Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Salofalk

   4 g/60 ml rektalsuspension
   mesalazin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Salofalk rektalsuspension är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Salofalk rektalsuspension
   3. Hur du använder Salofalk rektalsuspension
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Salofalk rektalsuspension ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Salofalk rektalsuspension är och vad det används för

   Salofalk rektalsuspension innehåller den aktiva substansen mesalazin, en antiinflammatorisk substans som används för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.


   Salofalk rektalsuspension används vid:

   Behandling av akut tjocktarmsinflammation (ulcerös kolit)

   2. Vad du behöver veta innan du använder Salofalk rektalsuspension

   Använd inte Salofalk rektalsuspension:

   • om du är allergisk mot mesalazin, salicylsyra, salicylater såsom aspirin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har allvarlig lever- och/eller njursjukdom

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder av Salofalk rektalsuspension:

   • om du sedan tidigare har problem med lungorna, speciellt om du lider av bronkialastma

   • om du tidigare har varit överkänslig mot sulfasalazin, en substans som är relaterad till mesalazin

   • om du har problem med levern

   • om du har problem med njurarna

   Ytterligare försiktighetsåtgärder

   Under behandlingen kan din läkare vilja ha dig under noggrann medicinsk övervakning och du kan behöva ta regelbundna blod- och urinprover.

   Andra läkemedel och Salofalk rektalsuspension

   Tala om för din läkare om du använder något av de läkemedel som nämns nedan eftersom effekten av dessa läkemedel kan förändras (interaktioner).

   • Vissa medel som påverkar blodets förmåga att levra sig (mediciner mot trombos eller blodförtunnande medel, t.ex. warfarin),

   • Azathioprin, 6-merkaptopurin eller tioguanin (läkemedel som använd för behandling av sjukdomar i immunsystemet).

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel. Det kan trots allt gå bra att använda Salofalk rektalsuspension och din läkare kan bedöma vad som passar dig.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Du ska endast använda Salofalk rektalsuspension under din graviditet om din läkare säger åt dig att göra det.


   Du ska endast använda Salofalk rektalsuspension under amning om din läkare säger åt dig att göra det, detta eftersom läkemedlet kan passera över i modersmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Salofalk rektalsuspension har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon ochanvända maskiner.

   Salofalk rektalsuspension innehåller kaliumbisulfat och natriumbensoat

   Den här medicinen innehåller kaliummetabisulfit. Den kan därför orsaka allergiska reaktioner som allergisk chock och bronkialkonstriktion (bronkialspasm) speciellt om du har astma eller är allergisk.


   Salofalk rektalsuspension innehåller också natriumbensoat vilket kan framkalla överkänslighetsreaktioner i form av irritation på hud, ögon och i slemhinnor.


   3. Hur du använder Salofalk rektalsuspension

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Administreringsmetod:


   Denna medicin är endast avsedd för rektal användning, den ska föras in i ändtarmsöppningen. Den är inte avsedd att intas genom munnen. Salofalk rektalsuspension får inte sväljas.


   Töm innehållet i behållaren i ändtarmen på kvällen innan du går och lägger dig.


   Bäst resultat fås om tarmen är tömd innan man använder Salofalk rektalsuspension.

   • Skaka behållaren ordentligt i åtminstone 30 sekunder innan du använder den, detta för att suspensionen skall blandas väl.

   • Ta bort skyddshatten. Håll behållaren upprätt så att innehållet inte spills ut.

   • Lägg dig ned på vänster sida och håll ditt vänstra ben utsträckt, håll ditt högra knä böjt för att hålla balansen.

   • För in spetsen på behållaren, vilken har glidmedel på sig, långt in i ändtarmen. Håll behållaren så att den pekar mot naveln.

   • Luta behållaren lite nedåt och pressa samman den långsamt och i en jämn takt.

   • När behållaren är tom dra långsamt ut den.

   • Efter du använt Salofalk rektalsuspension är det bra om du kan stanna kvar i samma position i åtminstone 30 minuter. Detta gör så att medicinen kan sprida sig jämnt. För att Salofalk rektalsuspension skall verka på bästa sätt, bör den kunna utöva sin effekt hela natten.

   Dosering:


   Vuxna och äldre

   Om du har akuta tecken på inflammation använd 1 behållare (=60 ml suspension, vilket motsvarar 4 g mesalazin per dag) en gång dagligen vid sänggående.


   Användning för barn

   Det finns ringa erfarenhet och endast begränsad dokumentation beträffande effekt hos barn.


   Behandlingstid:

   Hur länge du bör använda denna medicin beror på ditt sjukdomstillstånd. Din läkare bestämmer hur länge du ska fortsätta med behandlingen.


   Du skall följa behandlingen med Salofalk rektalsuspension regelbundet och konsekvent för att uppnå önskad effekt.


   Tala med din läkare om du tycker effekten av Salofalk rektalsuspension är för stark eller för svag.

   Om du har använt för stor mängd av Salofalk rektalsuspension

   Om du använder för mycket Salofalk rektalsuspension, vid ett tillfälle, ta din nästa dos enligt förskrivning, använd inte en mindre mängd.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Salofalk rektalsuspension

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Salofalk rektalsuspension

   Sluta inte att använda detta läkemedel innan du talat med din läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Alla läkemedel kan ge upphov till allergiska reaktioner men allvarliga allergiska reaktioner är mycket sällsynta. Om du får något av följande symtom efter att ha tagit detta läkemedel bör du omedelbart kontakta läkare:

   • Allergiska hudutslag

   • Feber

   • Andningssvårigheter

   Om du upplever en markant försämring av ditt allmänna hälsotillstånd, särskilt om det åtföljs av feber och/eller ömhet i svalg och mun, sluta använda denna rektalsuspension omedelbart och ta kontakt med läkare. Dessa symtom kan i mycket sällsynta fall bero på en minskning i antalet vita blodkroppar i ditt blod (ett tillstånd kallad för agranulocytos), vilket gör dig mer benägen att utveckla en allvarlig infektion. Ett blodprov kan bekräfta om dina symtom beror på läkemedlets effekt på ditt blod.


   Följande biverkningar har också rapporterats av patienter som använder mesalazin:


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Buksmärtor, diarré, gasbesvär (flatulens), illamående, kräkningar.

   • Huvudvärk, yrsel.

   • Bröstsmärta, andfåddhet eller svullnad av armar och ben p.g.a. att ditt hjärta påverkas.

   • Ökad hudkänslighet för solljus och ultraviolett ljus (fotosensitivitet).

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Försämrad njurfunktion, ibland med svullna armar och ben eller flanksmärta.

   • Allvarlig magsmärta p.g.a. akut bukspottkörtelinflammation.

   • Andnöd, hosta, väsande andning, lunginfiltrat på röntgen p.g.a. av ett allergiskt och/eller inflammatoriskt lungtillstånd.

   • Allvarlig diarré och magsmärtor p.g.a. allergisk reaktion till detta läkemedel i tjocktarmen.

   • Hudrodnad eller inflammation.

   • Muskel- och ledvärk.

   • Feber, halsont eller sjukdomskänsla p.g.a. förändrad blodbild.

   • Gulsot eller magsmärtor p.g.a. leversjukdom eller försämrat gallflöde.

   • Håravfall och utveckling av skallighet.

   • Domningar och stickningar i händer och fötter (perifer neuropati).

   • Reversibel (återgår till normal produktion efter avslutad behandling) minskning i produktion av sädesvätska.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Salofalk rektalsuspension ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i försluten orginalförpackning. Ljuskänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten i botten på behållaren och på kartongen (Utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är mesalazin. Varje behållare av Salofalk rektalsuspension (60 ml suspension) innehåller 4 g mesalazin.

   • Övriga innehållsämnen är karbomer 35 000, kaliumacetat, kaliummetabisulfit (E 224), natriumbensoat (E 211), natriumedetat, renat vatten och xantangummi

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Salofalk rektalsuspension är en krämfärgad till ljust blekbrun homogen suspension som inte innehåller några främmande partiklar.


   Salofalk rektalsuspension finns i förpackning med 7 engångsbehållare.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Dr. Falk Pharma GmbH

   Leinenweberstr. 5

   79108 Freiburg

   Tyskland


   Tel: +49 (0) 761/1514-0

   Fax: +49 (0) 761/1514-321

   E-mail: zentrale@drfalkpharma.de


   Information lämnas av

   Vifor Pharma Nordiska AB

   Torshamnsgatan 30 A

   SE-164 40 Kista

   Sverige

   Tel. +46 8 5580 6600

   e-mail: info.nordic@viforpharma.com


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark, Finland, Norge, Spanien och Sverige: Salofalk

   Tyskland: Salo


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Salofalk

  Rektalsuspension 4 g/60 ml 7 styck Flaska

  • Varunummer: 062077
  • Tillverkare: Vifor Pharma Nordiska AB

  1.067 kr

  Jämförpris: 152,43 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?