Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Qutenza

   179 mg kutant plåster
   kapsaicin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Qutenza är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Qutenza
   3. Hur du använder Qutenza
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Qutenza ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Qutenza är och vad det används för

   Qutenza innehåller kapsaicin och tillhör gruppen anestetika.


   Qutenza är avsett för behandling av perifer neuropatisk smärta hos vuxna antingen enbart eller i kombination med andra läkemedel mot smärta.


   Qutenza används för att lindra smärta hos personer som har nervsmärtor på grund av skadade nerver på huden. Nervskador i huden kan orsakas av en mängd olika sjukdomar, till exempel bältros, HIV-infektion, diabetes, av vissa läkemedel och av vissa andra tillstånd. Du kan uppleva smärtlindring mellan 1 och 3 veckor efter behandling.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Qutenza

   Använd inte Qutenza

   • om du är allergisk mot kapsaicin, chilifrukter eller mot något annat innehållsämne idetta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Qutenza.


   Använd inte Qutenza någonstans på huvudet eller i ansiktet.


   Använd inte Qutenza på skadad hud eller på öppna sår.


   Rör inte vid Qutenza eller andra material som har kommit i kontakt med de behandlade hudytorna eftersom det kan orsaka en brännande känsla och sveda. Rör inte vid ögon, mun eller andra känsliga områden eftersom det kan orsaka irritation och smärta. Sniffar eller inandning i närheten av Qutenza plåster kan orsaka hostningar, irritation i halsen och nysningar.


   Det är normalt att huden svider eller blir röd och bränner en kort stund under och efter Qutenza behandling. Det kan hända att ditt blodtryck går upp på grund av smärtan och därför mäter din läkare blodtrycket flera gånger under behandlingen. Om du upplever stark smärta får du lokal kylning eller läkemedel mot smärtan av läkaren. Om du upplever mycket kraftig smärta, be läkaren att ta bort plåstret.


   I allmänhet har mindre, kortvariga förändringar av förmågan att känna när någonting är hett eller vasst, observerats efter användning av kapsaicin.


   Om du har instabilt eller dåligt kontrollerat högt blodtryck eller har haft hjärtbesvär kommer läkaren att överväga risken för biverkningar på hjärta eller blodtryck innan du får Qutenza på grund av den potentiella stress behandlingen innebär.


   Om du använder höga doser av opioider kanske du inte svarar på orala opioidanalgetika när sådana används för att behandla akut smärta under och efter behandlingen. I så fall använder läkaren andra åtgärder för att lindra smärtan efter Qutenza behandling..

   Barn och ungdomar

   Qutenza rekommenderas inte för behandling av patienter under 18-års ålder.

   Andra läkemedel och Qutenza

   Qutenza verkar lokalt på huden och förväntas inte påverka andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kommer att ta andra läkemedel.

   Qutenza med mat, dryck och alkohol

   Mat och dryck förväntas inte påverka Qutenza, eftersom det verkar lokalt på huden.

   Graviditet och amning

   Qutenza bör användas med försiktighet om du är gravid och/eller ammar. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns inga studier av Qutenzas effekt på körförmåga och användning av maskiner. När du använder Qutenza är det endast mycket små mängder av den aktiva substansen som kan finnas i blodet under en mycket kort tid. Därför är det osannolikt att Qutenza skulle ha några direkta effekter på din koncentrationsförmåga eller på din körförmåga eller förmåga att använda maskiner.

   Rengöringsgelen till Qutenza innehåller butylhydroxianisol

   Rengöringsgelen för Qutenza innehåller butylhydroxianisol, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon eller slemhinnor.


   3. Hur du använder Qutenza

   Högst 4 plåster ska användas samtidigt.

   Qutenza ska endast appliceras av läkare eller av sjuksköterska under överinseende av läkare.


   Qutenza är avsett att användas på huden.


   Läkaren markerar de mest smärtsamma ytorna på din hud med en penna eller märkpenna.


   Innan Qutenza plåstren placeras på din hud, tvättas behandlingsytan eller behandlingsytorna med tvål och vatten och torkas. Håret på behandlingsytorna klipps.


   Läkaren eller sköterskan kan applicera en bedövande gel eller kräm på huden där Qutenza plåstren ska placeras, eller ge dig en tablett eller kapsel med smärtstillande läkemedel. Detta görs för att minska sveda. Gelen eller krämen ska avlägsnas, och huden tvättas och torkas noggrant före Qutenza appliceras.


   Läkaren eller sköterskan kan bära handskar, och ibland munskydd och skyddsglasögon vid hantering av Qutenza plåstren. Dra inte in luft genom näsan eller munnen i närheten av Qutenza plåstren eftersom du då kan börja hosta eller nysa.

   Qutenza plåstren kan klippas i mindre bitar för att passa behandlingsytan. Läkaren eller sköterskan tar bort plåstren efter 30 minuter om du behandlas för nervsmärta i fötterna eller efter 60 minuter om du behandlas för nervsmärta i huden någon annanstans på kroppen. Rör inte vid plåstret med händerna eftersom detta kan ge en brännande känsla eller sveda.


   Det kan ta mellan 1 och 3 veckor innan du upplever smärtlindring av Qutenza. Om du efter denna tid fortfarande har mycket ont ska du tala med läkare.


   Qutenza behandlingen kan vid behov upprepas med 90 dagars mellanrum.


   Du kan få läkemedel mot smärta för att lindra den smärta du känner i samband med Qutenza behandlingen.


   Det är vanligt att huden svider eller rodnar och bränner under Qutenza behandlingen.


   Du kan få ha engångssockor ovanpå Qutenza plåstren om huden på fötterna behandlas.


   Det kan hända att läkaren eller sköterskan sätter ett bandage ovanpå Qutenza plåstret för att hålla plåstret ordentligt på plats.


   Efter Qutenza behandlingen rengör läkaren eller sköterskan den behandlade huden med rengöringsgel från en tub som följer med Qutenza satsen. Rengöringsgelen får sitta kvar på huden i en minut och torkas sedan av för att läkemedel som kan finnas kvar på huden efter behandlingen ska försvinna. När rengöringsgelen har torkats av tvättas hudytan varsamt med tvål och vatten.


   Rör inte vid ögonen, munnen eller andra känsliga områden.Om du av misstag rör vid Qutenza plåstret eller behandlad hud innan rengöringsgelen appliceras kan det bränna och/eller svida. Tillkalla då genast läkaren.


   Försök inte själv ta bort plåstret. Läkaren eller sköterskan tar bort det åt dig.


   Ta inte med dig Qutenza plåster från mottagningen.


   Använd inte Qutenza plåster hemma.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Om Qutenza används längre än det ska

   Överdosering är osannolik, men om Qutenza appliceras längre än det ska kan du uppleva svåra reaktioner på behandlingsytan såsom smärta, rodnad och klåda.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta din läkare omedelbart om följande inträffar:

   • Om du upplever att ditt hjärta slår för fort, för långsamt eller onormalt.

    1. Mindre vanligt: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare.

   • Djup rodnad i det område där plåstret appliceras, blåsbildning/väteskebildning på huden, hud som smärtar mycket då man rör vid den, blir svullen, blir våt eller blir glänsande. I ett fåtal fall kan detta vara tecken på en andra gradens brännskada och behöver omedelbar tillsyn.

    1. Ingen känd frekvens: frekvensen kan inte beräknas från tillgänglig data.


   Berätta för din läkare om följande biverkningar inträffar eller blir värre:

   • Rodnad eller smärta i det område där plåstret appliceras som varar mer än en dag.

    1. Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare.

   • Klåda, bulor, blåsor, svullnad, torrhet i det område där plåstret appliceras, brännande känsla, smärta i armar och ben.

    1. Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare.

   • Hudstrimmor, stickande känsla, inflammation, ökad eller minskad känslighet, hudreaktion, irritation eller blåmärken i det område där plåstret appliceras

    1. Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare.

   • Minskad förmåga att känna smak, minskad känsel i armar och ben, ögonirritation, hosta, irritation i halsen, illamående, klåda, muskelkramper, bältros, svullna armar och ben.

    1. Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • Oavsiktlig exponering (inklusive ögonsmärta, irritation i ögon och hals och hosta)

    1. Ingen känd frekvens: frekvensen kan inte beräknas från tillgänglig data.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Qutenza ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Qutenza kutant plåster: Förvaras plant i originalpåse och originalkartong. Förvaras vid högst 25°C.


   Rengöringsgel: Förvaras vid högst 25°C.


   När påsen har öppnats ska Qutenza appliceras inom 2 timmar.


   Hantering av använda och oanvända Qutenza-plåster samt sockor och handskar

   Dessa föremål kan bränna på fingrarna om du rör vid dem. Läkaren eller sköterskan placerar dem i en polyetenpåse som sedan kasseras på ett säkert sätt. Qutenza plåster och behandlingsmaterial ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är kapsaicin. Varje 280 cm2 plåster innehåller totalt 179 mg kapsaicin eller 640 mikrogram kapsaicin per cm2 plåster (8 viktprocent).


   Övriga innehållsämnen i Qutenza kutant plåster är:


   Adhesivt matrixskikt:

   silikonadhesiv

   dietylenglykolmonoetyleter

   silikonolja

   etylcellulosa N50 (E462)


   Ytterskikt:

   polyesterfilm

   tryckfärg med Pigment White 6


   Borttagbar skyddsfilm:

   polyesterfilm


   Qutenza plåstret levereras tillsammans med en tub rengöringsgel som inte innehåller någon aktiv substans.


   Rengöringsgelen innehåller:


   makrogol 300

   karbomer

   renat vatten

   natriumhydroxid (E524)

   dinatriumedetat

   butylhydroxianisol (E320)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Qutenza är ett plåster som är avsett att användas på huden.


   Varje plåster är 14 cm x 20 cm (280 cm2) och består av ett adhesivt matrixskikt som innehåller den aktiva substansen och ett ytterskikt. Det adhesiva skiktet är täckt med en borttagbar, klar, diagonalskuren skyddsfilm utan tryck. Ytterskiktets utsida är stämplad med ”capsaicin 8 %”.


   Varje Qutenza- kartong innehåller 1 eller 2 påsar och 1 tub rengöringsgel (50 g). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Astellas Pharma Europe B.V.

   Sylviusweg 62

   2333 BE Leiden

   Nederländerna


   Tillverkare:

   GP Grenzach Produktions GmbH (GP)

   Emil-Barell-Strasse 7

   D-79639 Grenzach-Wyhlen

   Tyskland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   Astellas Pharma B.V. Branch

   Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

   Lietuva

   Astellas Pharma a/s

   Danija

   Tel. +45 43 430355

   България

   Астелас Фарма ЕООД

   Teл.: + 359 2 862 53 72

   Luxembourg/Luxemburg

   Astellas Pharma B.V.Branch

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

   Česká republika

   Astellas Pharma s.r.o.

   Tel: +420 236 080300

   Magyarország

   Astellas Pharma Kft.

   Tel.: + 36 1 577 8200

   Danmark

   Astellas Pharma a/s

   Tlf: + 45 43 430355

   Malta

   E.J. Busuttil Ltd.

   Tel: +356 21447184

   Deutschland

   Astellas Pharma GmbH

   Tel: + 49 (0)89 454401

   Nederland

   Astellas Pharma B.V.

   Tel: + 31 (0)71 5455745

   Eesti

   Astellas Pharma a/s

   Taani

   Tel: +45 43 430355

   Norge

   Astellas Pharma

   Tlf: + 47 66 76 46 00

   Ελλάδα

   Astellas Pharmaceuticals AEBE

   Τηλ: +30 210 8189900

   Österreich

   Astellas Pharma Ges.m.b.H.

   Tel: + 43 (0)1 8772668

   España

   Astellas Pharma S.A.

   Tel: + 34 91 4952700

   Polska

   Astellas Pharma Sp.z.o.o.

   Tel.: + 48 225451 111

   France

   Astellas Pharma S.A.S.

   Tél: + 33 (0)1 55917500

   Portugal

   Astellas Farma, Lda.

   Tel: + 351 21 4401320

   Hrvatska

   Astellas d.o.o.

   Tel:+ 385 1 670 01 02

   România

   S.C.Astellas Pharma SRL

   Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92

   Ireland

   Astellas Pharma Co. Ltd.

   Tel: + 353 (0)1 4671555

   Slovenija

   Astellas Pharma d.o.o.

   Tel: +386 (0)14011400

   Ísland

   Vistor hf

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   Astellas Pharma s.r.o.,

   Tel: +421 2 4444 2157

   Italia

   Astellas Pharma S.p.A.

   Tel: + 39 (0)2 921381

   Suomi/Finland

   Astellas Pharma

   Puh/Tel: +358 (0)9 85606000

   Κύπρος

   Astellas Pharmaceuticals AEBE

   Ελλάδα

   Τηλ: +30 210 8189900

   Sverige

   Astellas Pharma AB

   Tel: + 46 (0)40-650 15 00

   Latvija

   Astellas Pharma a/s

   Dānija

   Tel: + 45 43 430355

   United Kingdom

   Astellas Pharma Ltd.

   Tel: + 44 (0) 2033798700   Denna bipacksedel ändrades senast

   08/2015


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) hemsida: http://www.ema.europa.eu

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Fullständig produktresumé bifogas denna bipacksedel.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Qutenza

  Kutant plåster 179 mg 1 styck Påse

  • Varunummer: 094812
  • Tillverkare: Astellas Pharma AB

  2.608,49 kr

  Jämförspris: 2.608,49 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?