Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Soolantra

   10 mg/g kräm
   ivermektin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Soolantra är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Soolantra
   3. Hur du använder Soolantra
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Soolantra ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Soolantra är och vad det används för

   Soolantra innehåller den aktiva substansen ivermektin som tillhör en grupp läkemedel som kallas avermektiner. Krämen används på huden för att behandla de utslag och knottror som förekommer vid rosacea.

   Soolantra ska endast användas av vuxna (18 år eller äldre).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Soolantra

   Använd inte Soolantra:

   • om du är allergisk mot ivermektin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Soolantra.

   I början av behandlingen kan en del patienter uppleva försämring av rosacea-symptomen, men detta är ovanligt och går vanligtvis över inom 1 veckas behandling. Tala med din läkare om detta händer.

   Andra läkemedel och Soolantra

   Andra läkemedel skulle kunna påverka Soolantra och du ska därför tala om för läkaren om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Soolantra rekommenderas inte under graviditet.

   Om du ammar ska du inte använda detta läkemedel, alternativt sluta amma innan du börjar behandlingen med Soolantra. Rådgör med läkare så kan han eller hon hjälpa dig att välja mellan att använda Soolantra och att amma, med hänsyn tagen till fördelen med behandlingen och fördelen med amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Soolantra har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Soolantra innehåller:

   • Cetylalkohol och stearylalkohol som kan orsaka lokala hudirritationer (till exempel kontakteksem),

   • Metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda),

   • Propylenglykol som kan orsaka hudirritation.


   3. Hur du använder Soolantra

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktigt: Soolantra är avsett för vuxna och endast för användning på huden i ansiktet. Använd inte detta läkemedel på andra kroppsdelar, i synnerhet inte på fuktiga kroppsytor såsom ögonen, munnen eller slemhinnor. Ska ej sväljas.

   Rekommenderad dos är en applicering per dag på huden i ansiktet. Applicera en ärtstor mängd kräm till var och ett av ansiktets fem områden: pannan, hakan, näsan och varje kind. Smörj sedan ut krämen i ett tunt lager i hela ansiktet.

   Var noga med att undvika ögonlocken, läpparna och slemhinnor såsom insidan av näsan, munnen och ögonen. Om du av misstag får kräm i ögonen eller nära ögonen, ögonlocken, läpparna, munnen eller slemhinnorna ska du omedelbart skölja med rikliga mängder vatten.

   Använd inte kosmetika (andra ansiktskrämer eller make-up) innan du har applicerat den dagliga dosen Soolantra. Sådana produkter kan användas när krämen har torkat.

   Tvätta händerna omedelbart efter att du har applicerat krämen.

   Du ska använda Soolantra dagligen under behandlingskuren. Behandlingskuren kan upprepas. Läkaren kommer att tala om för dig hur länge du ska använda Soolantra. Behandlingstiden kan variera från person till person och beror på hur allvarliga hudbesvären är.

   Du kan komma att se en förbättring efter 4 veckors behandling. Om tillståndet inte har förbättrats efter 3 månader ska du avbryta behandlingen och rådgöra med läkare.

   Nedsatt leverfunktion

   Om du har leverproblem ska du rådgöra med läkare innan du använder Soolantra.

   Användning för barn och ungdomar

   Soolantra ska inte användas av barn och ungdomar.

   Hur du öppnar tuben med den barnskyddande korken

   För att undvika spill ska du inte trycka på tuben då du öppnar eller stänger den.

   Tryck ned korken och vrid moturs (vrid åt vänster). Dra sedan av korken.

   Bild 1Bild 2

   Hur du stänger tuben med den barnskyddande korken

   Tryck ned korken och vrid medurs (vrid åt höger).

   Bild 3

   Om du har använt för stor mängd av Soolantra

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du använder mer än den rekommenderade dagliga dosen ska du kontakta läkaren som kommer att berätta vad du ska göra.

   Om du har glömt att använda Soolantra

   Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Soolantra

   Det behövs flera appliceringar av detta läkemedel innan utslag och knottror börjar minska. Det är viktigt att du fortsätter att använda Soolantra så länge som läkaren har ordinerat.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Soolantra kan orsaka följande biverkningar:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Brännande känsla i huden

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Hudirritation

   • Hudklåda

   • Torr hud

   • Förvärring av rosacea (kontakta din läkare)

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data)

   • Hudrodnad

   • Hudinflammation

   • Svullnad av ansiktet

   • Förhöjda leverenzymer (ALAT/ASAT)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Soolantra ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   När tuben har öppnats ska läkemedlet användas inom 6 månader.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Ej använd Soolantra-kräm ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ivermektin. Ett gram kräm innehåller 10 mg ivermektin.

   • Övriga innehållsämnen är glycerol, isopropylpalmitat, karbomer, dimetikon, dinatriumedetat, citronsyramonohydrat, cetylalkohol, stearylalkohol, makrogolcetostearyleter, sorbitanstearat, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), fenoxietanol, propylenglykol, oleylalkohol, natriumhydroxid, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Soolantra är en vit till blekgul kräm. Det tillhandahålls i tuber som innehåller 2, 15, 30, 45 eller 60 gram kräm. De större tuberna har en barnskyddande kork, vilket tuben med 2 g inte har.

   Förpackning med 1 tub.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Detta läkemedel är godkänt inom EES medlemsstater under följande namn:

   Österrike, Tyskland, Portugal:

   Soolantra 10 mg/g Creme

   Belgien, Luxemburg:

   Soolantra 10 mg/g crème

   Soolantra 10 mg/g Creme

   Bulgarien:

   Soolantra 10 mg/g Крем

   Cypern, Grekland:

   Soolantra 10 mg/g Κρέμα

   Tjeckien, Ungern, Slovakien:

   Soolantra 10 mg/g krém

   Danmark:

   Soolantra

   Estland:

   Soolantra 10 mg/g kreem

   Finland:

   Soolantra 10 mg/g emulsiovoide

   Frankrike, Nederländerna:

   Soolantra10 mg/g crème

   Island, Norge, Polen:

   Soolantra 10 mg/g krem

   Irland, Storbritannien:

   Soolantra 10 mg/g cream

   Italien:

   Efacti 10 mg/g crema

   Lettland:

   Soolantra 10 mg/g krēms

   Litauen:

   Soolantra 10 mg/g kremas

   Malta:

   Soolantra 10 mg/g krema

   Rumänien:

   Soolantra 10 mg/g Cremă

   Spanien:

   Soolantra 10 mg/g crema

   Sverige:

   Soolantra 10 mg/g kräm

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Galderma Nordic AB

   Seminariegatan 21

   752  28 Uppsala

   Sverige

   Tel: +46 18 444 0330, Fax: +46 18 444 0335

   E-mail: nordic@galderma.com

   Tillverkare

   Laboratoires Galderma

   ZI – Montdésir

   74 540 Alby sur Chéran

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-07-02


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Soolantra

  Kräm 10 mg/g 30 gram Tub

  • Varunummer: 119528
  • Tillverkare: Galderma Nordic AB

  251 kr

  Jämförpris: 8,37 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?