Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Tadalafil Actavis

   20 mg filmdragerade tabletter
   tadalafil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Tadalafil Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Tadalafil Actavis
   3. Hur du tar Tadalafil Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Tadalafil Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Tadalafil Actavis är och vad det används för

   Tadalafil Actavis är en behandling för vuxna män med erektil dysfunktion. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge. Tadalafil Actavis har visat sig signifikant förbättra förmågan att få en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge.

   Tadalafil Actavis innehåller den aktiva substansen tadalafil som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare. Tadalafil Actavis verkar vid sexuell stimulering genom att blodkärlen i penis slappnar av, så att blod kan strömma in. Detta resulterar i förbättrad erektil funktion. Om du inte har erektil dysfunktion hjälper inte Tadalafil Actavis.

   Det är viktigt att komma ihåg att Tadalafil Actavis inte har någon effekt, om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för erektil dysfunktion.

   Tadalafil som finns i Tadalafil Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Tadalafil Actavis

   Ta inte Tadalafil Actavis om du:

   • är allergisk mot tadalafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • tar läkemedel som innehåller organiska nitrater eller kväveoxid-donatorer som t ex amylnitrit. Dessa läkemedel (”nitrater”) används för att behandla kärlkramp (bröstsmärta). Tadalafil Actavis har visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av nitrater eller om du är osäker, tala med din läkare.

   • har en allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtattack inom de senaste 90 dagarna.

   • nyligen har haft slaganfall (stroke) inom de senaste 6 månaderna.

   • har lågt blodtryck eller okontrollerat högt blodtryck.

   • någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION), så kallad ”stroke i ögat”.

   • tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, såsom Tadalafil Actavis, har visats öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Tadalafil Actavis.

   Tänk på att sexuellt umgänge utgör en möjlig risk för patienter med hjärtsjukdom, eftersom det anstränger hjärtat mer än vanligt. Om du har problem med hjärtat ska du tala om det för din läkare.

   Innan du tar tabletterna, tala om för din läkare om du har:

   • sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar).

   • multipelt myelom (cancer i benmärgen).

   • leukemi (blodcellscancer).

   • deformerad penis.

   • allvarlig leversjukdom.

   • allvarlig njursjukdom.

   Det är inte känt om Tadalafil Actavis är effektivt hos patienter som har genomgått:

   • bäckenoperation.

   • operation där delar av, eller hela, prostatakörteln avlägsnas och där nerverna inte bevaras (radikal icke-nervsparande prostatektomi).

   Om du får en plötslig synnedsättning eller synförlust ska du avbryta behandlingen med Tadalafil Actavis och omedelbart ta kontakt med din läkare.

   Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning har noterats hos några patienter som tar tadalafil. Fastän det inte är känt om händelserna har ett samband med tadalafil, bör du kontakta läkare omedelbart om du får försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning.

   Tadalafil Actavis är inte avsett för användning av kvinnor

   Barn och ungdomar

   Tadalafil Actavis är inte avsett för användning av barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Tadalafil Actavis

   Tala alltid om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ta inte Tadalafil Actavis om du redan tar nitrater.

   Vissa läkemedel kan påverkas av Tadalafil Actavis eller påverka hur väl Tadalafil Actavis kommer att fungera. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

   • alfa-blockerare (används för att behandla högt blodtryck eller urinvägssymtom relaterade till benign prostatahyperplasi).

   • något annat läkemedel för att behandla högt blodtryck.

   • riociguat.

   • en 5-alfa reduktashämmare (som används för att behandla benign prostatahyperplasi).

   • läkemedel så som ketokonazoltabletter (för att behandla svampinfektioner) och proteashämmare för behandling av AIDS eller HIV infektion.

   • fenobarbital, fenytoin och karbamazepin (antiepileptiska läkemedel).

   • rifampicin, erytromycin, klaritromycin eller itrakonazol.

   • andra behandlingar för erektil dysfunktion.

   Tadalafil Actavis med dryck och alkohol

   För information om påverkan av alkohol, se avsnitt 3. Grapefruktjuice kan påverka hur väl Tadalafil Actavis kommer att fungera och skall intas med försiktighet. Tala med din läkare för ytterligare information.

   Fertilitet

   När hundar behandlades sågs en minskning av sperma. Minskning av sperma har setts hos några män. Det är osannolikt att denna minskning av sperma skulle leda till infertilitet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel har rapporterats av några av de män som tagit Tadalafil Actavis i de kliniska studierna. Känn efter hur du reagerar på tabletterna innan du kör bil eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Tadalafil Actavis innehåller laktos:

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Tadalafil Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Tadalafil Actavis tabletter intas genom munnen och är endast avsedda för män. Svälj tabletten hel med lite vatten. Tabletten kan tas oberoende av måltid.

   Den rekommenderade dosen är en 10 mg tablett före sexuell aktivitet.

   Du har fått dosen 20 mg då din läkare ansett att den rekommenderade dosen 10 mg är för svag.

   Tadalafil Actavis kan tas ända fram till 30 minuter före sexuell aktivitet. Effekten av Tadalafil Actavis kan kvarstå upp till 36 timmar efter tablettintag.

   Ta inte Tadalafil Actavis mer än en gång per dag. Tadalafil Actavis 10 mg och 20 mg är avsett att användas före förväntad sexuell aktivitet och rekommenderas inte att användas kontinuerligt varje dag.

   Det är viktigt att komma ihåg att Tadalafil Actavis inte har någon effekt, om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för erektil dysfunktion.

   Alkoholintag kan påverka din förmåga att få erektion och kan tillfälligt sänka ditt blodtryck. Undvik intag av stora mängder alkohol (0,8 promille eller mer i blodet) när du har tagit eller planerar att ta Tadalafil Actavis eftersom detta kan öka risken för yrsel när man står upp.

   Om du har tagit för stor mängd av Tadalafil Actavis

   Kontakta din läkare. Du kan få biverkningar beskrivna i avsnitt 4.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel vänd dig till din läkare eller apotekspersonal

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är vanligen milda eller måttliga till sin natur.

   Om du får någon av följande biverkningar, sluta använda läkemedlet och uppsök läkare omedelbart:

   • allergiska reaktioner med utslag (frekvens mindre vanlig).

   • bröstsmärta – använd inte nitrater men uppsök läkare omedelbart.

   • priapism, förlängd och möjligtvis smärtsam erektion efter att ha tagit Tadalafil Actavis (frekvens sällsynt). Om du får erektion som varar kontinuerligt i över 4 timmar, ska du omedelbart kontakta läkare.

   • plötslig synförlust (frekvens sällsynt).

   Andra biverkningar har rapporterats:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • huvudvärk, ryggsmärta, muskelvärk, smärta i armar och ben, ansiktsrodnad, nästäppa och matsmältningsbesvär.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • yrsel, magsmärta, illamående, kräkningar, reflux, dimsyn, smärta i ögonen, andningssvårigheter, förekomst av blod i urinen, förlängd erektion, hjärtklappning, snabba hjärtslag, högt blodtryck, lågt blodtryck, näsblod, tinnitus (ljud i öronen utan yttre ljudkälla), svullna händer, fötter eller anklar och trötthet.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • svimning, krampanfall och tillfällig minnesförlust, svullna ögonlock, röda ögon, plötslig försämring eller förlust av hörsel, utslag (kliande röda små blåsor på huden), blödning från penis, förekomst av blod i sperma och ökad svettning.

   Hjärtattack och slaganfall har rapporterats sällsynt hos män som intagit Tadalafil Actavis. De flesta hade kända problem med hjärtat innan de tog läkemedlet.

   Partiell, tillfällig eller varaktig synnedsättning eller synförlust på ett eller båda ögonen har rapporterats sällsynt.

   Ytterligare några sällsynta biverkningar som inte observerades i de kliniska prövningarna, har rapporterats av män som tar Tadalafil Actavis. Dessa är:

   • migrän, ansiktssvullnad, allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte och svalg, allvarliga hudutslag, störningar i blodflödet till ögonen, oregelbundna hjärtslag, kärlkramp och plötslig hjärtdöd.

   Biverkningen yrsel har rapporterats oftare hos män över 75 år som tar Tadalafil Actavis. Diarré har rapporterats oftare hos män över 65 år som tar Tadalafil Actavis.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Tadalafil Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och blisterkartan efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är tadalafil. En tablett innehåller 20 mg tadalafil.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna: laktosmonohydrat, pregelatiserad stärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.

    Filmdragering: hypromellos, laktosmonohydrat, titandioxid (E171), triacetin, talk E553b), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   En tablett innehåller 20 mg tadalafil

   20 mg filmdragerade tabletter är: ljust gula, ovala, filmdragerade tabletter, märkta med ”20” på ena sidan. Tabletterna är 12 mm x 7,4 mm i diameter och 4,6 – 5,2 mm tjocka

   Förpackningsstorlekar

   Tadalafil Actavis 20 mg finns i blisterförpackningar med 2, 4, 8, 12 och 56 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   220 Hafnarfjördur

   Island

   Tillverkare

   Actavis Ltd.

   BLB016 Bulebel Industrial Estate

   Zejtun ZTN 3000

   Malta


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tadalafil Actavis

  Filmdragerad tablett 20 mg 12 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 596870
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  699 kr

  Jämförpris: 58,25 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?