Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Somatuline Autogel

   60 mg, 90 mg och 120 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
   Lanreotid

   1. Vad Somatuline Autogel är och vad det används för

   Vad Somatuline Autogel är

   Namnet på ditt läkemedel är Somatuline Autogel. Det är en långtidsverkande form av lanreotid.

   Lanreotid, den aktiva substansen, tillhör en grupp läkemedel som kallas ”tillväxthormonshämmare”. De liknar ett annat ämne (hormon) som kallas ”somatostatin”. Lanreotid sänker nivåerna av hormoner i kroppen, såsom tillväxthormon (GH) och insulinliknande tillväxtfaktorer 1 (IGF-1) och hämmar frisättningen av vissa hormoner i mag-tarmkanalen och tarmsekretet.

   Dessutom har den en effekt på vissa avancerade typer av tumörer (så kallade neuroendokrina tumörer) i tarmen och i bukspottskörteln genom att stoppa eller fördröja dess tillväxt.

   Vad Somatuline Autogel används för

   • långsiktig behandling av akromegali (ett tillstånd där din kropp producerar för mycket tillväxthormon) då nivån av tillväxthormon förblir onormal efter kirurgiskt ingrepp och/eller vid strålbehandling, eller hos patienter för vilka kirurgi och/eller strålbehandling inte är något alternativ

   • lindring av symtom som blodvallningar och diarré som ibland förekommer hos patienter med neuroendokrina tumörer (NET)

   • behandling och kontroll av tillväxten av vissa avancerade tumörer i tarmen och bukspottkörteln, så kallade gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer eller GEP-NET. Används när denna typ av tumörer inte kan avlägsnas genom operation.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Somatuline Autogel

   Använd inte Somatuline Autogel

   • om du är allergisk (överkänslig) mot lanreotid, somatostatin och läkemedel från samma familj (somatostatinanalog), eller något annat innehållsämne i Somatuline Autogel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Somatuline Autogel kan ge förändringar av blodglukosnivån. Har Du diabetes kan eventuellt insulinbehovet förändras.

   Tala om för Din läkare om Du:

   • är diabetiker

   • har stenar i gallblåsan (gallsten), eftersom lanreotid kan leda till gallsten. Din läkare kan behöva kontrollera dig regelbundet.

   • har sköldkörtelproblem, då lanreotid kan minska din sköldkörtelfunktion något

   • lider av hjärtsjukdomar

   • någon gång har haft lever- eller njurproblem.

   Om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Somatuline Autogel.

   Barn och ungdomar

   Somatuline Autogel rekommenderas inte till barn.

   Andra läkemedel och Somatuline Autogel

   Vissa läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Särskild försiktighet bör iakttas vid samtidig behandling med:

      •  ciklosporin (ett immunhämmande läkemedel som minskar immunreaktionen        efter en transplantation eller vid autoimmun sjukdom)

      •  bromokroptin (dopaminagonist som används vid behandling av tumörer i        hypofysen och vid Parkinsons sjukdom eller för att förhindra laktation efter        förlossning)

      •  bradykardiinducerande läkemedel (läkemedel som sänker hjärtrytmen, t.ex.        betablockerare)

   Dosjustering av dessa läkemedel som administreras samtidigt som lanreotid kan övervägas av din läkare.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Okänt om Somatuline Autogel påverkar fostret. Rådgör därför med läkare före användning under graviditet.

   Amning

   Okänt om Somatuline Autogel går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel, trötthet och kraftlöshet har rapporterats vid behandling med Somatuline Autogel. Din förmåga att köra bil och använda maskiner kan påverkas.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Somatuline Autogel

   Använd alltid Somatuline Autogel enligt läkarens anvisningar. Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vad är den normala dosen:

   Behandling av akromegali

   Den rekommenderade dosen är en injektion var 28: dag. Din läkare kan anpassa dosen med hjälp av någon av de tre tillgängliga styrkor av Somatuline Autogel (60, 90 eller 120 mg).

   Din läkare kommer även bestämma hur lång behandlingstiden skall vara.

   Symtomlindring (såsom blodvallning och diarré) i samband med neuroendokrina tumörer

   Den rekommenderade dosen är en injektion var 28:e dag. Din läkare kan anpassa dosen med hjälp av någon av de tre tillgängliga styrkor av Somatuline Autogel (60, 90 eller 120 mg).

   Din läkare kommer även bestämma hur lång behandlingstiden skall vara.

   Behandling av avancerade tumörer i tarmen och bukspottkörteln, så kallade gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer eller GEP-NET. Används när denna typ av tumörer inte kan avlägsnas genom operation.

   Den rekommenderade dosen är 120 mg var 28:e dag.

   Din läkare bestämmer hur länge du ska behandlas med Somatuline Autogel för tumörkontroll.

   Administreringssätt

   Somatuline Autogel ges av läkare eller sjuksköterska som en djup injektion i skinkan.

   Om samma dos av Somatuline Autogel ges, kan du eller en tränad person, efter lämplig träning, injicera läkemedlet själv. Det är sjukvårdspersonalen som bestämmer om du eller en tränad person ska administrera produkten. För instruktion om hur du själv eller en tränad person injicerar läkemedlet, läs bruksanvisningen nedan.

   Om du använt för stor mängd av Somatuline Autogel

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Somatuline Autogel

   Kontakta sjukvården så fort du upptäcker att du har missat en injektion. De kommer att ge dig råd om när du ska ta nästa injektion. Självinjicera inte en extra injektion för att kompensera för glömd injektion utan att tala med sjukvården.

   Om du slutar att använda Somatuline Autogel

   Ett uppehåll i mer än en dos eller ett för tidigt avslut av Somatuline Autogel- behandlingen kan påverka framgången för behandlingen. Tala med din läkare innan du avbryter behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Berätta omedelbart för din läkare om du upplever några av följande biverkningar:

      •  känner dig mer törstig eller tröttare än vanligt, och har torr mun- detta kan vara        tecken på att du har höga blodsockernivåer eller utvecklar diabetes

      •  hungrig, skakig, svettas mer än vanligt eller känner dig förvirrad. Dessa kan vara        tecken på lågt blodsocker.

   Frekvensen av dessa biverkningar är vanligt, kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer.

   Kontakta omedelbart läkare/sjukvård om du märker att:

      •  du får en ansiktsrodnad, sväller upp eller får fläckar och hudutslag

      •  du får ett tryck över bröstet, du blir andfådd eller får pipande andning

      •  du känner dig svag, möjligen som ett resultat av ett blodtrycksfall.

   Dessa kan vara resultatet av en allergisk reaktion. Frekvensen för denna biverkan är inte känd; det kan inte beräknas från tillgängliga data.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du märker någon av följande biverkningar.

   De vanligaste förväntade biverkningarna är gastrointestinala besvär, problem med gallblåsan och reaktioner vid injektionsstället. De biverkningar som kan uppstå med Somatuline Autogel är listade nedan enligt deras frekvenser.

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 personer)

      •  diarré, lös avföring, magsmärta

      •  gallsten och andra problem med gallblåsan. Du kanske har symptom som svår        och plötslig buksmärta, hög feber, gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor),        frossa, aptitlöshet, kliande hud

   Vanliga (förekommer hos 1 av 10 personer)

      •  viktminskning

      •  brist på energi

      •  långsam hjärtrytm

      •  stark trötthetskänsla

      •  minskad aptit

      •  känna sig allmänt svag

      •  överflödigt fett i avföringen

      •  yrselkänsla, huvudvärk

      •  håravfall eller minskad hårväxt

      •  smärta som drabbar muskler, ledband, senor och ben

      •  reaktioner på injektionsstället såsom smärta eller hård hud

      •  onormala lever-och bukspottkörteltestresultat och förändringar i        blodsockernivåer

      •  illamående, kräkningar, förstoppning

      •  gaser, uppsvälld mage eller allmän obehagskänsla, matsmältningsbesvär

      •  biliär dilatation (utvidgning av gallgångarna mellan levern och gallblåsan och        tarmen). Du kan få symtom som magsmärtor, illamående, gulsot och feber

      •  blodvallningar i huden

   Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 av 100 personer)

      •  värmevallningar

      •  sömnsvårigheter

      •  förändring i avföringens färg

      •  förändring i halterna av natrium-och alkaliskt fosfatas som visas i blodproverna

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

      •  Plötslig, svår smärta i nedre delen av magen - som kan vara ett tecken på        inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

      •  böld vid injektionsstället - som kan kännas vätskefylld vid tryck (rodnad, smärta,        värme och svullnad som kan vara förknippad med feber)

      •  gallblåseinflammation - du kan få symtom som svår och plötslig smärta i övre       högra eller mellersta delen av buken, smärtan kan spridas till axel eller rygg,       ömhet, illamående, kräkningar och hög feber.

   Eftersom lanreotid kan förändra dina blodsockernivåer kan din läkare vilja kontrollera ditt blodsocker, särskilt i början av behandlingen.

   På samma sätt som att det kan uppstå problem med gallblåsan med denna typ av läkemedel, kan din läkare vilja övervaka din gallblåsa från det att du börjar ta Somatuline Autogel till en tid efteråt.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du märker någon av biverkningarna ovan.

   5. Hur Somatuline Autogel ska förvaras

   Förvaras i kylskåp (2-8 °C) i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Läkemedel som förvarats i oöppnad laminerad skyddspåse vid en temperatur som ej överstigit 40°C under högst 24 timmar, kan åter läggas in i kylen för förvaring och användas vid ett senare tillfälle. Detta får upprepas högst tre gånger.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter ”EXP.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   -Den aktiva substansen är lanreotid 60 mg (i ca 0,2 ml lösning), 90 mg (i ca 0,3 ml lösning) respektive 120 mg (i ca 0,4 ml lösning) per förfylld spruta som lanreotidacetat.

   -Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, ättiksyra, koncentrerad (för pH-justering).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Somatuline Autogel är en vit till svagt gul halvfast beredning.

   Varje förpackning innehåller en förfylld spruta med injektionsnål.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

   Kista Science Tower

   Färögatan 33

   164 51 Kista

   Tel: 08-451 60 00

   info.se@ipsen.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-12


   Bruksanvisning


   pilikonKlicka här
   Instruktionsfilm
    

   Följande instruktion beskriver hur Somatuline Autogel ska injiceras.

   LÄS HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR MED INJEKTIONEN.

   Somatuline Autogel tillhandahålls färdig för användning i en förfylld spruta utrustad med ett automatiskt säkerhetssystem, som automatiskt låser nålen efter avslutad injicering, för att förhindra stickskador efter användning.

   Bild på förfylld spruta

   1. Ta ut Somatuline Autogel ur kylskåpet 30 minuter innan det ska ges. Öppna inte den laminerade skyddspåsen förrän omedelbart innan injiceringen.

   2. Kontrollera att den laminerade skyddspåsen är obruten innan du öppnar den och att utgångsdatum inte är passerat. Utgångsdatum är tryckt på ytterkartongen samt på skyddspåsen. ANVÄND INTE LÄKEMEDLET OM UTGÅNGSDATUM ÄR PASSERAT ELLER OM DEN LAMINERADE SKYDDSPÅSEN ÄR SKADAD PÅ NÅGOT VIS.
    Bild visar den laminerade skyddspåsen

   3. Tvätta händerna med tvål och se till att det finns en ren yta för iordningsställandet.

   4. Riv upp skyddspåsen och ta ut den förfyllda sprutan.
    Bild visar skyddspåsen som rivs upp

   5. Välj injektionsställe:
    a) övre yttre kvadranten av skinkan (om injektionen ges av sjukvårdspersonal eller annan tränad person) eller
    b) övre yttre delen av låret (om du ger injektionen själv).


    Bilden visar injektionsstället övre yttre kvadranten av skinkan

    5a. Injektion av sjukvårdspersonal eller annan tränad person


    eller


    Bilden visar injektionsstället övre yttre delen av låret

    5b. Självinjektion


    Växla injektionsställe mellan högra och vänstra sidan mellan varje tillfälle du får Somatuline Autogel.


   6. Tvätta injektionsstället.

   7. Vrid av kolvskyddet samt kassera det.
    Bilden visar hur kolvskyddet vrids av

   8. Avlägsna nålskyddet och kassera det.
    Bilden visar nålskydd som avlägsnas från sprutan

   9. Håll skinnet runt injektionsstället slätt med hjälp av tumme och pekfinger. Injicera läkemedlet utan att nypa ihop skinnet. Nålen ska sättas in snabbt med hela sin längd (djup subkutan injektion) vinkelrät (90º) mot skinnet.
    Bilden visar hur läkemedlet injiceras

   10. Injicera läkemedlet långsamt. Normalt behövs ca 20 sekunder. Injicera hela dosen tills kolven inte kan tryckas ihop mer. Vid detta läge hörs ett “klick”.

    Observera: Håll kvar trycket med tummen mot kolven, för att förhindra att det automatiska säkerhetssystemet aktiveras för tidigt.
    Bilden visar sprutan vid injicering

   11. Håll kvar trycket mot kolven medan nålen dras ut från injektionsstället.
    Bilden visar när nålen dras ut från injektionsstället

   12. Släpp trycket mot kolven. Nålen kommer automatiskt att dras in i säkerhetsskyddet och låsas fast.
    Bilden visar nålen som automatiskt dras in i säkerhetsskyddet

   13. Tryck försiktigt på injektionsstället med en torr bomullstuss eller steril kompress för att förhindra blödning. Gnugga eller massera inte injektionsstället efter injicering.

   14. Kassera den använda sprutan enligt sjukvårdspersonalens instruktioner. Kasta INTE sprutan i hushållsavfallet.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Somatuline® Autogel®

  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 120 mg 0,4 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 006941
  • Tillverkare: Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

  12.760,55 kr

  Jämförpris: 12.760,55 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?