Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Repatha

   140 mg Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.
   evolokumab
   Prolin, Isättika, Polysorbat 80, Natriumhydroxid (för pH-justering), Vatten för injektion

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Repatha är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Repatha
   3. Hur du använder Repatha
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Repatha ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Repatha är och vad det används för

   Repatha är ett läkemedel som sänker halten av ”ont” kolesterol, en typ av fett, i blodet.

   Repatha innehåller den aktiva substansen evolokumab, en monoklonal antikropp (ett slags specialiserat protein som är utformat så att det binder till en målsubstans i kroppen). Evolokumab är utformat för att binda en substans som kallas PCSK9 som påverkar leverns förmåga att ta emot kolesterol. Genom att fästa sig vid och suga upp PCSK9 ökar läkemedlet mängden kolesterol som tas emot av levern och sänker därmed halten av kolesterol i blodet.

   Repatha ges till patienter för vilka kolesterolsänkande kost inte är tillräckligt för att hålla kolesterolhalterna under kontroll. Du ska fortsätta med din kolesterolsänkande kost under tiden som du tar detta läkemedel. Repatha kan bidra till att förebygga hjärtinfarkt, stroke och vissa ingrepp som görs för att öka blodflödet i hjärtats kranskärl på grund av åderförfettning (kallas även aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom).

   Vad används Repatha för

   Repatha används som tillägg till din kolesterolsänkande kost om du är:

   • vuxen med höga kolesterolhalter i blodet (primär hyperkolesterolemi [heterozygot familjär och icke-familjär] eller blandad dyslipidemi). Det ges:

    • tillsammans med en statin eller annat kolesterolsänkande läkemedel om den högsta statindosen inte ger tillräcklig sänkning av kolesterolvärdet.

    • ensamt eller tillsammans med andra kolesterolsänkande läkemedel när statiner inte ger tillräckligt resultat eller inte kan användas.

   • 12 år eller äldre med höga kolesterolhalter i blodet på grund av ett ärftligt tillstånd (så kallat homozygot familjär hyperkolesterolemi eller HoFH). Det ges:

    • tillsammans med andra kolesterolsänkande behandlingar.

   • vuxen med höga kolesterolhalter i blodet och fastställd aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom (som har haft en hjärtinfarkt, stroke eller annan kärlsjukdom). Det ges:

    • tillsammans med en statin eller annat kolesterolsänkande läkemedel om den högsta statindosen inte ger tillräcklig sänkning av kolesterolvärdet.

    • ensamt eller tillsammans med andra kolesterolsänkande läkemedel när statiner inte ger tillräckligt resultat eller inte kan användas.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Repatha

   Använd inte Repatha

   om du är allergisk mot evolokumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Repatha om du har:

   • leversjukdom,

   • svåra njurproblem.

   Nålhylsan på den förfyllda injektionspennan av glas är tillverkad av torrt naturgummi (en typ av latex) som kan orsaka allergiska reaktioner.

   Barn och ungdomar

   Användning av Repatha har inte studerats hos barn yngre än 18 år som behandlas för primär hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi.

   Användning av Repatha har inte studerats hos barn yngre än 12 år som behandlas för homozygot familjär hyperkolesterolemi.

   Andra läkemedel och Repatha

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Repatha har inte studerats hos gravida kvinnor. Det är inte känt om Repatha kan skada ett ofött barn.

   Meddela din läkare om du försöker att bli gravid, tror att du kan vara gravid eller blir gravid när du använder Repatha.

   Amning

   Det är inte känt om Repatha utsöndras i bröstmjölk.

   Det är viktigt att du berättar för läkaren om du ammar eller planerar att göra det. Läkaren kommer att hjälpa dig att besluta om du ska sluta att amma eller sluta att ta Repatha med hänsyn tagen till barnets nytta av att ammas och din nytta av Repatha.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Repatha har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra och använda maskiner.

   Repatha innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt” och ska inte påverka natriumkontrollerad kost.


   3. Hur du använder Repatha

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Repatha ges som en injektion under huden (subkutant).

   Rekommenderad dos beror på det tillstånd som ska behandlas:

   • för vuxna med primär hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi är dosen antingen 140 mg varannan vecka eller 420 mg en gång per månad.

   • för vuxna eller ungdomar med homozygot familjär hyperkolesterolemi är den rekommenderade startdosen 420 mg en gång per månad. Efter 12 veckor kan läkaren bestämma om dosen ska höjas till 420 mg varannan vecka. Om du också får aferes, en procedur som liknar dialys där kolesterol och andra blodfetter avlägsnas från blodet, kan läkaren besluta att du ska starta med en dos om 420 mg varannan vecka så att doseringen överensstämmer med din aferesbehandling.

   • för vuxna med fastställd aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom (som har haft en hjärtinfarkt, stroke eller annan kärlsjukdom) är dosen antingen 140 mg varannan vecka eller 420 mg en gång per månad.

   Om läkaren förskriver en dos på 420 mg måste du använda tre förfyllda injektionspennor eftersom varje förfylld injektionspenna bara innehåller 140 mg läkemedel. När läkemedlet har uppnått rumstemperatur ska alla injektioner tas inom 30 minuter.

   Om läkaren beslutar att du eller din vårdgivare kan ge Repatha-injektionerna ska du eller vårdgivaren utbildas om hur Repatha förbereds och injiceras korrekt. Försök inte att injicera Repatha innan du har fått anvisningar av läkare eller sjuksköterska om hur det ska göras.

   Läs den detaljerade ”Bruksanvisningen” i slutet av denna bipacksedel om hur du ska förvara, bereda och injicera Repatha hemma.

   Innan du börjar använda Repatha ska du ha gått över till kolesterolsänkande kost. Du ska fortsätta med denna kolesterolsänkande kost under tiden som du tar Repatha.

   Om läkaren har förskrivit Repatha tillsammans med ett annat kolesterolsänkande läkemedel ska du följa läkarens anvisningar om hur du tar dessa läkemedel tillsammans. I sådant fall ska du även läsa dosanvisningarna i bipacksedeln för det andra läkemedlet.

   Om du använt för stor mängd av Repatha

   Kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart.

   Om du har glömt att använda Repatha

   Ta Repatha så snart du kan efter att ha missat en dos. Kontakta därefter läkare som berättar när du ska ta nästa dos. Följ läkarens anvisningar exakt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • Influensa (hög feber, ont i halsen, rinnande näsa, hosta och frossa)

   • Vanlig förkylning, som rinnande näsa, ont i halsen eller bihåleinfektioner (nasofaryngit eller övre luftvägsinfektion)

   • Illamående

   • Ryggsmärta

   • Ledsmärta (artralgi)

   • Reaktioner vid injektionsstället, såsom blåmärken, rodnad, blödning, smärta eller svullnad

   • Utslag

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • Nässelutslag, röda kliande knottror på huden (urtikaria)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Repatha ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får ej frysas.

   Förvara i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Den förfyllda injektionspennan kan tas ut ur kylskåpet så att den når rumstemperatur (upp till 25 °C) före injektionen. Detta gör injektionen behagligare. Om det tas ut från kylskåpet kan Repatha förvaras vid rumstemperatur (upp till 25 °C) i originalförpackningen och måste användas inom 1 månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är evolokumab. 1 SureClick förfylld injektionspenna innehåller 140 mg evolokumab i 1 ml lösning.

   • Övriga innehållsämnen är prolin, isättika, polysorbat 80, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Repatha är en lösning som är klar till opalskimrande, färglös till gulaktig, och väsentligen fri från partiklar. Använd inte detta läkemedel om du upptäcker att det är missfärgat eller innehåller stora klumpar, flagor eller färgade partiklar.

   Varje förpackning innehåller en, två, tre eller sex förfyllda SureClick injektionspennor för engångsbruk.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Amgen Europe B.V.

   Minervum 7061

   4817 ZK Breda

   Nederländerna

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Amgen Europe B.V.

   Minervum 7061

   4817 ZK Breda

   Nederländerna

   Tillverkare:

   Amgen Technology Ireland

   Pottery Road

   Dun Laoghaire

   Co Dublin

   Irland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Sverige

   Amgen AB

   Tel: +46 (0)8 6951100


   Denna bipacksedel ändrades senast

   maj 2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Bruksanvisning:

   Repatha förfylld SureClick injektionspenna för engångsbruk

   Illustration av de olika delarna


   Grå startknapp   Fönster
   Läkemedel   Orange hylsa på

   Före användning

   Bild1

   Efter användning

   Bild2
   Gult fönster

   (Injektionen slutförd)   Gult säkerhetsskydd   Orange hylsa av

   Utropstecken Nålen är inuti

   Viktigt

   Läs följande viktiga information innan du använder Repatha förfylld injektionspenna:

   • Din läkare kommer att tala om hur många Repatha förfyllda injektionspennor som behövs för din dos. Om du ska injicera fler än en Repatha förfylld injektionspenna ska samtliga injektioner ges inom en tidsperiod om 30 minuter efter att läkemedlet har uppnått rumstemperatur.

   • Förvara Repatha förfylld injektionspenna i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   • Förvara Repatha förfylld injektionspenna i kylskåp (2 °C till 8 °C).

   • Det är viktigt att du inte försöker ge dig själv en injektion såvida du inte har fått anvisningar från hälso- och sjukvårdspersonal.

   • Den orange hylsan på Repatha förfylld injektionspenna innehåller ett nålskydd (inuti hylsan) som är tillverkat av torrt naturgummi, en typ av latex. Berätta för hälso- och sjukvårdspersonalen om du är allergisk mot latex.

   • Förvara Repatha förfylld injektionspenna utom syn- och räckhåll för barn.

   OBS!

   • Repatha förfylld injektionspenna får ej frysas och inte användas om den varit frusen.

   • Skaka inte Repatha förfylld injektionspenna.

   • Ta inte av den orange hylsan från Repatha förfylld injektionspenna förrän du är redo att injicera.

   • Använd inte Repatha förfylld injektionspenna om den har tappats på en hård yta. Delar av Repatha förfylld injektionspenna kan ha skadats även om du inte kan se några sprickor.

   • Använd inte Repatha förfylld injektionspenna om utgångsdatumet har passerat.

   Steg 1: Förbered

   A. Ta fram en Repatha förfylld injektionspenna från förpackningen.

   1. Lyft försiktigt upp den förfyllda injektionspennan rakt upp från lådan.

   2. Ställ tillbaka originalförpackningen med oanvända injektionspennor i kylen.

   3. Vänta minst 30 minuter så att den förfyllda injektionspennan på naturlig väg får anta rumstemperatur innan du injicerar.

   OBS!

   • Försök inte värma den förfyllda injektionspennan med hjälp av en värmekälla som varmt vatten eller mikrovågsugn.

   • Låt inte den förfyllda injektionspennan ligga i direkt solljus.

   • Skaka inte den förfyllda injektionspennan.

   • Ta inte av den orange hylsan från den förfyllda injektionspennan ännu.

   B. Kontrollera den förfyllda Repatha injektionspennan.

   penna paint

   Kontrollera att läkemedlet i fönstret är klart och färglöst till något gulaktigt. Kontrollera utgångsdatumet.

   Använd INTE den förfyllda injektionspennan om:

   • läkemedlet är grumligt eller missfärgat eller innehåller stora klumpar, flagor eller partiklar.

   • någon del av injektionspennan verkar vara sprucken eller trasig.

   • du har tappat den förfyllda injektionspennan.

   • den orange hylsan saknas eller inte sitter på ordentligt.

   • utgångsdatumet har passerat.

   I samtliga av dessa fall ska en ny förfylld injektionspenna användas.

   C. Samla ihop allt material du behöver för injektionen.

   Tvätta händerna noga med tvål och vatten.

   Lägg upp följande på en ren, väl belyst yta:

   • En ny förfylld injektionspenna.

   • Alkoholservetter.

   • Bomullstuss eller gasväv.

   • Plåster.

   • Avfallsbehållare för vassa föremål.

   D. Förbered och tvätta injektionsstället.

   Bild5
   Överarmen   Buken

   Låret


   Du kan använda:

   • Låret.

   • Buken, förutom i en cirkel om 5 centimeter närmast naveln.

   • Utsidan av överarmen (endast om någon annan ger dig injektionen).

   Torka av injektionsstället med en alkoholservett. Låt huden torka.

   Vidrör INTE detta område igen innan du injicerar.

   Utropstecken Välj ett nytt ställe varje gång du ska injicera. Om du måste använda samma injektionsställe ska du se till att det inte är exakt samma ställe som förra gången.


   Injicera INTE i områden som ömmar, har blåmärken, är röda eller är hårda. Undvik att injicera i områden med ärr eller bristningar.

   Steg 2: Gör dig klar

   A. Dra den orange hylsan rakt av och först när du är klar att injicera. Lämna inte den orange hylsan avtagen under längre tid än 5 minuter, eftersom läkemedlet då kan torka.

   händer o penna paint

   Det är normalt att se en droppe läkemedel på nålspetsen eller det gula säkerhetsskyddet.

   OBS!

   • Vrid eller böj inte den orange hylsan.

   • Sätt inte tillbaka den orange hylsan på den förfyllda injektionspennan.

   • Stoppa inte in fingrarna i det gula säkerhetsskyddet.

   Utropstecken Ta INTE av den orange hylsan från den förfyllda injektionspennan förrän du är klar att injicera.

   B. Sträck ut eller nyp ihop området för injektionsstället för att få en fast yta.

   Sträckmetoden

   streck paint

   Sträck bestämt ut huden genom att föra tummen och fingrarna åt motsatt håll för att skapa ett sträckt område på ungefär 5 cm.

   ELLER

   Nypmetoden

   nypmetoden paint


   Nyp bestämt ihop huden mellan tummen och fingrarna till ett veck på ungefär 5 cm.

   Utropstecken Det är viktigt att hålla huden utsträckt eller ihopnypt tills injektionen är klar.

   Steg 3: Injicera

   A. Fortsatt att hålla huden sträckt eller ihopnypt. PLACERA den förfyllda injektionspennan mot huden med 90 graders vinkel. Den orange hylsan ska vara avtagen.


   Bild9   90°

   Utropstecken Rör INTE den grå startknappen ännu.

   B. TRYCK bestämt ned den förfyllda injektionspennan mot huden tills det tar stopp.

   3B mot huden paint

   TRYCK NED

   tryck ned paint

   Utropstecken Du ska trycka hela vägen ned, men rör INTE den grå startknappen förrän du är klar att injicera.

   C.När du är klar att injicera, TRYCK på den grå startknappen. Du kommer att höra ett klick.

   Klick-bild2

   D.Fortsätt att TRYCKA ned mot huden. LYFT därefter på tummen. Injektionen kan ta omkring 15 sekunder.

   Klick-bild2

   Bild14

   Fönstret blir gult

   när injektionen är klar

   3D OBS paint

   OBS! När du lyfter bort den förfyllda injektionspennan från huden kommer nålen att täckas automatiskt.

   Steg 4: Slutför

   A. Kasta den använda injektionspennan och orange nålhylsan.

   kasta 4A paint

   Placera den använda förfyllda injektionspennan och nålhylsan i en avfallsbehållare för vassa föremål.

   Tala med hälso- och sjukvårdspersonalen om hur avfallet ska tas om hand. Det kan finnas lokala riktlinjer för detta.

   Förvara den förfyllda injektionspennan och avfallsbehållaren utom syn- och räckhåll för barn.


   OBS!

   • Återanvänd inte den förfyllda injektionspennan.

   • Sätt inte tillbaka hylsan på den förfyllda injektionspennan och stoppa inte in fingrarna i det gula säkerhetsskyddet.

   • Återvinn inte den förfyllda injektionspennan eller avfallsbehållaren och kasta dem inte i hushållsavfallet.

   B. Undersök injektionsstället.

   Om det blöder kan du trycka en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället. Gnugga INTE mot injektionsstället. Vid behov kan du sätta på ett plåster.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Repatha

  Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 140 mg 1 styck Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 439237
  • Tillverkare: Amgen AB

  1.913,87 kr

  Jämförpris: 1.913,87 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?