Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Resonium

   pulver till oral/rektal suspension
   natriumpolystyrensulfonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Resonium är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Resonium
   3. Hur du använder Resonium
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Resonium ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Resonium är och vad det används för

   Resonium är en s k jonbytare, som under passagen i magtarmkanalen binder kalium i utbyte mot natrium. Pulvret tas inte upp i kroppen utan passerar endast genom magtarmkanalen.

   Resonium används för att sänka förhöjd mängd av kalium i blodet. För höga halter av kalium kan leda till störningar av hjärtverksamheten.

   Användning av Resonium förutsätter regelbunden blodprovskontroll, eftersom det är viktigt att kaliumvärdena inte sänks för snabbt och att balansen av andra salter såsom kalcium och magnesium inte rubbas.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Resonium

   Använd inte Resonium

   • om du är allergisk mot natriumpolystyrensulfonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om mängden kalium i ditt blod är lägre än 5 mmol/l.

   • vid vissa tarmsjukdomar.

   Resonium ska inte ges via munnen till nyfödda och över huvud taget inte till nyfödda med nedsatt tarmfunktion.

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt försiktig med Resonium:

   • om du har högt blodtryck

   • om du har hjärtsvikt

   • om du har vätskeansamlingar med svullnad

   • om du blir förstoppad under behandlingen

   Samtidig användning med sorbitol rekommenderas inte eftersom det finns en risk för allvarliga mag-tarmbiverkningar som kan ge vävnadsskada på tarmen.

   Andra läkemedel och Resonium

   Resonium kan påverka effekten av läkemedel som tas via munnen och ska därför tas antingen minst 3 timmar före eller 3 timmar efter annan medicinering. Om du har fördröjd magsäckstömning (så kallad gastropares) bör det gå 6 timmar mellan användning av Resonium och andra läkemedel.

   Samtidig användning med sorbitol rekommenderas inte på grund av risk för allvarliga mag-tarmbiverkningar som kan ge vävnadsskada på tarmen. Dödsfall på grund av mag-tarmbiverkningar vid samtidig användning har rapporterats. Rapporterna avser fall där sorbitol använts som laxermedel. Det finns ingen information om sorbitol använt som tillsats (sötningsmedel) i läkemedel och livsmedel.

   Effekten av Resonium kan påverkas av vissa medel mot sur mage (antacida) samt vissa medel mot förstoppning (laxermedel). Användning av Resonium kan påverka effekten av läkemedel innehållande digoxin.

   Kombination med sköldkörtelhormoner eller litium kan kräva dosanpassning.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Resonium tas inte upp från magtarmkanalen, men uppgifter saknas om användning under graviditet och amning.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.


   3. Hur du använder Resonium

   Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig med noggrann kontroll av saltbalansen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Resonium ska intas så att risk för inandning undviks.

   Vanlig dos för vuxna: 1 struket doseringsmått (ca 15 g) 3-4 gånger dagligen.

   Preparatet tas utrört i lite vatten eller i gröt, saft eller sylt. Kan även tas som lavemang, vilket då ska hållas kvar den tid läkaren anger.

   Doseringsmått medföljer förpackningen. Ett struket doseringsmått rymmer ca 15 g.

   Resonium ska inte tas vid samma tidpunkt som andra läkemedel som tas via munnen. Se avsnitt ”Andra läkemedel och Resonium” för mer information.

   Om du använt för stor mängd av Resonium

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Överdosering kan ge symtom på rubbningar i saltbalansen, såsom irritabilitet, förvirring, fördröjd tankeverksamhet, muskelsvaghet, försvagade reflexer och i vissa fall förlamningssymtom. Andningsstillestånd är en möjlig allvarlig följd av denna utveckling.

   Om du har glömt att använda Resonium

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Förutsatt att saltbalansen i kroppen inte rubbas består biverkningar nästan uteslutande av svårigheter att svälja den ganska stora mängden utrört pulver, respektive att åstadkomma tillräcklig variation i mat/dryck för inblandning av pulvret, så att det i längden inte blir kväljande.

   Vanliga biverkningar (fler än 1 person av 100 drabbas): Förstoppning eller avföringsklumpar, illamående, kväljningar, kräkningar, aptitlöshet och diarré. Rubbningar i saltbalansen.

   Sällsynta biverkningar (färre än 1 person av 1000 drabbas): Luftrörskatarr, lunginflammation (ofta beroende på inandning av pulvret). Stopp i tarmen, syrebrist i tarmen, inflammation i tjocktarmen. Sår eller allvarlig vävnadsskada på tarmen.

   Allvarliga mag-tarmbiverkningar såsom vävnadsskada på tarmen (i vissa fall med dödlig utgång) har främst rapporterats hos patienter som samtidigt använt sorbitol.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Resonium ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Om Resonium rörs ut i vatten ska denna beredning användas inom 24 timmar. Uppvärmning ska undvikas.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumpolystyrensulfonat. 100 g pulver innehåller 99,934 g natriumpolystyrensulfonat.

   • Övriga innehållsämnen är vanillin och sackarin

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ljusbrunt pulver.

   Förpackningsstorlek: Plastburk innehållande 450 g pulver till oral/rektal suspension, samt doseringsmått som rymmer ca 15 g.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

   Tillverkare

   Sanofi-Synthelabo Ltd., Newcastle-upon-Tyne, Storbritannien

   och

   Sanofi Winthrop Industrie, Amilly, Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-24


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Resonium

  Pulver till oral/rektal suspension 450 gram Burk

  • Varunummer: 163709
  • Tillverkare: Sanofi AB

  207,60 kr

  Jämförpris: 0,46 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?