Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Dechra Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW, Storbritannien

   Tillverkare:

   Dales Pharmaceuticals, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW, Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Somulose 400 mg/ml + 25 mg/ml avlivningsvätska för djur

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml vätska innehåller 400 mg/ml sekobarbital (som sekobarbitalnatrium) och 25 mg/ml cinkokain (som cinkokain hydroklorid).

   4. INDIKATIONER

   För avlivning av hund, katt, häst och nöt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Läkemedlet får inte användas för att söva djur.

   Får ej ges till djur som skall användas till livsmedelsproduktion.

   6. BIVERKNINGAR

   För häst kan den rekommenderade dosen i sällsynta fall vara otillräcklig för att uppnå snabb avlivning. Se avsnittet "Dosering för varje djurslag, administreringssätt och administreringsväg".

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund, katt, häst och nöt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Endast för intravenösinjektion.

   Rekommenderad dos:

   Hund och katt intravenöst 0,25 ml/kg kroppsvikt.

   Häst och nöt intravenöst 1,0 ml/10 kg kroppsvikt.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Perivaskulär administrering (vid sidan av ett blodkärl) kan fördröja tiden till effekt och orsaka smärta samt resultera i stress. Man bör därför föra in en venkateter och försäkra sig om att injektionen placeras korrekt i venen.

   För häst och nöt rekommenderas bestämt att en grov fixerad kateter placeras i halsvenen.

   För häst rekommenderas sedering före avlivning. Det kan emellertid leda till längre tid till död.

   Obs: Det är viktigt att tillämpa korrekt injektionshastighet. Administrera hela dosen under10–15 sekunder.

   10. KARENSTID

   Får ej användas till djur avsedda för livsmedels eller foderproduktion. Behandlade djur får aldrig konsumeras av människor eller djur.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras vid högst 25°C.

   Förvaras i skydd mot kyla.

   Får ej frysas. Ljuskänsligt.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 60 dagar

   Använd inte lösningen om den är grumlig.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Var försiktig så att djuret inte blir upphetsat. Dosen är endast avsedd för intravenösadministrering.

   Avlivning skall, om möjligt, utföras i en lugn och säker miljö.

   Kadaver av djur som avlivats med Somulose ska brännas för att förhindra att rester från djurkadaver förtärs i naturen av asätare.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Hantera denna produkt med stor försiktighet för att undvika exponering, och följ alla rekommenderade säkerhetsföreskrifter.

   Största försiktighet ska iakttas för att undvika självadministrering av produkten. Produkten skall endast användas i närvaro av en annan vuxen person som är väl informerad om riskerna med produkten och vilka åtgärder som skall vidtas vid exponering. Använd fixerad intravenöskateter.

   Använd lämpliga skyddshandskar när du hanterar produkten. Tvätta omedelbart bort eventuellt spill från hud och ögon. Tvätta händerna efter användning.

   Så snart erforderlig dos dragits upp ur flaskan ska mini-spike uppdragskanylen avlägsnas från sprutan och kasseras i försluten behållare. En kateter ska föras in i venen och sprutan kopplas till den. Var särskilt försiktig med stora djur och/eller djur som vrenskas. Närma dig inte ett djur med en fylld spruta och oskyddad kanyl i.

   I händelse av oavsiktlig självadministrering, via injektion eller absorbering genom huden, uppsök omedelbart sjukvården och uppge att det gäller barbiturat och lokal anestesiförgiftning och visa märkningen på förpackningen. KÖR EJ BIL!

   TILL LÄKAREN: Lämna inte patienten ensam. Upprätthåll luftvägarna och ge symtomatisk och understödjande behandling.

   Cinkokain kan orsaka överkänslighet vid hudkontakt. Överkänslighet mot cinkocain kan medföra kontaktdermatit, som kan bli svår.

   Hantera inte produkten om du vet att du är extra känslig eller om du blivit rådd att inte arbeta med sådana medel.

   Om du får symtom efter att du exponerats, t.ex. hudutslag, ska du uppsöka vården och visa läkaren denna varningstext. Ansikte, läppar och ögon kan svullna, och man kan få andningssvårigheter. Dessa symtom har visserligen inte rapporterats, men är allvarligare och kräver omedelbar medicinsk vård.

   Dräktighet, digivning och äggläggning:

   Får användas för avlivning vid dräktighet och digivning.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Kassera rester av produkten och tomma förpackningar enligt gällande regelverk. Kadaver av djur som avlivats med Somulose ska brännas för att förhindra att rester från djurkadaver förtärs i naturen av asätare.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-01-09

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Flaskor innehållande 25 ml och 50 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För djur.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Somulose

  Avlivningsvätska för djur 400 mg/ml + 25 mg/ml 50 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 546401
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  892,50 kr

  Jämförpris: 17,85 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.