Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Österrike

   Tillverkare:
   Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Österrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Rifen vet., 100 mg/ml, injektionsvätska, lösning, häst, nötkreatur, svin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans:
   Ketoprofen 100 mg

   Hjälpämnen:
   Bensylalkohol (E1519) 10 mg

   4. INDIKATION(ER)

   Häst
   Sjukdomar i leder och muskel-skelettsystemet i förbindelse med akut smärta och inflammationer:

   • Hälta efter skada

   • Ledinflammation

   • Inflammation i benvävnad, spatt

   • Inflammation i senor och slemsäck

   • Strålbenshälta

   • Fång

   • Muskelinflammation

   Ketoprofen är även verksamt vid inflammationer efter operation, symptomatisk behandling av kolik och feber.

   Nötkreatur
   Sjukdomar associerade med inflammationer, smärta eller feber:

   • Luftvägssjukdomar

   • Mastit

   • Ben/led och muskel/skelettrubbningar såsom hälta, ledinflammation och lätt smärta efter förlossning

   • Skador

   Svin
   Sjukdomar förknippade med inflammationer, smärta eller feber:

   • Behandling förknippad med Postpartum Dysgalactia Syndrome (PPDS)/Mastit-Metrit-Agalakti (MMA) syndrom

   • Luftvägsinfektioner

   • Symptomatisk behandling av feber

   För kortvarig lindring av postoperativ (efter operation) smärta i samband med mindre mjukdelskirurgiska ingrepp såsom kastration av smågrisar.

   Vid behov bör ketoprofen kombineras med lämplig antimikrobiell behandling.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Ska inte användas vid känd överkänslighet för ketoprofen eller för produktens hjälpämnen. Ska inte användas till djur som lider av besvär från magtarmkanalen, blödningsbenägenhet, försämrad lever-, njur eller hjärtfunktion. Ska inte användas tillsammans med andra NSAID och inte inom 24 timmar efter det att andra NSAID har givits.

   6. BIVERKNINGAR

   Beroende på verkningsmekanismen för NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska medel som hämmar prostaglandinsyntesen) kan irritation och sårbildning i magtarmkanalen eller njurintolerans inträffa även efter korrekt användning.

   Intramuskulära injektioner kan ibland orsaka övergående irritation.

   Upprepad tillförsel till svin kan resultera i övergående aptitlöshet.

   Allergiska reaktioner kan förekomma i mycket sällsynta fall. Om det inträffar bör behandlingen avbrytas.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst, nötkreatur, svin

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Häst:
   2,2 mg ketoprofen/kg kroppsvikt/dag intravenöst en gång dagligen, upp till 3-5 dygn, dvs. 1 ml per 45 kg kroppsvikt

   För att behandla kolik är en injektion normalt tillräckligt. En andra tillförsel av ketoprofen kräver en ny bedömning av patientens status. Se avsnitt 9, Anvisning för korrekt administrering.

   Nötkreatur:
   3 mg ketoprofen/kg kroppsvikt/dag intravenöst eller djupt intramuskulärt en gång dagligen, upp till 3 dygn, dvs. 3 ml per 100 kg kroppsvikt

   Svin:
   3 mg ketoprofen/kg kroppsvikt som en enstaka djup intramuskulärinjektion, dvs. 3 ml per 100 kg kroppsvikt (= 0,03 ml/kg).

   För att uppnå postoperativa smärtlindring bör produkten ges 10-30 minuter före ett kirurgiskt ingrepp. Särskild noggrannhet ska iakttas för att säkerställa korrekt dos; en lämplig injektionsspruta ska användas (dvs. spruta för lägre doser) och kroppsvikten bestämmas noga.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Undvik injektion i artärer. Rekommenderade doser och behandlingstider skall inte överskridas.

   Skall användas med försiktighet vid administrering till djur med svår uttorkning, förminskad blodvolym och lågt blodtryck, eftersom det finns en möjlig risk för ökad njurskada. Användning av ketoprofen rekommenderas inte till föl under 15 dagars ålder. Användning till djur under 6 veckors ålder eller till gamla djur kan medföra ytterligare risker. Om sådan användning inte kan undvikas, kan djuren behöva en lägre dos och noggrann skötsel. Se avsnitt 12 angående användning av produkten på dräktiga ston och suggor.

   Under hela behandlingsperioden skall tillgången på dricksvatten vara tillräcklig.

   Vid kolik bör en behandling upprepas först efter en ytterligare noggrann klinisk undersökning.

   10. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: 4 dygn

   Mjölk (kor): 0 timmar

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   Öppnad förpackning får inte förvaras över 25ºC.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 28 dygn.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Behandling av smågrisar med ketoprofen innan kastration reducerar postoperativ smärta i 1 timma. För att uppnå smärtlindring under operation är samtidig medicinering med ett passande anestetiskt/sedativt preparat nödvändig.

   Användning under dräktighet och laktation
   Kan användas under dräktighetsperioden till nötkreatur, men bör inte användas till dräktiga ston.

   I brist på studier skall läkemedlet till svin endast användas efter att en risk/nytta bedömning utförts av ansvarig veterinär.

   Kan användas till laktererande kor.

   Interaktion med andra läkemedel
   Läkemedlet får inte administreras tillsammans med eller inom 24 timmar efter tillförsel av andra NSAID (antiinflammatoriska medel) och glukokortikoider.

   Samtidig tillförsel av vätskedrivande läkemedel, njurtoxiska läkemedel och läkemedel som hämmar blodets koagulering bör undvikas.

   Ketoprofen är starkt bunden till plasmaproteiner, och kan undantränga eller bli undanträngt av andra starkt proteinbundna läkemedel, såsom läkemedel som hämmar blodets koagulering vilket kan leda till skadliga effekter orsakade av den obundna fraktionen av läkemedlet. Eftersom ketoprofen kan hämma koaguleringen av blodet och kan orsaka sårbildning i magtarmkanalen, bör ketoprofen inte användas med andra läkemedel, som har samma biverkningsprofil.

   Överdosering
   Överdosering med NSAID (antiinflammatoriska medel) kan medföra sårbildning i magtarmkanalen, förlust av proteiner och nedsatt lever- och njurfunktion. Tidiga toxiska symptom utgörs av aptitlöshet och degig avföring eller diarré. Om överdoseringssymptom observeras bör symptomatisk behandling insättas.

   Inkompatibiliteter
   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   Till användaren
   I fall av oavsiktlig själv-injektion, uppsök omedelbart läkare och visa förpackningens bipacksedel eller etiketten.

   Personer med känd överkänslighet för ketoprofen eller bensylalkohol bör undvika kontakt med den veterinärmedicinska produkten.

   Undvik stänk på huden och i ögonen. Skölj med rikligt med vatten om detta inträffar. Om irritation kvarstår bör läkare rådfrågas. Tvätta händerna efter användning.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel eller avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-01-27

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Ketoprofen är en icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel. Förutom antiinflammatorisk effekt utövar den även en febernedsättande och smärtstillande effekt. Ketoprofen absorberas snabbt efter intramuskulär tillförsel. Maximal plasmakoncentration uppnås inom 30 till 60 minuter. 80 % av den tillförda dosen utsöndras inom 12 timmar.

   Förpackningsstorlekar: 50 ml, 100 ml, 10 x 50 ml, 10 x 100 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För vidare information om denna veterinärmedicinska produkt, kontakta den lokala representanten för innehavaren av marknadsföringstillståndet.

   Ombud:
   Salfarm Scandinavia AB
   Florettgatan 29 C, 2. vån
   25 467 Helsingborg
   Tel: 767 834 810

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rifen vet.

  Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml 10 x 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 128097
  • Tillverkare: Salfarm Scandinavia AB

  2.597 kr

  Jämförpris: 2,60 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?