Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Eurovet Animal Health BV
   Handelsweg 25
   5531 AE Bladel, Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Semfortan vet 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för hund och katt. Metadonhydroklorid

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


   1 ml innehåller:


   Aktiv substans:

   Metadon

   8,9 mg

   motsvarande metadonhydroklorid

   10 mg


   Hjälpämne(n):

   Metylparahydroxibensoat (E218)

   1,0 mg

   Propylparahydroxibensoat

   0,2 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)


   • Analgesi för hund och katt

   • Premedicinering för narkos eller neuroleptanalgesi för hund och katt i kombination med ett neuroleptikum

   5. KONTRAINDIKATIONER


   Ska inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.
   Ska inte användas till djur med kraftigt nedsatt lungfunktion.
   Ska inte användas till djur med gravt nedsatt lever- och njurfunktion.

   6. BIVERKNINGAR

   I mycket vanliga fall (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod), har följande reaktioner observerats vid användning av produkten:


   Katter: Nedsatt andning kan förekomma. Milda reaktioner orsakade av oro/upphetsning har observerats; läppslickning, vokalisering, urinering, tarmtömning, förstorade pupiller, ökad kroppstemperatur och diarré. Ökad smärtkänslighet har rapporterats. Alla reaktioner var övergående.


   Hund: Nedsatt andning och minskad hjärtrytm kan förekomma. Milda reaktioner har observerats: flämtning, läppslickning, salivering, vokalisering, oregelbunden andning, sänkt kroppstemperatur, stirrande blick och kroppsdarrningar. Enstaka urineringar och tarmtömningar kan ses inom den första timmen efter medicinering. Alla reaktioner var övergående.


   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG


   Hund och katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Före användning skall kroppsvikten bestämmas noggrant.


   Analgesi

   Hund: 0,5 till 1 mg metadonhydroklorid per kg kroppsvikt, s.c. (subkutant), i.m. (intramuskulärt) eller i.v. (intravenöst) (motsvarande 0,05 till 0,1 ml/kg).

   Katt: 0,3 till 0,6 mg metadonhydroklorid per kg kroppsvikt, i.m. (intramuskulärt) (motsvarande 0,03 till 0,06 ml/kg). För att säkerställa korrekt dosering för katter, bör en lämpligt graderad spruta användas för att ge produkten.


   Eftersom det individuella svaret på metadon varierar och delvis beror på dosen, bör den optimala dosen beräknas individuellt baserat på patientens ålder, individuella skillnader i smärtkänslighet och allmäntillstånd (sjukdomar m.m.). Hund: Effekten sätter in 1 timme efter subkutaninjektion, ungefär 15 minuter efter intramuskulärinjektion och inom 10 minuter efter intravenösinjektion. Effekten varar i ungefär 4 timmar efter intramuskulär eller intravenösinjektion. Katt: Effekten sätter in 15 minuter efter injektion och varar i ungefär 4 timmar. Djuret bör undersökas regelbundet för att bedöma om ytterligare analgesi behövs därefter.


   Premedicinering och/eller neuroleptanalgesi
   Hund:

   • Metadonhydroklorid 0,5–1 mg/kg kroppsvikt, i.v., s.c. eller i.m. (motsvarande 0,05 till 0,1 ml/kg)


   Kombinationer, t.ex.:

   • Metadonhydroklorid 0,5 mg/kg kroppsvikt, i.v. (motsvarande 0,05 ml/kg) + t.ex. midazolam eller diazepam.
    Induktion med propofol, underhåll med isofluran i syrgas.

   • Metadonhydroklorid 0,5 mg/kg kroppsvikt, i.v. (motsvarande 0,05 ml/kg) + t.ex. acepromazin

   Induktion med tiopenton eller propofol tills effekt erhålls, underhåll med isofluran i syrgas eller induktion med diazepam och ketamin.


   • Metadonhydroklorid 0,5–1,0 mg/kg kroppsvikt, i.v. eller i.m. (motsvarande 0,05 till 0,1 ml/kg) + α2-agonist (t.ex. xylazin eller medetomidin)

   Induktion med propofol, underhåll med isofluran i kombination med fentanyl eller total intravenösanestesi (TIVA): underhåll med propofol i kombination med fentanyl.


   TIVA: induktion med propofol, tills effekt erhålls. Underhåll med propofol och remifentanil.
   Kemisk och fysikalisk kompatibilitet har endast visats för spädningar 1:5 med följande infusionsvätskor, lösningar: natriumklorid 0,9 %, Ringerlösning och glukos 5 %.


   Katt:

   • Metadonhydroklorid 0,3 till 0,6 mg/kg kroppsvikt, i.m. (motsvarande 0,03 till 0,06 ml/kg)

   - Induktion med bensodiazepiner (midazolam) och ett dissociativum (t.ex. ketamin)
   - Med ett lugnande medel (t.ex. acepromazin) och NSAID (meloxikam) eller ett sedativum (t.ex. α2-agonist):
   - Induktion med propofol, underhåll med isofluran i syrgas.


   Doserna beror på önskad grad av analgesi och sedering, önskad effektduration och samtidig användning av andra analgetika och anestetika.


   Vid användning i kombination med andra läkemedel kan lägre doser användas.


   För säker användning tillsammans med andra läkemedel hänvisas till relevant produktlitteratur.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


   Se avsnitt 8.

   10. KARENSTID


   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen, efter Lot. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.


   Kemisk och fysikalisk stabilitet hos spädningarna har visats i 4 timmar vid 25 °C och i skydd mot ljus. Ur mikrobiologisk synvinkel ska spädningarna användas omedelbart.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   På grund av den varierande individuella effekten av metadon ska djuren kontrolleras regelbundet för att säkerställa tillräcklig effekt under tillräckligt lång tid. Användning av läkemedlet måste föregås av en noggrann klinisk undersökning. Hos katter kan vidgade pupiller ses långt efter att den smärtstillande effekten har försvunnit. Det är därför inte ett lämpligt sätt att utvärdera den kliniska effekten av given dos. 

   Vinthundar kan behöva högre doser än andra raser för att uppnå effektiva plasmanivåer.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:


   Metadon kan ibland orsaka andningsdepression och liksom med andra opiater ska försiktighet iakttas vid behandling av djur med nedsatt andningsfunktion eller djur som får läkemedel som kan orsaka andningsdepression. För att säkerställa säker användning av läkemedlet ska behandlade djur kontrolleras regelbundet, inklusive undersökning av hjärtfrekvens och andningsfrekvens.


   Eftersom metadon metaboliseras i levern, kan intensiteten och durationen av dess effekt påverkas hos djur med nedsatt leverfunktion. Vid nedsatt njur-, hjärt- eller leverfunktion eller chock kan det finnas större risker i samband med användning av läkemedlet. Metadons säkerhet har inte förevisats hos hundar som är yngre än 8 veckor eller katter som är yngre än 5 månader. Effekten av en opioid på en skallskada beror på skadans typ och svårighetsgrad samt vilken andningshjälp som ges.
   Säkerheten har inte utvärderats fullständigt för kliniskt nedsatta katter. På grund av risken för excitation, bör upprepad behandling av katter användas med försiktighet.


   En bedömning av nytta/risk-förhållandet vid användning av läkemedlet ska göras av behandlande veterinär.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:


   Metadon kan orsaka nedsatt andningsfunktion efter spill på huden eller oavsiktlig självinjektion. Undvik kontakt med hud, ögon och mun och bär täta handskar vid hantering av läkemedlet. Vid spill på huden eller stänk i ögonen, tvätta omedelbart med stora mängder vatten. Ta av kontaminerade kläder.


   Personer som är överkänsliga för metadon ska undvika kontakt med läkemedlet. Metadon kan orsaka dödfödsel. Detta läkemedel bör inte hanteras av gravida kvinnor.


   • Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten, men KÖR INTE BIL eftersom sedering kan förekomma.


   • RÅD TILL LÄKARE: Metadon är en opioid vars toxicitet kan ge kliniska effekter, däribland andningsdepression eller apné, sedering, hypotoni och koma. Om andningsdepression uppstår, ska kontrollerad ventilation sättas in. Administrering av opioidantagonisten naloxon rekommenderas för att häva symtomen.


   Användning under dräktighet och digivning:


   Metadon passerar moderkakan.


   Studier på laboratoriedjur har visat negativa effekter på reproduktionen.


   Läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation hos djurslaget. Användning rekommenderas inte under dräktighet eller digivning.


   Andra läkemedel och Semfortan vet.:

   För samtidig användning tillsammans med neuroleptika, se avsnitt 8.

   Metadon kan öka effekterna av smärtstillande läkemedel, CNS-hämmare (läkemedel som påverkar centrala nervsystemet) och substanser som orsakar nedsatt andningsfunktion. Samtidig eller efterföljande användning av läkemedlet buprenorfin kan leda till bristande effekt.


   Överdosering (symtom, akuta åtgärder, motgift):


   En överdos om 1,5 gånger den normala dosen resulterade i de effekter som beskrivs i avsnitt 6.

   Katter: Vid överdosering (mer än 2 mg /kg) kan följande tecken observeras: ökad salivutsöndring, excitation, bakbensförlamning och förlust av kroppshållnings/balansreflexen (den posturala reflexen). Kramper och syrebrist noterades också hos några katter. En dos om 4 mg /kg kan vara dödlig för katter. Andningsdepression har beskrivits.

   Hund: Nedsatt andningsfunktion har beskrivits.

   Metadon kan motverkas av naloxon. Naloxon ska ges tills effekt uppnås. En startdos om 0,1 mg/kg intravenöst rekommenderas.


   Blandbarhetsproblem:

   Ska inte blandas med något annat läkemedel förutom de infusionsvätskor som anges i avsnitt 8.

   Läkemedlet är inte blandbart med injektionsvätskor innehållande meloxikam eller annan icke-vattenhaltig vätska.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-03-24

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml och 50 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
   Detta läkemedel omfattas av systemet för narkotikaklassade läkemedel, förteckning II.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Semfortan vet

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 456896
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  376 kr

  Jämförpris: 37,60 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?