Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rebif

   22 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
   interferon beta-1a

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rebif är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Rebif
   3. Hur du använder Rebif
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rebif ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rebif är och vad det används för

   Rebif tillhör en grupp av läkemedel som kallas interferoner. De är naturliga substanser som överför budskap mellan celler. Interferoner produceras av kroppen och spelar en viktig roll i immunsystemet. Genom mekanismer som inte är helt klarlagda, hjälper interferoner till att begränsa skador i det centrala nervsystemet i samband med multipel skleros.

   Rebif är ett mycket rent, lösligt protein som liknar det naturliga interferon beta som produceras i kroppen.

   Rebif används för behandling av multipel skleros. Läkemedlet har visat sig reducera skovens antal och svårighetsgrad samt fördröja utvecklingen av invaliditet.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Rebif

   Använd inte Rebif

   • om du är allergisk mot naturligt eller rekombinant interferon beta eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är gravid (se Graviditet och amning).

   • om du är allvarligt deprimerad.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Rebif.

   • Rebif ska bara användas under kontroll av din läkare.

   • Innan behandlingen med Rebif startar bör du noggrant läsa och sen följa de instruktioner som ges under rubriken ”Hur du använder Rebif”, detta för att minska risken för nekros på injektionsstället (nedbrytning av huden och vävnadsdöd) vilket har rapporterats för patienter som behandlas med Rebif. Kontakta din läkare om du får besvärliga lokala reaktioner.

   • Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rebif om du är allergisk (överkänslig) mot något annat läkemedel.

   • Under behandlingen kan det eventuellt uppkomma blodproppar i de små blodkärlen. Blodpropparna kan påverka dina njurar. Detta kan hända flera veckor eller upp till flera år efter att du började med Rebif. Det kan hända att din läkare vill kontrollera ditt blodtryck, blodet (antalet blodplättar) och funktionen hos njurarna.

   Tala om för din läkare om du har

   • benmärgssjukdom

   • njursjukdom

   • leversjukdom

   • hjärtsjukdom

   • sköldkörtelsjukdom

   • eller om du har varit deprimerad

   • eller om du har haft epileptiska anfall

   så att läkaren noggrant kan följa behandlingen och en eventuell försämring av dessa tillstånd.

   Andra läkemedel och Rebif

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Du ska i synnerhet tala om för din läkare om du använder läkemedel mot epilepsi (antiepileptika) eller mot depression (antidepressiva).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du får inte starta behandling med Rebif om du är gravid. Om du är en kvinna i fertil ålder ska du använda ett effektivt preventivmedel under behandling med Rebif. Om du under pågående Rebif-behandling blir gravid eller planerar en graviditet ska du rådfråga din läkare.

   Om du ammar måste du tala om detta för din läkare innan du tar läkemedlet. Användning av Rebif rekommenderas inte om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Både själva sjukdomen och behandlingen kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner. Ta upp detta med din läkare om det oroar dig.

   Rebif innehåller bensylalkohol

   Rebif innehåller 2,5 mg bensylalkohol per dos. Det får ej ges till spädbarn. Det kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under 3 år.


   3. Hur du använder Rebif

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Dos

   Den vanliga dosen är 44 mikrogram (12 miljoner IE) given tre gånger i veckan. Din läkare har ordinerat dig en lägre dos om 22 mikrogram (6 miljoner IE) given tre gånger i veckan. Denna lägre dos rekommenderas för patienter som inte tolererar den högre dosen.

   Rebif bör tas tre gånger per vecka, och om det är möjligt:

   • på samma tre veckodagar varje vecka (minst 48 timmar mellan varje gång, t.ex. måndag, onsdag, fredag)

   • vid samma tidpunkt på dygnet (helst på kvällen).

   Användning för barn och ungdomar (2 till 17 år)

   Inga formella kliniska studier har utförts på barn eller ungdomar. Det finns emellertid en del kliniska data tillgängliga som tyder på att säkerhetsprofilen hos barn och ungdomar som får Rebif 22 mikrogram eller Rebif 44 mikrogram tre gånger per vecka är likartad den som ses hos vuxna.

   Användning för barn (under 2 år)

   Rebif rekommenderas inte för användning till barn som är under 2 år.

   Administreringssätt

   • Rebif ges som en injektion under huden (subkutant) med en förfylld injektionspenna som kallas ”RebiDose”.

   • Använd varje RebiDose endast en gång.

   • Den första injektionen/de första injektionerna måste göras i närvaro av specialutbildad vårdpersonal. Efter att ha fått tillräcklig undervisning kan du, en familjemedlem, vän eller vårdgivare använda Rebif förfylld injektionspenna för att injicera läkemedlet hemma.

   • När du gör detta, läs noggrant och följ ”RebiDose bruksanvisning” som bifogas i ett separat häfte.

   Endast klar till lätt grumlig lösning utan partiklar och utan synliga tecken på försämring ska användas.

   Om du använt för stor mängd av Rebif

   I händelse av överdosering, ska du genast kontakta din läkare.

   Om du har glömt att använda Rebif

   Om du glömmer en dos, ska du fortsätta att injicera på nästa injektionsdag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Rebif

   Effekten av Rebif kanske inte märks med detsamma. Du bör därför inte sluta att ta Rebif, utan fortsätta att använda det regelbundet för att uppnå önskat resultat. Skulle du vara osäker på nyttan med behandlingen, bör du rådgöra med din läkare.

   Du bör inte sluta behandlingen utan att först kontakta din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omedelbart din läkare och sluta använd Rebif om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar:

   • Allvarlig allergisk (överkänslighets) reaktion. Om det strax efter Rebif-injektionen plötsligt känns svårt att andas, vilket kan uppstå i samband med svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, nässelutslag, klåda över hela kroppen, och en känsla av svaghet eller matthet, ska du genast kontakta din läkare eller söka akut läkarhjälp. Dessa reaktioner är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer).

   • Informera omedelbart din läkare om du upplever något av följande möjliga symtom på leverproblem: gulsot (huden eller ögonvitorna gulnar), utbredd klåda, aptitförlust följt av illamående och kräkningar samt lätt får blåmärken i huden. Allvarliga leverproblem kan förknippas med ytterligare tecken, t.ex. koncentrationssvårigheter, sömnighet och förvirring.

   • Depression är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) hos behandlade patienter med multipel skleros. Om du känner dig deprimerad eller får självmordstankar, rapportera detta omedelbart till din läkare.

   Tala med läkare om du upplever någon av följande biverkningar:

   • Influensaliknande symtom, som huvudvärk, feber, frossa, muskel- och ledsmärtor, trötthet samt illamående är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer). Dessa symtom är oftast milda, är vanligare i början av behandlingen och avtar vid fortsatt användning.
    För att minska dessa symtom kan din läkare råda dig att ta ett febernedsättande och smärtstillande läkemedel innan du tar en dos av Rebif och därefter under ett dygn efter varje injektion.

   • Reaktioner på injektionsstället såsom rodnad, svullnad, missfärgning, inflammation, smärta och nedbrytning av huden är mycket vanliga.
    Förekomst av reaktioner på injektionsstället avtar vanligtvis med tiden. Vävnadsdöd (nekros), bölder och knölar på injektionsstället är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).
    Se rekommendationerna under avsnittet ”Varningar och försiktighet” för att minimera risken för reaktioner på injektionsstället.
    Injektionsstället kan bli infekterat (mindre vanliga); huden kan bli svullen, ömmande och hård och hela området kan smärta. Kontakta din läkare för rådgivning om du upplever något av dessa symtom.

   • Vissa laboratorietester kan förändras. Dessa förändringar märks i allmänhet inte av patienten (inga symtom), är vanligtvis övergående och milda, samt kräver oftast ingen särskild behandling.
    Antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar kan minska antingen endast en sort (mycket vanliga) eller alla sorter på en gång (sällsynta). Dessa förändringar kan resultera i möjliga symtom som trötthet, minskad motståndskraft mot infektioner, blåmärken eller oförklarlig blödning. Leverfunktionstester kan påverkas (mycket vanliga). Leverinflammation har också rapporterats (mindre vanliga). Kontakta läkare omedelbart (se ovan ”Kontakta omedelbart din läkare...”) om du upplever symtom som tyder på leverstörning såsom aptitförlust följt av andra symtom som illamående, kräkningar eller gulsot.

   • Störd sköldkörtelaktivitet är mindre vanliga. Sköldkörteln kan fungera antingen överdrivet eller otillräckligt. Dessa förändringar i sköldkörtelaktivitet känns nästan aldrig av patienten som symtom, men din läkare kan rekommendera laboratorietestning.

   • Falskt MS skov (ingen känd frekvens): Det är möjligt att du i början av din behandling med Rebif upplever symtom som påminner om ett multipel skleros skov. Till exempel kan dina muskler kännas ömma eller väldigt svaga, vilket förhindrar dig från att röra dig som du vill. I vissa fall kopplas sådana symtom ihop med feber eller influensaliknande symtom som beskrivs ovan. Tala med din läkare om du märker några av dessa biverkningar.

   Andra möjliga biverkningar är:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • Huvudvärk

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • Insomnia (sömnsvårigheter)

   • Diarré, illamående, kräkningar

   • Klåda, exantem (hudutslag)

   • Muskel- och ledvärk

   • Trötthet, feber, frossa

   • Håravfall

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • Nässelutslag

   • Epileptiska anfall

   • Leverinflammation (hepatit)

   • Andningssvårigheter

   • Blodproppar såsom djup ventrombos

   • Retinal störning (bakre delen av ögat) såsom inflammation eller blodproppar med synrubbning som följd (synstörningar, synbortfall)

   • Ökad svettning

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

   • Självmordsförsök

   • Allvarliga hudreaktioner – ibland med skador på slemhinnor

   • Blodproppar i de små blodkärlen, som kan påverka njurarna (trombotisk trombocytopen purpura eller hemolytiskt uremiskt syndrom). Symtomen kan vara att du lätt får blåmärken, blödningar, feber, extrem svaghet, huvudvärk, yrsel eller svimningskänsla. Din läkare kan se förändringar i blodet och i njurfunktionen.

   • Läkemedelsinducerad lupus erythematosus: en biverkning vid långvarig användning av Rebif. Symtomen kan innefatta muskelvärk, värkande och svullna leder samt hudutslag. Du kan också uppleva andra tecken som feber, viktminskning och trötthet. Vanligtvis försvinner symtomen inom en eller två veckor efter avslutad behandling.

   • Njurproblem inklusive ärrbildning som kan försämra din njurfunktion.

    Om du får något eller samtliga av dessa symtom:

    • skummande urin

    • trötthet

    • svullnad, framför allt i fotleder och ögonlock samt viktökning.

    Tala med läkaren eftersom det kan vara tecken på ett eventuellt njurproblem.

   Följande biverkningar har rapporterats för interferon beta (ingen känd frekvens):

   • Yrsel

   • Nervositet

   • Aptitförlust

   • Utvidgade blodkärl och hjärtklappning

   • Oregelbunden och/eller förändrad menstruation

   • Pulmonell arteriell hypertoni – en sjukdom med allvarlig förträngning av lungornas blodkärl som leder till högt blodtryck i blodkärlen som transporterar blod från hjärtat till lungorna. Pulmonell arteriell hypertoni har setts vid olika tidpunkter under behandlingen, även upp till flera år efter inledd behandling med Rebif.

   Du ska inte avsluta eller förändra medicineringen utan att rådgöra med din läkare.

   Barn och ungdomar

   Biverkningar hos barn och ungdomar liknar dem som observerats hos vuxna.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rebif ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP.

   Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).

   Får ej frysas. (För att förhindra att läkemedlet fryses, undvik att placera det i närheten av kylelementet).

   Hos slutanvändaren kan Rebif tas ut från kylskåpet och förvaras vid högst 25°C under en enstaka period i upp till 14 dagar. Rebif måste sedan läggas tillbaka i kylskåpet och användas före utgångsdatum.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel om du upptäcker några tecken på att det har försämrats, t.ex. om lösningen inte längre är klar eller om den innehåller partiklar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är interferon beta-1a. Varje förfylld injektionspenna innehåller 22 mikrogram motsvarande 6 miljoner internationella enheter (IE) interferon beta-1a.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol, poloxamer 188, L-metionin, bensylalkohol, natriumacetat, ättiksyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rebif är en injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna för självinjicering. Rebif är en klar till lätt grumlig lösning. Den förfyllda injektionspennan är färdig för användning och innehåller 0,5 ml lösning.

   Rebif finns i förpackningar om 1, 3 eller 12 förfyllda injektionspennor (RebiDose). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Merck Europe B.V.

   Gustav Mahlerplein 102

   1082 MA Amsterdam

   Nederländerna

   Tillverkare

   Merck Serono S.p.A.
   Via delle Magnolie 15
   I-70026 Modugno (Bari)
   Italien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien
   MERCK NV/SA
   Tél/Tel: +32-2-686 07 11

   Lietuva
   Merck Serono UAB
   Tel: +370 37320603

   България

   “Мерк България” ЕАД

   Teл: +359 24461 111

   Luxembourg/Luxemburg
   MERCK NV/SA, Belgique/Belgien
   Tél/Tel: +32-2-686 07 11

   Česká republika
   Merck spol. s r.o.
   Tel. +420 272084211

   Magyarország
   Merck Kft.
   Tel: +36-1-463-8100

   Danmark
   Merck A/S
   Tlf: +45 35253550

   Malta
   Vivian Corporation Ltd
   Tel: +356-22-588600

   Deutschland
   Merck Serono GmbH
   Tel: +49-6151-6285-0

   Nederland
   Merck BV
   Tel: +31-20-6582800

   Eesti
   Merck Serono OÜ
   Tel: +372 682 5882

   Norge
   Merck Serono Norge

   Tlf: +47 67 90 35 90

   Ελλάδα
   Merck A.E.
   Τηλ: +30-210-61 65 100

   Österreich
   Merck GesmbH.
   Tel: + 43 1 57600-0

   España
   Merck S.L.
   Línea de Información: 900 200 400
   Tel: +34-91-745 44 00

   Polska
   Merck Sp. z o.o.
   Tel.: +48 22 53 59 700

   France
   Merck Serono s.a.s.
   Tél.: +33-4-72 78 25 25
   Numéro vert : 0 800 888 024

   Portugal
   Merck, s.a.
   Tel: +351-21-361 35 00

   Hrvatska

   Merck d.o.o,

   Tel: +385 1 4864 111

   România
   Merck România SRL

   Tel: +40 21 319 88 50

   Ireland
   Merck Serono Ltd, United Kingdom
   Tel: +44-20 8818 7200

   Slovenija
   MERCK d.o.o.,
   Tel: +386 1 560 3 800

   Ísland
   Icepharma hf
   Tel: + 354 540 8000

   Slovenská republika
   Merck spol. s r.o.

   Tel: + 421 2 49 267 111

   Italia
   Merck Serono S.p.A.
   Tel: +39-06-70 38 41

   Suomi/Finland
   Merck Oy
   Puh/Tel: +358-9-8678 700

   Κύπρος
   Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ
   Τηλ.: +357 22490305

   Sverige
   Merck AB
   Tel: +46-8-562 445 00

   Latvija
   Merck Serono SIA
   Tel: +371 67152500

   United Kingdom
   Merck Serono Ltd
   Tel: +44-20 8818 7200


   Denna bipacksedel ändrades senast

   07/2018


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   RebiDose bruksanvisning

   HUR DU ANVÄNDER REBIF FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA (RebiDose)

   • Detta avsnitt beskriver hur du använder RebiDose.

   • Rebif ges som en injektion under huden (subkutant).

   • Använd varje RebiDose endast en gång.

   • Den första injektionen/de första injektionerna måste göras i närvaro av specialutbildad vårdpersonal. Efter att ha fått tillräcklig undervisning kan du, en familjemedlem, vän eller vårdgivare använda RebiDose för att injicera läkemedlet hemma. Om du har frågor om hur du ska injicera, be läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om hjälp.

   • Läs följande instruktion noggrant innan du använder RebiDose.

   Utrustning

   För att ge dig själv en injektion behöver du:

   • en ny RebiDose och

   • sprit-suddar eller liknande

   • en torr bomullstuss eller gasväv

   Nedanstående bild visar hur RebiDose ser ut.

   Före injektionen


   Bilden visar RebiDose förfylld injektionspenna före injektionen

   Efter injektionen

   Bilden visar RebiDose förfylld injektionspenna efter injektion

   A. Lock

   B. Fönster

   C. Pistong

   D. Etikett

   E. Sprutkropp

   F. Knapp

   G. Nålskydd

   H. Nål

   Innan du börjar

   • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

   • Tag RebiDose från blisterförpackningen genom att riva av plastfilmen.

   • Kontrollera hur Rebif ser ut genom fönstret. Lösningen måste vara klar till lätt grumlig utan partiklar och utan synliga tecken på försämring. Om det finns partiklar eller andra synliga tecken på försämring, använd den inte utan kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal för att få hjälp.

   • Kontrollera utgångsdatumet på etiketten på RebiDose eller på ytterkartongen (anges efter ”EXP” eller ”Utg.dat”). Använd inte RebiDose om utgångsdatumet har passerats.

   Var ska du injicera RebiDose

   Bilden visar lämpliga injektionsställen
   • Välj ett injektionsställe. Din läkare eller sjuksköterska kommer att visa dig möjliga injektionsställen på kroppen (bra ställen är övre delen av låren och nedre delen av buken).

   • Kom ihåg att variera injektionsställen, så att inget område injiceras för ofta. Detta för att minska risken för hudskador (nekros).

   • OBS: injicera inte där du känner knölar, hårda knutor eller smärta. Tala om för din läkare eller sjukvårdspersonal om du hittar något sådant.

   Så här injicerar du RebiDose

   • Tag inte av locket förrän du är klar att ge injektionen.

   • Använd en sprit-sudd till att tvätta huden vid injektionsstället före injektion. Låt huden torka. Om det finns lite alkohol kvar på huden kan det svida.

   Bilden beskriver hur man ska hålla i sprutkroppen

   • Håll RebiDose i sprutkroppen och använd den andra handen till att ta bort locket.

   Bilden visar hur man injicerar med RebiDose

   • Håll RebiDose i en rät vinkel (90 grader) mot injektionsstället.
    Tryck pennan mot huden tills du känner motstånd. När du gör detta frigörs knappen.

   Bilden visar att man ska hålla kvar RebiDose mot huden i 10 sekunder.

   • Behåll injektionspennans tryck mot huden och tryck på knappen med tummen. Du hör ett klickljud som talar om att injektionen startar och pistongen börjar röra på sig. Håll kvar RebiDose pressad mot huden i minst 10 sekunder så att allt läkemedel injiceras.
    Du behöver inte hålla knappen nedtryckt med tummen när injektionen väl har startat.

   Bilden visar att nålskyddet på RebiDose skyddar dig från nålen.
   • Lyft bort RebiDose från injektionsstället.
    Nålskyddet som omger nålen och låser den på plats utlöses automatiskt och skyddar dig från nålen.


   Efter injektionen


   Bilden visar RebiDose efter avslutad injektion.
   • Titta i fönstret för att försäkra dig om att pistongen har förflyttats till botten såsom visas i bilden.

   • Titta efter så att det inte finns någon vätska kvar. Om det finns vätska kvar har inte allt läkemedel injicerats och du ska i så fall kontakta din läkare eller sjuksköterska för att få hjälp.

   • Massera försiktigt injektionsstället med en torr bomullstuss eller gasväv.

   • Sätt inte tillbaka locket på den använda RebiDose. Anledningen till detta är att nålen nu är täckt av nålskyddet. Stoppa inte in fingrarna i nålskyddet.

   • RebiDose är endast avsedd för engångsbruk och ska aldrig användas mer än en gång.

   • Kasta RebiDose i en lämplig avfallsbehållare så fort du är klar med injektionen. Fråga apotekspersonalen hur man kasserar RebiDose på ett säkert sätt.

   Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   Denna ”Bruksanvisning” ändrades senast: 02/2013

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rebif®

  Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 22 mikrogram 12 styck Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 151341
  • Tillverkare: Merck AB

  6.164,66 kr

  Jämförpris: 513,72 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?