Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rhesonativ®

   Injektionsvätska, lösning 625 IE/ml. Humant immunglobulin anti-D

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rhesonativ® är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Rhesonativ®
   3. Hur du använder Rhesonativ®
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rhesonativ® ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rhesonativ® är och vad det används för

   Rhesonativ är ett immunglobulin och innehåller antikroppar mot Rhesusfaktorn. Om en kvinna som saknar Rhesusfaktorn på sina röda blodkroppar (=Rh-negativ) är gravid med ett foster som har Rhesusfaktorn (=Rh-positivt), kan hennes immunförsvar stimuleras att bilda antikroppar mot Rhesusfaktorn (Rh-immunisering). Dessa antikroppar kan skada hennes foster, framför allt vid efterföljande graviditeter.

   Rhesonativ används för att förhindra att den Rh-negativa kvinnan immuniseras i samband med graviditet och förlossning och förebygger på så sätt att fostret skadas.

   Rhesonativ används hos Rh-negativa kvinnor i följande fall:

   • Förebyggande behandling hos Rh-negativa gravida kvinnor

   • Vid förlossning då barnet är Rh-positivt

   • Vid abort/hotande abort (missfall/risk förmissfall)

   • Graviditet utanför livmodern, vid vissa typer av växt inuti livmodern (s.k.

    knutor), om fosterblod kommer in i moderns normalt sett separata blodomlopp

    vid blödning eller fosterdöd sent under graviditeten

   • Ingrepp under graviditet som provtagning av fostervatten med spruta (s.k..

    fostervattensprov), eller blodprovstagning från navelsträngen, vävnadsprover eller olika åtgärder i samband med förlossningsvård,

    t.ex. åtgärder för att vända barnet manuellt till rätt läge i livmodern, eller bukskador eller kirurgisk behandling av fostret i livmodern.

   Rhesonativ kan också användas till Rh-negativa personer som av misstag fått en Rh-positiv blodtransfusion.

   Humant immunglobulin Anti-D

   2. Vad du behöver veta innan du använder Rhesonativ®

   Använd inte Rhesonativ®

   Om du är allergisk mot humant normalt immunglobulin eller något av övriga innehållsämnen i Rhesonativ.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du använder Rhesonativ.

   Tala om för din läkare om du har några andra sjukdomar.

   Rhesonativ är inte avsett för användning till Rh (D)-positiva personer eller individer som redan immuniserats mot Rh (D)-antigen.

   Äkta överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) är sällsynta men kan inträffa.

   Vid misstänkt allergi eller allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) ska du omedelbart informera din läkare eller sjuksköterska. Symtom är exempelvis yrsel, hjärtklappning, blodtrycksfall, svårigheter att andas och svälja,, tryck över bröstet, klåda, nässelfeber, svullnad i ansikte, tunga eller hals, kollaps och hudutslag. alla dessa tillstånd behöver omedelbar behandling.

   Virussäkerhet

   När läkemedel framställs uv humant blod eller plasma, vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar noggrant urval av blod- och plasmagivare för att försäkra sig om att personer med risk för att vara smittbärare utesluts samt test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virus/infektion. Tillverkarna av desssa produkter inkluderar dessutom steg i processningen av blod och plasma som kan inaktivera och avskilja virus. Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra typer av infektioner.

   De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus, såsom HIV, hepatit B och hepatit C-virus och mot det icke höljeförsedda viruset hepatit A. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom parvovirus B19.

   Immunglobuliner har inte kunnat sättas i samband med infektioner av hepatit A eller parvovirus B19, sannolikt beroende på att de antikroppar som finns i produkten har skyddande verkan.

   När Rhesonativ används rekommenderas att produktnamn och satsnummer registreras för att möjliggöra spårandet av använd produkt.

   Barn och ungdomar

   Det finns inga data om användning hos barn.

   Andra läkemedel och Rhesonativ®

   Tala om för din läkare om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel.

   Rhesonativ kan minska effekten av vaccin mot t ex mässling, röda hund, påssjuka och vattkoppor. Efter behandling med Rhesonativ bör det gå tre månader innan du vaccineras med något av dessa vacciner. Det är därför viktigt att läkaren som utför vaccinationen känner till att du får, eller har fått, behandling med Rhesonativ.

   Tala om för din läkare att du behandlas med immunglobulin när du tar blodprov, eftersom behandlingen kan påverka provresultaten.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rhesonativ är avsett för användning vid graviditet.

   Rhesonativ kan användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har observerats.

   Rhesonativ® innehåller hjälpämnen

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos (5 ml), d v s är näst intill "natriumfritt".


   3. Hur du använder Rhesonativ®

   Din läkare kommer att avgöra om du behöver Rhesonativ och i vilken dos. Rhesonativ ges som intramuskulär injektion (i en muskel) av sjukvårdspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar kan inträffa: huvudvärk, hjärtklappning, lågt blodtryck, väsande andning, kräkningar, illamående, hudreaktioner, ledvärk, obehagskänsla inkl. obehagskänsla i bröstet, frossbrytningar, lokala rekationer vid injektionsstället såsom svullnad eller smärta, nedbrytning av röda blodkroppar och svåra allergiska reaktioner inkl. anafylaktisk chock.

   Om du upplever symtom på en anafylaktisk reaktion såsom yrsel, illamående, kräkningar, magkramp, hosta, svårighet att andas eller svälja, blåfärgning av huden, klåda, nässelfeber, utslag, hjärtklappning, lågt blodtryck, svullnad i ansikte, tunga eller hals, kollaps eller bröstsmärtor ska du genast kontakta din läkare eftersom dessa reaktioner kräver omedelbar behandling.

   Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Rhesonativ® ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Förvara ampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen. Förkortningen "Utg.dat." används för utgångsdatum på ampullen och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållssoporna. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Innehållsdeklaration:
   Det aktiva substansen är humant immunglobulin anti-D. 1 ml innehåller 625 IE (125 mikrogram) humant immunglobulin anti-D.
   En ampull à 1 ml innehåller 625 IE (125 mkirogram) humant immunglobulin anti-D.
   En ampull à 2 ml innehåller 1250 IE (250 mikrogram) humant immunglobulin anti-D.
   Innehållet av humana proteiner är 165 mg per milliliter varav immunglobulin G minst 95%.
   Övriga innehållsämnen är glycin, natriumklorid, natriumacetat, polysorbate 80 och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rhesonativ är en lösning avsedd för injektion (625 IE/ml eller 1250 IE/2 ml per ampull).

   Förpackningsstorlekar: 1x1 ml, 1x2 ml och 10x2 ml.

   Lösningens färg kan variera från färglös till blekgul upp till ljusbrun.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Octapharma AB

   112 75 Stockholm

   Tel. 08-566 430 00

   Kundtelefon: 020-311020

   Epost: fraga@octapharma.se

   Octapharma AB

   112 75 Stockholm

   Tel. 08-566 430 00

   Kundtelefon: 020-311020

   Epost: fraga@octapharma.se

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Namn på medlemsstat

   Läkemedlets namn

   Bulgarien

   Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

   Cypern

   Rhesonativ

   Danmark

   Rhesonativ, Octapharma AB, Injectionsvæske, opløsning, 625 IE/ml, anti-D (rh) immunoglobulin, human

   Estland

   Rhesonativ süstelahus 625TÜ 1ml

   Finland

   Rhesonativ 625 IU/ml injektioneste, liuos

   Frankrike

   Rhesonativ 625 UI/ml, solution injectable

   Irland

   Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

   Island

   Rhesonativ stungulyf, lausn 625 IU/ml

   Italien

   Rhesonativ 625 IU/ml Soluzione iniettabile

   Lettland

   Rhesonativ 625 SV/ml šķīdums injekcijām

   Litauen

   Rhesonativ 625 TV/ml injekcinis tirpalas

   Luxemburg

   Rhesonativ Sol. Inj. 625 UI/1 ml

   Malta

   Rhesonativ 625 IU/ml, solution for injection

   Nederländerna

   Rhesonativ 625 IE/ml, oplossing voor injectie

   Norge

   Rhesonativ, injeksjonsvæske, oppløsning, 625 IE/ml "Octapharma"

   Polen

   Rhesonativ

   Portugal

   Rhesonativ

   Rumänien

   Rhesonativ 625 UI/ml, solutie injectabila

   Slovakien

   Rhesonativ

   Slovenien

   Rhesonativ 625 i.e./ml, raztopina za injiciranje

   Sverige

   Rhesonativ, 625 IE/ml injektionsvätska, lösning

   Tjeckien

   Rhesonativ 625 IU/ml

   Ungern

   Rhesonativ Rhesonativ 625 NE/ml oldatos injekció

   Österrike

   Rhesonativ 625 I.E./ml Injektionslösung


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-02-20


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Läkemedlet ska ha antagit rums- eller kroppstemperatur före användning.

   Lösningar som är grumliga eller innehåller fällningar ska inte användas.

   Innehållet i en öppnad ampull ska användas omedelbart. Överblivet läkemedel och avfall ska hanteras enligt lokala föreskrifter.

   Injektionen ska ges intramuskulärt. För att kontrollera att nålen inte befinner sig i ett blodkärl, ska kolven i injektionssprutan dras tillbaka före injicering.

   Vid koagulationsstörningar då intramuskulär injektion är kontraindicerat kan Rhesonativ ges subkutant, efter läkarordination om intravenös produkt inte finns att tillgå.. En kompress trycks försiktigt på injektionsstället efter administreringen.

   Om stor totaldos krävs, (>2 ml till barn eller >5 mltill vuxna), är rekommendationen att ge den som flera doser på olika injektionsställen.

   Rhesonativ får ej blandas med andra läkemedel.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rhesonativ®

  Injektionsvätska, lösning 625 IE/ml 2 milliliter Ampull

  • Varunummer: 063818
  • Tillverkare: Octapharma AB

  503,85 kr

  Jämförpris: 251,93 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?