Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Suxinutin

   50 mg/ml oral lösning
   etosuximid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Suxinutin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Suxinutin
   3. Hur du tar Suxinutin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Suxinutin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Suxinutin är och vad det används för

   Suxinutin är ett medel mot epilepsi. Hur det verkar är inte helt klarlagt, men man tror att det hindrar eller dämpar de urladdningar i hjärnan som utlöser epileptiska anfall. Suxinutin används vid behandling av absensepilepsi (petit mal). Vid blandformer av epilepsi kan Suxinutin användas tillsammans med andra epilepsimedel.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Suxinutin

   Ta inte Suxinutin

   • om du är allergisk mot etosuximid eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av en sällsynt blodsjukdom som kallas akut intermittent porfyri.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Suxinutin

   • om du har nedsatt lever- och/eller njurfunktion bör du rådgöra med läkare före användning av Suxinutin.

   • om man tvärt slutar att ta läkemedlet, finns det risk för att man får fler och svårare epileptiska anfall.

   Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. Suxinutin har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


   Allvarliga hudreaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), har rapporterats vid etosuximidbehandling. SJS kan vara livshotande. De första symtomen kommer vanligtvis inom 28 dagar, men kan förekomma senare. Vid uppkomst av hudutslag där orsaken inte kan fastställas bör etosuximidbehandlingen avbrytas.


   Allvarlig läkemedelsreaktion (DRESS) har rapporterats vid etosuximidbehandling. DRESS består av en kombination av tre eller flera av följande: hudreaktion (såsom hudutslag eller hudinflammation (exfoliativ dermatit)), ökat antal vita blodkroppar (eosinofili), feber, lymfkörtelsjukdom och en eller flera systemiska komplikationer såsom lever-, njur- och lunginflammation, hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation. DRESS kan ibland vara livshotande. Etosuximidbehandlingen bör avbrytas vid misstanke om DRESS.


   Andra läkemedel och Suxinutin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Behandlingseffekten kan påverkas om Suxinutin tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Detta är särskilt viktigt om du samtidigt med Suxinutin använder valproinsyra (epilepsimedel).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Suxinutin under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare. Om du tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Suxinutin under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Suxinutin kan orsaka dåsighet och yrsel och vid behandling med läkemedlet kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Suxinutin innehåller Sackaros

   Suxinutin oral lösning innehåller 600 mg sackaros per ml. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Suxinutin

   Ta alltid Suxinutin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen. Vanlig begynnelsedos är:


   Barn under 6 år: 5 ml dagligen.

   Vuxna och barn över 6 år: 10 ml dagligen.

   Dosen kan sedan höjas i små steg. Målet är att du ska vara anfallsfri och samtidigt slippa biverkningar. För att ställa in rätt dosering, tas blodprov för att bestämma halten av det verksamma ämnet etosuximid i blodet.

   Om behandlingen med Suxinutin ska avslutas, bör detta ske långsamt och med en gradvis minskning av dosen. Att tvärt avsluta behandlingen ökar risken för att drabbas av epileptiska anfall.

   Om du har tagit för stor mängd av Suxinutin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Symtom på överdosering inkluderar sömnighet, medvetslöshet, rumslig förvirring, rastlöshet och nedsatt andningsförmåga. För övriga symtom, se avsnitt 4 (Eventuella biverkningar).

   Om du har glömt att använda Suxinutin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Suxinutin

   Om man tvärt slutar att ta läkemedlet, är det risk för att man får fler och svårare epileptiska anfall. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Suxinutin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   Nedsatt aptit, huvudvärk, svårigheter att koordinera rörelser, yrsel, sömnighet, buksmärta, illamående, bukbesvär, kräkning, hudrodnad, nässelutslag.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   Förändringar i blodbilden, benmärgsdepression, överkänslighet, aggression, nedstämdhet, depression, självmordstankar, psykotiska besvär, sömnstörningar, rastlöshet med ökad kroppsrörelse, extrem trötthet, koncentrationssvårigheter, närsynthet, hicka, diarré, utvidgning av tandköttet, svullen tunga, svår hud- och slemhinnepåverkan (Stevens-Johnsons syndrom), läkemedelsmedierade utslag (som kan orsaka klåda, feber och systemisk påverkan), SLE (allvarlig bindvävssjukdom), blod i urinen, vaginal blödning, trötthet, irritabilitet, viktminskning.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   Hudförändringar.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

   Upprymdhet, ökad libido.


   Illamående är vanligt i början av behandlingen men är oftast övergående.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Suxinutin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är etosuximid (50 mg/ml).

   • Övriga innehållsämnen är sackarinnatrium, natriumcitrat, sackaros 600 mg, glycerol, citronsyremonohydrat, natriumbensoat E211, hallonarom, vatten.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende:

   Svagt gul lösning (med hallonsmak)


   Förpackningsstorlek:

   Suxinutin oral lösning tillhandahålls i glasflaskor à 200 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08-550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-02-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Suxinutin®

  Oral lösning 50 mg/ml 200 milliliter Flaska

  • Varunummer: 092213
  • Tillverkare: Essential Pharma Ltd

  120,56 kr

  Jämförspris: 0,60 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?