Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   SmofKabiven extra Nitrogen 

   infusionsvätska, emulsion

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad SmofKabiven extra Nitrogen  är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder SmofKabiven extra Nitrogen 
   3. Hur du använder SmofKabiven extra Nitrogen 
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur SmofKabiven extra Nitrogen  ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad SmofKabiven extra Nitrogen  är och vad det används för

   SmofKabiven extra Nitrogen är en emulsion och ges som dropp (intravenös infusion). Läkemedlet består av aminosyror (proteiners byggstenar), glukos (kolhydrater), lipider (fetter) och salter (elektrolyter) i en påse av plast och kan ges till vuxna och barn som är 2 år eller äldre.

   SmofKabiven extra Nitrogen ges till dig av vårdpersonal då näringstillförsel på annat sätt är omöjlig, är otillräcklig eller olämplig.

   2. Vad du behöver veta innan du använder SmofKabiven extra Nitrogen 

   Använd inte SmofKabiven extra Nitrogen 

   • om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot fisk eller ägg

   • om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel. SmofKabiven extra Nitrogen innehåller sojaolja

   • om du har onormalt höga nivåer av fetter i blodet (hyperlipidemi)

   • om du har svår leversjukdom

   • om du har problem som påverkar blodets levring (koagulationsrubbning)

   • om du har en rubbning av kroppens förmåga att omvandla och bryta ned aminosyror

   • om du lider av svår njursvikt och saknar tillgång till dialys

   • om du är i akut chock

   • om du har förhöjda och obehandlade blodsockernivåer (hyperglykemi)

   • om du har förhöjda nivåer av de salter (elektrolyter) som ingår i SmofKabiven extra Nitrogen

   • om du har vätska i lungorna (akut lungödem)

   • vid övervätskning (hyperhydrering)

   • vid obehandlad hjärtsvikt

   • om du har en rubbning i ditt blodlevringssystem (hemofagocytotiskt syndrom)

   • vid instabila tillstånd t.ex. efter allvarliga skador, obehandlad diabetes, hjärtinfarkt, stroke, blodpropp, metabolisk acidos (rubbning i ämnesomsättningen som ger för mycket syra i blodet), blodförgiftning, vid koma samt vid för lite vätska i kroppen (hypotonisk dehydrering)

   • till spädbarn och barn under 2 års ålder

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder SmofKabiven extra Nitrogen om du har:

   • njursvikt,

   • diabetes,

   • pankreatit (bukspottkörtelinflammation),

   • leversvikt,

   • hypotyreoidism (sköldkörtelproblem),

   • sepsis (blodförgiftning).

   Om du under infusionen drabbas av feber, hudutslag, svullnad, andnöd, frossa, svettning, illamående eller kräkningar säg genast till vårdpersonal, eftersom dessa symtom kan bero på en allergisk reaktion eller på att du fått för stor mängd läkemedel.

   Din läkare kan behöva kontrollera ditt blod regelbundet med avseende på bl.a. leverfunktion

   Barn och ungdomar

   SmofKabiven extra Nitrogen är inte avsett för nyfödda barn eller barn som är yngre än 2 år. SmofKabiven extra Nitrogen kan ges till barn och ungdomar som är 2 till 18 år gamla.

   Andra läkemedel och SmofKabiven extra Nitrogen 

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Data från användning av SmofKabiven extra Nitrogen under graviditet och amning saknas. SmofKabiven extra Nitrogen ska därför endast ges till gravida eller ammande kvinnor om läkaren anser det nödvändigt. Användning av SmofKabiven extra Nitrogen kan övervägas under graviditet och amning, om din läkare anser det.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ej relevant eftersom läkemedlet ges på sjukhus.


   3. Hur du använder SmofKabiven extra Nitrogen 

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Din läkare kommer att anpassa doseringen individuellt till dig utifrån din kroppsvikt samt kroppsfunktion. SmofKabiven extra Nitrogen kommer att ges till dig av vårdpersonal.

   Om du använt för stor mängd av SmofKabiven extra Nitrogen 

   Det är inte troligt att du får för mycket läkemedel, eftersom SmofKabiven extra Nitrogen ges till dig av vårdpersonal

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Svag ökning av kroppstemperaturen.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Förhöjda levervärden i blodet, aptitlöshet, illamående, kräkningar, frossa, yrsel och huvudvärk.

   Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Lågt eller högt blodtryck, andnöd, hjärtklappning (takykardi). Överkänslighetsreaktioner (kan ge symtom såsom svullnad, feber, blodtrycksfall, hudutslag, nässelutslag (upphöjda röda områden), rodnad, huvudvärk). Upplevelse av värme eller kyla. Blek hy. Blåaktiga läppar och hud (på grund av lite syre i blodet). Smärta i nacke, rygg, skelett, bröst och länd.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur SmofKabiven extra Nitrogen  ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i ytterpåsen. Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten på påsen och ytterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är:

   g per 1000 ml

   Alanin

   9,2

   Arginin

   7,9

   Glycin

   7,2

   Histidin

   2,0

   Isoleucin

   3,3

   Leucin

   4,8

   Lysin (som acetat)

   4,3

   Metionin

   2,8

   Fenylalanin

   3,3

   Prolin

   7,3

   Serin

   4,3

   Taurin

   0,65

   Treonin

   2,9

   Tryptofan

   1,3

   Tyrosin

   0,26

   Valin

   4,1

   Kalciumklorid (som dihydrat)

   0,28

   Natriumglycerofosfat (som hydrat)

   2,3

   Magnesiumsulfat (som heptahydrat)

   0,61

   Kaliumklorid

   2,3

   Natriumacetat (som trihydrat)

   1,6

   Zinksulfat (som heptahydrat)

   0,0066

   Glukos (som monohydrat)

   85

   Sojaolja, raffinerad

   8,7

   Triglycerider, medellångkedjiga

   8,7

   Olivolja, raffinerad

   7,2

   Fiskolja, rik på omega-3-fettsyror

   4,3

   Övriga innehållsämnen är: glycerol, renade äggfosfolipider, all-rac-α-Tokoferol, natriumhydroxid (pH- justering), natriumoleat, ättiksyra (pH- justering), saltsyra (pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glukos- och aminosyralösningarna är klara, färglösa eller svagt gula och partikelfria. Fettemulsionen är vit och homogen.

   Förpackningsstorlekar:

   1× 506 ml, 6 × 506 ml

   1× 1012 ml, 4 × 1012 ml

   1× 1518 ml, 4 × 1518 ml

   1× 2025 ml, 4 × 2025 ml

   1× 2531 ml, 3 × 2531 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala, Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-27


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Varningar och försiktighet

   För att undvika risker förenade med för höga infusionshastigheter rekommenderas en kontinuerlig och välkontrollerad infusion, om möjligt administrerad med hjälp av en volumetrisk pump.

   På grund av ökad risk för infektioner vid infusion i central ven skall strikt aseptisk teknik tillämpas för att undvika kontaminering, särskilt vid kateterinläggning och hantering.

   Serumglukos, elektrolyter och osmolaritet samt vätskebalans, syra-bas status och lever- och enzymtester bör kontrolleras.

   Vid varje tecken på anafylaktisk reaktion (såsom feber, frossa, utslag eller andnöd) skall infusionen omedelbart avbrytas.

   SmofKabiven extra Nitrogen skall inte ges parallellt med blod via samma infusionsset på grund av risken för pseudoagglutinering.

   Administreringssätt

   Intravenös användning, infusion i central ven.

   För total parenteral nutrition bör spårämnen, vitaminer och eventuellt elektrolyter (hänsyn tas till elektrolyterna som redan finns i SmofKabiven extra Nitrogen) tillsättas till SmofKabiven extra Nitrogen efter patientens behov.

   Vuxna

   Dos

   Dosintervallet 13-31 ml SmofKabiven extra Nitrogen/kg/dygn ger 0,14-0,32 g kväve/kg/dygn (0,85-2,0 g aminosyror/kg/dygn) samt 12-28 kcal/kg/dygn av total energi (8-19 kcal/kg/dygn av icke-proteinhaltig energi).

    

   Infusionshastighet

   Maximal infusionshastighet för glukos är 0,25 g/kg/timme, för aminosyror 0,1 g/kg/timme och för lipider 0,15 g/kg/timme.

   Infusionshastigheten skall inte överstiga 1,5 ml/kg/timme (motsvarande 0,13 g glukos, 0,1 g aminosyror och 0,04 g lipider/kg/timme). Rekommenderad infusionstid är 14-24 timmar.

   Maximal dygnsdos

   Den maximala dygnsdosen varierar med patientens kliniska tillstånd och kan också ändras från dag till dag. Den rekommenderade maximala dygnsdosen är 31 ml/kg/dygn.

   Pediatrisk population

   Barn (2-11 år)

   Dos

   Dosen på upp till 31 ml/kg/dygn bör regelbundet anpassas till kraven hos den pediatriska patienten, som varierar mer än hos vuxna patienter.

   Infusionshastighet:

   Den rekommenderade maximala infusionshastigheten är 1,8 ml/kg/timme (motsvarande 0,12 g aminosyror/kg/timme, 0,15 g glukos/kg/timme och 0,05 g lipider/kg/timme). Vid den rekommenderade maximala infusionshastigheten, infundera inte under längre tid än 17 timmar, utom i undantagsfall och då med noggrann övervakning.

   Rekommenderad infusionstid är 12-24 timmar.

   Maximal dygnsdos

   Den maximala dygnsdosen varierar med det kliniska tillståndet hos patienten och kan också ändras från dag till dag. Den rekommenderade maximala dygnsdosen är 31 ml/kg/dygn.

   Ungdomar (12-18 år)

   Till ungdomar kan SmofKabiven extra Nitrogen användas som till vuxna.

   Anvisningar för användning och hantering

   Produkten skall inte användas om förpackningen är skadad.

   Använd innehållet endast om aminosyra- och glukoslösningarna är klara och färglösa eller svagt gula och om fettemulsionen är vit och homogen. Innehållet i de tre separata kamrarna måste blandas före användning samt före tillsatser via tillsatsporten.

   Efter svagsvetsarnas öppnande skall innerpåsen vändas ett antal gånger för att säkerställa en homogen blandning som inte uppvisar något som helst tecken på fasseparation.

   Enbart för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   Blandbarhet

   Kompatibilitetsdata är tillgängliga för namngivna produkter Dipeptiven, Addaven, Vitalipid Adult och Soluvit (lyofiliserad) i nedan volymer och generiska elektrolyter i nedan koncentrationer. Vid tillförsel av elektrolyter bör hänsyn tas till de mängder som redan finns i påsen för att tillgodose patientens kliniska behov. Genererade data stödjer tillägg till den blandade påsen enligt sammanfattande tabell nedan:


   Maximalt totalinnehåll

   SmofKabiven extra Nitrogen påsstorlek

   1012 ml, 1518 ml,
   2025 ml och 2531 ml

   506 ml

   Tillsats

   Volym

   Dipeptiven

   0 - 300 ml

   0 - 150 ml

   Addaven

   0 - 20 ml

   0 - 10 ml

   Soluvit (lyofiliserad)

   0 - 2 flaskor

   0 - 1 flaska

   Vitalipid Adult

   0 - 20 ml

   0 - 10 ml


   Koncentration

   Natrium

   0 - 150 mmol/l

   0 - 150 mmol/l

   Kalium

   0 - 150 mmol/l

   0 - 150 mmol/l

   Kalcium

   0 - 5 mmol/l

   0 - 5 mmol/l

   Magnesium

   0 - 5 mmol/l

   0 - 5 mmol/l

   Fosfat (Addiphos) ELLER

   Fosfat (Glycophos)

   0 - 15 mmol/l

   0 - 30 mmol/l

   0 - 15 mmol/l

   0 - 30 mmol/l

   Zink

   0 - 0,2 mmol/l

   0 - 0,2 mmol/l

   Selen

   0 - 2 mikromol/l

   0 - 2 mikromol/l

   Obs! Denna tabell är avsedd att indikera kompatibilitet. Det är inte en doseringsriktlinje.

   Tillsatser skall utföras aseptiskt.

   Hållbarhet efter blandning

   Vid användning av den blandade trekammarpåsen har kemisk och fysikalisk stabilitet visats i 36 timmar vid 25 °C. Ur mikrobiologisk synvinkel ska infusionsvätskan användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart är användaren ansvarig för lagringstid och lagringsförhållanden och dessa skall normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8 °C.

   Hållbarhet efter tillsatser

   Om tillsatser görs ska blandningarna av mikrobiologiska skäl användas direkt. Om blandningarna inte används omedelbart efter beredning är lagringstid och förvaringsförhållanden före administrering användarens ansvar. Förvaringstiden ska normalt inte överskrida 24 timmar vid 2-8 °C.

   Bruksanvisning SmofKabiven extra Nitrogen

   Påsen

   506 ml:

   1012 ml, 1518 ml, 2025 ml, 2531 ml:

   Bild

   Bild

   1. Rivmarkering i ytterpåsen

   2. Handtag

   3. Hål för upphängning av påsen

   4. Svagsvetsar

   5. Blindport (används bara under tillverkning)

   6. Tillsatsport (vit)

   7. Infusionsport (blå)

   8. Syreabsorbator

   1. Avlägsnande av ytterpåsen

    bild

     • För att ta av ytterpåsen, håll påsen horisontellt och dra från rivmarkeringen intill portarna längs den övre kanten (Bild A).

     • Dra sedan längs hela långsidan, ta av ytterpåsen och släng den tillsammans med syreabsorbatorn (Bild B).


   2. Blandning

    bild

     • Lägg påsen på en plan yta.

     • Rulla ihop påsen ordentligt, från handtagssidan mot portarna, först med högerhanden och sedan genom att oavbrutet trycka med vänsterhanden tills de vertikala svagsvetsarna öppnas. De vertikala svagsvetsarna öppnas med hjälp av trycket från vätskan. Svagsvetsarna kan även öppnas innan ytterpåsen avlägsnas.

    1. Observera: Lösningarna blandas lätt även när den horisontella förslutningen är stängd.


    2. 506 ml, 1012 ml, 1518 ml, 2025 ml, 2531 ml

     skaka

     • Blanda innehållet i de tre kamrarna noggrant genom att vända påsen tre gånger.

   3. Slutförande av beredningen

    bild

     • Placera påsen på en plan yta igen. Omedelbart innan injektion av tillsatser görs, avlägsna förseglingen från den vita tillsatsporten (Bild C).

    1. Observera: Tillsatsportens membran är sterilt.

     • Håll i tillsatsportens sadel, stick in nålen och injicera tillsatslösningen (med känd blandbarhet) genom mitten av injektionsstället (Bild D).

     • Blanda noggrant mellan varje injektion genom att vända påsen tre gånger. Använd kanyler med nålar av storleken 18-23 gauge och en maximal längd på 40 mm.

     bild

     • Omedelbart innan infusionsaggregatet förs in, ta av förseglingen från den blåa infusionsporten (Bild E).

    2. Observera: Infusionsportens membran är sterilt.

     • Använd ickeluftade infusionsaggregat eller stäng luftningsventilen på ett luftat set.

     • Håll i infusionsportens sadel.

     • Tryck in spetsen genom infusionsportens skyddshinna. Hela spetsen måste vara inne för att säkerställa dess placering (Bild F).

    3. Observera: Innerdelen av infusionsporten är steril.


   4. Upphängning av påsen

    bild

     • Häng upp påsen i hålet under handtaget.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  SmofKabiven extra Nitrogen

  Infusionsvätska, emulsion 4 x 1012 milliliter Påse

  • Varunummer: 511988
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  2.105,50 kr

  Jämförpris: 0,52 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?