Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Prialt

   100 mikrogram/ml infusionsvätska, lösning
   Ziconotid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Prialt är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Prialt
   3. Hur du använder Prialt
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Prialt ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Prialt är och vad det används för

   Prialt innehåller den aktiva substansen ziconotid som tillhör en grupp läkemedel som kallas analgetika eller smärtstillande medel. Prialt används för behandling av svår, kronisk smärta hos vuxna som behöver få smärtstillande medel genom intratekal injektion (injektion i utrymmet runt ryggmärgen och hjärnan).

   2. Vad du behöver veta innan du får Prialt

   Du ska inte få Prialt

   • om du är allergisk mot ziconotid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du behandlas med någon cancermedicin som förs in i utrymmet runt ryggmärgen.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du får Prialt.

   • Effekterna av långtidsbehandling med Prialt är ovissa för närvarande och risken för toxiska effekter på ryggmärgen har ännu inte uteslutits. Om du behöver långvarig behandling kan det behövas övervakning (enligt din läkares beslut).

   • Om du får Prialt genom en pump som bärs utanpå kroppen, är det viktigt att du en gång om dagen kontrollerar om det finns några tecken på infektion där slangen går in i kroppen.

   • Om du ser några tecken på infektion runt slangen, som hudrodnad, svullnad, smärta eller var, måste du genast informera din läkare och söka behandling för infektionen.

   • Om du känner att det är ömt runt slangen men du inte har några tecken på infektion, ska du ändå rådgöra med din läkare så snart som möjligt, eftersom ömhet kan vara ett tidigt tecken på infektion.

   • Om du får Prialt genom en pump som bärs utanpå kroppen och någon del av infusionsslangen lossnar, måste du omedelbart kontakta din läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får något av följande symptom: hög feber, huvudvärk, nackstyvhet, trötthet, förvirring, illamående, kräkning eller kramper av och till, kan det vara ett tecken på hjärnhinneinflammation. Du måste omedelbart informera din läkare om du får några av dessa symptom.

   • Om du märker några negativa effekter på dina tankar, din sinnesstämning eller ditt minne ska du tala om det för din läkare.

   • Om du får kemoterapi (”cellgifter”) ska du tala om det för din läkare.

   • Du kan ha en ökad nivå av ett enzym som kallas kreatinkinas i blodet. Detta orsakar vanligtvis inga symtom eller problem, men det är sannolikt att din läkare kommer att kontrollera nivån. Dessutom kanske du ibland får muskelproblem. Om så skulle vara fallet ska du omgående tala om det för din läkare, eftersom han/hon kanske bestämmer sig för att stoppa din behandling med Prialt.

   • Du ska omgående tala om för din läkare om du skulle få något av följande symtom efter behandlingen: plötslig väsande andning, andningssvårigheter, smärta i bröstet, svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar, utslag eller klåda (särskilt om detta drabbar hela kroppen). Detta kan vara tecken på en allvarlig biverkning.

   • Hos patienter som lider av svår, långvarig smärta är det en högre sannolikhet för självmord och självmordsförsök än i befolkningen i allmänhet. Prialt kan även orsaka eller förvärra depression hos personer som redan är känsliga. Om du har depression eller tidigare har haft depression ska du informera din läkare innan du börjar ta Prialt. Om du, efter att du har börjat med Prialt, upplever en försämring av din depression eller om du får andra symtom som påverkar ditt humör ska du informera din läkare.

   • Du kan bli dåsig eller kanske inte vara helt medveten om omgivningen medan du får behandling. Om detta händer ska du omgående berätta det för din läkare, eftersom han/hon kanske bestämmer sig för att stoppa din behandling med Prialt.

   Barn och ungdomar

   Prialt rekommenderas ej för användning till barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Prialt

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (t.ex. baklofen mot muskelspasticitet, klonidin mot högt blodtryck, bupivakain som används för lokalbedövning, morfin som används mot smärta, propofol som används för narkos eller något läkemedel som ges genom intratekal injektion (injektion i utrymmet som omger ryggmärgen och hjärnan). Du kan känna dig dåsig om du får Prialt tillsammans med vissa andra läkemedel mot smärta.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


   Prialt rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det har rapporterats att Prialt kan orsaka förvirring och dåsighet. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du kör bil eller använder maskiner.


   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per högsta rekommenderade intratekala dos (21,6 mikrogram/dag), dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Prialt

   Din behandling med Prialt kommer att skötas om av en läkare som har erfarenhet av att ge medicin in i utrymmet runt ryggmärgen och av att använda implanterade och externa infusionspumpar.


   Den rekommenderade startdosen är så låg som 2,4 mikrogram om dagen. Din läkare kommer att justera Prialt-dosen beroende på hur svår smärta du har genom att tillsätta högst 2,4 mikrogram/dag. Maximal dos är 21,6 mikrogram/dag. I början av behandlingen kan det hända att din läkare stegvis ökar dosen, med minst 1–2 dagars mellanrum. Om biverkningarna blir alltför besvärande kan man vid behov sänka dosen eller avbryta injektionen helt.


   Prialt ges som en mycket långsam, kontinuerlig injektion in i utrymmet kring ryggmärgen (intratekal användning). Läkemedlet tillförs kontinuerligt från en pump som antingen är implanterad i bukväggen eller utvändigt placerad i en bältespåse. Din läkare kommer att diskutera med dig vilken typ av pump som passar bäst för dig och när du behöver fylla på din pump.


   Tala med din läkare om du känner att smärtorna fortfarande är alltför svåra eller om biverkningarna blir för besvärliga.


   Innan din läkare ger dig Prialt kan det hända att han/hon bestämmer att man långsamt ska sluta ge dig opiater (andra typer av läkemedel som används för att behandla smärta) in i ryggmärgen och i stället byta ut dem mot andra smärtstillande läkemedel.

   Om du får för stor mängd av Prialt

   Om du får mer Prialt än vad din läkare planerade känner du eventuellt av följande obehag: förvirring, talproblem, svåríghet att finna ord, kraftiga skakningar, yrsel, överdriven sömnighet, illamående eller kräkningar. I så fall ska du genast ta kontakt med din läkare eller ditt sjukhus.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Prialt orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar


   Du måste genast berätta för din läkare om du märker dessa allvarliga biverkningar eftersom du kan behöva akut medicinsk behandling.


   • Hjärnhinneinflammation (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) – inflammation i hinnorna som täcker hjärnan och ryggmärgen och oftast orsakas av en infektion. Symtom på hjärnhinneinflammation är huvudvärk, stel nacke, känslighet mot starkt ljus, feber, kräkning, förvirring och dåsighet.


   • Konvulsioner (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) – konvulsioner (krampanfall) är när en persons kropp skakar snabbt och utan kontroll. Under ett krampanfall drar personens muskler ihop sig och slappnar av upprepade gånger och personen kan bli medvetslös.


   • Självmordstankar eller självmordsförsök (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).


   • Rabdomyolys (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) – nedbrytning av muskelfibrer vilket kan leda till njurskador. Symtom på rabdomyolys är onormal färg på urinen (brunfärgad), reducerad urinproduktion, muskelsvaghet, muskelvärk och ömma muskler.


   • Koma (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) – ett tillstånd av medvetslöshet då det är svårt att reagera eller vakna.

   • Anafylaktisk reaktion (det är inte känt hur många personer som drabbas) – är en allvarlig biverkan, där symtomen är plötslig andfåddhet, andningssvårigheter, bröstsmärta, svullna ögonlock, läppar och svullet ansikte, utslag eller klåda (påverkar särskilt hela kroppen).

   Övriga biverkningar


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   Förvirring, yrsel, dimsyn, huvudvärk, snabba ögonrörelser fram och tillbaka, förlust eller försämring av minnet (glömska), kräkningar, illamående, allmän svaghet och dåsighet.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 till 10 användare)

   Minskad aptit, ångest eller förvärrad ångest, hallucinationer, oförmåga att somna eller sova, oro, desorientering, depression eller förvärrad depression, nervositet, humörsvängningar, förändrad mental status (onormala tankar, förvirring), paranoia, irritabilitet, förvärrad förvirring, inlärnings-, minnes- eller tankesvårigheter, försvunna eller nedsatta reflexer, problem att uttrycka sig eller förstå ord, sluddrigt tal, talsvårigheter eller förlorad talförmåga, tröghet, nedsatt balans eller koordinationsförmåga, brännande känsla, ökad onormal känsla, sänkt medvetandenivå (reagerar inte eller är nästan medvetslös), lugnande effekt, koncentrationssvårigheter, problem med luktsinnet, avvikande eller obefintligt smaksinne, skakningar, myrkrypningar, dubbelseende, synrubbningar, ljuskänslighet, tinnitus (öronringningar), yrsel eller ”karusellkänsla”, yrsel i stående ställning, lågt blodtryck, andfåddhet, muntorrhet, buksmärta, förvärrat illamående, diarré, förstoppning, svettningar, klåda, muskelsvaghet, muskelspasmer, muskelkramp, muskel- eller ledvärk, svårigheter eller smärta vid urinering, svårigheter att komma igång med eller kontrollera urinering, nervositetskänsla, fall, smärta eller förvärrad smärta, trötthet, köldkänsla, svullnad i ansikte, ben eller fötter, bröstsmärta, förändringar i blodkemin, nedsatt mental funktion och viktnedgång.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Infektion i blodet, delirium (känsla av psykisk förvirring), psykotisk störning (onormala tankar och onormal perception), tankestörningar, onormala drömmar, inkoherens (brist på sammanhang), förlust av medvetandet, stupor (ingen reaktion/svår att väcka), slaganfall, encefalopati (hjärnsjukdom), aggressivitet, onormal hjärtrytm, andningsvårigheter, matsmältningsbesvär, utslag, muskelinflammation, ryggsmärta, muskelryckningar, nacksmärta, akut njursvikt, onormalt EKG (registrering av hjärtats aktivitet), förhöjd kroppstemperatur, gångsvårigheter.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Prialt ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2°C–8°C).

   Får ej frysas.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för 60 dagar vid 37 °C.


   Av mikrobiologiska skäl måste produkten, om den späds, omedelbart överföras till infusionspumpen. Om lösningen inte används omedelbart är förvaringstiden och omständigheterna före användning användarens ansvar. Förvaringstiden skall normalt ej överstiga 24 timmar vid 2–8 ºC, såvida inte spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska betingelser.


   Använd inte detta läkemedel om du märker någon missfärgning eller grumlighet eller om du ser partiklar.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ziconotid.

   • En ml lösning innehåller 100 mikrogram ziconotid (i form av acetat).

   • En 1 ml injektionsflaska innehåller 100 mikrogram; en 2 ml injektionsflaska innehåller 200 mikrogram; en 5 ml injektionsflaska innehåller 500 mikrogram.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är metionin, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor, saltsyra och natriumhydroxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Prialt är en lösning för infusion (infusion). Lösningen är klar och färglös. I varje förpackning med Prialt finns det endast en injektionsflaska om 1 ml, 2 ml eller 5 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Eisai Ltd.

   Mosquito Way

   Hatfield

   Herts

   AL10 9SN

   Storbritannien


   Tillverkare:

   Eisai Manufacturing Limited

   Mosquito Way

   Hatfield

   Herts

   AL10 9SN

   Storbritannien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Eisai SA/NV

   Tél/Tel: + 32 (0) 800 158 58

   Lietuva

   Eisai Ltd.

   Tel. + 44 (0) 208 600 1400

   (Jungtinė Karalystė)

   България

   Eisai Ltd.

   Teл.: + 44 (0) 208 600 1400

   (Обединено кралство)

   Luxembourg/Luxemburg

   Eisai SA/NV

   Tél/Tel: + 32 (0) 800 158 58

   (Belgique/Belgien)

   Česká republika

   Eisai GesmbH organizační složka

   Tel.: + 420 242 485 839

   Magyarország

   Eisai Ltd.

   Tel.: + 44 (0)208 600 1400

   (Egyesült Királyság)

   Danmark

   Eisai AB

   Tel: +46 (0)8 501 01 600

   (Sverige)

   Malta

   Associated Drug Company Ltd

   Tel: +356 (0) 227 780 00

   Deutschland

   Eisai GmbH

   Tel: + 49 (0) 696 65 85-0

   Nederland

   Eisai B.V.

   Tel: + 31 (0) 900 575 3340

   Eesti

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0) 208 600 1400

   (Ühendkuningriik)

   Norge

   Eisai AB

   Tel: +46 (0)8 501 01 600

   (Sverige)

   Ελλάδα

   Arriani Pharmaceuticals S.A.

   Τηλ: + 30 210 668 3000

   Österreich

   Eisai GesmbH

   Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

   España

   Eisai Farmacéutica, S.A.

   Tel: + (34) 91 455 94 55

   Polska

   Eisai Ltd.

   Tel.: + 44 (0) 208 600 1400

   (Wielka Brytania)

   France

   Eisai SAS

   Tél: + (33) 1 47 67 00 05

   Portugal

   Eisai Farmacêutica,

   Unipessoal Lda

   Tel: + 351 214 875 540

   Hrvatska

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)208 600 1400

   (Velika Britanija)

   România

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)208 600 1400

   (Marea Britanie)

   Ireland

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)208 600 1400

   (United Kingdom)

   Slovenija

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)208 600 1400

   (Velika Britanija)

   Ísland

   Eisai AB

   Sími: + 46 (0)8 501 01 600

   (Svíþjóð)

   Slovenská republika

   Eisai GesmbH organizační složka

   Tel: +420 242 485 839

   (Česká republika)

   Italia

   Eisai S.r.l.

   Tel: + 39 02 5181401

   Suomi/Finland

   Eisai AB

   Tel: +46 (0)8 501 01 600

   (Ruotsi/Sverige)

   Κύπρος

   Arriani Pharmaceuticals S.A.

   Τηλ: + 30 210 668 3000

   (Ελλάδα)

   Sverige

   Eisai AB

   Tel: +46 (0)8 501 01 600

   Latvija

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)208 600 1400

   (Lielbritānija)

   United Kingdom

   Eisai Ltd.

   Tel: + 44 (0)208 600 1400


   Denna bipacksedel ändrades senast

   11/2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Anvisningar för användning och hantering


   Prialt levereras som en klar, färglös lösning i injektionsflaskor för engångsbruk. Före administrering skall lösningen granskas så att den ej innehåller partiklar eller är missfärgad. Lösningen får ej användas om den är missfärgad eller grumlig, eller om den innehåller partiklar.


   Endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


   Om Prialt måste spädas ska man göra detta aseptiskt omedelbart före användning, med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, utan konserveringsmedel. Koncentrationen på den lösning som används i infusionspumpen får ej vara lägre än 5 µg/ml ziconotid i en extern pump och 25 µg/ml i en intern pump.


   Strikt aseptiska rutiner måste tillämpas vid beredning och hantering av infusionslösningen och påfyllning av pumpen. Patient och sjukvårdspersonal måste känna till hur det externa eller interna infusionssystemet hanteras och vara medvetna om behovet av att vara uppmärksamma på infektionsrisken.


   Specifika anvisningar för användning av pumparna erhålls från pumptillverkaren.


   Det har visat sig att Prialt är kemiskt och fysikaliskt kompatibelt med den implanterbara Synchromed-pumpen och den externa CADD-Micro-pumpen vid de koncentrationsnivåer som anges ovan. Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för upp till 14 dagar vid 37 ºC i Synchromed-pumpen, när pumpen ej tidigare har exponerats för läkemedlet. Den initialt påfyllda mängden måste därför bytas ut efter 14 dagar.


   Prialt var stabilt i 60 dagar vid 37 ºC i en Synchromedpump som tidigare hade exponerats för läkemedlet. Läkemedlet har visats vara stabilt i 21 dagar vid rumstemperatur i CADD-Micro-pumpen.


   Teknisk data anges endast som information och ska inte begränsa sjukvårdspersonalens val.Man måste använda CE-märkta pumpar som är likvärdiga med Synchromed- eller CADD Micro-pumparna för administrering av Prialt.


   Pumpar som tidigare använts för tillförsel av andra läkemedel måste sköljas tre gånger med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning (utan konserveringsmedel) innan de fylls med ziconotid. Det är viktigt att minimera den luft som förs in i pumpbehållaren eller kassetten, eftersom syre kan bryta ner ziconotid.


   Innan behandlingen påbörjas måste en intern pump sköljas tre gånger med 2 ml lösning med koncentrationen 25 μg/ml. I en naiv pump kan Prialtkoncentrationen sjunka till följd av adsorption på ytorna i pumpen och/eller utspädning med pumpens residualvolym. På grund av detta ska man första gången Prialt används i pumpen efter 14 dagar tömma den och fylla den på nytt. Därefter skall pumpen tömmas och återfyllas med 60 dagars intervall.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Prialt

  Infusionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml 1 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 071223
  • Tillverkare: Eisai AB

  3.667,25 kr

  Jämförpris: 3.667,25 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?