Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Sufenta

   5 mikrogram/ml och 50 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning
   sufentanilcitrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sufenta är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Sufenta
   3. Hur du använder Sufenta
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Sufenta ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sufenta är och vad det används för

   Sufenta innehåller ett ämne som heter sufentanilcitrat. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika. Sufenta är ett kraftfullt smärtstillande läkemedel. Sufenta används på sjukhus. Sufenta ges epiduralt (via ryggraden) t.ex. vid behandling av smärta efter operationer eller vid förlossningssmärta.

   Användning hos barn

   Sufenta kan ges epiduralt (via ryggraden) till barn över 1 års ålder för att kontrollera smärta efter vissa operationer.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Sufenta

   Använd inte Sufenta

   • om du är allergisk mot sufentanil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot något annat starkt smärtstillande läkemedel (sk opioider).

   • om du har sekretstagnation och/eller problem med andningsförmågan.

   • om du har svåra blödningar eller chock, blodförgiftning eller infektion vid injektionsstället.

   • om du har förändringar i blodets koagulationsfaktorer, såsom brist på blodplättar (trombocytopeni) eller koagulationsstörning.

   • om du samtidigt behandlas med läkemedel som hämmar blodets koagulering eller andra läkemedel som gör att epidural (via ryggraden) administrering inte kan användas.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Sufenta. Detta gäller särskilt om du:

   • har minskad blodvolym.

   • har någon skall- eller hjärnskada

   • år påverkad av andra läkemedel (t.ex. sömnmedel) eller alkohol

   • har obehandlad nedsatt sköldkörtelfunktion.

   • har någon lungsjukdom (t.ex. astma) eller nedsatt andningsfunktion.

   • har problem med njurarna eller levern.

   Barn och ungdomar

   Sufenta bör inte ges epiduralt (via ryggraden) till barn under 1 års ålder.

   Andra läkemedel och Sufenta

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du använder följande läkemedel:

   • en typ av läkemedel mot depression, som kallas monoaminoxidas (MAO)-hämmare. Dessa läkemedel får inte tas under 2 veckor före eller samtidigt som Sufenta ges.

   • läkemedel mot depression, som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Dessa läkemedel kan öka risken för ett potentiellt livshotande tillstånd som kallas serotoninsyndrom och får inte tas samtidigt som Sufenta ges. Symptom på serotoninsyndrom kan innefatta förvirring eller rastlöshet, illamående, kräkningar eller diarré, svettning, skakningar, feber, muskelryckningar, snabb hjärtfrekvens, oregelbundna hjärtslag, epilepsianfall.

   • ketokonazol eller itrakonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

   • ritonavir (läkemedel mot HIV-infektion)

   • erytromycin (antibiotikum)

   • läkemedel som påverkar ditt centrala nervsystem (CNS-dämpande medel):

    • starka smärtstillande medel

    • sömntabletter

    • lugnande medel (bensodiazepiner)

    • medicin mot psykiska störningar

    • alkohol

   Du bör informera din läkare eftersom effekten av Sufenta kan ökas och dosen av Sufenta och/eller CNS-dämpande läkemedel kan behöva minskas för att minska risken för allvarliga biverkningar som kan uppstå under och efter operationen. Allvarliga biverkningar innefattar andningssvårigheter med långsam eller ytlig andning, stark dåsighet och nedsatt medvetandegrad, koma och dödsfall.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Sufenta ska inte ges intravenöst (via blodven) under förlossningsarbetet. Sufenta givet epiduralt (via ryggraden) i totala doser upp till 30 mikrogram i kombination med bupivakain under förlossningsarbetet har inte gett upphov till någon negativ påverkan på moder eller barn.

   Sufenta går över i modersmjölk. Rådfråga din läkare om du kan amma under behandling med Sufenta.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Sufenta kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Sufenta

   Sufenta ges endast av en läkare som har erfarenhet att använda denna typ av läkemedel. Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du känner dig osäker.

   Hur Sufenta ges

   • Sufenta ges epiduralt dvs. som injektion i epiduralrummet (utrymmet mellan ryggmärgskanalens inre väggar och hårda ryggmärgshinnan).

   Hur mycket Sufenta ges

   Läkaren bestämmer hur mycket Sufenta du behöver. Detta beror på:

   • vikt, ålder, fysisk status, bakomliggande sjukdomar, samtidig användning av andra läkemedel samt typen och längden av ingrepp och bedövning.

   Om du använt för stor mängd av Sufenta

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   • känsla av lugn

   • hudklåda.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • darrningar hos nyfödda barn, yrsel, huvudvärk

   • snabb hjärtrytm

   • högt eller lågt blodtryck, blekhet

   • nedsatt syresättning av blodet hos nyfödda

   • kräkningar, illamående

   • missfärgning av huden

   • muskelryckningar

   • kvarhållande av urin i urinblåsan, urininkontinens (oförmåga att hålla urin i urinblåsan)

   • feber.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • inflammation i näsans slemhinna, vilket yttrar sig som nästäppa, snuva, nysningar, klåda och huvudvärk

   • överkänslighet

   • likgiltighet, nervositet

   • rubbning i samordningen av musklerna, rörelsesvårigheter hos nyfödda, onormal muskelspänning, överkänsliga reflexer, ökad spänning i musklerna, nedsatt rörelseförmåga hos nyfödda, sömnighet

   • synstörning

   • störning i nervtrådarna som styr hjärtmuskeln

   • nedsatt syresättning av blodet

   • långsam hjärtrytm, oregelbunden hjärtrytm, onormalt EKG

   • kramp i luftrörens muskulatur, minskad andning, röstrubbning (heshet), hosta, hicka, andningsstörning

   • allergisk inflammation i huden, ökad svettning, hudutslag, hudutslag hos nyfödda, torr hud

   • ryggsmärta, slapp muskulatur hos nyfödda, muskelstyvhet

   • sänkt kroppstemperatur, ökad kroppstemperaur, frossa, reaktioner vid injektionsstället, smärta vid injektionsstället, smärta.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • överkänslighet (inkluderar allergiliknande reaktion med allvarliga symtom)

   • koma, kramper, ofrivilliga muskelsammandragningar

   • pupillförminskning

   • hjärtstillestånd

   • chocktillstånd

   • andningsstillestånd, apné (tillfälligt, övergående andningsstillestånd), andningsdepression (andningscentrum i hjärnan slås ut), vätska i lungorna, kramp i struphuvudets muskler

   • hudrodnad

   • muskelryckningar

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Frekvens, typ och svårighetsgrad av biverkningarna hos barn förväntas vara de samma som hos vuxna.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Sufenta ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30ºC.

   Förvara ampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg. dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen sufentanilcitrat som motsvarar 5 mikrogram/ml respektive 50 mikrogram/ml

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sufenta injektionsvätska, lösning är en steril, klar, färglös vätska utan konserveringsmedel.

   Sufenta 5 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning finns i förpackningsstorleken 5x2 ml (glasampuller)

   Sufenta 50 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning finns i förpackningsstorleken 5x1 ml (glasampuller)

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Janssen-Cilag AB

   Box 4042

   169 04 Solna

   Tillverkare

   GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.

   Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc. San Polo)

   43056 Torrile (PR)

   Italien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-10-31


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Använd handskar vid öppning av ampullen.

   Beskrivning av ampullen

   Håll ampullen mellan tummen och pekfingret så att ampulltoppen är fri.

   Håll amullen så att ampulltoppen är fri

   Håll ampulltoppen med den andra handen med pekfingret mot ampullhalsen och tummen på den färgade pricken parallellt med de(n) färgade identifieringsringen (-arna).

   Håll ampulltoppen med en hand med pekfingret mot ampullhalsen och tummen på den färgade pricken

   Håll tummen på pricken och bryt distinkt av ampulltoppen medan den andra delen av ampullen hålls fast i handen.

   Håll tummen på pricken och bryt distinkt av ampulltoppen

   Vid oavsiktlig hudexponering bör det drabbade området sköljas med vatten. Undvik användning av tvål, alkohol och andra rengöringsmedel som kan orsaka kemisk eller fysisk skada på huden.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sufenta®

  Injektionsvätska, lösning 50 mikrogram/ml 5 x 1 milliliter Ampull

  • Varunummer: 072892
  • Tillverkare: Piramal Critical Care B.V.

  240,50 kr

  Jämförpris: 48,10 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.