Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rapydan

   70 mg/70 mg medicinskt plåster
   Lidokain/Tetrakain

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rapydan är och vad det används för
   2. Innan du använder Rapydan
   3. Hur du använder Rapydan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rapydan ska förvaras
   6. Övriga upplysningar

   1. Vad Rapydan är och vad det används för

   Rapydan innehåller två lokalbedövningsmedel – lidokain och tetrakain. De används för att bedöva ett litet område av huden före ett ingrepp som kan komma att göra ont, som till exempel nålstick eller ytliga kirurgiska ingrepp.

   2. Innan du använder Rapydan

   Använd inte Rapydan

   • om du är allergisk (överkänslig) mot lidokain eller tetrakain, mot natriumborat eller något av övriga innehållsämnen i Rapydan (se avsnitt 6).

   • om du är allergisk (överkänslig) mot andra lokalbedövningsmedel.

   • om du är allergisk (överkänslig) mot paraaminobensoesyra, eftersom kroppen bryter ned tetrakain till denna substans.

   Använd inte Rapydan på irriterad eller skadad hud eller på slemhinnor, t.ex. inuti munnen eller näsan.

   Var särskilt försiktig med Rapydan

   Rådgör med läkare eller apotekspersonal

   • om du har nedsatt funktion i levern, njurarna eller hjärtat.

   • om du är akut sjuk eller har nedsatt allmäntillstånd, eftersom du då kan vara känsligare för effekterna av lidokain och tetrakain

   Rapydan ska användas med försiktighet i närheten av ögonen. Om Rapydan kommer i kontakt med ögonen ska ögonen omedelbart sköljas med vatten eller med natriumkloridlösning och ögonen skyddas tills känseln återkommer.

   Rapydan innehåller en värmeavgivande komponent som kan nå en maximal temperatur på upp till 40°C, med en medeltemperatur på 26–30°C.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Risken för biverkningar ökar om Rapydan används samtidigt med vissa andra läkemedel, t.ex.

   • vissa läkemedel för behandling av hjärtsjukdomar, exempelvis kinidin, disopyramid, tokainid, mexiletin och amiodaron

   • andra läkemedel som innehåller lidokain och/eller tetrakain

   Graviditet och amning

   Läkaren avgör om du kan använda Rapydan under graviditet och amning.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Rapydan påverkar inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Viktig information om några innehållsämnen i Rapydan

   Rapydan innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216) som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


   3. Hur du använder Rapydan

   Använd alltid Rapydan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rapydan appliceras på ren och torr hud under 30 minuter. För utförliga instruktioner, se ”Bruksanvisning” nedan i denna bipacksedel.

   Rapydan ska användas omedelbart efter att påsen har öppnats. Rapydan är endast avsedd för engångsbruk.

   Rapydan innehåller dessutom en värmekomponent (CHADD värmekapsel) som höjer hudens temperatur något (se avsnitt 2, Innan du använder Rapydan). Värmekomponenten behöver syre för att fungera och därför är plåstret förpackat i en lufttät påse. Detta betyder att plåstret måste användas omedelbart när påsen öppnats eftersom det långsamt börjar värmas upp. Det är viktigt att du inte öppnar påsen förrän du är klar att använda det medicinska plåstret.

   Rapydan ska inte användas under ocklusivförband på grund av plåstrets värmeavgivande egenskaper.

   Vuxna

   1 eller högst 4 plåster samtidigt. Använd inte fler än 4 plåster per dygn.

   Barn och ungdomar (äldre än 3 år):

   1 eller högst 2 plåster samtidigt. Använd inte fler än 2 plåster till ett barn per dygn.

   Ska inte användas till barn under 3 år.

   BRUKSANVISNING

   1. Se till att huden är ren och torr.

   2. Öppna påsen av värmeförseglad film och ta ut plåstret.

   3. Ta bort plastbrickan från plåstret. Vidrör inte det runda vita fältet som innehåller de aktiva substanserna.

   4. Applicera plåstret så att det runda vita fältet med den aktiva substansen täcker det område som ska behandlas.

   5. Tryck endast fast plåstret runt kanterna och se till att det sluter tätt mot huden.

   6. Tryck försiktigt på mitten av plåstret för att se till att läkemedlen kommer i kontakt med huden.

   7. Ta tid på appliceringen. Rapydan måste sitta på i 30 minuter innan någon behandling kan genomföras. Försiktighet bör iakttas så att det medicinska plåstret inte ramlar av under den här tiden.

   8. Ta bort plåstret och rengör området noggrant före ingreppet. Om plåstret appliceras inför ett ingrepp som en läkare ska göra, låt läkaren ta bort plåstret om du inte fått andra anvisningar.

   När Rapydan tagits bort

   Rapydan bedövar det behandlade hudområdet så att känseln minskar. För att undvika oavsiktlig skada ska du vara noga med att inte klia eller gnida på det bedövade området eller vidröra mycket varma eller kalla ytor förrän känseln återkommit helt.

   Om du har använt för stor mängd av Rapydan

   Om plåstret får sitta kvar på huden längre än vad som rekommenderas, eller om fler plåster används än vad som rekommenderas, så ökar risken för allvarliga biverkningar.

   Överdosering vid normal användning av Rapydan är inte sannolik. Om du ändå fått i dig för stor mängd aktiva substanser eller om t.ex. ett barn fått i sig de aktiva substanserna av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Rapydan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Plåstret kan orsaka allergiska (anafylaktoida) reaktioner, t.ex. hudutslag, svullnad och andningssvårigheter. Om du får någon av ovanstående biverkningar måste du omedelbart ta bort plåstret och kontakta läkare.

   De flesta biverkningarna är lokala och uppträder på den plats där plåstret har suttit. De är i allmänhet milda och övergående och upphör efter avslutad behandling.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om någon av följande biverkningar besvärar dig.

   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 behandlade patienter)

   • rodnad där plåstret applicerats

   • blekhet i huden

   • svullnad

   Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 behandlade patienter)

   • hudutslag

   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 behandlade patienter)

   • hudutslag med blåsor

   • klåda

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 behandlade patienter)

   • nässelutslag eller utslag med fläckar

   • missfärgning av huden

   • smärta

   • förändring av smaken

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rapydan ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på påsen och kartongen efter EXP.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Använd inte Rapydan om du kan se att förpackningen är skadad på något sätt.

   Använt plåster ska vikas ihop med den klibbiga sidan inåt och kasseras på ett säkert sätt så att barn inte kommer åt plåstret. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. Oanvänt läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna i varje medicinskt plåster är 70 mg lidokain och 70 mg tetrakain.

   • Plåstret består av:

    • Baksidesskikt: polyetenfilm, på ena sidan täckt med akrylathäftämne

    • CHADD (Controlled Heat Assisted Drug Delivery) värmekapsel: järnpulver, aktivt kol, natriumklorid och trämjöl inkapslat i en påse av filterpapper.

    • Häftfilm: polyeten och akrylatklister

    • Värmeförseglingsbar folie: laminat av polyeten och aluminium, täckt med polyesteruretanklister

    • Läkemedelsskikt: polyvinylalkohol, sorbitanmonopalmitat, renat vatten, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), natriumborattäckt fiberduk

    • Plastbricka (polyeten), som avlägsnas innan användande av plåstret

   Läkemedlets utseende och förpackningens innehåll

   Ovalt, ljusbrunt medicinskt plåster (ungefärlig storlek: 8,5 cm x 6,0 cm) med en avtagbar ogenomskinlig plastbricka.

   Plåstren är förpackade ett och ett i en skyddspåse (polyester/aluminium/polytenlaminat).
   Förpackningsstorlekar: 1, 2, 5, 10, 25 eller 50 plåster.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Eurocept International BV, Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen, Nederländerna

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Namn på medlemsstat

   Läkemedlets namn

   Belgien/ Luxemburg

   Rapydan® 70 mg/70 mg emplâtre médicamenteux

   Rapydan® 70 mg/70 mg medicinale pleister

   Rapydan® 70 mg/70 mg wirkstoffhaltiges Pflaster

   Danmark

   Ralydan 70 mg/70 mg medicinsk plaster

   Grekland/Cypern

   Rapydan 70mg/70mg φαρμακούχο έμπλαστρο

   Irland / Storbritannien

   Rapydan 70/70 mg medicated plaster

   Italien

   Ralydan 70 mg/70 mg cerotto medicato

   Nederländerna

   Rapydan 70 mg/70 mg medicinale pleister

   Norge

   Rapydan 70 mg/70 mg medisinert plaster

   Österrike / Tyskland

   Rapydan 70 mg/70 mg wirkstoffhaltiges Pflaster

   Polen

   Rapydan: 70 mg + 70 mg plaster leczniczy

   Portugal

   Rapydan 70mg/70mg, emplastro medicamentoso

   Sverige

   Rapydan 70mg/70mg medicinskt plåster

   Ungern

   Velocaine 70 mg/70 mg gyógyszeres tapasz


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-04-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rapydan

  Medicinskt plåster 70 mg/70 mg 25 styck Påse

  • Varunummer: 079393
  • Tillverkare: Eurocept International B.V.

  1.459,50 kr

  Jämförpris: 58,38 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?