Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Rosazol

   1 % kräm
   metronidazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ROSAZOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER ROSAZOL
   3. HUR DU ANVÄNDER ROSAZOL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR ROSAZOL SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD ROSAZOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Rosazol kräm innehåller metronidazol, som är ett antibiotikum, som är aktivt endast mot ett fåtal sorters bakterier.

   Rosazol kräm används mot rodnad och hudutslag vid hudsjukdomen rosacea. Rosacea är en hudsjukdom som drabbar de centrala delarna av ansiktet (pannan, näsan, kinderna och hakan) med rodnader, knottror och varblåsor. Rosacea är vanligast hos kvinnor i 30-50 års ålder. En läkare bör ha fastställt diagnosen rosacea innan behandling med Rosazol kräm inleds.

   Det är inte klarlagt om krämen verkar mot rosacea genom att påverka hudens bakterieflora eller genom någon annan effekt på huden. Metronidazol har inte visats ha effekt mot andra hudsjukdomar eller hudinfektioner.

   2. INNAN DU ANVÄNDER ROSAZOL

   Använd inte Rosazol

   • om du är allergisk (överkänslig) mot metronidazol eller något av övriga innehållsämnen i Rosazol.

   Var särskilt försiktig med Rosazol

   • Kontakt med ögon och slemhinnor bör undvikas.

   • Om huden blir irriterad kan Du antingen använda Rosazol mindre ofta eller göra ett tillfälligt uppehåll i behandlingen. Ta kontakt med läkare vid kraftig hudirritation.

   • UV-exponering (solning, solarium, UV-lampa) bör undvikas under behandlingen.

   • Tala om för din läkare om du lider eller har lidit av någon blodsjukdom.

   • Detta läkemedel bör inte användas till barn eftersom erfarenhet saknas.

   • Långvarig eller ej nödvändig användning av Rosazol bör undvikas.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av läkemedlet under graviditet. Rådgör med läkare före användning under graviditet.

   Metronidazol passerar över i modersmjölken men påverkar troligtvis inte det ammande barnet. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfällig användning av Rosazol kräm under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Rosazol kräm påverkar inte förmågan att köra bil eller att använda maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER ROSAZOL

   Använd alltid Rosazol enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

   Vanlig dosering är 2 applikationer på huden dagligen (morgon och kväll) på de hudpartier i ansiktet som ska behandlas. Krämen påstryks i ett tunt lager på väl rengjord hud. Använd en mild tvål. Du kan använda kosmetika som inte ger acne och som inte är uttorkande eller sammandragande när du har strukit på Rosazol kräm.

   Normal behandlingstid är tre till fyra månader. Kontakta Din läkare om Du upplever att behandlingen inte hjälper.

   Om du använt för stor mängd av Rosazol kräm eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Rosazol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   Hudbiverkningar såsom brännande och stickande smärtkänsla, torrhet, rodnad, irritation, klåda och försämring av rosacea.

   Mindre vanliga (förekommer hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 användare):

   Metallsmak i munnen, stickning eller domning av armar och ben samt illamående.

   Okänd frekvens (frekvensen kan inte beräknas utifrån tillgängliga data):

   Kontakteksem

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR ROSAZOL SKA FÖRVARAS

   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP/Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • den aktiva substansen är metronidazol. 1 g kräm innehåller 10 mg metronidazol.

   • övriga innehållsämnen är mjölksyra, natriumlaurylsulfat, cetylalkohol, cetylan och sterilt vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Plasttub.

   Förpackningsstorlek: 25 g eller 3 x 25 g.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group hf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island

   Information lämnas av

   Teva Sweden AB

   Box 1070

   251 10 Helsingborg


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-09-17

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rosazol

  Kräm 1 % 3 x 25 gram Tub

  • Varunummer: 004750
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  230,20 kr

  Jämförpris: 3,07 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?