Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

   Strødamvej 52

   2100 København Ø

   Danmark

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Streptocillin vet. injektionsvätska, suspension

   3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiva substanser: 200 mg bensylpenicillinprokain och dihydrostreptomycinsulfat motsvarande

   250 mg dihydrostreptomycin.

   Hjälpämnen: Natriumcitrat, povidon, natriumformaldehydsulfoxylat, polysorbat 80, lecitin, cetrimid och vatten för injektionsvätskor.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Antibiotikum med bakteriedödande effekt. Används mot infektioner t.ex. juverinflammation och sårinfektion orsakad av för ingående substanser känsliga bakterier.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall ej användas vid överkänslighet mot penicillin, prokain, dihydrostreptomycin eller något övrigt innehållsämne.

   6. BIVERKNINGAR

   Allergiska överkänslighetsreaktioner kan förekomma.

   Störningar i mag-tarmkanalen som t.ex. rubbningar i tarmfloran kan förekomma vid antibiotika-behandling. Vanligaste symptomet är diarré.

   Enstaka fall av allvarliga akuta reaktioner i samband med intramuskulärinjektion med bensylpenicillinprokain har rapporterats hos framförallt häst.

   Vid användning av dihydrostreptomycin föreligger risk för biverkningar som rör hörsel och balanssinne.

   Dihydrostreptomycin kan ha påverkan på njurarna, nyfödda och gamla djur är särskilt känsliga. Även vid långvarigt bruk (mer än 2 veckor) bör man vara observant på eventuella biverkningar.

   Vid enstaka tillfällen har en övergående nackstelhet observerats efter intramuskulärinjektion på häst.

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Nöt, svin, får och häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Normaldosering till samtliga djurslag är 25 mg dihydrostreptomycin och 20 mg bensylpenicillin (1 ml) per 10 kg kroppsvikt. Annan dosering kan ha ordinerrats av veterinären.

   Omskakas före användning.

   Injiceras djupt intramuskulärt 1 gång per dygn i minst 3 dagar.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Skall ej blandas med andra injektionsvätskor.

   10. KARENSTID(ER)

   Mjölk: 12 dygn.

   Slakt: Nöt, svin och får: 60 dygn.

   Får användas till häst i enlighet med 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, H 65, vilket innebär att en karenstid på 60 dygn skall tillämpas.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C ).

   Får ej frysas.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag.

   Skall ej ges till kaniner och gnagare.

   Katter är särskilt känsliga för påverkan på balansorganen.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Skall ej användas intravenöst.

   Personer som är överkänsliga för penicillin skall undvika kontakt med läkemedlet.

   Dräktighet och laktation

   Läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation.

   Andra läkemedel och Streptocillin vet.

   Effekten av penicillin minskar om man samtidigt använder vissa andra antibakteriella medel t.ex. erytromycin eller tetracykliner.

   Samtidig användning av läkemedel som innehåller furosemid kan förstärka oönskade effekter på hörsel och njurar.

   Överdosering

   Överdosering kan orsaka blodtrycksfall, andningsdepression, ataksi och medvetslöshet.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-06-14

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Streptocillin® vet.

  Injektionsvätska, suspension 250 mg/ml + 200 mg/ml 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 402743
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  198,50 kr

  Jämförpris: 1,99 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?