Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Equimed Europe Ltd.

   I. Jeffcott

   2 Hilliards Court

   Chester Business Park

   Chester

   CH4 9PX

   Storbritannien

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Croma Pharma Gesellschaft m.b.H.

   Industriezeile 6

   A-2100 Leobendorf

   Österrike

   Lokal företrädare:

   ScanVet Animal Health A/S

   Kongevejen 66

   DK-3480 Fredensborg

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Synvet injektionsvätska, lösning. Natriumhyaluronat. 20 mg/ml

   3. DEKLARATION AV AKTIV(-A) SUBSTANS(-ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Synvet är en steril, färglös, klar lösning som innehåller:

   Varje 2,5 ml spruta innehåller:

   Aktiv substans:

   Natriumhyaluronat

   50 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

   För intra-artikulär (injektion i en led) tilläggsbehandling av ledsjukdom i samband med icke-infektiössynovit (ledinflammation) hos häst.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid ledinfektioner

   Använd inte vid känd överkänslighet mot exogent (ej kroppseget) natriumhyaluronat

   6. BIVERKNINGAR

   Den vanligaste rapporterade biverkningen är tillfällig, övergående mild svullnad och/eller värme i ca 2,7 % av de behandlade lederna. Dessa själv-begränsande lokala symptom försvinner vanligtvis inom 48 timmar. Emellertid kan tidiga tecken på septiskartrit (ledinfektion) vara liknande, därför rekommenderas en grundlig klinisk undersökning och övervakning skall genomföras för att se om dessa kliniska symptom inträffar. Det skall övervägas att göra ytterligare lämpliga undersökningar.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG (-AR)

   För en intra-artikulär endosinjektion: 2,5 ml intra-artikulärt i mellanstora och stora leder hos häst. Fler än en led kan behandlas samtidigt.

   Om det är nödvändigt, kan en återbehandling av leden övervägas 2-3 veckor efter den första behandlingen.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ett sterilt förband och ett rent bandage skall, om det är möjligt, användas efter injektionen, lämpligt för den behandlade leden.

   Rekommenderad nålstorlek för intra-artikulär användning: 20G 1,5 tum nål (0,9 x 40 mm)

   10. KARENSTID

   Kött och inälvor: noll dagar

   Mjölk: noll timmar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras vid högst 25°C

   Förvaras i originalförpackningen.

   Förvaras torrt.

   Endossprutor som gjorts klara för injektion skall användas omedelbart; eventuellt oanvänt innehåll i en spruta skall kasseras.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och på kartongen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Varje spruta är förseglad i en polypropen/papper blisterförpackning.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Överflödig ledvätska skall avlägsnas när det är möjligt innan injektion.

   Injektionen skall administreras under strikta aseptiska förhållanden genom frisk oskadad hud.

   Lämpliga undersökningar skall genomföras vid akut, allvarlig hälta för att garantera att lederna är fria från frakturer, OCD (osteochondros, en brosksjukdom), fragment och infektioner.

   Hästar som har behandlats skall vila i box under 2 dagar, innan gradvis tillbakagång till normalt arbete.

   Användning under dräktighet och laktation:

   Säkerhet hos dräktiga och lakterande ston har inte dokumenterats. Endast användning under dräktighet eller laktation efter nytta-/riskutvärdering av ansvarig veterinär.

   Blandbarhetsproblem

   Inga kända

   I frånvaro av blandbarhetsstudier, får denna veterinärmedicinska produkt inte blandas med andra veterinärmedicinska produkter

   Varningar för användaren

   Vid oavsiktlig kontakt med hud, tvätta med tvål och vatten.

   Vid oavsiktlig kontakt med ögon, kan grumlig syn inträda på grund av produktens viskösa natur. Skölj omedelbart med mycket vatten.

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-07-03

   15. ANNAN INFORMATION

   Tillgängliga som 1 endosförpackning eller 6 endosförpackningar i kartong, överdragna med plastfilm.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Synvet

  Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml 2,5 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 385440
  • Tillverkare: Scanvet Animal Health A/S

  601,50 kr

  Jämförpris: 300,75 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?