• Selen, kombinationer
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Pharmaxim AB

   Stenbrovägen 32

   S-253 68 Helsingborg

   Tillverkare:

   Parapharm A/S (Paramedical A/S)

   Vassingerødvej 3-7

   DK-3540 Lynge

   Danmark

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Selevitan vet. 30 mg/g+0,6 mg/g granulat

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 g granulat innehåller:

   Aktiva substanser:

   all-rac-α-Tokoferylacetat 30 mg

   natriumselenit motsvarande Se4+ 0,6 mg

   Övriga substanser:

   Renat vatten, butylhydroxitoluen, vattenfri citronsyra, sackaros, majsstärkelse och kopovidon.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Receptfri förpackning 500 g:

   I förebyggande syfte mot selen-/E-vitaminrelaterade bristsjukdomar hos häst, nötkreatur, får och svin, främst hos moderdjur och växande djur i de fall foderstaten till stor del utgörs av foder utan annan selen/E-vitamintillsats.

   Receptbelagda förpackningar 1250 g och 4000 g:

   För förebyggande och behandling av selen- och/eller
   E vitaminbrist. Exempel på sådana tillstånd är utfodringsbetingade sjukdomar i muskulatur hos svin, kalv och lamm (muskeldegeneration) samt i lever hos svin (toxisk leverdystrofi).

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända biverkningar vid användning enligt föreskrift.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Svin, får, nötkreatur och häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Alla djurslag: 25 g granulat (1 doseringsmått) per 250 kg levande vikt 1-2 gånger per månad vid såväl förebyggande som behandling.


   Doseringsexempel:

   Sugga

   1 dosmått

   Slaktsvin 50 kg

   1 dosmått per 5 grisar

   Tacka ca 75 kg

   1 dosmått per 3 tackor

   Lamm ca 30 kg

   1 dosmått per 8 lamm

   Kalv ca 125 kg

   1 dosmått per 2 kalvar

   Häst 500 kg

   2 dosmått


   Förpackning 500 g räcker till ca 5 000 kg levande vikt.

   Förpackning 1 250 g räcker till ca 12 500 kg levande vikt.

   Förpackning 4 000 g räcker till ca 40 000 kg levande vikt.

   Doseringsmått som rymmer 25 g medföljer varje förpackning.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Selevitan vet. granulat ges via munnen inblandat i foder.

   10. KARENSTID(ER)

   Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Kan ges till dräktiga och digivande djur.

   Selen är giftigt vid höga doser. Det fordras drygt 15 gånger högre doser än de som anges ovan för att framkalla akuta symtom som ostadig gång, onormal kroppsställning, diarré, buksmärta, ökad puls och andning, skummande näsflöde. Kontakta veterinär vid misstanke om överdosering.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel lämnas tillbaka till apotek för destruktion medan tom förpackning behandlas som hushållsavfall.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2010–11–12

  Selevitan® vet.

  Granulat 30 mg/g+0,6 mg/g Selen, kombinationer 1250 gram Burk

  • Varunummer: 071076
  • Tillverkare: Pharmaxim AB

  679,50 kr

  Jämförpris: 0,54 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?