Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ropivacain Fresenius Kabi

   5 mg/ml injektionsvätska, lösning
   Ropivakainhydroklorid
   natriumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ropivacain Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ropivacain Fresenius Kabi
   3. Hur du använder Ropivacain Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ropivacain Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ropivacain Fresenius Kabi är och vad det används för

   Ropivacain Fresenius Kabi innehåller den aktiva substansen ropivakainhydroklorid, som är en typ av läkemedel som kallas lokalbedövningsmedel. Dessa läkemedel är kemiska ämnen som bedövar en del av kroppen.


   Ropivacain Fresenius Kabi används för att bedöva vissa delar av kroppen, och för att lindra smärta under operation.


   Ropivakainhydroklorid som finns i Ropivacain Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ropivacain Fresenius Kabi

   Du ska inte ges Ropivacain Fresenius Kabi

   • om du är allergisk mot ropivakainhydroklorid, andra så kallade lokalbedövningsmedel av amidtyp eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • om du har låg blodvolym (hypovolemi). Detta mäts av sjukvårdspersonalen,

   • för injektion i ett blodkärl för att bedöva en viss del av kroppen,

   • för injektion i livmoderhalsen för att lindra förlossningssmärta.

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt noga med att undvika injektion av Ropivacain Fresenius Kabi direkt i ett blodkärl för att undvika direkt toxisk effekt. Injektion ska inte göras i inflammerade områden.


   Tala om för din läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal innan Ropivacain Fresenius Kabi ges till dig:

   • om ditt allmäntillstånd är dåligt på grund av ålder eller andra faktorer,

   • om du har hjärtbesvär (partiellt eller totalt AV-block),

   • om du har svåra leverbesvär,

   • om du har svåra njurbesvär.

   Tala om för din läkare om du har något av dessa besvär eftersom dosen av Ropivacain Fresenius Kabi kan behöva anpassas.

   En injektion i nedre delen av ryggmärgen kan framkalla lågt blodtryck eller långsam hjärtrytm. Om detta inträffar kommer din läkare att vidta nödvändiga åtgärder.


   Tala om för din läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal innan Ropivacain Fresenius Kabi ges till dig:

   • om du lider av akutporfyri (problem med uppbyggnaden av rött blodpigment som i vissa fall ger neurologiska symtom).

   Tala om för din läkare om du själv eller någon i din släkt lider av porfyri eftersom ett annat anestetikum då kan behöva användas.

   Andra läkemedel och Ropivacain Fresenius Kabi

   Tala om för läkare eller sjukvårdspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Försiktighet ska iakttas om du får

   • andra lokalbedövningsmedel (t.ex. lidokain) eller medel som är strukturellt besläktade med lokalbedövningsmedel i form av amider, t.ex. vissa läkemedel som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm (arytmi), bland annat mexiletin eller amiodaron,

   • allmänanestetika eller opioider, t.ex. morfin eller kodein,

   • läkemedel som används för att behandla depressioner (t.ex. fluvoxamin),

   • vissa antibiotika (t.ex. enoxacin).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det är inte känt om ropivakainhydroklorid har effekter under graviditet eller utsöndras i bröstmjölk.


   Barn
   Det finns ingen erfarenhet av injektion i nedre delen av ryggraden (intratekal administrering) hos barn upp till 12 år.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ropivacain Fresenius Kabi kan göra att du känner dig dåsig och kan påverka reaktionsförmågan. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän dagen efter att du har fått Ropivacain Fresenius Kabi.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på något.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ropivacain Fresenius Kabi innehåller natriumklorid

   Detta läkemedel innehåller högst 0,138 mmol (eller 3,17 mg) natrium per ml. Detta ska beaktas av patienter som står på natriumfattig kost.


   3. Hur du använder Ropivacain Fresenius Kabi

   Dosering
   Dosen beror på vad läkemedlet används för och även på din hälsa, ålder och vikt. Den minsta dos som kan ge effektiv bedövning (anestesi) av aktuellt område ska användas.

   Normaldos

   • för vuxna och barn över 12 år är mellan 15 mg och 25 mg ropivakainhydroklorid.


   Administreringssätt
   Ropivacain Fresenius Kabi ges av läkare. Det ges genom injektion.


   Behandlingstid
   Administrering av ropivakainhydroklorid pågår normalt mellan 2 och 6 timmar vid bedövning före vissa kirurgiska ingrepp.
   Det ges genom injektion i den nedre delen av din ryggrad (intratekal administrering).

   Om du har fått för stor mängd av Ropivacain Fresenius Kabi;

   De första symtomen om du har fått för mycket ropivakainhydroklorid är vanligen problem med

   • hörsel och syn,

   • domning runt munnen,

   • yrsel och berusningskänsla,

   • stickningar,

   • talstörningar som kännetecknas av dålig artikulation (dysartri),

   • muskelstelhet, muskelryckningar, anfall (kramper),

   • lågt blodtryck,

   • långsam eller oregelbunden hjärtrytm.

   Dessa symtom kan föregå hjärtstillestånd, andningsstillestånd eller svåra anfall.
   Om du upplever något av dessa symtom eller tror att du har fått för mycket Ropivacain Fresenius Kabi ska du omedelbart tala om det för läkaren, sjukvårdspersonalen eller Giftinformationcentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Vid akut förgiftning vidtar sjukvårdspersonalen lämpliga åtgärder.


   På grund av den låga dosen som ges i den nedre delen av din ryggrad (intratekal administrering) förväntas inte biverkningar som påverkar hela din kropp.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Viktiga biverkningar att vara uppmärksam på:
   Plötsliga livshotande allergiska reaktioner (t.ex. anafylaxi, angioneurotiskt ödem och urtikaria) är sällsynta. Eventuella symtom är bland annat

   • plötsligt utbrott av utslag,

   • kliande eller knöliga utslag (nässelfeber),

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen,

   • andfåddhet, pipande eller svårt att andas.

   Om du tror att Ropivacain Fresenius Kabi ger dig en allergisk reaktion ska du omedelbart tala om det för läkaren eller sjukvårdspersonal.


   Övriga eventuella biverkningar:


   Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 användare)

   • Lågt blodtryck (hypotoni). Detta kan göra att du känner dig yr och svimfärdig.

   • Illamående


   Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

   • Huvudvärk, stickningar och domningar (parestesi), yrsel

   • Långsam eller snabb hjärtrytm (bradykardi, takykardi)

   • Högt blodtryck (hypertoni)

   • Kräkning

   • Svårt att kissa (urinretention)

   • Ryggsmärta, feber, muskelstelhet


   Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 användare)

   • Oro

   • Vissa symtom kan uppträda om injektionen av misstag gavs i ett blodkärl eller om du har fått för mycket Ropivacain Fresenius Kabi (se avsnitt 3 ovan, ”Om du har fått för stor mängd av Ropivakain Fresenius Kabi”). Symtomen är bland annat anfall (skakningar, kramper), yrsel eller berusningskänsla, domning i läpparna och runt munnen, domning i tungan, hörselproblem, synproblem, talstörningar (dysartri), muskelryckningar, darrningar och nedsatt känsel (hypoestesi).

   • Svimning (synkope)

   • Andningssvårigheter (dyspné)

   • Låg kroppstemperatur


   Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000 användare)

   • Hjärtstillestånd, oregelbunden hjärtrytm (arytmi)


   Eventuella biverkningar som observerats med andra lokalbedövningsmedel och som även kan orsakas av Ropivacain Fresenius Kabi är bland annat:

   • Domning på grund av nervirritation som orsakas av nålen eller av injektionen. Normalt går domningen snabbt över.

   • Nervskador. Dessa kan i sällsynta fall ge bestående besvär.

   • Om för mycket Ropivacain Fresenius Kabi ges i spinalvätskan kan hela kroppen bedövas.


   Tonåringar
   Hos tonåringar är biverkningarna desamma som hos vuxna, förutom lågt blodtryck som uppträder mindre ofta hos tonåringar (förekommer hos färre än 1 av 10) och kräkning som uppträder oftare hos tonåringar (förekommer hos fler än 1 av 10). Ropivacain Fresenius Kabi ska inte användas för injektion i nedre delen av ryggraden till barn under 12 år.


   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Ropivacain Fresenius Kabi ska förvaras


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Ropivacain Fresenius Kabi ska användas före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen, ampullen efter EXP eller ytterkartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


   Använd inte Ropivacain Fresenius Kabi om en fällning syns i injektionsvätskan.


   Läkaren eller sjukhuset förvarar normalt Ropivacain Fresenius Kabi och ansvarar för kvaliteten på öppnad produkt som inte används omedelbart. De ansvarar dessutom för att oanvänt Ropivacain Fresenius Kabi tas om hand på rätt sätt.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Läkaren, sköterskan eller apotekspersonalen tar hand om läkemedel som inte längre behövs. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ropivakainhydroklorid 5 mg/ml. En 10 ml polypropylenampull innehåller 50 mg ropivakain (i form av hydroklorid).

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra (för pH-justering), natriumhydroxid (för pH-justering) samt vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ropivacain Fresenius Kabi injektionsvätska, lösning, är en klar, färglös injektionsvätska, lösning.
   Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injektionsvätska, lösning, finns i 10 ml transparenta polypropylenampuller.


   Förpackningsstorlekar:
   1, 5, 10 ampull(er) i blisterförpackning


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande av försäljning:
   Fresenius Kabi AB
   751 74 Uppsala


   Tillverkare:
   Fresenius Kabi Norge AS
   Postboks 430
   N-1753 Halden
   Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-02-19


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   Hantering
   Ropivacain Fresenius Kabi ska endast användas av, eller under överinseende av, läkare med erfarenhet av regionalanestesi (se avsnitt 3).


   Hållbarhet
   Hållbarhet i oöppnad förpackning
   3 år


   Hållbarhet i öppnad förpackning
   Av mikrobiologiska skäl bör öppnad produkt användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart ansvarar användare för förvaringstid och förvaringsbetingelser före användning och ska normalt inte vara längre än 24 timmar i 2-8°C.


   Ropivacain Fresenius Kabi produkter är fria från konserveringsmedel och endast avsedda för engångsbruk. Överbliven lösning ska kasseras.


   Läkemedlet ska inspekteras visuellt före användning. Lösningen ska endast användas om den är klar och fri från partiklar, och om behållaren är intakt.


   Intakt behållare får inte autoklaveras igen.


   Dosering
   Vuxna och barn (över 12 år)
   Nedanstående tabell är en vägledning till dosering för intratekal blockad hos vuxna. Den lägsta möjliga dos för att ge en effektiv nervblockad ska användas. Läkarens erfarenhet och kunskap om patientens fysiska status är viktiga när dosen bestäms.


   Koncen­tration

   mg/ml

   Volym

   ml

   Dos

   mg

   Tillslag

   minuter

   Duration

   timmar

   KIRURGISK ANESTESI

   Intratekaladministrering

   Kirurgi

   5,0

   3-5

   15-25

   1-5

   2-6

   De i tabellen angivna doserna är de som krävs för att ge en kliniskt acceptabel blockad och ska ses som riktlinjer för vuxna. Det föreligger individuella variationer i tillslagstid och duration. I Dos-kolumnen anges det doseringsintervall som förväntas behövas. Standardreferenslitteratur ska konsulteras både när det finns faktorer som kräver specifika blockadtekniker och när det finns individuella patientförutsättningar.


   Administreringsmetod
   Intratekal administrering genom injektion.


   Noggrann aspirering innan och under injektionen rekommenderas för att förhindra intravaskulära injektioner. En oavsiktlig intravaskulär injektion kan t.ex. ge en tillfällig ökning av hjärtfrekvensen.


   Aspirering ska göras före och under administrering av huvuddosen, vilken ska injiceras långsamt, med en hastighet på 25-50 mg/min, under noggrann övervakning av patientens vitala funktioner och kontinuerlig verbal kontakt med patienten. Om toxiska symtom uppkommer ska injektionen omedelbart avbrytas.


   Den intratekala injektionen ska göras efter att subaraknoidalrummet har identifierats och klar cerebrospinalvätska (CFS) tränger ut ur nålen, eller bekräftats genom aspirering.


   Inkompatibiliteter
   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.
   Alkalinisering kan medföra utfällning eftersom ropivakainhydroklorid är svårlösligt vid pH över 6,0.


   Destruktion
   Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ropivacain Fresenius Kabi

  Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml 5 x 10 milliliter Ampull

  • Varunummer: 547271
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  172,50 kr

  Jämförspris: 3,45 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?