Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

   55216 Ingelheim/Rhein

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Semintra4 mg/ml oral lösning för katter, telmisartan

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:

   Telmisartan: 4 mg

   Benzalkoniumklorid : 0,1 mg


   Genomskinlig, färglös till gulaktig viskös lösning.

   4. INDIKATION(ER)

   Reduktion av proteinuri vid kronisk njursjukdom (CKD) hos katter.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte under dräktighet eller digivning. Se avsnitt ”Dräktighet och digivning”.

   Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   Följande milda och övergående tecken från mag-tarmkanalen har i sällsynta fall observerats i en klinisk studie (i fallande ordning efter förekomst): Lindriga och återkommande uppstötningar, kräkningar, diarré eller lös avföring.

   Förhöjda levervärden har observerats i mycket sällsynta fall och värdena har normaliserats inom några dagar efter avslutad behandling.

   Vid den rekommenderade behandlingsdosen kan minskat blodtryck och sänkning av antalet röda blodkroppar förekomma.

   Förekomst av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denne bipacksedel, eller om du tror at läkemedlet inte har fungerat meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Skall intas via munnen.

   Den rekommenderade dosen är 1 mg telmisartan/kg kroppsvikt (0,25 ml/kg kroppsvikt).

   Produkten skall ges en gång dagligen direkt i munnen eller tillsammans med en liten mängd foder.

   Semintra är en oral lösning och accepteras väl av de flesta katter.

   Lösningen ska ges med den doseringsspruta som medföljer i förpackningen. Sprutan monteras på flaskan och har en kg-kroppsviktsskala.


   Illustration för administrering

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Efter administrering av det veterinärmedicinska läkemedlet, återförslut flaskan noggrant med korken, tvätta doseringssprutan med vatten och låt den självtorka.

   För att undvika förorening ska den medföljande sprutan endast användas till Semintra.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 månader.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter Utg.dat.


   Öppnad förpackning ska användas inom 6 månader.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Försiktighetsåtgärder för djur

   Säkerhet och effektivitet för telmisartan har inte testats på katter som är yngre än sex månader. Det är god klinisk praxis att övervaka blodtrycket hos nedsövda katter som erhåller Semintra.

   På grund av läkemedlets verkningsmekanism kan övergående blodtrycksfall förekomma, Symptomatisk behandling, t.ex. vätsketerapi, ska ges vid eventuella kliniska tecken på blodtrycksfall.

   Det är känt att substanser som inverkar på Renin-Angiotensin-Aldosteronsystemet (RAAS), kan medföra en viss minskning av antalet röda blodkroppar. Antalet röda blodkroppar bör rutinmässigt följas upp under behandlingen.


   Substanser som inverkar på RAAS kan leda till minskad glomerulus filtration (filtration i njuren) och försämrad njurfunktion hos katter med svår njursjukdom. Säkerhet och effekt av telmisartan för sådana patienter har inte undersökts. Vid användning av detta läkemedel till katter med svår njursjukdom rekommenderas att njurfunktionen (koncentration av kreatinin i plasma) följs.


   Försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Undvik ögonkontakt. Vid oavsiktlig ögonkontakt, skölj ögonen med vatten.

   Tvätta händerna efter användning.

   Gravida kvinnor bör vara extra noga med att undvika kontakt med produkten. Substanser som verkar på RAAS (t.ex. telmisartan) såsom angiotensinreceptorblockerare (ARBs) och ACE-hämmare (ACEi), har visat sig ha effekt på ofödda barn under graviditet på människa.

   Personer med överkänslighet mot telmisartan eller andra sartaner/ARBs ska undvika kontakt med läkemedlet.


   Dräktighet och digivning:

   Säkerheten för Semintra har inte fastställts för katter i avel, dräktiga eller digivande katter.

   Skall inte användas under dräktighet eller laktation. Se avsnitt ”Kontraindikationer”.


   Andra läkemedel och Semintra

   Vid samtidig behandling med amlodipin vid rekommenderad dos har det inte observerats några kliniska tecken på blodtrycksfall.


   Inga läkemedelsinteraktioner är kända utifrån tillgängliga data hos katter med CKD för användning av telmisartan och andra läkemedel som kan störa RAAS (såsom ARBs eller ACE-hämmare). Kombinationsbehandling med läkemedel som påverkar RAAS kan ändra njurfunktionen.


   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Efter administrering av upp till fem gånger så höga doser som den rekommenderade dosen under 6 månader hos unga, vuxna och friska katter

   observerade biverkningar var i överensstämmelse med de som nämnts under

   avsnittet ”Biverkningar”.

   Administrering av produkten vid överdosering (3 till 5 gånger den rekommenderade dosen i 6 månader) resulterade i en markant reduktion av blodtryck, en minskning av antalet röda blodkroppar (en effekt som kan härledas till den farmakologiska aktiviteten av produkten) och en ökning av blodurea (BUN).


   Blandbarhetsproblem

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedlet skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-05-08 Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningar med en plastflaska fylld med 30 ml eller en plastflaska fylld med 100 ml.

   1 doseringsspruta.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Sverige

   Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

   Strødamvej 52

   2100 Köpenhamn Ö

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Semintra

  Oral lösning 4 mg/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 478726
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  616 kr

  Jämförpris: 6,16 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?