Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   SevoFlo 100 % inhalationsånga, vätska till hundar och katter. sevofluran

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   100% sevofluran

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För induktion och underhåll av anestesi.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till djur med känd överkänslighet mot sevofluran eller andra halogenerade anestetiska ämnen.
   Skall inte användas till djur med känd eller misstänkt genetisk känslighet för malignhypertermi.

   6. BIVERKNINGAR

   Hypotension, takypné, muskelstelhet, excitation, apné, muskelfascikulationer och kräkningar har rapporterats som mycket vanliga biverkningar baserat på spontan rapportering efter marknadsföring.


   Dosberoende andningsdepression observeras vanligen vid användning av sevofluran, därför skall andningen noga övervakas under sevoflurananestesi och den inandade koncentrationen av sevofluran justeras därefter.

   Anestesiinducerad bradykardi observeras vanligen vid sevoflurananestesi. Bradykardi kan hävas med administration av antikolinergika.

   Paddlande rörelser med tassarna, ulkningar, salivation, cyanos, tidiga ventrikulära extraslag samt kraftig kardiopulmonär depression har rapporterats i mycket sällsynta fall baserat på spontan rapportering efter marknadsföring.

   Hos hundar kan övergående förhöjning av aspartataminotransferas (ASAT), alaninaminotransferas (ALAT), laktatdehydrogenas (LD), bilirubin och leukocyter uppstå med sevofluran liksom vid användning av andra halogenerade anestetiska ämnen. Hos katter kan övergående förhöjning av ASAT och ALAT uppstå med sevofluran. Leverenzymerna verkar dock hållas inom de normala gränserna.

   Hypotension under sevoflurananestesi kan ge sänkt renalt blodflöde.

   Möjligheten att sevofluran startar malignhypertermi hos benägna hundar och katter kan inte uteslutas.


   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:
   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)
   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)
   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)
   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Hundar och katter.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Inandad koncentration:
   Vid användning av SevoFlo bör en förgasare specifikt kalibrerad för användning av sevofluran användas, så att den avgivna koncentrationen kan kontrolleras exakt. SevoFlo innehåller inget stabiliseringsmedel och påverkar inte kalibrering eller handhavandet av dessa förgasare på något sätt. Administrationen av sevofluran måste anpassas individuellt beroende på hundens eller kattens respons.

   Premedicinering:
   Behovet och valet av premedicinering lämnas till veterinären att bedöma. Preanestetiska doser för premedicinering kan vara lägre än de rekommenderade för användning som enskilt läkemedel.

   Induktion av anestesi:
   Vid maskinduktion av sevofluran ger inandade koncentrationer av 5 % till 7 % sevofluran med syrgas kirurgisk anestesi hos en frisk hund, och 6 % till 8 % sevofluran med syrgas hos katt. Dessa koncentrationer kan väntas ge kirurgisk anestesi inom 3 till 14 minuter hos hundar och inom 2 till 3 minuter hos katter. Sevoflurankoncentrationer för induktion kan ställas in initialt eller kan uppnås gradvis under 1 till 2 minuter. Användning av premedicinering påverkar inte den koncentration av sevofluran som krävs för induktion.

   Underhåll av anestesi:
   Sevofluran kan användas för underhållsanestesi efter maskinduktion med sevofluran eller efter induktion med injicerbara medel. Koncentrationen av sevofluran som behövs för underhållsanestesi är mycket mindre än den som krävs för induktion.

   Kirurgiska nivåer av anestesi till den friska hunden kan underhållas med inhalerade koncentrationer på 3,3 till 3,6 % med premedicinering. Utan premedicinering ger inhalerade koncentrationer av sevofluran mellan 3,7 till 3,8 % kirurgisk anestesi till den friska hunden. Hos katten underhålls kirurgisk anestesi med sevoflurankoncentrationer på 3,7–4,5 %. Närvaron av kirurgisk stimulering kan kräva en ökning av behovet av sevofluran. Användning av injicerbara induktionsmedel utan premedicinering har liten effekt på koncentrationerna som krävs för underhåll. Anestesiregimer som inkluderar opioid, alfa2-agonist, bensodiazepin eller fentiazin som premedicinering tillåter lägre koncentrationer sevofluran för underhåll.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Endast för inhalation, med lämplig bärgas. Vid användning av SevoFlo bör en förgasare specifikt kalibrerad för användning av sevofluran användas, så att den avgivna koncentrationen kan kontrolleras exakt. SevoFlo innehåller inget stabiliseringsmedel och påverkar inte kalibrering eller handhavandet av dessa förgasare på något sätt.

   Administrationen av generell anestesi måste anpassas individuellt beroende på hur hunden eller katten svarar.

   Interaktioner med andra veterinärmedicinska läkemedel och övriga interaktioner

   Intravenösa anestetika:
   Sevofluranadministration är kompatibel med de intravenösa barbituraterna och propofol och hos katter med alfaxalon och ketamin. Hos hundar kan samtidig administration av tiopental dock öka känsligheten något för adrenalininducerade hjärtarytmier.

   Bensodiazepiner och opioider:
   Sevofluranadministration är kompatibel med de bensodiazepiner och opioider som vanligen används i veterinärmedicinsk praxis. Tillsammans med andra inhalationsanestetika reduceras sevoflurans minsta alveolära koncentration (MAC) vid samtidig administration av bensodiazepiner och opioider.

   Fentiaziner och alfa-2-agonister:
   Sevofluran är kompatibelt med de fentiaziner och alfa2-agonister som vanligen används i veterinärmedicinsk praxis. Alfa-2-agonister har en anestesisparande effekt och därför bör dosen sevofluran reduceras till följd av detta. Begränsade data finns tillgängliga beträffande effekten av högpotenta alfa-2-agonister (medetomidin, romifidin och dexmedetomidin) som premedicinering. Därför bör dessa användas med försiktighet. Alfa-2-agonister orsakar bradykardi som kan uppstå när de används med sevofluran. Bradykardi kan hävas med administration av antikolinergika.

   Antikolinergika:
   Studier på hundar och katter visar att premedicinering med antikolinergika ärkompatibel med sevoflurananestesi till hundar och katter.

   I en laboratoriestudie resulterade användning av en acepromazin/oxymorfon/tiopental/ sevoflurananestesiregim i förlängd återhämtning hos samtliga behandlade hundar, jämfört med återhämtningen hos hundar sövda med enbart sevofluran.

   Användning av sevofluran med icke-depolariserande muskelrelaxantia till hundar har inte utvärderats. Hos katter har det visat sig att sevofluran har viss neuromuskulärblockerande effekt, men detta märks endast med höga doser. Hos människor ökar sevofluran både intensiteten och durationen av den neuromuskulära blockeringen inducerad av icke-depolariserande muskelrelaxantia. Neuromuskulära blockerare har används till katter som fått anestesi med sevofluran utan några oväntade effekter.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.
   Förvaras i skydd mot kyla.
   Tillslut flaskan väl.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Halogenerade flyktiga anestetika kan reagera med torra koldioxid (CO2) absorbers och producera kolmonoxid (CO) som kan ge förhöjda nivåer av karboxyhemoglobin hos en del hundar. För att minimera denna reaktion i återandningssystem bör SevoFlo inte passera genom soda lime eller bariumhydroxid som tillåtits torka ut.

   Den exoterma reaktion som uppstår mellan sevofluran och CO2-absorbers ökar när CO2-absorbern blir uttorkad, så som efter en längre periods torrt gasflöde genom CO2-absorberns behållare. Sällsynta fall av kraftig värmeproduktion, rök och/eller brand i anestesiapparaten har rapporterats under användningen av en uttorkad CO2-absorber och sevofluran. En onormal minskning av det förväntade anestesidjupet jämfört med förgasarinställningen kan indikera kraftig upphettning av CO2-absorberns behållare.

   Om CO2-absorbern misstänks vara uttorkad måste den bytas ut. Färgindikatorn på de flesta CO2-absorbers behöver nödvändigtvis inte förändras pga uttorkning. Därför skall inte frånvaron av signifikant färgförändring tolkas som en försäkran om adekvat befuktning. CO2-absorbers skall bytas rutinmässigt oavsett status på färgindikatorn.

   1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(fluorometoxi)propen (C4H2F6O), också känd som Compound A, produceras när sevofluran interagerar med soda lime eller bariumhydroxid. Reaktionen med bariumhydroxid ger en större produktion av Compound A än reaktionen med soda lime. Dess koncentration i ett cirkulerande system ökar med ökande sevoflurankoncentrationer och med minskande flödeshastighet av färskgas. Sevoflurans nedbrytning i soda lime har visat sig öka med temperaturen. Eftersom reaktionen av koldioxid med absorbers är exoterm kommer denna temperaturökning att bestämmas av mängden absorberad CO2 som i sin tur beror på färskgasflödet i det cirkulerande anestesisystemet, hundens metaboliska status och ventilation. Trots att Compound A är ett dosberoende nefrotoxin hos råttor är mekanismen för denna renala toxicitet okänd. Långtids lågflödessevoflurananstesi bör undvikas på grund av riskerna för ackumulering av Compound A.

   Under underhållsanestesi ger en ökning av sevofluran en dosberoende sänkning av blodtrycket. Till följd av sevoflurans låga löslighet i blod kan dessa hemodynamiska förändringar uppstå snabbare än med andra flyktiga anestetika. Arteriellt blodtryck bör kontrolleras ofta under sevoflurananestesi. Utrustning för artificiell ventilation, syrgastillsättning och cirkulatorisk återupplivning skall finnas i omedelbar närhet. Kraftiga sänkningar i blodtryck eller andningsdepression kan relateras till anestesidjupet och kan korrigeras genom att sänka den inandade koncentrationen av sevofluran. Den låga lösligheten av sevofluran underlättar också snabb elimination via lungorna. Vissa NSAID-preparats nefrotoxiska potential kan, när dessa används perioperativt, förvärras av hypotensiva episoder under sevoflurananestesi. För att bibehålla renalt blodflöde bör längre episoder av hypotension (medelartärtryck under 60 mmHg) undvikas hos hundar och katter under sevoflurananestesi.

   Liksom alla flyktiga ämnen kan sevofluran orsaka hypotension hos hypovolemiska djur, t.ex. sådana djur för vilka operation krävs för att återställa en traumatisk skada. Lägre doser ska administreras i kombination med lämpliga smärtstillande medel.

   Sevofluran kan trigga episoder av malignhypertermi hos känsliga hundar och katter. Om malignhypertermi utvecklas bör gastillförseln omedelbart avbrytas och 100 % syrgas ges genom nya slangar och ventilationsblåsa. Lämplig behandling bör snarast sättas in.

   Försvagade hundar och katter eller hundar och katter med nedsatt organfunktion:
   För gamla eller försvagade djur kan doserna av sevofluran behöva justeras. Doser som fordras för underhållsanestesi kan behöva reduceras med 0,5 % till äldre hundar (dvs 2,8 till 3,1 % till premedicinerade äldre hundar och 3,2 till 3,3 % till icke premedicinerade hundar). Det saknas information om justering av underhållsdos hos katter. Justering lämnas därför till veterinärens omdöme. Begränsad klinisk erfarenhet av administrering av sevofluran till djur med nedsatt njur-, leverfunktion eller kardiovaskulär svikt tyder på att sevofluran kan användas utan risk vid dessa tillstånd. Det rekommenderas dock att dessa djur övervakas noga under sevoflurananestesi.

   Sevofluran kan orsaka en liten ökning av intrakraniellt tryck (ICP) vid normokapni hos hundar. Hos hundar med skallskador eller andra tillstånd vilka ökar risken för ökat ICP rekommenderas att inducera hypokapni genom kontrollerad hyperventilation i syfte att förebygga förändringar i ICP.

   Det finns endast begränsad mängd data som stöder säkerhet för sevofluran hos djur yngre än 12 veckor. Därför ska sevofluran endast användas till dessa djur enligt ansvarig veterinärs nytta-riskbedömning.

   Dräktighet och digivning
   Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Det finns dock begränsad klinisk erfarenhet som visar att användning av sevofluran till tikar och honkatter, som efter induktion med propofol genomgått kejsarsnitt, inte givit några biverkningar hos tiken eller honkatten eller valparna eller kattungarna. Får endast användas i enlighet med den ansvariga veterinärens risk-/nyttobedömning.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):
   Överdos av SevoFlo kan ge kraftig andningsdepression. Därför bör andningen övervakas noga och understödjas med tillägg av syrgas och/eller assisterad ventilation om nödvändigt.

   I fall av allvarlig kardiopulmonell depression bör administration av SevoFlo avbrytas, fria andningsvägar säkerställas och assisterad eller kontrollerad ventilation med ren syrgas startas. Kardiovaskulär depression bör behandlas med plasmaexpanders, blodtryckshöjande medel, antiarytmika eller andra lämpliga insatser.

   Till följd av sevoflurans låga löslighet i blodet kan en ökning av koncentrationen ge snabba hemodynamiska förändringar (dosberoende sänkningar i blodtryck) jämfört med andra flyktiga anestetika. Kraftiga sänkningar i blodtryck eller andningsdepression kan korrigeras med sänkt eller avbruten inandad koncentration av sevofluran.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:
   För att minimera exposition för sevofluranånga ges följande rekommendationer:


   • Använd kuffad endotrakealtub, när det är möjligt, för administration av SevoFlo under underhållsanestesi.
   • Undvik mask som förfaringssätt för förlängd induktion och bibehållande av generell anestesi.
   • Säkerställ att operationssalar och uppvakningsrum för djur är försedda med adekvat ventilation eller renhållningssystem för att förebygga ackumulation av anestesiångor.
   • Alla renings/extraktionssystem måste underhållas adekvat.
   • Gravida och ammande kvinnor bör inte ha någon kontakt med produkten och bör undvika operationssalar och uppvakningsenheter för djur.
   • Försiktighet bör iakttagas vid beredning av SevoFlo med omedelbart borttagande av spill.
   • Undvik direkt inhalering av ångan.
   • Undvik kontakt med munnen.
   • Halogenerade anestetiska ämnen kan inducera leverskada. Detta uppstår på grund av en överkänslighet som mycket sällan noterats, efter upprepad exponering.
   • Ur miljöhänseende är det lämpligt att använda kolfilter med reningsutrustning.

   Direktexposition av ögon kan ge en lättare irritation. Om ögonexposition uppstår bör ögonen sköljas i rikligt med vatten i 15 min. Uppsök läkare om irritationen kvarstår.

   Vid oavsiktlig kontakt med huden, skölj det utsatta området med riklig mängd vatten.

   Symptom på överexposition hos människa (inhalation) av sevofluranånga inkluderar andningsdepression, hypotension, bradykardi, frossa, illamående och huvudvärk. Om dessa symptom uppstår bör personen förflyttas från exponeringskällan och läkare tillkallas.

   Råd till läkare:
   Upprätthåll patientens luftvägar och ge symptomatisk och understödjande behandling.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-01-18

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   För djur.


   SevoFlo är förpackat i en papperskartong innehållande en 250 ml flaska av polyetennaftalat (PEN) med Quik-Fil-förslutning.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   Ecuphar nv/sa

   Tél/Tel: +32 (0) 50 31 42 69

   Lietuva

   Zoetis Lietuva UAB

   Tel: +370 5 2683634

   Република България

   Zoetis Luxembourg Holding Sarl

   Teл: +359 2 8021933

   Luxembourg/Luxemburg

   Ecuphar nv/sa

   Tél/Tel: +32 (0) 50 31 42 69

   Česká republika

   Zoetis Česká republika, s.r.o.

   Tel: +420 257 101 111

   Magyarország

   Zoetis Hungary Kft.

   Tel: +361 224 5222

   Danmark

   Orion Pharma A/S

   Tlf: +45 86140000

   Malta

   Agrimed Limited

   Tel: +356 21 465 797

   Deutschland

   Ecuphar GmbH

   Tel: +49 (0) 3834 835840

   Nederland

   Zoetis B.V.

   Tel: +31 (0)10 714 0900

   Eesti

   Zoetis Lietuva UAB

   Tel: +370 5 2683634

   Norge

   Orion Pharma AS Animal Health

   Tlf: +47 4000 4190

   Ελλάδα

   Zoetis Hellas S.A.

   Τηλ.: +30 210 6791900

   Österreich

   Vana GmbH

   Tel: +43 1 728 03 67

   España

   Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A.

   Tel: +34 93 446 6000

   Polska

   Zoetis Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 2234800

   France

   Axience SAS

   Tél: +33 (0) 1 41 83 23 17

   Portugal

   ESTEVE FARMA, LDA

   Tel: +351 21 424 6010

   Hrvatska

   Zoetis Netherlands Holdings BV

   Tel: +385 1 644 1460

   România

   Zoetis România SRL

   Tel: +40 21 207 17 70

   Ireland

   Duggan Veterinary Supplies

   Tel: + 353 (0504) 43169

   Slovenija

   Zoetis Netherlands Holdings BV

   Tel: +385 1 644 1460

   Ísland

   Icepharma hf.

   Sími: +354 540 80 00

   Slovenská republika

   Zoetis Luxembourg Holding Sarl, o.z.

   Tel: +421 2 5939 6190

   Italia

   Esteve S.p.A.

   Tel: + 39 02 699.64.201

   Suomi/Finland

   Orion Pharma Eläinlääkkeet

   Puh/Tel: +358 (0) 10 4261

   Κύπρος

   Zoetis Hellas S.A.

   Τηλ.: +30 210 6791900

   Sverige

   Orion Pharma Animal Health

   Tel: +46 (0) 8 623 6440

   Latvija

   Zoetis Lietuva UAB

   Tel: +370 5 2683634

   United Kingdom

   Zoetis UK Limited

   Tel: +44 (0) 845 300 8034

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  SevoFlo®

  Inhalationsånga, vätska 100% 250 milliliter Flaska

  • Varunummer: 438690
  • Tillverkare: Orion Pharma AB, Animal Health

  1.949 kr

  Jämförpris: 7,80 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?