Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

   Binger Strasse 173

   55216 Ingelheim/Rhein

   TYSKLAND

   Tillverkaren som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats:

   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

   Projensdorfer Str. 324

   24106 Kiel

   TYSKLAND

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   ProZinc 40 IE/ml Insulinhuman injektionsvätska, suspension för katter

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Insulin human* 40 IE som protaminzinkinsulin.

   En IE (internationell enhet) motsvarar 0,0347 mg insulinhuman.

   *framställt med hjälp av rekombinant DNA-teknologi.

   Hjälpämne:

   Protaminsulfat 0,466 mg

   Zinkoxid 0,088 mg

   Fenol 2,5 mg

   Grumlig, vit, vattenbaserad suspension.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av diabetes mellitus hos katter för att uppnå reduktion av hyperglykemi (högt blodsocker) och förbättring av kliniska tecken.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas vid akut behandling av diabetesketoacidos.

   Använd inte vid överkänslighet mot den aktiv substansen eller mot något av hjälpämnena.

   6. BIVERKNINGAR

   Hypoglykemiska reaktioner som observerades under en säkerhets- och effektstudie var mycket vanliga (13% (23 av 176) av behandlade katter). Dessa reaktioner var vanligtvis lindriga. Kliniska tecken kan yttra sig som hunger, ökad oro, okoordinerade rörelser, muskelryckningar, snubblande eller knäande bakben och desorientering.

   I dessa fall krävs omedelbar administrering av glukoslösning och/eller mat.

   Administreringen av insulin ska tillfälligt avbrytas och nästa dos av insulin bör justeras på lämpligt sätt.

   Lokala reaktioner på injektionsstället har rapporterats mycket sällsynt och dessa gick över utan att behandlingen måste avbrytas.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade) .

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Katter

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För subkutan användning.

   Dosering:

   Den rekommenderade startdosen är 0,2 till 0,4 IE/kg kroppvikt var 12:e timme. För katter som tidigare behandlats med insulin kan en högre startdos på upp till 0,7 IE/kg kroppvikt vara lämplig.

   Veterinären bör utvärdera behandlingen med lämpliga intervall och göra justeringar i behandlingen, till exempel dosen och doseringsregimen, tills man uppnått att blodsockernivån hålls under kontroll på ett lämpligt sätt.

   Varje justering av dosen (dvs. ökning av dosen) bör generellt ske med flera dagars mellanrum (ex. 1 vecka), eftersom full effekt av insulinet kräver en stabiliseringsfas. Om justeringar av insulindosen är nödvändiga, bör detta ske med 0,5 till 1 IE per injektion. Dosreduktion på grund av hypoglykemi (lågt blodsocker) eller misstanke på Somogyi effekt ( rekyleffekt som ger högt blodsocker)) bör vara på 50 % eller mer.

   När man uppnått att blodsockernivån hålls under kontroll på ett lämpligt sätt ska regelbunden blodglukoskontroll (t.ex. var 3-4 månad eller oftare) utföras och ytterligare justeringar av insulindosen kan komma att behövas.

   Katter kan utveckla diabetisk remission, då tillräcklig kroppsegen insulinproduktion återfås och insulintillförseln med läkemedel måste justeras eller upphöra.

   Administrationssätt:

   Det veterinärmedicinska läkemedlet ges två gånger dagligen som subkutaninjektion.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   En injektionsspruta för koncentrationen 40 IE/ml insulin måste användas.

   Suspensionen blandas genom att försiktigt rulla injektionsflaskan innan dosen dras upp.

   Extra försiktighet ska iakttas vad beträffar doseringsnoggrannhet.

   Dosen skall ges samtidigt med eller direkt efter en måltid.

   Undvik att förorena injektionsflaskan under användning.

   Prozinc suspensionen har ett vitgrumligt utseende efter att flaskan rullats försiktigt.

   En vit ring kan ses vid flaskhalsen på vissa flaskor, men detta påverkar inte kvaliteten på läkemedlet.

   Agglomerat (t.ex. klumpar) kan bildas i insulinsuspensioner: Använd inte läkemedlet om synliga agglomerat kvarstår efter att flaskan rullats försiktigt.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   För obrutna och brutna injektionsflaskor:

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras upprätt i kylskåp (2°C till 8°C).

   Får ej frysas.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 60 dagar.

   Använd inte efter utgångsdatum på kartongen och efter EXP på injektionsflaskan.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag

   Mycket påfrestande händelser, samtidig behandling med gestagener och kortikosteroider eller andra samtidiga sjukdomar (t.ex. infektions- eller inflammatoriska eller hormonella sjukdomar), kan påverka effekten av insulinet, och insulindosen kan därför behöva justeras.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Insulindoseringen kan justeras eller avbrytas i händelse av gradvis förbättring av det diabetiska tillståndet.

   När den dagliga insulindosen har fastställts rekommenderas regelbunden blodsockerövervakning.

   Behandling med insulin kan orsaka lågt blodsocker. För symptom och lämplig behandling se avsnitt "Överdosering" nedan.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Oavsiktlig självinjektion kan framkalla kliniska tecken på hypoglykemi (lågt blodsocker) och det finns en liten risk för en allergisk reaktion hos känsliga individer.

   Vid oavsiktlig självinjektion , uppsök genast läkare och visa denna information.

   Användning under dräktighet och digivning

   Säkerheten och effekten av ProZinc har inte fastställts hos katter i avel, dräktiga eller digivande katter.

   Används endast efter bedömning av risk mot nytta av ansvarig veterinär.

   I allmänhet kan insulinbehovet variera under dräktighet och laktation på grund av förändringar i ämnesomsättningen. Därför rekommenderas noggrann blodsockerövervakning under veterinär kontroll.

   Andra läkemedel och ProZinc

   Administrering av substanser som påverkar glukostoleransen, som t.ex. kortikosteroider och gestagener, kan påverka insulinbehovet. Övervakning av blodsockervärdet ska utföras för korrekt dosjustering. På samma sätt kan intag av en kost med mycket proteiner/lite kolhydrater påverka insulinbehovet (t.ex. minskad insulindos).

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift:

   Överdosering av insulin kan resultera i hypoglykemi (lågt blodsocker). I dessa fall krävs att man omedelbart ger glukoslösning och/eller mat. Tecken kan yttra sig som hunger, ökad oro, okoordinerade rörelser, muskelryckningar, snubblande eller knäande bakben och förvirring.

   Behandlingen med insulin skall tillfälligt avbrytas och nästa dos av insulin bör justeras på lämpligt sätt.

   Ägaren rekommenderas att ha produkter hemma innehållande glukos (t.ex. honung eller dextros).

   Blandbarhetsproblem:

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   13/04/2018 Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida www.ema.europa.eu

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackning med en genomskinlig injektionsflaska av glas på 10 ml. Injektionsflaskan är försluten med propp av butylgummi och snäpplock av plast.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Sverige

   Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

   Strødamvej 52

   2100 Köpenhamn Ö

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  ProZinc®

  Injektionsvätska, suspension 40 IE/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 398696
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  500,50 kr

  Jämförpris: 50,05 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?