Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Zoetis Belgium S.A.
   Rue Laid Burniat 1
   1348 Louvain-La-Neuve
   Belgien

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   Purna Pharmaceuticals N.V.
   Rijksweg 17
   B-2870 Puurs
   Belgien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Quadrisol 100 mg/ml oralgel för häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Vedaprofen 100 mg/ml

   Propylenglykol 130 mg/ml

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Minskning av inflammation och smärtsamma tillstånd i muskler och skelett samt mjukdelsskador (traumatiska lesioner och kirurgisk trauma). Vid elektiv kirurgi kan Quadrisol ges profylaktiskt minst tre timmar före ingreppet.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till djur med störning i matsmältningskanalen, nedsatt hjärt-, lever- och njurfunktion.

   Skall inte användas till föl under 6 månader.

   Skall inte användas till lakterande ston.

   Quadrisol skall inte ges tillsammans med andra NSAID-preparat eller glukokortikoider.

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska icke-steroida antiinflammatoriska läkemedels- (NSAID) biverkningar som sår och blödningar i matsmältningskanalen, lös avföring, nässelfeber och slöhet och aptitlöshet kan förekomma. Om biverkningar förekommer bör behandlingen avbrytas. Biverkningarna är reversibla. Överdosering kan leda till döden för behandlade djur.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Quadrisol är avsett att användas två gånger dagligen. Rekommenderad dos är en initialdos på 2 mg/kg (2,0 ml/100 kg) följt av en underhållsdos på 1 mg/kg (1,0 ml/100 kg) var 12 timme.

   För oraladministrering

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Behandlingen kan fortsättas under högst 14 på varandra följande dagar. Kroppsvikt och dosering måste bestämmas noggrannt för att undvika överdosering. Vid förebyggande användning är en maximal behandlingstid på 7 dagar i följd tillräcklig.

   Den orala gelen ges via munnen genom att pipen sätts in i hästens mun vid lanerna och den bestämda dosen deponeras på tungryggen. Före administreringen bör sprutan justeras till den beräknade dosen genom inställning med pistongens ring.

   Preparatet bör administreras före utfodring.

   10. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: 12 dagar

   Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 2 månader.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under laktation. Quadrisol 100 mg/ml kan användas under dräktighet.

   Hästar med sår i munnen skall undersökas kliniskt och veterinär skall avgöra om behandlingen skall fortsätta. Om sår i munnen kvarstår ska behandlingen avbrytas.

   Hästar skall undersökas beträffande sår i munnen under behandlingen. Undvik behandling av dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur, därför att det kan finnas en ökad potentiell risk för toxiska effekter på njuren.

   Tävlingshästar bör behandlas enligt lokala dopingregler. Lämplig åtgärd bör vidtagas för sådana hästar för att försäkra sig om att tävlingsreglementet följs. Vid oklarhet tillrådes att kontrollera urinen.

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2013–05–22

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   För djur.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Sverige
   Orion Pharma Animal Health
   Tel: +46(0)8 623 64 40

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Quadrisol®

  Oral gel 100 mg/ml 3 x 30 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 455501
  • Tillverkare: Vetcool B.V.

  434 kr

  Jämförpris: 4,82 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?