Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning :

   Zoetis Belgium S.A.

   Rue Laid Burniat 1

   1348 Louvain- La- Nueve

   Belgien

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Pfizer Olot, S.L.U.

   Ctra. Camprodón s/n “La Riba”

   17813 Vall de Bianya (Girona)

   Spanien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Suvaxyn PCV injektionsvätska, suspension för gris

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje dos på 2 ml innehåller:

   Aktiv substans :

   Inaktiverat rekombinant Porcint circovirus typ 1 uttryckande

   Porcint circovirus typ 2 ORF2-protein 1,6 < RP* < 5,3

   Adjuvans:

   Sulfolipo-cyclodextrin (SLCD) 4,0 mg

   Skvalan 64,0 mg

   Hjälpämnen:

   Tiomersal 0,1 mg

   * Relativ potensenhet bestämd genom ELISA antigen kvantifiering (in vitro potency test) jämfört med ett referensvaccin.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För aktiv immunisering av grisar från tre veckors ålder mot porcint circovirus typ 2 (PCV2) för att minska virusmängd i blod och lymfvävnad och skador på lymfatiskvävnad till följd av PCV2 infektion, liksom för att minska kliniska symtom, inkluderande utebliven daglig viktökning, och dödlighet associerad med PMWS (Post-Weaning Multisystemic Wasting syndrome).

   Skyddande immunitet uppnås 3 veckor efter vaccination.

   Skyddande immunitet varar till 19 veckor efter vaccination.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   En övergående ökning av kroppstemperaturen (upp till 1,7°C) är mycket vanligt förekommande under de första 24 timmarna efter vaccinationen. Temperaturökningen går över spontant utan behandling inom 48 timmar.

   Lokal vävnadsreaktion i form av svullnad på injektionsstället är mycket vanlig och kan kvarstå i upp till 26 dagar. Svullnaden är för det mesta mindre än 5 cm i diameter, men kan i vissa fall vara större.

   I kliniska studier visade en post-mortem undersökning av injektionsstället 8 veckor efter injektion av en engångsdos vaccin, en mild till måttlig granulomatösinflammation av muskelfibrerna vid injektionsstället.

   Omedelbara milda reaktioner som påminner om överkänslighet och som resulterar i övergående kliniska tecken såsom kräkningar är vanligt förekommande efter vaccination. Dessa kliniska tecken försvinner vanligen utan behandling.

   I exceptionella fall kan en stor andel av djuren i vissa specifika besättningar få reaktioner efter vaccination. Allvarliga anafylaktiska reaktioner är mindre vanliga men kan leda till döden. Om anafylaktisk reaktion uppstår ska lämplig behandling ges.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   * Frekvensen av eventuella biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 djur).

   - Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 djur).

   - Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 djur).

   - Ovanliga (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 djur).

   - Mycket ovanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 000 djur).

   7. DJURSLAG

   Gris (smågris) från 3 veckors ålder.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Intramuskulär engångsinjektion av en dos (2 ml) i nacken bakom örat till grisar från 21 dagars ålder.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Skaka väl före administrering och periodiskt under vaccinationsprocessen.

   Administrera vaccinet med aseptisk teknik.

   Det rekommenderas att vaccinera med en flerdosspruta. Använd vaccinationssprutan enligt tillverkarens instruktioner.

   10. KARENSTID(ER)

   Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras och transporteras kallt (2ºC-8ºC).

   Får ej frysas.

   Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP.

   Bruten förpackning ska användas omedelbart.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Vaccinera enbart friska djur.

   Undvik stresstillstånd hos djuren innan och efter vaccinationstillfället.

   Skall inte användas till avelsgaltar.

   Skall inte användas under dräktighet eller laktation.

   Nyttan av vaccination av grisar med mycket höga halter maternella antikroppar, erhållna från vaccinerade suggor, har inte visats.

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Skall inte blandas med något annat läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-06-26

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vaccinstammen är en inaktiverad rekombinant porcin circovirus typ 1 stam, vilken uttrycker porcint circovirus typ 2 ORF2-protein. Detta vaccin är utformat för att stimulera aktiv immunitet mot porcint circovirus typ 2 hos smågrisar.

   Pappkartong innehållande: 1 flaska med 10 doser (20 ml), 50 doser (100 ml) eller 125 doser (250 ml).

   Pappkartong innehållande: 10 flaskor med 10 doser (20 ml), 50 doser (100 ml) eller 125 doser (250 ml).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Orion Pharma Animal Health

   Tel: + 46 8 623 64 40

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Suvaxyn PCV

  Injektionsvätska, suspension 50 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 064258
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  436 kr

  Jämförpris: 8,72 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?