Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ropivacain Fresenius Kabi

   5 mg/ml injektionsvätska, lösning.
   ropivakainhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   Namnet på ditt läkemedel är Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injektionsvätska, lösning, i resten av denna bipacksedel kommer det refereras till som Ropivacain Freseniu Kabi.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ropivacain Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Ropivacain Fresenius Kabi
   3. Hur du använder Ropivacain Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ropivacain Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ropivacain Fresenius Kabi är och vad det används för

   • Ropivacain Fresenius Kabi innehåller den aktiva substansen ropivakainhydroklorid

   • Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas lokalbedövningsmedel. 

   Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injektionsvätska, lösning används

   • hos vuxna för att bedöva den del av kroppen som ska opereras. Det injiceras i de lägre delarna av din ryggrad. Detta stoppar snabbt smärtan från din midja och nedåt under en begränsad tid (vanligtvis 1-2 timmar). Detta är känt som spinalblockad.

   • hos barn mellan 1-12 år för att bedöva delar av kroppen. Det används för att förhindra att smärta uppstår eller för att ge smärtlindring. 

   Ropivakainhydroklorid som finns i Ropivacain Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du får Ropivacain Fresenius Kabi

   Du ska inte ges Ropivacain Fresenius Kabi

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot ropivakainhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   • Om du är allergisk mot andra lokalanestetika inom samma klass (tex. lidokain eller bupivakain)

   • Om du har fått information om att du har låg blodvolym (hypovolemi). 

   • i ett blodkärl för att bedöva en viss del av kroppen, eller i livmoderhalsen för att lindra förlossningssmärta.

   Tala med din läkare innan du får Ropivacain Fresenius Kabi om du är osäker om något av ovanstående gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt noga med att undvika injektion av Ropivacain Fresenius Kabi direkt i ett blodkärl för att undvika direkt toxisk effekt. Injektion ska inte göras i inflammerade områden.

   Tala om för din läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal innan Ropivacain Fresenius Kabi ges till dig:

   • om ditt allmäntillstånd är dåligt på grund av ålder eller andra faktorer,

   • om du har hjärtbesvär (partiellt eller totalt AV-block),

   • om du har svåra leverbesvär

   • om du har svåra njurbesvär

   Tala om för din läkare om du har något av dessa besvär eftersom dosen av Ropivacain Fresenius Kabi kan behöva anpassas.

   En injektion i nedre delen av ryggmärgen kan framkalla lågt blodtryck eller långsam hjärtrytm. Om detta inträffar kommer din läkare att vidta nödvändiga åtgärder.

   Tala om för din läkare, apotekspersonal, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal innan Ropivacain Fresenius Kabi ges till dig:

   • om du lider av akutporfyri (problem med uppbyggnaden av rött blodpigment som i vissa fall ger neurologiska symtom). 

   Tala om för din läkare om du själv eller någon i din släkt lider av porfyri eftersom ett annat anestetikum då kan behöva användas.

   Barn

   Var särskilt försiktig med barn

   • eftersom injektion av Ropivacain Fresenius Kabi i nedre delen av ryggraden inte har fastställts hos barn

   • under ett år, eftersom injektion med Ropivacain Fresenius Kabi för att bedöva delar av kroppen inte har fastställts hos yngre barn

   Andra läkemedel och Ropivacain Fresenius Kabi

   Tala om för läkare eller sjukvårdspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta beror på att Ropivacain Fresenius Kabi kan påverka hur vissa läkemedel fungerar och vissa läkemedel kan ha en effekt på Ropivacain Fresenius Kabi.

   Tala särskilt om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:

   • Andra lokalbedövningsmedel 

   • Starkt smärtstillande medel, t.ex. morfin eller kodein,

   • Läkemedel som används för att behandla ojämn hjärtrytm (arytmi), såsom lidokain och mexiletin.

   Din läkare behöver känna till dessa läkemedel för att kunna bestämma rätt dos av Ropivacain Fresenius Kabi för dig.

   Tala också om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:

   • läkemedel mot depression (t.ex. fluvoxamin)

   • antibiotikaför att behandla infektioner orsakade av bakterier (såsom enoxacin).

   Detta beror på att din kropp tar längre tid att bli av med Ropivacain Fresenius Kabi om du tar dessa läkemedel. Om du tar något av dessa läkemedel, ska långvarig användning av Ropivacain Fresenius Kabi undvikas

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det är inte känt om ropivakain har effekter under graviditet eller utsöndras i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ropivacain Fresenius Kabi kan göra att du känner dig dåsig och kan påverka reaktionsförmågan. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän dagen efter att du har fått Ropivacain Fresenius Kabi.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ropivacain Fresenius Kabi innehåller natriumklorid

   Detta läkemedel innehåller högst 0,138 mmol (eller 3,17 mg) natrium per ml. Detta ska beaktas av patienter som står på natriumfattig kost.


   3. Hur du använder Ropivacain Fresenius Kabi

   Ropivacain Fresenius Kabi kommer att ges till dig av en läkare. Den dos som din läkare ger dig beror på vilken typ av smärtlindring du behöver. Det beror också på din kroppsstorlek, ålder och fysiska tillstånd.

    

   Ropivacain Fresenius Kabi ges till dig som en injektion. Vilken del av kroppen där det ska användas beror på varför du får Ropivacain Fresenius Kabi. Din läkare kommer att ge dig Ropivacain Fresenius Kabi som:

   • en injektion i den nedre delen av ryggraden

   • en injektion nära den del av kroppen som ska bedövas

   När Ropivacain Fresenius Kabi ges i ett av dessa ställen, stoppas nerverna från att kunna skicka smärtmeddelanden till hjärnan. Den stoppar känslor av smärta, värme eller kyla i det område där det används men du kan fortfarande ha andra känslor som tryck eller beröring.

   Dosering

   Dosen beror på vad läkemedlet används för och även på din hälsa, ålder och vikt. Den minsta dos som kan ge effektiv bedövning (anestesi) av aktuellt område ska användas.

   Normaldos

   • för vuxna och barn över 12 år är mellan 15 mg och 25 mg ropivakain.

   Administreringssätt

   Ropivacain Fresenius Kabi ges av läkare. Det ges genom injektion.

   Behandlingstid

   Administrering av ropivakain pågår normalt mellan 2 och 6 timmar vid bedövning före vissa kirurgiska ingrepp.

   Det ges genom injektion i den nedre delen av din ryggrad (intratekal administrering).

   Om du har fått för stor mängd av Ropivacain Fresenius Kabi;

   Allvarliga biverkningar från att få i sig för mycket Ropivacain Fresenius Kabi behöver särskild behandling och din läkare är utbildad för att hantera dessa situationer. De första symtomen om du har fått för mycket Ropivacain Fresenius Kabi är vanligen följande

   • hörsel och syn,

   • domning av läpp, tunga och runt munnen,

   • yrsel och berusningskänsla,

   • stickningar,

   • talstörningar som kännetecknas av dålig artikulation (dysartri),

   • muskelstelhet, muskelryckningar, anfall (kramper),

   • lågt blodtryck,

   • långsam eller oregelbunden hjärtrytm.

   Dessa symtom kan föregå hjärtstillestånd, andningsstillestånd eller svåra anfall.

   För att minska risken för allvarliga biverkningar, kommer din läkare sluta ge dig Ropivacain Fresenius Kabi så snart dessa tecken visas. Detta innebär att om någon av dessa händer dig, eller du tror att du har fått för mycket Ropivacain Fresenius Kabi ska du omedelbart tala om det för läkaren eller sjukvårdspersonalen.

   Allvarliga biverkningar från att ges för mycket Ropivacain Fresenius Kabi inkluderar problem med att tala, muskelryckningar, skakningar, darrningar, krampanfall och medvetslöshet.

   Tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du märker något av ovanstående symtom.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Viktiga biverkningar att vara uppmärksam på:

   Plötsliga livshotande allergiska reaktioner (t.ex. anafylaxi) är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare. Eventuella symtom är bland annat

   • plötsligt utbrott av utslag, 

   • kliande eller knöliga utslag (nässelfeber), 

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen, 

   • andfåddhet, pipande eller svårt att andas.

   Om du tror att Ropivacain Fresenius Kabi ger dig en allergisk reaktion ska du omedelbart tala om det för läkaren eller sjukvårdspersonal.

   Övriga eventuella biverkningar:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Lågt blodtryck (hypotoni). Detta kan göra att du känner dig yr och svimfärdig.

   • Illamående

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Stickningar och domningar (parestesi),

   • Yrsel

   • Huvudvärk

   • Långsam eller snabb hjärtrytm (bradykardi, takykardi)

   • Högt blodtryck (hypertoni)

   • Kräkning

   • Svårt att kissa (urinretention)

   • Feber eller frossa

   • Stelhet

   • Ryggsmärta

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Oro

   • Minskad känslighet eller känsla i huden

   • Svimning

   • Andningssvårigheter

   • Låg kroppstemperatur (hypotermi)

   • Vissa symtom kan uppträda om injektionen av misstag gavs i ett blodkärl eller om du har fått för mycket Ropivacain Fresenius Kabi (se avsnitt 3 ovan, ”Om du har fått för stor mängd av Ropivakain Fresenius Kabi”). Symtomen är bland annat anfall (kramper), yrsel eller berusningskänsla, domning i läpparna och runt munnen, domning i tungan, hörselproblem, synproblem, talstörningar, muskelstelhet, darrningar

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • Hjärtattack (hjärtstillestånd),

   • Ojämn hjärtrytm (arytmi)

   Andra möjliga biverkningar inkluderar:

   • Domningar på grund av nervirritation orsakad av nålen eller injektionen. Detta brukar inte vara under längre tid.

   • Ofrivilliga muskelrörelser (dyskinesi).

   Eventuella biverkningar som observerats med andra lokalbedövningsmedel och som även kan orsakas av Ropivacain Fresenius Kabi är bland annat:

   • Domning på grund av nervirritation som orsakas av nålen eller av injektionen. Normalt går domningen snabbt över. 

   • Nervskador. Dessa kan i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) ge bestående besvär.

   • Om för mycket Ropivacain Fresenius Kabi ges i spinalvätskan kan hela kroppen bedövas.

   Barn

   Hos barn är biverkningarna desamma som hos vuxna, förutom lågt blodtryck som uppträder mindre ofta hos barn (kan förekomma hos upp till 1 av 10 barn) och kräkning som uppträder oftare hos barn (kan förekomma hos fler än 1 av 10 barn). Ropivacain Fresenius Kabi ska inte användas för injektion i nedre delen av ryggraden till barn under 12 år.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ropivacain Fresenius Kabi ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Ropivacain Fresenius Kabi ska användas före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen, ampullen efter EXP eller ytterkartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Använd inte Ropivacain Fresenius Kabi om en fällning syns i injektionsvätskan.

   Läkaren eller sjukhuset förvarar normalt Ropivacain Fresenius Kabi och ansvarar för kvaliteten på öppnad produkt som inte används omedelbart. De ansvarar dessutom för att oanvänt Ropivacain Fresenius Kabi tas om hand på rätt sätt.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Läkaren, sköterskan eller apotekspersonalen tar hand om läkemedel som inte längre behövs. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ropivakain 5 mg/ml. En 10 ml polypropylenampull innehåller 50 mg ropivakain (i form av hydroklorid)

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra (för pH-justering), natriumhydroxid (för pH-justering) samt vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ropivacain Fresenius Kabi injektionsvätska, lösning, är en klar, färglös injektionsvätska, lösning.

   Ropivacain Fresenius Kabi 5 mg/ml injektionsvätska, lösning, finns i 10 ml transparenta polypropylenampuller.

   Förpackningsstorlekar:

   1, 5, 10 ampull(er) i blisterförpackning

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande av försäljning:

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare:

   Fresenius Kabi Norge AS

   Postboks 430

   N-1753 Halden

   Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-07


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Hantering

   Ropivacain Fresenius Kabi ska endast användas av, eller under överinseende av, läkare med erfarenhet av regionalanestesi (se avsnitt 3).

   Hållbarhet

   Hållbarhet i oöppnad förpackning

   3 år

   Hållbarhet i öppnad förpackning

   Av mikrobiologiska skäl bör öppnad produkt användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart ansvarar användare för förvaringstid och förvaringsbetingelser före användning och ska normalt inte vara längre än 24 timmar i 2-8 °C.

   Ropivacain Fresenius Kabi produkter är fria från konserveringsmedel och endast avsedda för engångsbruk. Överbliven lösning ska kasseras.

   Läkemedlet ska inspekteras visuellt före användning. Lösningen ska endast användas om den är klar och fri från partiklar, och om behållaren är intakt.

   Intakt behållare får inte autoklaveras igen.

   Intratekaladministrering vid kirurgisk anestesi

   Dosering

   Vuxna och barn (över 12 år)

   Nedanstående tabell är en vägledning till dosering för intratekal blockad hos vuxna. Den lägsta möjliga dos för att ge en effektiv nervblockad ska användas. Läkarens erfarenhet och kunskap om patientens fysiska status är viktiga när dosen bestäms.

   Dosering för intratekal blockad hos vuxna


   Koncentration

   mg/ml

   Volym

   ml

   Dos

   mg

   Tillslag

   minuter

   Duration

   timmar

   KIRURGISK ANESTESI

   Intratekaladministrering

   Kirurgi

   5,0

   3-5

   15-25

   1-5

   2-6

   De i tabellen angivna doserna är de som krävs för att ge en kliniskt acceptabel blockad och ska ses som riktlinjer för vuxna. Det föreligger individuella variationer i tillslagstid och duration. I Dos-kolumnen anges det doseringsintervall som förväntas behövas. Standardreferenslitteratur ska konsulteras både när det finns faktorer som kräver specifika blockadtekniker och när det finns individuella patientförutsättningar.

   Administreringsmetod

   Noggrann aspirering innan och under injektionen rekommenderas för att förhindra intravaskulära injektioner. En oavsiktlig intravaskulär injektion kan t.ex. ge en tillfällig ökning av hjärtfrekvensen.

   Aspirering ska göras före och under administrering av huvuddosen, vilken ska injiceras långsamt, med en hastighet på 25-50 mg/min, under noggrann övervakning av patientens vitala funktioner och kontinuerlig verbal kontakt med patienten. Om toxiska symtom uppkommer ska injektionen omedelbart avbrytas.

   Den intratekala injektionen ska göras efter att subaraknoidalrummet har identifierats och klar cerebrospinalvätska (CFS) tränger ut ur nålen, eller bekräftats genom aspirering.

   Enstaka injektioner för perifer nervblockad

   Barn (<12 år)

   Dosering för användning hos spädbarn och barn i åldern 1‑12 år


   Koncentration

   mg/ml

   Volum

   ml/kg

   Dos

   mg/kg

   AkUT SMÄRTLINDRING
   (
   pre- och postoperativ)

   Engångsinjektion för perifer nervblockad (t.ex. ilioinguinal nervblockad, brachial plexusblockad)   5,0 mg/ml   0,5-0,6 ml/kg   2,5–3,0 mg/kg

   De i tabellen angivna doserna ska ses som riktlinjer för användning hos barn. Det föreligger individuella variationer. Hos barn med en hög kroppsvikt är ofta en gradvis sänkning av dosen nödvändig, och ska baseras på idealvikten. Läroböcker bör konsulteras för faktorer som påverkar specifika blockadtekniker och för individuella patientens krav.

   Doserna för perifer blockad hos spädbarn och barn ger vägledning för barn utan svår sjukdom. Mer konservativa doser och noggrann övervakning rekommenderas för barn med svåra sjukdomar.

   Ropivacaine Kabi 5 mg/ml inte är godkänt för användning till barn <1 år; användning av ropivakain hos prematura barn har inte dokumenterats.

   Administreringssätt

   Försiktig aspiration före och under injektionen rekommenderas för att förhindra intravaskulärinjektion. Patientens vitala funktioner bör observeras noga under injektionen. Om toxiska symtom uppstår ska injektionen omedelbart avbrytas.

   Fraktionering av den beräknade lokala anestetiska dosen rekommenderas.

   Med ultraljudstekniker kan ofta lägre doser krävas (se avsnitt 5.2).

   Höga totala plasmakoncentrationer har observerats när ropivakain 5 mg/ml administrerats vid doser på 3,5 mg/kg (0,7 ml/kg) utan förekomsten av systemiska toxiska händelser. Det rekommenderas att använda lägre ropivakainkoncentrationer för blockad där höga volymer över 3 mg/kg (0,6 ml/kg) behövs (t.ex. fascia iliaca compartment blockad).

   Inkompatibiliteter

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   Alkalinisering kan medföra utfällning eftersom ropivakainhydroklorid är svårlösligt vid pH över 6,0.

   Destruktion

   Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ropivacain Fresenius Kabi

  Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml 5 x 10 milliliter Ampull

  • Varunummer: 547271
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  311,50 kr

  Jämförpris: 6,23 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?