Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Prednisolon Alternova

   2,5 mg, 5 mg och10 mg tabletter
   Prednisolon
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Prednisolon Alternova är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Prednisolon Alternova
   3. Hur du använder Prednisolon Alternova
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Prednisolon Alternova ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Prednisolon Alternova är och vad det används för

   Prednisolon Alternova är ett kortisonpreparat som motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär.


   Läkemedlet används vid tillstånd då man behöver dämpa kroppens reaktion som t ex inflammatoriska reaktionen vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Andra exempel som kan nämnas är sjukdom i bindväven (SLE), inflammationer i kärlväggar, bindvävsförändringar, astma, svår inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit), vid vissa blodsjukdomar, svåra allergiska tillstånd och tumörbehandling.


   Prednisolon som finns i Prednisolon Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   Om läkaren angivit annat användningsområde, är det läkarens anvisning som ska följas.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Prednisolon Alternova

   Använd inte Prednisolon Alternova

   • Om du är allergisk mot prednisolon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Prednisolon Alternova:


   • om du har någon infektion

   • om du har tuberkulos

   • om du har magsår

   • om du har sår på tolvfingertarmen

   • om du har diabetes

   • om du har högt blodtryck

   • om du har en hjärtsjukdom

   • om du har en psykisk sjukdom

   • om du har benskörhet (osteporos)

   • om du har en tumör i binjuren (feokromocytom)

   • om du har nyanlagda blodkärl eller tarmförbindelser

   Andra läkemedel och Prednisolon Alternova

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel såsom:

   • läkemedel mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)

   • läkemedel mot tuberkulos (rifampicin)

   • läkemedel som används vid vaccination och immunisering

   • läkemedel som påverkar koagulationen (blodets förmåga att levra sig).


   Risken för magsår ökar vid samtidig behandling med kortison och en grupp smärtstillande inflammationshämmande och febernedsättande medel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska /antireumatiska medel (NSAID).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas.


   Amning

   Prednisolon Alternova går över i modermjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete har observerats.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Prednisolon Alternova innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Prednisolon Alternova

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.


   Vanligen inleds behandlingen med en högre dos som sedan minskas till en bestämd underhållsdos när tillfredsställande effekt erhållits. När behandlingen ska avslutas, bör dosen långsamt trappas ner för att så småningom helt upphöra.

   Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med läkare.


   Läkare bör kontaktas vid påfrestningar som feber och stress då dosändring kan bli aktuell.


   Tabletten ska sväljas hel med vatten.

   Om du har tagit för stor mängd av Prednisolon Alternova

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Prednisolon Alternova

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar uppträder främst vid långtidsbehandling men beror också på dosstorlek och individuell känslighet. Kontakta läkare om besvärande reaktioner uppträder.


   Kontakta omdelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar:

   • Attackvis huvudvärk, hjärtklappning, svettningar, blekhet (feokromocytomrelaterad kris) (förekommer hos ett okänt antal användare)


   Övriga biverkningar som kan förekomma:

   Vanliga biverkningar(förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   • Vätskeansamling

   • Högt blodtryck

   • Påverkan på binjurebarkens hormonutsöndring

   • Hudförtunning

   • Försämrad sårläkning

   • Rubbning i saltbalansen såsom för hög natriumhalt eller för låg kaliumhalt

   • För hög sockerhalt i blod och urin

   • Benskörhet

   • Muskelförtvining

   • Prednisolonets förmåga att hämma kroppsvävnadernas reaktioner mot inflammationer och infektioner kan medföra att infektioner blossar upp på nytt och att lokala begränsade infektioner sprids

   • Tillväxthämning hos barn


   Mindre vanliga biverkningar(förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • Grön starr

   • Grå starr

   • Ökad benägenhet för blodpropp

   • Vid höga doser aktivering av psykisk rubbning


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   • Godartad tryckökning i skallen

   • Benröta

   • Senbristning

   • Depression

   • Mani


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänd antal användare):

   • Ökat antal vita blodkroppar (leukocytos).

   • Ökad fettmängd runt ryggmärgen

   • Synnedsättning (central serös korioretinopati)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Prednisolon Alternova ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: prednisolon 2,5 mg, 5 mg och 10 mg.

   • Övriga innehållsämnen är: Magnesiumstearat, gelatin, talk, laktosmonohydrat, potatisstärkelse.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende

   2,5mg: Diameter 6 mm, vit, rund, platt tablett med brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   5 mg: Diameter 8 mm, vit, rund, platt tablett med brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   10 mg: Diameter10 mm, vit, rund, konvex tablett med brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


   Förpackningsstorlekar

   Plastburk.

   Tabletter 2,5 mg: 25, 100, 200 och 300 st.

   Tabletter 5 mg: 25, 50, 100, 200 och 300 st.

   Tabletter 10 mg: 25, 100 och 300 st.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Alternova A/S

   Lodshusvej 11

   4230 Skælskør

   Danmark


   Tillverkare:

   Viminco A/S

   Lodshusvej 11

   4230 Skælskør

   Denmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-02–13


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Prednisolon Alternova

  Tablett 10 mg 25 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 401595
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  86,75 kr

  Jämförspris: 3,47 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?