Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Salofalk

   1 g suppositorier
   mesalazin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Salofalk suppositorier är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Salofalk suppositorier  
   3. Hur du använder Salofalk suppositorier
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Salofalk suppositorier ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Salofalk suppositorier är och vad det används för

   Salofalk suppositorier innehåller den aktiva substansen mesalazin, en antiinflammatorisk substans som används för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.

   Salofalk suppositorier används vid:

   • Behandling av lindriga till måttligt akuta perioder av inflammation i ändtarm, även kallad ulcerös kolit eller ulcerös proktit

   Mesalazin som finns i Salofalk kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Salofalk suppositorier  

   Använd inte Salofalk suppositorier:

   • Om du är allergisk mot salicylsyra, salicylater såsom acetylsalisylsyra (t.ex. Aspirin) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du har allvarlig lever- och/eller njursjukdom

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel

   • Om du sedan tidigare har problem med lungorna, speciellt om du lider av bronkialastma

   • Om du tidigare har varit överkänslig mot sulfasalazin, en substans som är relaterad till mesalazin.

   • Om du har problem med levern.

   • Om du har problem med njurarna.

   Ytterligare försiktighetsåtgärder

   Under behandlingen kan din läkare vilja ha dig under noggrann medicinsk övervakning och du kan behöva ta regelbundna blod- och urinprov.

   Andra läkemedel och Salofalk suppositorier

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder något av de läkemedel som nämns nedan eftersom effekten av dessa läkemedel kan förändras (interaktioner).

   • Vissa medel som påverkar blodets förmåga att levra sig (läkemedel mot trombos eller blodförtunnande medel, t.ex. warfarin).

   • Azathioprin, 6-merkaptopurin eller tioguanin (läkemedel som används för behandling av sjukdomar i immunsystemet).

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det kan trots allt gå bra att använda Salofalk suppositorier och din läkare kan bedöma vad som passar dig.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du ska endast använda Salofalk suppositorier under din graviditet om din läkare säger åt dig att göra det.

   Du ska endast använda Salofalk suppositorier under amning om din läkare säger åt dig att göra det, detta eftersom läkemedlet kan passera över i modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Salofalk suppositorier har ingen effekt på förmågan att framföra fordon eller förmågan att använda maskiner.

   Viktig information om några innehållsämnen i Salofalk suppositorier

   Det är inte troligt att det andra innehållsämnet i Salofalk suppositorier orsakar biverkningar (se avsnitt 6, Förpackningens innehåll och övriga  upplysningar).


   3. Hur du använder Salofalk suppositorier

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hur Salofalk ska tas

   Denna medicin är endast avsedd för rektal användning, det vill säga den ska föras in i ändtarmsöppningen. Den ska INTE intas genom munnen.

   Dosering

   Vuxna och äldre

   Rekommenderad dos är en Salofalk 1 g suppositorium en gång dagligen vid sänggående.

   Användning för barn

   Det finns ringa erfarenhet och endast begränsad dokumentation beträffande effekt hos barn.

   Behandlingslängd

   Din läkare bestämmer hur länge du ska fortsätta behandlingen med detta läkemedel. Det beror på ditt sjukdomstillstånd.

   För att uppnå maximal nytta med detta läkemedel ska du använda Salofalk suppositorier regelbundet och konsekvent, enligt förskrivning.

   Tala med din läkare om du tycker att effekten av Salofalk suppositorier är för stark eller för svag.

   Om du använt för stor mängd av Salofalk suppositorier

   Kontakta din läkare om du är tveksam så kan han eller hon bestämma vad du ska göra.

   Om du använder för mycket Salofalk suppositorier vid ett tillfälle, ta din nästa dos enligt förskrivning, använd inte en mindre mängd.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, tel. 09-471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Salofalk suppositorier

   Om du issar en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags för din nästa dos ska du dock hoppa över den missade dosen. Ta sedan nästa dos vid vanlig tidpunkt. Ta inte en större dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Salofalk suppositorier

   Sluta inte att använda detta läkemedel innan du talat med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Alla läkemedel kan ge upphov till allergiska reaktioner men allvarliga allergiska reaktioner är mycket sällsynta. Om du får något av följande symtom efter att ha använt detta läkemedel bör du omedelbart kontakta läkare:

   - Allergiska hudutslag

   - Feber

   - Andningssvårigheter

   Om du upplever en påtaglig försämring av ditt allmänna hälsotillstånd, speciellt förenat med feber och/eller ömhet i svalg och mun, sluta då ta suppositorierna och ta omedelbart kontakt med läkare. Symtomen kan, i mycket sällsynta fall, bero på ett minskat antal vita blodkroppar i ditt blod (ett tillstånd som kallas agranulocytos) och detta kan göra dig mer benägen för att utveckla allvarlig infektion. Ett blodprov kan tas för att bekräfta om dina symtom beror på att denna medicin har påverkat ditt blod.

   Följande biverkningar har också rapporterats av patienter som använder mesalazin:

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Buksmärtor, diarré, gasbesvär (flatulens), illamående och kräkningar, förstoppning

   • Huvudvärk, yrsel.

   • Bröstsmärta, andfåddhet eller svullnad av armar och ben p.g.a. att ditt hjärta påverkas.

   • Ökad hudkänslighet för solljus och ultraviolett ljus (fotosensitivitet).

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Försämrad njurfunktion, ibland med svullna armar och ben eller flanksmärta

   • Allvarlig magsmärta på grund av akut bukspottkörtelinflammation.

   • Feber, halsont eller sjukdomskänsla på grund av förändrad blodbild.

   • Andnöd, hosta, väsande andning, lunginfiltrat på röntgen p.g.a. av ett allergiskt och/eller inflammatoriskt lungtillstånd.

   • Allvarlig diarré och magsmärtor på grund av allergisk reaktion till denna medicin i tarmen

   • Hudrodnad eller inflammation.

   • Muskel- och ledvärk.

   • Gulsot eller magsmärtor p.g.a. leversjukdom eller försämrat gallflöde.

   • Håravfall och utveckling av skallighet.

   • Domningar och stickningar i händer och fötter (perifer neuropati).

   • Övergående minskning i produktion av sädesvätska.

   5. Hur Salofalk suppositorier ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blistret och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvaras i orginalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är mesalazin. Ett suppositorium innehåller 1 g mesalazin.

   • Det övriga innehållsämnet är hårdfett.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Salofalk suppositorier är ljust beigefärgade, torpedformade suppositorier.

   Salofalk suppositorier finns i förpackningar om 10, 12, 15, 20, 30, 60 och 90 suppositorier.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Dr. Falk Pharma GmbH

   Leinenweberstr. 5

   791 08 Freiburg

   Tyskland

   Tel: +49 (0) 761 / 1514-0

   Fax: +49 (0) 761 / 1514-321

   E-mail: zentrale@drfalkpharma.de

   Information lämnas av:

   Vifor Pharma Nordiska AB
   Torshamnsgatan 30 A
   SE-164 40 Kista
   Sverige
   Tel. +46 8 5580 6600

   e-mail: info.nordic@viforpharma.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike, Bulgarien, Tjeckien, Cypern, Danmark, Finland, Tyskland, England, Grekland, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Sverige och Spanien: Salofalk

   Belgien och Luxemburg: Colitofalk


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Salofalk

  Suppositorium 1 g 30 styck Strip

  • Varunummer: 547154
  • Tillverkare: Vifor Pharma Nordiska AB

  555,74 kr

  Jämförpris: 18,52 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?