Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Eurovet Animal Health B.V.
   Handelsweg 25
   NL-5531 AE Bladel
   NEDERLÄNDERNA

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Sedator vet. 1,0 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt. Medetomidinhydroklorid. Övriga EU: Sedator 1,0 mg/ml, injektionsvätska, lösning för hund och katt. Norge: Medodin vet. 1,0 mg/ml, injektionsvätska, lösning för hund och katt.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml klar, färglös injektionsvätska, lösning innehåller:

   Aktiv substans:

   Medetomidinhydroklorid

   1,0 mg

   (motsvarande 0,85 mg medetomidin)

   Hjälpämnen:

   Metylparahydroxibensoat (E 218)

   1,0 mg

   Propylparahydroxibensoat (E 216)

   0,2 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Hund och katt:
   Sedering för att underlätta handhavande av djuret. Premedicinering inför generell anestesi.

   Katt:
   I kombination med ketamin för generell anestesi vid mindre kirurgiska ingrepp med kort duration.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till djur med:

   • Allvarlig kardiovaskulär sjukdom eller respiratorisk sjukdom eller nedsatt lever- eller njurfunktion.

   • Mekaniska störningar i matsmältningskanalen (torsio ventriculi, inkarcerering, matstrupshinder).

   • Diabetes mellitus.

   • Chocktillstånd, utmärgling eller allvarlig kraftlöshet.

   Skall inte användas samtidigt med sympatomimetiska aminer.
   Skall inte användas i fall av känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något annat innehållsämne.

   Skall inte användas hos djur med ögonproblem, där en ökning av intraokulärt tryck är skadligt.

   6. BIVERKNINGAR

   Bradykardi med atrioventrikulärt block (I och II graden) och ibland extrasystolier. Vasokonstriktion i kransartärer. Minskad hjärteffekt. Blodtrycket ökar initialt efter administrering och återgår sedan till normalt, eller något under normalt. Några hundar och de flesta katter kräks inom 5–10 minuter efter injektion. Katter kan också kräkas under återhämtningen. Ljudkänslighet observeras hos en del individer.

   Ökad diures. Hypotermi. Andningsdepression, cyanos, smärta vid injektionsstället och muskeltremor kan ses. I enstaka fall reversibelhyperglykemi på grund av hämmad insulinutsöndring. Lungödem har rapporterats som en sällsynt biverkning efter användning av medetomin.

   Vid cirkulatorisk och respiratorisk depression kan manuell ventilation och syrgasstöd vara indicerat.
   Atropin kan öka hjärtfrekvensen.

   Hos hundar med en kroppsvikt på mindre än 10 kg kan ovannämnda biverkningar uppträda mer frekvent.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Sedator vet. är avsett för:

   Hund:intramuskulär eller intravenösinjektion.

   Katt: intramuskulärinjektion.

   Vid administrering av små mängder rekommenderas att man använder en spruta med lämplig gradering för att garantera exakt dosering.

   Hund:
   För sedering bör doshastigheten för Sedator vet. vara 750 mikrogram medetomidinhydroklorid i.v. eller 1 000 mikrogram medetomidinhydroklorid i.m. per kvadratmeter kroppsyta. Använd tabellen nedan för ett bestämma rätt dos på basis av kroppsvikten: Maximal effekt uppnås inom 15–20 minuter. Klinisk effekt är dosberoende och varar under 30–180 minuter.

   Dos av Sedator vet. i ml och motsvarande mängd medetomidinhydroklorid i mikrogram/kg

   kroppsvikt:

   Kroppsvikt

   (kg)

   i.v. injektion

   (ml)

   motsvarande

   (mikrogram/kg

   kroppsvikt)

   i.m. injektion

   (ml)

   motsvarande

   (mikrogram/kg

   kroppsvikt)

   1

   0,08

   80,0

   0,10

   100,0

   2

   0,12

   60,0

   0,16

   80,0

   3

   0,16

   53,3

   0,21

   70,0

   4

   0,19

   47,5

   0,25

   62,5

   5

   0,22

   44,0

   0,30

   60,0

   6

   0,25

   41,7

   0,33

   55,0

   7

   0,28

   40,0

   0,37

   52,9

   8

   0,30

   37,5

   0,40

   50,0

   9

   0,33

   36,7

   0,44

   48,9

   10

   0,35

   35,0

   0,47

   47,0

   12

   0,40

   33,3

   0,53

   44,2

   14

   0,44

   31,4

   0,59

   42,1

   16

   0,48

   30,0

   0,64

   40,0

   18

   0,52

   28,9

   0,69

   38,3

   20

   0,56

   28,0

   0,74

   37,0

   25

   0,65

   26,0

   0,86

   34,4

   30

   0,73

   24,3

   0,98

   32,7

   35

   0,81

   23,1

   1,08

   30,9

   40

   0,89

   22,2

   1,18

   29,5

   50

   1,03

   20,6

   1,37

   27,4

   60

   1,16

   19,3

   1,55

   25,8

   70

   1,29

   18,4

   1,72

   24,6

   80

   1,41

   17,6

   1,88

   23,5

   90

   1,52

   16,9

   2,03

   22,6

   100

   1,63

   16,3

   2,18

   21,8

   För premedicinering skall Sedator vet. administreras i en dosering av 10–40 mikrogram medetomidinhydroklorid per kg kroppsvikt, vilket motsvarar 0,1–0,4 ml Sedator vet. per 10 kg kroppsvikt. Den exakta dosen beror på vilken kombinationen av andra läkemedel som används och doseringen av dessa. Doseringen skall dessutom anpassas till ingreppets typ och varaktighet samt till patientens temperament och vikt. Genom premedicinering med medetomidin kan doseringen av det medel som används för induktion av anestesin minskas avsevärt och även doseringen av det anestetikum som används för underhåll av anestesin kan minskas. Alla anestetika som används för induktion eller underhåll av anestesin skall administreras tills effekt uppnås. Innan man använder några kombinationer skall produktlitteraturen för de andra läkemedlen konsulteras. Se också avsnitt 12.

   Katt:
   För medeldjup sedering av katter skall Sedator vet. administreras i en dos på 50–150 mikrogram medetomidinhydroklorid/kg kroppsvikt (motsvarande 0,05–0,15 ml Sedator vet./kg kroppsvikt).

   För anestesi skall Sedator vet. administreras i en dos på 80 mikrogram medetomidinhydroklorid/kg kroppsvikt (motsvarande 0,08 ml Sedator vet./kg kroppsvikt) och 2,5 till 7,5 mg ketamin/kg kroppsvikt. Vid användande av denna dos inträder anestesi inom 3–4 minuter och varar i 20–50 minuter. För ingrepp som tar längre tid måste administreringen upprepas genom användning av halva den initiala dosen (d.v.s. 40 mikrogram medetomidinhydroklorid (motsvarande 0,04 ml Sedator vet./kg kroppsvikt) och 2,5–3,75 mg ketamin/kg kroppsvikt eller 3,0 mg ketamin/kg kroppsvikt enbart. Alternativt, för ingrepp som tar längre tid kan anestesin utökas genom användning av inhalationsämnena isofluran eller halotan, med syre eller syre/kväveoxid. Se också avsnitt 12.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

    

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Får ej frysas
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter Utg.dat.
   Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 28 dagar
   Efter denna period skall eventuellt kvarvarande innehåll kasseras.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Medetomidin ger eventuellt inte analgesi genom hela sederingsperioden, därför skall man överväga att ge ytterligare analgesi vid smärtsamma procedurer.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Alla djur bör genomgå en klinisk undersökning innan veterinärmedicinska läkemedel för sedering och/eller generell anestesi ges. Högre doser medetomidin skall undvikas till stora avelshundar. Försiktighet bör iakttas då medetomidin kombineras med andra anestetika eller sedativa (t. ex. ketamin, tiopental, propofol, halotan), eftersom medetomidin betydligt minskar anestetikabehovet. Det anestetiska läkemedlets dos bör reduceras i motsvarande grad och titreras till relevant svar på grund av avsevärt varierande behov mellan patienter. Innan man använder några kombinationer skall man observera varningar och kontraindikationer i litteraturen för de andra produkterna.

   Djur bör fasta i 12 timmar före anestesi.

   Djuret skall placeras i en lugn och tyst omgivning för att låta sederingen nå sin maximala effekt. Detta tar cirka 10–15 minuter. Man skall inte starta något ingrepp eller ge annan medicin innan maximal sedering har uppnåtts.

   Behandlade djur skall hållas varma och vid konstant temperatur, både under ingreppet och återhämtningen. Ögonen skall skyddas med ett lämpligt smörjmedel.

   Nervösa, aggressiva eller upphetsade djur skall ges möjlighet att lugna sig innan behandlingen inleds.

   Sjuka och kraftlösa hundar och katter bör endast premedicineras med medetomidin före inledning och uppehållande av generell anestesi, baserat på en risk-nytta-värdering.

   Försiktighet skall iakttagas vid användning av medetomidin till djur med kardiovaskulär sjukdom, eller till äldre djur eller djur med allmänt dålig hälsa. Lever- och njurfunktion skall utvärderas före användning. Medetomidin kan orsaka andningsdepression och under sådana omständigheter kan manuell ventilation behöva utföras och syre tillföras.

   För att förkorta återhämtningstiden efter anestesi eller sedering kan effekten av Sedator vet. upphävas genom tillförsel av en alfa-2-antagonist, t.ex. atipamezol eller yohimbin. Eftersom ketamin ensamt kan framkalla kramper, skall alfa-2antagonister inte administreras inom 30–40 minuter efter ketamin. För doseringsanvisningar, se avsnittet om överdosering.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   1. Vid oavsiktligt oralt intag eller självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln, men KÖR INTE BIL eftersom sedering och blodtrycksförändringar kan uppstå.

   2. Undvik kontakt med hud, ögon eller slemhinnor.

   3. Efter kontamination, tvätta genast exponerad hud med stora mängder vatten.

   4. Avlägsna kontaminerade kläder som är i direktkontakt med hud.

   5. Om produkten oavsiktligt kommer in i ögonen, skölj med rikligt med färskt vatten. Om symptom uppstår, sök läkarhjälp.

   6. Om gravida kvinnor handhar produkten skall särskild försiktighet iakttas för att undvika själv-injektion eftersom uterina sammandragningar och sänkt blodtryck hos fostret kan uppstå efter oavsiktlig systemisk exponering.

   Till läkaren:
   Medetomidin är en alfa-2-adrenoreceptoragonist och symptom efter absorption kan innefatta kliniska effekter inkluderande dosberoende sedering, andningsdepression, bradykardi, hypotension, muntorrhet och hyperglykemi. Ventrikulära arytmier har också rapporterats. Respiratoriska och hemodynamiska symptom skall behandlas symptomatiskt.

   Användning under dräktighet och laktation

   Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation. Det skall därför inte användas under dräktighet och laktation.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Samtidig användning av andra CNS-dämpande medel kan förväntas potentiera såväl deras effekt som den aktiva substansen i Sedator vet. Lämplig dosjustering bör göras. Medetomidin minskar markant anestetikabehovet. Se också andra delen av detta avsnitt. Effekterna av medetomidin kan motverkas genom administrering av atipamezol eller yohimbin. Se också avsnittet ”Överdosering” nedan.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

   I fall av överdosering ses främst utdragen anestesi eller sedering. I vissa fall kan kardiorespiratoriska effekter inträffa. För behandling av kardiorespiratoriska effekter som förorsakas av överdosering rekommenderas en alfa-2-antagonist, t.ex. atipamezol eller yohimbin, förutsatt att inte upphävande av sedering är farligt för patienten (atipamezol upphäver inte ketamins effekter vilka kan orsaka anfall hos hundar och framkalla kramper hos katter när det används ensamt). Alfa-2-antagonister skall inte administreras inom 30–40 minuter efter ketamin. Använd atipamezolhydroklorid 5 mg/ml intramuskulärt till hund i samma volym som Sedator vet., använd halva volymen till katt. Erfordrad dos atipamezolhydroklorid motsvarar hos hundar 5-dubbel dos i mg av tidigare administrerat medetomidinhydroklorid och hos katter 2,5-dubbel dos.
   Om det är nödvändigt att upphäva bradykardi men behålla sedering kan atropin användas.

   Inkompatibiliteter
   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall bortskaffas enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2013-08-29

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar: 5, 10 eller 20 ml.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Dechra Veterinary Products AB, Stora Wäsby Orangeriet 3, 194 37 Upplands Väsby

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Sedator vet.

  Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 100382
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  243 kr

  Jämförpris: 24,30 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?