Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Österrike

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Richter Pharma AG, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Österrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Procamidor vet., 20 mg/ml, injektionsvätska, lösning häst, nötkreatur, svin, får, hund och katt

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Prokainhydroklorid 20 mg (motsvarande 17,3 mg prokain)

   Hjälpämnen:

   Natriummetylparahydroxibensoat (E219) 1,14 mg

   Natriummetabisulfit (E223) 1,00 mg

   Genomskinlig, färglös till lätt gulaktig lösning.

   4. INDIKATION(ER)

   För användning vid

   - Infiltrationsanestesi på hästar, nötkreatur, svin, får, hundar och katter

   - Ledningsanestesi på hundar och katter

   - Epiduralanestesi på nötkreatur, får, svin och hundar

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte:

   - vid chock

   - på djur med hjärtkärl-sjukdomar

   - på djur som behandlas med sulfonamid

   - på djur som behandlas med fentiazin (se även avsnitt ”Särskilda varningar”)

   - vid inflammatorisk vävnadsförändring i användningsområdet

   Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

   Använd inte vid överkänslighet mot lokalanestetika av esterfamiljen eller vid möjliga allergiska korsreaktioner mot derivat av paraaminobensoesyra och sulfonamider.

   6. BIVERKNINGAR

   Prokain kan ge lågt blodtryck. Denna biverkan uppstår oftare vid epiduralanestesi än vid infiltrationsanestesi.

   Ibland kan ökad aktivitet av det centrala nervsystemet (rastlöshet, darrningar, kramper) uppstå efter att prokain har administrerats, särskilt hos hästar.

   Allergiska reaktioner mot prokain är vanliga; i sällsynta fall har anafylaktiska reaktioner observerats.

   Korsöverkänslighet mellan lokalanestetika av estertyp är känd.

   I händelse av oavsiktlig intravaskulär injicering förekommer ofta toxiska reaktioner. Dessa yttrar sig som ökad aktivitet i det centrala nervsystemet (rastlöshet, darrningar, kramper) följt av en depression; död som en följd av andningsförlamning. Vid fall av ökad aktivitet av det centrala nervsystemet ska kortverkande barbiturater ges, samt produkter för surgörning av urin, för att underlätta njurutsöndringen. Vid fall av allergiska reaktioner kan antihistamin eller kortikosteroider ges. Allergisk chock behandlas med adrenalin.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst, nötkreatur, svin, får, hund och katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   1. Infiltrationsanestesi

   Subkutaninjektion i eller runt operationsområdet.

   Hästar, nötkreatur, svin, får

   5 - 20 ml (dvs. 100 - 400 mg prokainhydroklorid)

   Hundar, katter

   1 - 5 ml (dvs. 20 - 100 mg prokainhydroklorid)

   2. Ledningsanestesi

   Injektion vid nervförgreningen.

   Hundar och katter

   2 - 5 ml (dvs. 40 – 100 mg prokainhydroklorid)

   3. Epiduralanestesi

   Injektion i epiduralrummet.

   Nötkreatur

   Låg epiduralanestesi:

   - Svansoperation

   • Kalv: 5 ml (dvs. 100 mg prokainhydroklorid)

   • Ungdjur: 7,5 ml (dvs. 150 mg prokainhydroklorid)

   • Ko eller tjur: 10 ml (dvs. 200 mg prokainhydroklorid)

   - Mindre peripartala ingrepp

   • Kokviga: 12 ml (dvs. 240 mg prokainhydroklorid)

   • Ko: 15 ml (dvs. 300 mg prokainhydroklorid)

   Hög epiduralanestesi:

   - Undersökning och operation av penis

   • Kalv: 15 ml (dvs. 300 mg prokainhydroklorid)

   • Ungtjur: 30 ml (dvs. 600 mg prokainhydroklorid)

   • Tjur: 40 ml (dvs. 800 mg prokainhydroklorid)

   Vid denna dosering kan djuren lägga sig.

   Får

   Låg epiduralanestesi:

   3 - 5 ml (dvs. 60 - 100 mg prokainhydroklorid)

   Hög epiduralanestesi:

   maximalt 15 ml (dvs. 300 mg prokainhydroklorid)

   Svin

   1 ml (dvs. 20 mg prokainhydroklorid) per 4,5 kg kroppsvikt, maximalt 20 ml (dvs. 400 mg prokainhydroklorid)

   Hundar

   2 ml (dvs. 40 mg prokainhydroklorid) per 5 kg kroppsvikt.

   Gummimembranet bör punkteras maximalt 25 gånger.

   För subkutan, perineural och epiduraladministrering.

   För insättning och duration, se avsnitt ”Övriga upplysningar”.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Får ej administreras intraartikulärt.

   För att utesluta intravaskulär injicering bör korrekt placering av nålen verifieras genom aspiration.

   Vid epiduralanestesi bör djurets huvud placeras i korrekt position.

   10. KARENSTIDER

   Nötkreatur, får och häst:

   Kött och slaktbiprodukter: Noll dagar.

   Mjölk: Noll timmar.

   Svin:

   Kött och slaktbiprodukter: Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och förpackningen efter Utg.dat.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar

   Förvaras under 25 ºC när förpackningen har öppnats.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   I enskilda fall kan epidural användning av lokalanestetika leda till otillräcklig anestesi hos nötkreatur. Möjliga orsaker kan vara ofullständigt stängda intervertebrala foramen, som kan låta bedövningsmedlet försvinna in i peritonealhålan. Betydande ansamling av fett vid användningsområdet kan också vara en orsak till otillräcklig anestesi på grund av minskad spridning av lokalbedövningsmedlet in i epiduralrummet.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Som med andra lokalanestetika bör prokain användas med försiktighet på djur som lider av epilepsi, kardiella överledningsrubbningar, bradykardi, hypovolemisk chock, förändringar i andningsfunktion och njurfunktion.

   Användning under dräktighet och digivning:

   Prokain kan passera placentabarriären och utsöndras i mjölken hos digivande djur. Därför ska användning vid dräktighet och laktation bara ske om ansvarig veterinär bedömer att nyttan är större än riskerna.

   Interaktioner med andra läkemedel:

   Epiduralanestesi är kontraindicerat om fentiaziner används samtidigt som lugnande medel (då det förstärker den hypotensiva effekten från prokain).

   Den antibakteriella effekten från sulfonamider försvagas vid administreringsstället för prokain.

   Prokain förlänger effekten av muskelavslappnande medel.

   Prokain ökar effekten av antiarytmika, t.ex. prokainamid.

   Överdosering:

   Symptom relaterade till överdosering korrelerar med symptomen som uppstår efter oavsiktlig intravaskulär injektion som beskrivs i avsnittet ”Biverkningar”.

   Blandbarhetsproblem:

   Blanda inte med något annat läkemedel för att undvika inkompatibilitet.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Direkt hudkontakt med injektionslösningen ska undvikas.

   Personer som är överkänsliga för prokainhydroklorid ska undvika kontakt med läkemedlet. Vid oavsiktligt spill på huden eller i ögonen skölj omedelbart med rikligt med vatten. Om irritation uppstår uppsök genast läkare.

   Vid oavsiktlig självinjektion uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2013-11-07

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Farmakodynamiska egenskaper

   Prokain är ett syntetiskt lokalt verkande anestetika av estertyp. Prokain stabiliserar cellmembranet, vilket leder till minskad membrangenomtränglighet hos nervceller. Detta stör bildningen av aktionspotential och hämmar signalledningen. Hämmandet leder i sin tur till reversibellokalbedövning. Den lokalanestetika effekten av prokain sätter in efter 5 till 10 minuter (vid epiduralinjektion efter 15 till 20 minuter). Durationen är kort (max 30 till 60 minuter). Tillslag beror också på målarten och djurets ålder.

   Förutom sin lokalanestetika effekt har prokain även kärlvidgande och blodtryckssänkande effekter.

   Farmakokinetiska egenskaper

   Prokain har låg plasmaproteinbindning (2 %). Dock passerar det blod-hjärnbarriären liksom placenta och diffunderar in i fostrets plasma.

   Prokain hydrolyseras snabbt och nästan helt av pseudokolinesteras, vilket förekommer naturligt i plasma samt i mikrosomala delar av lever och annan vävnad. Prokains metabolism varierar beroende på djurslag; hos katter är den metaboliska nedbrytningen upp till 40 % i lever, hos enskilda hundraser, t.ex. greyhound-hundar, är effekten från serumesteras väldigt svag.

   Prokain utsöndras snabbt och fullständigt via njurarna som metaboliter. Halveringstiden i serum är kort, 1 till 1,5 timme. Renalt clearance beror på urinens pH: vid surt pH är utsöndringen effektivare, vid basiskt pH är utsöndringen långsammare.

   Förpackningsstorlekar

   1 x 100 ml, 10 x 100 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar at marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Ombud:

   Salfarm Scandinavia AB

   Florettgatan 29C, 2 våning

   254 67 Helsingborg

   Sverige

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Procamidor vet.

  Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml 100 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 496594
  • Tillverkare: Salfarm Scandinavia AB

  142,50 kr

  Jämförpris: 1,43 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?