Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   SIMBRINZA

   10 mg/ml + 2 mg/ml ögondroppar, suspension
   Brinzolamid/brimonidintartrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, optiker eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, optiker eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad SIMBRINZA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder SIMBRINZA
   3. Hur du använder SIMBRINZA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur SIMBRINZA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad SIMBRINZA är och vad det används för


   SIMBRINZA innehåller två aktiva substanser, brinzolamid och brimonidintartrat. Brinzolamid tillhör en grupp läkemedel som kallas ”karbanhydrashämmare” och brimonidintartrat tillhör en grupp läkemedel som kallas ”alfa-2-adrenerga receptoragonister”. Båda substanserna verkar tillsammans för att sänka ögontrycket.


   SIMBRINZA används för att sänka trycket i ögonen hos vuxna patienter (över 18 år) som har ögonsjukdomar som kallas glaukom eller okulär hypertoni, och för vilka det inte går att effektivt kontrollera det höga trycket i ögonen med enbart ett läkemedel.

   2. Vad du behöver veta innan du använder SIMBRINZA

   Använd inte SIMBRINZA

   - om du är allergisk mot brinzolamid eller brimonidintartrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   - om du är allergisk mot sulfonamider (till exempel läkemedel som används för att behandla diabetes och infektioner samt även diuretika (vattendrivande tabletter))

   - om du tar monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (till exempel läkemedel som används för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom) eller vissa antidepressiva läkemedel. Du måste tala om för läkaren om du tar läkemedel mot depression

   - om du har allvarliga problem med njurarna

   - om du har för hög surhetsgrad i ditt blod (ett tillstånd som kallas hyperkloremisk acidos)

   - till nyfödda och barn under 2 år.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, optiker eller apotekspersonal innan du använder SIMBRINZA om du har eller tidigare har haft:

   - leverproblem

   - en typ av högt tryck i ögonen som kallas trångvinkelglaukom

   - torra ögon eller problem med hornhinnan

   - kranskärlssjukdom (symtom kan inkludera bröstsmärta, tryck över bröstet, andnöd eller kvävningskänsla), hjärtsvikt, högt eller lågt blodtryck

   - depression

   - störd eller dålig blodcirkulation (som Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom eller cerebral insufficiens)


   Om du använder mjuka kontaktlinser ska du inte använda dropparna med kontaktlinserna kvar i ögonen. Se avsnittet ”Användning av kontaktlinser – SIMBRINZA innehåller bensalkoniumklorid” nedan).

   Barn och ungdomar

   SIMBRINZA rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 års ålder. Det är särskilt viktigt att läkemedlet inte används till barn under 2 år (se avsnittet ”Använd inte SIMBRINZA” ovan). SIMBRINZA ska inte användas till barn på grund av risken för allvarliga biverkningar (se avsnitt 3).


   Andra läkemedel och SIMBRINZA

   Tala om för läkare, optiker eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


   SIMBRINZA kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder, inklusive andra ögondroppar mot grön starr (glaukom).


   Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda något av följande läkemedel:

   - läkemedel som sänker blodtrycket

   - hjärtläkemedel inklusive digoxin (används för att behandla hjärtsjukdomar)

   - andra läkemedel mot glaukom som även behandlar höjdsjuka och kallas acetazolamid, metazolamid och dorzolamid

   - läkemedel som kan påverka metabolismen, som klorpromazin, metylfenidat och reserpin

   - antivirala, antiretrovirala läkemedel (typer av läkemedel som används för att behandla humant immunbristvirus (HIV)) eller antibiotika

   - läkemedel mot jästsvamp och svamp

   - monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), eller antidepressiva läkemedel inklusive amitriptylin, nortriptylin, klomipramin, mianserin, venlafaxin och duloxetin

   - läkemedel för bedövning

   - lugnande medel, opiater eller barbiturater

   - eller om dosen av något av dina nuvarande läkemedel ändras.

   SIMBRINZA med alkohol

   Om du dricker alkohol regelbundet, rådfråga läkare, optiker eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. SIMBRINZA kan påverkas av alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, optiker eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Kvinnor som kan bli gravida ska använda effektiva preventivmedel medan de behandlas med SIMBRINZA. Användning av SIMBRINZA rekommenderas inte under graviditet. Använd inte SIMBRINZA om inte din läkare tydligt har ordinerat det.


   Om du ammar, kan SIMBRINZA passera över i bröstmjölken. Användning av SIMBRINZA rekommenderas inte under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   När du använder SIMBRINZA, kan du kan märka att din syn blir suddig eller onormal ett tag. SIMBRINZA kan även orsaka yrsel, dåsighet eller trötthet hos vissa patienter.

   Kör inte bil och använd inte maskiner förrän symtomen har gått över.

   Användning av kontaktlinser – SIMBRINZA innehåller bensalkoniumklorid

   SIMBRINZA innehåller ett konserveringsmedel (kallas bensalkoniumklorid) som kan orsaka ögonirritation och missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Ta ut kontaktlinserna innan du använder dropparna och vänta minst 15 minuter efter att ha använt SIMBRINZA innan du sätter in linserna igen.


   3. Hur du använder SIMBRINZA


   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens, optikerns eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare, optiker eller apotekspersonal om du är osäker.


   SIMBRINZA ska bara användas i ögonen. Det får inte sväljas eller injiceras.


   Rekommenderad dosär en droppe i det påverkade ögat eller ögonen två gånger per dag. Använd dropparna vid samma tidpunkt varje dag.


   Bruksanvisning


   Tvätta händerna innan du börjar.


   1.bild1


   2.bild2


   Omskaka väl före användning.

   Vrid av flasklocket. Om säkerhetskragen är lös när du har avlägsnat locket, ska du ta bort kragen innan du använder läkemedlet.

   Undvik att vidröra droppspetsen med fingrarna när du öppnar eller stänger flaskan. Det kan förorena dropparna.

   Håll flaskan upp och ner mellan tummen och fingrarna.

   Luta huvudet bakåt.

   Dra ned det undre ögonlocket med ett rent finger tills det bildas en ”ficka” mellan ögonlocket och ögat. Droppen ska hamna i fickan (bild 1).

   För flaskans spets tätt intill ögat. Du kan stå framför en spegel, om det hjälper.

   Rör inte ögat eller ögonlocket, omgivande områden eller andra ytor med flaskspetsen. Det kan förorena dropparna.

   Tryck försiktigt i botten på flaskan för att frigöra en droppe SIMBRINZA i taget.

   Kläm inte på flaskan; den är konstruerad så att ett lätt tryck i botten är tillräckligt (bild 2).


   För att minska mängden läkemedel som kan komma ut i resten av kroppen när du har använt ögondropparna ska du blunda och trycka lätt med ett finger i ögonvrån vid näsan i minst 2 minuter.


   Om du använder dropparna i båda ögonen, upprepa de olika momenten för ditt andra öga. Du behöver inte stänga och skaka flaskan innan du använder dropparna i det andra ögat. Skruva åt flasklocket noga omedelbart efter användning.


   Om du använder andra ögondroppar, vänta åtminstone fem minuter mellan SIMBRINZA och de andra dropparna.


   Om droppen missar ögat, försök igen.


   Om du har använt för stor mängd av SIMBRINZA

   Skölj ur ögat med ljummet vatten. Ta inga fler droppar förrän det är dags för din nästa ordinarie dos.


   Vuxna som oavsiktligt svalde läkemedel som innehöll brimonidin fick en långsammare hjärtfrekvens, sänkt blodtryck vilket kan följas av höjt blodtryck, hjärtsvikt, svårt att andas och effekter i nervsystemet. Om detta händer ska du kontakta läkare omedelbart.


   Allvarliga biverkningar har rapporterats hos barn som råkat svälja läkemedel med brimonidin. Tecknen omfattar sömnighet, slapphet, låg kroppstemperatur, blekhet och svårighet att andas. Om detta händer, kontakta omedelbart läkare.


   Om du har råkat svälja SIMBRINZA ska du omedelbart kontakta läkare.


   Om du har glömt att använda SIMBRINZA

   Fortsätt med nästa dos som planerat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Använd inte mer än en droppe i det påverkade ögat (ögonen) två gånger dagligen.


   Om du slutar att använda SIMBRINZA

   Sluta inte att använda SIMBRINZA utan att tala med läkare. Om du slutar att använda SIMBRINZA så kontrolleras inte trycket i ditt öga, vilket kan leda till synförlust.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, optiker eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om du får någon av följande biverkningar ska du sluta att använda läkemedlet och omedelbart söka vård, eftersom det kan vara tecken på en reaktion mot läkemedlet. Frekvensen för en allergisk reaktion mot läkemedlet är okänd (kan inte bestämmas från tillgängliga data).


   • Svåra hudreaktioner, inklusive utslag eller rodnad eller klåda på kroppen eller i ögonen

   • Svårt att andas

   • Bröstsmärta, oregelbundna hjärtslag


   Kontakta läkare omedelbart om du blir extremt trött eller får yrsel.


   Följande biverkningar har rapporterats med SIMBRINZA och andra läkemedel som innehåller enbart brinzolamid eller brimonidin:


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


   - Effekter i ögat: allergisk konjunktivit (ögonallergi), ytlig ögoninflammation, ögonsmärta, ögonobehag, dimsyn eller onormal syn, röda ögon


   - Allmänna biverkningar: dåsighet, yrsel, dålig smak i munnen, muntorrhet


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


   - Effekter i ögat: ytlig ögonskada med förlust av celler, inflammation i ögonlocket, avlagringar på ögats yta, ljuskänslighet, svullnad i ögat (i hornhinnan eller ögonlocket), ögontorrhet, utsöndring från ögat, vattnigt öga, rodnad på ögonlocket, onormal eller nedsatt känsel i ögat, trötthet i ögat, nedsatt syn, dubbelseende, produktpartiklar i ögonen.


   - Allmänna biverkningar: sänkt blodtryck, bröstsmärta, oregelbundna hjärtslag, långsamma eller snabba hjärtslag, hjärtklappningar, svårt att sova (insomni), mardrömmar, depression, allmän svaghet, huvudvärk, yrsel, nervositet, irritabilitet, allmän sjukdomskänsla, minnesförlust, andfåddhet, astma, näsblod, förkylningssymtom, torrhet i näsa eller svalg, halsont, svalgirritation, hosta, rinnande näsa, täppt näsa, nysningar, bihåleinflammation, trånghet i bröstet, ringningar i öronen, matsmältningsbesvär, gas i tarmarna eller magont, illamående, diarré, kräkning, onormal känsel i munnen, ökade allergiska symtom i huden, utslag, onormal känsel i huden, håravfall, allmän klåda, förhöjda nivåer av klor i blodet, eller minskat antal röda blodceller vid blodtest, smärta, ryggsmärta, muskelsmärta eller -spasm, njursmärta som t.ex. smärta i ländryggen, nedsatt sexualdrift, sexuella problem för män.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


   - Effekter i ögat: minskad pupillstorlek


   - Allmänna biverkningar: svimning, förhöjt blodtryck


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)   - Effekter i ögat: minskad tillväxt av ögonfransarna


   - Allmänna biverkningar:skakning, nedsatt känsel, förlust av smak, onormala leverfunktionsvärden i blodtest, svullnad i ansiktet, ledsmärta, behov att kissa ofta, bröstsmärta, svullnad i extremiteter.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur SIMBRINZA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter ”EXP” Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Kassera flaskan 4 veckor efter att du öppnat den, för att förhindra infektioner, och använd en ny flaska. Skriv upp det datum då du öppnat den på avsett utrymme på kartongetiketten.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga optikern eller apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - De aktiva substanserna är brinzolamid och brimonidintartrat. En ml suspension innehåller 10 mg brinzolamid och 2 mg brimonidintartrat motsvarande 1,3 mg brimonidin.

   - Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (se avsnitt 2 ”Användning av kontaktlinser – SIMBRINZA innehåller bensalkoniumklorid”), propylenglykol, karbomer 974P, borsyra, mannitol, natriumklorid, tyloxapol, saltsyra och/eller natriumhydroxid och renat vatten.


   Små mängder saltsyra och/eller natriumhydroxid läggs till för att hålla surhetsgraden (pH) normal.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   SIMBRINZA ögondroppar, suspension är en vätska (vit till benvit suspension) som levereras i en förpackning innehållande en eller tre 5 ml plastflaskor med skruvlock. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Frimley Business Park

   Camberley GU16 7SR

   Storbritannien


   Tillverkare

   Alcon-Couvreur N.V.

   Rijksweg 14

   B-2870 Puurs

   Belgien


   Eller:

   Alcon Cusi S/A

   Camil Fabra 58

   08320 El Masnou

   Spanien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Luxembourg/Luxemburg

   Alcon NV

   + 32 (0)2 754 32 10

   (België/Belgique/Belgien)

   Latvija

   Alcon Pharmaceuticals Ltd

   + 371 67 321 121

   България

   Алкон България ЕООД

   + 359 2 950 15 65

   Lietuva

   Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovybė

   + 370 5 2 314 756

   Česká republika

   Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

   + 420 225 775 111

   Magyarország

   Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.

   + 36 1 463 9080

   Danmark

   Ísland

   Norge

   Suomi/Finland

   Sverige

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Nederland

   Alcon Nederland BV

   + 31 (0) 183 654 321

   Deutschland

   Alcon Pharma GmbH

   + 49 (0) 761 1304-0

   Österreich

   Alcon Ophthalmika GmbH

   + 43 (0)1 596 69 70

   Eesti

   Alcon Pharmaceuticals Ltd.

   Eesti filiaal

   + 372 6 313 214

   Polska

   Alcon Polska Sp. z.o.o.

   + 48 22 820 3450

   Ελλάδα

   Κύπρος

   Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ

   + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

   Portugal

   Alcon Portugal – Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.

   + 351 214 400 300

   España

   Alcon Cusí, S.A.

   + 34 93 497 7000

   România

   S.C. Alcon Romania S.R.L.

   + 40 21 203 93 24

   France

   Laboratoires Alcon

   + 33 (0)1 47 10 47 10

   Slovenija

   Alcon d.o.o.

   + 386 1 422 5280

   Hrvatska

   Alcon Farmaceutika d.o.o.

   + 385 1 4611 988

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Alcon Division

   + 421 2 5441 0378

   Ireland

   Malta

   United Kingdom

   Alcon Laboratories (UK) Ltd.

   + 44 (0) 345 266 9363 (United Kingdom)

   Italia

   Alcon Italia S.p.A.

   +39 02 81 80 31

   Ísland

   Alcon Nordic A/S

   + 45 3636 4300

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   + 46 8 732 32 00

   Italia

   Alcon Italia S.p.A.

   + 39 02 81803.1

   Latvija

   Alcon Pharmaceuticals Ltd

   + 371 67 321 121

   Detailed information on this medicine is available on the European Medicines Agency website: http://www.ema.europa.eu


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-05-08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  SIMBRINZA

  Ögondroppar, suspension 10 mg/ml + 2 mg/ml 3 x 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 387012
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  454,98 kr

  Jämförspris: 30,33 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?