelbart efter detta.

   Vuxna

   Applicera ett tjockt lager Tapin, cirka 1–2 g/10 cm2, på bensåret. Täck över med täckförband. Den högsta dos som kan appliceras på bensår är 10 g. Tapin kan användas för rengöring av bensår minst 15 gånger under en tid av 1–2 månader.


   Kontakta läkare eller apotekspersonal om du tror att effekten av Tapin är för kraftig eller för svag.

   Om du använt för stor mängd av Tapin

   Vänd dig till läkare, apotekspersonal eller akutmottagning om du har använt mer Tapin än vad som anges i denna information eller mer än läkaren har ordinerat.


   • I sällsynta fall har methemoglobinemi setts (blå missfärgning av läppar, naglar och senare av huden till följd av syrebrist i blodet).


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

   kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Tillfälliga lokala reaktioner som rodnande eller blek hud eller vätskeansamling (ödem) (vid användning på huden, könsorganens slemhinna eller bensår).

   • En vanligen lindrig brännande, kliande eller hettande känsla vid appliceringsstället (vid användning på könsorganens slemhinna eller bensår).


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • En vanligen lindrig brännande, kliande eller hettande känsla vid appliceringsstället (gäller hud).

   • Lokala känselstörningar vid appliceringsstället, t.ex. stickningar (vid användning på könsorganens slemhinna).

   • Hudirritation vid appliceringsstället (vid användning på bensår).


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Rubbningar i blodet (methemoglobinemi) (vid användning på hud)

   • Lokala hudproblem, t.ex. röda fläckar på huden eller blödning under huden, särskilt vid längre appliceringstider (vid användning på hud)

   • Ögonirritation efter oavsiktlig kontakt med ögonen (vid användning på hud)

   • Allergiska reaktioner (vid användning på hud, könsorganens slemhinna och bensår)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tapin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är lidokain och prilokain

   • Övriga innehållsämnen är makrogolglycerolhydroxistearat, karbomer, natriumhydroxid, vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit kräm.


   5x5 gram + 12 täckförband

   30 gram

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark


   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB

   Box 56048, 102 17 Stockholm

   info@orifarm.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-11-06


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tapin

  Kräm 25 mg/g + 25 mg/g 30 gram Tub

  • Varunummer: 115674
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  218,52 kr

  Jämförpris: 7,28 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?