Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Bayer Animal Health GmbH
   51368 Leverkusen
   Tyskland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
   Projensdorfer Str. 324
   24106 Kiel
   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oralsuspension för hundar. emodepsid / toltrazuril

   3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller :

   Aktiva substanser:


   emodepsid

   0,9 mg

   toltrazuril

   18 mg

   Hjälpämnen:


   butylhydroxytoluen (E321; som antioxidant)

   0,9 mg

   sorbinsyra (E200; som konserveringsmedel)

   0,7 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   För hundar när parasitär blandinfektion orsakad av rundmaskar och koccidier av följande arter misstänks eller påvisats:

   Rundmaskar (Nematoder):

   • Toxocara canis (mogna vuxna, omogna vuxna, L4)

   • Uncinaria stenocephala (mogna vuxna)

   • Ancylostoma caninum (mogna vuxna)

   • Trichuris vulpis (mogna vuxna)

   Koccidier:

   • Isospora ohioensis-komplex

   • Isospora canis

   Behandling kommer att minska spridning av Isospora-infektion men den kommer inte ha effekt på symtom hos redan infekterade djur.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte ges till hundar/valpar som är yngre än 2 veckor eller som väger mindre än 0,4 kg.

   Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna, eller mot något av hjälpämnena.

   6. BIVERKNINGAR

   Lindriga och övergående störningar i gastrointestinalkanalen (t.ex. kräkning, lös avföring) kan förekomma i mycket sällsynta fall.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Hundar.

   8. DOSERING, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Dos- och behandlingstabell

   Ges via munnen till hundar från 2 veckors ålder och med en vikt på minst 0,4 kg.

   De rekommenderade minimidoserna är 0,5 ml / kg kroppsvikt, motsvarande 0,45 mg emodepsid / kg kroppsvikt och 9 mg toltrazuril / kg kroppsvikt.

   Rekommenderade dosvolymer är angivna i tabellen nedan:

   Vikt [kg]

   Dos [ml]

   0,4

   0,2

   > 0,4 – 0,6*

   0,3

   > 0.6 – 0.8

   0,4

   > 0,8 – 1

   0,5

   > 1,0 – 1,2

   0,6

   > 1,2 – 1,4

   0,7

   > 1,4 – 1,6

   0,8

   > 1,6 – 1,8

   0,9

   > 1,8 – 2

   1,0

   > 2,0 – 2,2

   1,1

   > 2,2 – 2,4

   1,2

   > 2,4 – 2,6

   1,3

   > 2,6 – 2,8

   1,4

   > 2,8 – 3

   1,5

   > 3,0 – 3,2

   1,6

   > 3,2 – 3,4

   1,7

   > 3,4 – 3,6

   1,8

   > 3,6 – 3,8

   1,9

   > 3,8 – 4

   2,0

   > 4 – 5

   2,5

   > 5 – 6

   3,0

   > 6 – 7

   3,5

   > 7 – 8

   4,0

   > 8 – 9

   4,5

   > 9 – 10

   5,0

   > 10 kg:

   Fortsätt med dosen 0,5 ml / kg kroppsvikt.

   * = mer än 0,4 och högst 0,6 kg

   En behandling är normalt tillräckligt för att minska spridningen av Isospora-infektion. Upprepad behandling är endast motiverat om blandinfektioner med koccidier och rundmask fortfarande är misstänkt (av veterinären) eller demonstrerad.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   1. Omskakas grundligt före användning.

   2. Avlägsna skruvlocket. Använd en vanlig engångsspruta med Luermunstycke för varje behandling. För att säkerställa exakt dosering vid behandling av hundar upp till 4 kg, använd en spruta med 0,1 ml-gradering. För hundar som väger mer än 4 kg kan en spruta med 0,5 ml-gradering användas. Placera sprutans munstycke stadigt i flaskans öppning.

   3. Vänd sedan flaskan upp och ned och dra ut nödvändig volym. Vänd därefter tillbaka flaskan i upprätt läge innan sprutan tas bort. Sätt på skruvlocket efter användning.

   4. Ge Procox i hundens mun. Kasta sprutan efter behandling (det är inte möjligt att rengöra den).

   Administrering.

   1. Omskakas grundligt före användning.

   2. Placera sprutans munstycke stadigt i flaskans öppning.

   3. Vänd flaskan upp och ned och dra ut nödvändig volym.

   4. Ge Procox i hundens mun.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 10 veckor.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Behandling kommer att förhindra spridning av Isospora-infektion men den kommer inte ha effekt på symtom (t.ex. diarré) hos redan infekterade djur. Ytterligare behandling (fastställt av en veterinär) kan vara nödvändigt hos djur med diarré.

   För att förhindra återinfektion från omgivningen är det viktigt att vidta hygieniska åtgärder för att säkra att omgivningen är så ren och torr som möjligt.

   Isospora-oocystor är motståndskraftiga mot många desinfektionsmedel och kan överleva i omgivningen under en lång tid. Omgående bortskaffande av avföring (inom 12 timmar) minskar risken för överföring av infektion. Alla hundar i en grupp som riskerar infektion bör behandlas vid samma tidpunkt.

   Frekvent och långtidsanvändning av anthelmintika eller antiprotozomedel kan, liksom för andra läkemedel mot parasiter, leda till utveckling av resistens. Ett lämpligt behandlingsprogram faställt av en veterinär kommer att säkerställa tillräcklig parasitär kontroll och minska sannolikheten av resistensutveckling.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Procox rekommenderas inte att användas till Collie hundar eller relaterade raser som bär eller misstänks bära på mdr1 - /  - mutation, eftersom toleransen av produkten i mdr1- /  - mutanta valpar visat sig vara lägre än hos andra valpar.

   Det finns begränsad erfarenhet med kraftigt försvagade hundar eller hundar med allvarligt nedsatt njur- eller leverfunktion. Meddela vänligen din veterinär om er hund lider av detta.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Ät, drick eller rök inte vid hantering av den veterinärmedicinska produkten.
   Tvätta händerna efter användning.
   I fall av oavsiktlig hudkontakt, tvätta omedelbart med tvål och vatten.
   Om den veterinärmedicinska produkten kommer i kontakt med ögonen skall dessa sköljas med rikligt med vatten.
   Vid oavsiktlig självmedicinering, speciellt när det gäller barn, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller kartongen.

   Dräktighet och digivning:

   Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte undersökts på dräktiga och digivande hundar. Behandling av dräktiga och digivande hundar rekommenderas därför inte under de första två veckor av digivning.

   Andra läkemedel och Procox:

   Emodepsid kan interagera med andra läkemedel som använder samma transportsystem (t.ex. makrocykliska laktoner). Möjliga kliniska konsekvenser av sådana interaktioner har inte undersökts.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Lindriga och övergående störningar i gastro-intestinalkanalen såsom lös avföring och kräkningar förekom enstaka gånger då det veterinärmedicinska läkemedlet administrerades med upprepade doser på upp till fem gånger den rekommenderade dosen.

   Blandbarhetsproblem:

   Blanda inte med något annat läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Produkten får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-10-04. Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Procox oralsuspension tillhandahålls i två olika förpackningsstorlekar innehållande 7,5 ml eller 20 ml.
   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Bayer A/S
   Animal Health
   Arne Jacobsens Allé 13
   2300 Köpenhamn S
   Danmark
   Tel: +46 (0)8-580 223 00

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Procox

  Oral suspension 0,9 mg/ml+18 mg/ml 20 milliliter Flaska

  • Varunummer: 415781
  • Tillverkare: Bayer A/S

  191 kr

  Jämförpris: 9,55 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?