• Enzymer
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Strensiq

   40 mg/ml injektionsvätska, lösning (12 mg/0,3 ml, 18 mg/0,45 ml, 28 mg/0,7 ml, 40 mg/1 ml)
   asfotas alfa

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Strensiq är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Strensiq
   3. Hur du använder Strensiq
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Strensiq ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Strensiq är och vad det används för

   Vad Strensiq är

   Strensiq är ett läkemedel som används för att behandla den ärftliga sjukdomen hypofosfatasi. Det innehåller den aktiva substansen asfotas alfa.

   Vad hypofosfatasi är

   Patienter med hypofosfatasi har låga nivåer av ett enzym som kallas alkaliskt fosfatas, som är viktigt för olika kroppsfunktioner, bl.a. för att skelett och tänder ska bli ordentligt hårda. Patienter med sjukdomen har problem med skelettets tillväxt och styrka, vilket kan leda till benbrott, skelettsmärta och gångsvårigheter samt andningssvårigheter och risk för krampanfall.

   Vad Strensiq används för

   Den aktiva substansen i Strensiq kan ersätta det saknade enzymet (alkaliskt fosfatas) vid hypofosfatasi. Det används som en långtidsbehandling med enzymersättning för att hantera symtomen.

   Vilka fördelar Strensiq har visat i kliniska studier

   Strensiq har visat fördelar för patienternas mineralisering av skelettet och tillväxt.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Strensiq

   Använd inte Strensiq

   om du är allergisk mot asfotas alfa (se avsnitt ”Varningar och försiktighet” nedan) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • Patienter som har fått asfotas alfa har fått allergiska reaktioner, däribland livshotande allergiska reaktioner liknande anafylaktiska reaktioner, vilka krävt medicinsk behandling. Patienter som fått anafylaxiliknande symtom har fått svårt att andas, kvävningskänsla, illamående, svullnad runt ögonen och yrsel. Reaktionerna inträffade inom minuter efter injektion med asfotas alfa och kan förekomma hos patienter som fått asfotas alfa i mer än ett år. Om du får något av dessa symtom ska du omedelbart sluta ta Strensiq och uppsöka sjukvård.

   • Om du får en anafylaktisk reaktion eller en reaktion med liknande symtom, kommer din läkare att diskutera med dig vilka åtgärder som ska vidtas och möjligheten att börja med Strensiq igen under medicinsk övervakning. Följ alltid de instruktioner du får av din läkare.

   • Utveckling av blodproteiner mot Strensiq, även kallade läkemedelsantikroppar, kan inträffa under behandlingen. Tala med din läkare om du tycker att effekten av Strensiq avtar.

   • Fettkuddar eller minskad mängd fettvävnad under hudytan (lokaliserad lipodystrofi) har rapporterats vid injektionsstället efter flera månader hos patienter som använder Strensiq. Läs noga avsnitt 3 om injektionsrekommendationer. Det är viktigt att växla mellan följande injektionsställen för att minska risken för lipodystrofi: bukområdet, låret eller överarmen.

   • I studier med och utan användning av Strensiq har vissa ögonrelaterade biverkningar rapporterats som troligen har samband med hypofosfatasi. Tala med din läkare om du får synproblem.

   • Tidig sammanväxning av skallbenen hos barn under 5  års ålder har rapporterats i kliniska studier på småbarn med hypofosfatasi, med och utan användning av Strensiq. Tala med läkare om du märker någon förändring av huvudformen hos ditt barn.

   • Om du behandlas med Strensiq kan du få en reaktion vid injektionsstället (smärta, knuta, utslag, missfärgning) under injektionen av läkemedlet eller under timmarna efter injektionen. Om du upplever svåra reaktioner vid injektionsstället ska du omedelbart tala med din läkare.

   • En ökad koncentration av bisköldkörtelhormoner och låga kalicumnivåer har rapporterats i studier. Av den anledningen kan din läkare be dig att ta kalicium- och D-vitamintillskott vid behov.

   • Viktökning kan förekomma när du behandlas med Strensiq. Din läkare kan ge dig kostråd efter behov.

   Andra läkemedel och Strensiq

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Om du behöver genomgå laboratorieprover (blodprover), ska du tala om för läkaren att du behandlas med Strensiq. Strensiq kan leda till att vissa prover visar felaktigt högre eller lägre resultat. Därför kan man behöva använda en annan typ av prov om du behandlas med Strensiq.

   Graviditet och amning

   Strensiq ska användas under graviditet eller amning endast då det är medicinskt nödvändigt.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel förväntas inte ha någon effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Viktig information om några av hjälpämnena i Strensiq

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, vilket innebär att det i princip är ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Strensiq

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt de anvisningar du fått från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   En läkare med erfarenhet av behandling av patienter med ämnesomsättningssjukdomar eller skelettrelaterade sjukdomar kommer att förklara för dig hur du använder Strensiq. Efter att ha fått instruktioner av läkaren eller en specialistsjuksköterska kan du själv injicera Strensiq hemma.

   Dosering

   • Den dos du får baseras på din kroppsvikt.

   • Rätt dos beräknas av läkaren och består av totalt 6 mg asfotas alfa per kg kroppsvikt varje vecka administrerat genom injektion under huden (subkutant). (I doseringstabellen nedan finns detaljerad information om vilken volym som ska injiceras och vilken typ av flaska som ska användas, beroende på din vikt.)

   • Den totala dosen kan ges antingen som en injektion på 1 mg/kg av asfotas alfa 6 gånger per vecka eller som en injektion på 2 mg/kg av asfotas alfa 3 gånger per vecka beroende på läkarens rekommendation.

   • Den maximala volymen per injektion får inte överskrida 1 ml. Om det behövs mer än 1 ml ska du ge flera injektioner direkt efter varandra.

   Vid 3 injektioner per vecka

   Kroppsvikt (kg)

   Volym som ska injiceras

   Färgkod på den flaska som ska användas

   3

   0,15 ml

   Mörkblå

   4

   0,20 ml

   Mörkblå

   5

   0,25 ml

   Mörkblå

   6

   0,30 ml

   Mörkblå

   7

   0,35 ml

   Orange

   8

   0,40 ml

   Orange

   9

   0,45 ml

   Orange

   10

   0,50 ml

   Ljusblå

   11

   0,55 ml

   Ljusblå

   12

   0,60 ml

   Ljusblå

   13

   0,65 ml

   Ljusblå

   14

   0,70 ml

   Ljusblå

   15

   0,75 ml

   Rosa

   16

   0,80 ml

   Rosa

   17

   0,85 ml

   Rosa

   18

   0,90 ml

   Rosa

   19

   0,95 ml

   Rosa

   20

   1 ml

   Rosa

   25

   0,50 ml

   Grön

   30

   0,60 ml

   Grön

   35

   0,70 ml

   Grön

   40

   0,80 ml

   Grön

   Vid 6 injektioner per vecka

   Kroppsvikt (kg)

   Volym som ska injiceras

   Färgkod på den flaska som ska användas

   6

   0,15 ml

   Mörkblå

   7

   0,18 ml

   Mörkblå

   8

   0,20 ml

   Mörkblå

   9

   0,23 ml

   Mörkblå

   10

   0,25 ml

   Mörkblå

   11

   0,28 ml

   Mörkblå

   12

   0,30 ml

   Mörkblå

   13

   0,33 ml

   Orange

   14

   0,35 ml

   Orange

   15

   0,38 ml

   Orange

   16

   0,40 ml

   Orange

   17

   0,43 ml

   Orange

   18

   0,45 ml

   Orange

   19

   0,48 ml

   Ljusblå

   20

   0,50 ml

   Ljusblå

   25

   0,63 ml

   Ljusblå

   30

   0,75 ml

   Rosa

   35

   0,88 ml

   Rosa

   40

   1 ml

   Rosa

   50

   0,50 ml

   Grön

   60

   0,60 ml

   Grön

   70

   0,70 ml

   Grön

   80

   0,80 ml

   Grön

   90

   0,90 ml

   Grön (x2)

   100

   1 ml

   Grön (x2)

   Användning för barn och ungdomar

   Som för vuxna är den rekommenderade dosen av Strensiq för barn och ungdomar 6 mg asfotas alfa per kg kroppsvikt varje vecka. Doserna måste regelbundet justeras av din läkare eftersom kroppsvikten förändras.

   Injektionsrekommendationer

   • Du kan få en reaktion vid injektionsstället. Läs avsnitt 4 noga för att få veta vilka biverkningar som kan förekomma innan du använder detta läkemedel.

   • Vid regelbundna injektioner ska du variera injektionsställe mellan olika delar av kroppen för att minska eventuell smärta och irritation.

   • Områden med en ordentlig mängd fett under huden (lår, armar) är de lämpligaste områdena att injicera i. Diskutera med din läkare eller sjuksköterska vilka de bästa ställena är för dig.

   Läs följande instruktioner noga innan Strensiq injiceras

   • Varje injektionsflaska är endast avsedd för engångsbruk och ska punkteras endast en gång. Endast klar och färglös till svagt gul vattenliknande lösning utan synliga tecken på försämring ska användas. Ej använt läkemedel och avfall ska omedelbart kasseras.

   • Om du injicerar detta läkemedel själv kommer läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska att visa dig hur du förbereder och injicerar läkemedlet. Injicera inte detta läkemedel själv om du inte har fått träning och förstår tillvägagångssättet.

   Hur Strensiq injiceras:

   Tvätta händerna noga med tvål och vatten.

   Ta av skyddskapsylen från injektionsflaskan med Strensiq.

   När Strensiq har tagits ut ur kylskåpet ska det användas inom högst en timme.

   Ta av skyddshylsan av plast från den spruta som ska användas.

   Använd alltid en ny spruta innesluten i skyddsplast.

   Var försiktig så att du inte sticker dig på nålen.

   Dra upp rätt dos av Strensiq i sprutan. Du kan behöva använda flera injektionsflaskor för att dra upp den fullständiga mängden som behövs för rätt dos.

   Kontrollera att volymen i sprutan är korrekt.

   Volymen per injektion får inte överskrida 1 ml. Om den skulle göra det ska flera injektioner ges på olika injektionsställen.

   Injektionsställen

   Välj ett injektionsställe (lår, mage, armar, skinkorna). De lämpligaste ställena för injektion är gråmarkerade i bilden. Din läkare kommer att informera dig om möjliga injektionsställen.


   OBSERVERA: använd inte områden där du känner knölar, hårda knutor eller smärta. Tala med din läkare om du upptäcker något sådant.

   Bild på tumme och pekfinger

   Nyp försiktigt ihop huden på det valda injektionsområdet mellan tummen och pekfingret.

   Sprutan

   Håll sprutan som en penna eller pil och för in nålen i den upphöjda huden så att dess vinkel mot hudytan är mellan 45º och 90º.


   För patienter som har lite fett under huden eller som har tunn hud kan en vinkel på 45º vara att föredra.

   Tryck på sprutkolven

   Samtidigt som du håller kvar greppet om huden trycker du på sprutkolven för att injicera läkemedlet medan du långsamt räknar till 10.

   Dra ut nålen, släpp hudvecket och tryck försiktigt med en bomullstuss eller gasväv över injektionsstället under några sekunder.

   Detta bidrar till att tillsluta den punkterade vävnaden och förhindra läckage.

   Gnid inte injektionsstället efter injektionen. Samla sprutorna, injektionsflaskorna och nålen i en behållare för vassa föremål. Läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska informerar dig om hur du får tillgång till en behållare för vassa föremål.

   Om du använt för stor mängd av Strensiq

   Om du misstänker att du av misstag har fått en högre dos av Strensiq än den ordinerade, ska du kontakta din läkare för att få råd.

   Om du har glömt att ta Strensiq

   Injicera inte en dubbeldos för att kompensera för glömd dos. Kontakta din läkare för att få råd.

   Ytterligare information finns här: strensiqpatient.se

   QR kod

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du är osäker på vad biverkningarna nedan innebär ska du be läkaren förklara dem för dig.

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   Reaktioner vid injektionsstället under injektionen av läkemedlet eller under timmarna efter injektionen (som kan leda till rodnad, missfärgningar, klåda, smärta, fettkuddar eller minskad mängd fettvävnad under hudytan, ljusare hudområde [hypopigmentering av huden] och/eller svullnad)

   Feber (pyrexi), irritabilitet

   Hudrodnad (erytem)

   Smärta i händer och fötter

   Blåmärke

   Huvudvärk

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   Frossbrytningar

   Spänd hud, missfärgning av huden

   Illamående, domningar i munnen (oral hypestesi)

   Muskelvärk (myalgi)

   Ärr

   Ökad benägenhet att få blåmärken

   Blodvallning

   Infektion i huden vid injektionsstället (cellulit vid injektionsstället)

   Minskad mängd kalcium i blodet (hypokalcemi)

   Njursten (nefrolitiasis)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Strensiq ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskans etikett efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

   Får ej frysas.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Efter att injektionsflaskan öppnats ska läkemedlet användas omedelbart (inom högst 1 timme).

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är asfotas alfa. Varje ml lösning innehåller 40 mg asfotas alfa.

   Varje injektionsflaska med 0,3 ml lösning (40 mg/ml) innehåller 12 mg asfotas alfa.

   Varje injektionsflaska med 0,45 ml lösning (40 mg/ml) innehåller 18 mg asfotas alfa.

   Varje injektionsflaska med 0,7 ml lösning (40 mg/ml) innehåller 28 mg asfotas alfa.

   Varje injektionsflaska med 1 ml lösning (40 mg/ml) innehåller 40 mg asfotas alfa.

   Övriga innehållsämnen är natriumklorid, monobasiskt natriumfosfatmonohydrat, dibasiskt natriumfosfatheptahydrat och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Strensiq injektionsvätska, lösning är en klar, färglös till svagt gul vattenliknande lösning i injektionsflaskor innehållande 0,3 ml, 0,45 ml, 0,7 ml och 1 ml lösning.

   Förpackningsstorlekar om 1 eller 12 injektionsflaskor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alexion Europe SAS

   103-105 rue Anatole France

   92300 Levallois-Perret

   Frankrike

   Tillverkare

   Alexion Pharma International Operations Unlimited Company

   College Business and Technology Park, Blanchardstown

   Dublin 15

   Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   07/2019.


    

   Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.

   Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram om detta läkemedel och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedels­myndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

  Strensiq

  Injektionsvätska, lösning 40 mg/ml Enzymer 12 x 1 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 071574
  • Tillverkare: Alexion Pharma Nordics AB

  369.508,50 kr

  Jämförpris: 30.792,38 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?