Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Porcilis PCV M Hyo, injektionsvätskaemulsion för svin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   2 ml innehåller:

   Aktiva substanser:

   Porcint circovirus, typ 2 (PCV2) ORF2 subenhetsantigen

   ≥ 2828 AU1

   Mycoplasma hyopneumoniae stam J, inaktiverad

   ≥ 2,69 RPU2

   Adjuvans:

   Lättflytande mineralolja

   0,268 ml

   Aluminium (som hydroxid)

   2,0 mg

   1 Antigenenheter bestämt genom in vitro potenstest (ELISA).

   2 Relativa potensenheter definierat mot ett referensvaccin.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   För aktiv immunisering av svin för att minska virusmängd i blodet, virusmängd i lungor och lymfvävnad, virusutsöndring orsakad av porcint circovirus typ 2- (PCV2) infektion och för att minska svårighetsgrad av lunglesioner (skador på lungorna) orsakade av Mycoplasmahyopneumoniae-infektion.

   För att minska utebliven daglig viktuppgång under tillväxtperioden då risk för infektioner orsakade av Mycoplasmahyopneumoniae och/eller PCV2 (som observerats i fältstudier) föreligger.

   Immunitetens insättande efter vaccinationsregim med en dos:

   PCV2: 2 veckor efter vaccination.

   M. hyopneumoniae: 4 veckor efter vaccination.

   Immunitetens insättande efter vaccinationsregim med två doser:

   PCV2: 18 dagar efter den första vaccinationen.

   M. hyopneumoniae: 3 veckor efter den andra vaccinationen.

   Immunitetens varaktighet (för båda vaccinationsregimerna):

   PCV2: 22 veckor efter (den sista) vaccinationen.

   M. hyopneumoniae: 21 veckor efter (den sista) vaccinationen.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   I laboratorieförsök och fältstudier:

   En övergående ökning av kroppstemperaturen på vaccinationsdagen är mycket vanligt förekommande (medelvärde ± 1 °C, hos enskilda svin upp till 2 °C). Från 1-2 dagar efter att topptemperatur observerats återgår temperaturen hos djuren till den normala.

   I mindre vanliga fall kan milda, systemiska reaktioner observeras upp till ett dygn efter vaccination; där djuren är mindre aktiva, tenderar att ligga ner samt uppvisar lindriga tecken på obehag. I sällsynta fall kan en överkänslighetsliknande reaktion observeras efter den första vaccinationen när tvådosregimen används.

   Övergående, lokala reaktioner vid injektionsstället, som är begränsade till en lätt svullnad (< 2 cm i diameter), kan uppträda i mindre vanliga fall. Dessa reaktioner försvinner inom 12 dagar efter första vaccinationen när tvådosregimen används och inom tre dagar efter avslutad endosregim eller tvådosregim.

   Observationer efter godkännande (när endosregimen används):
   I mycket sällsynta fall kan anafylaktiska reaktioner förekomma som kan vara livshotande. Om sådana reaktioner inträffar kan behandling krävas.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Slaktsvin.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Administrera vaccinet till svin som intramuskulärinjektion i nacken.

   Vaccinationsregim med en dos

   En enkeldos om 2 ml ges till svin från 3 veckors ålder.

   Vaccinationsregim med två doser

   Två injektioner om 1 ml vardera ges till svin från 3 dagars ålder, med ett intervall på minst 18 dagar.

   Kanylens längd och diameter ska anpassas efter djurets ålder.

   När infektioner med PCV2 och/eller M. hyopneumoniae uppkommer tidigt, rekommenderas vaccinationsregim med två doser.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Låt vaccinet anta rumstemperatur (15 oC-25 oC).och skaka väl före användning.

   Undvik kontaminering (förorening).

   10. KARENSTID(ER)

   Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC).

   Får ej frysas.

   Skyddas mot direkt solljus.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 8 timmar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Vaccinera endast friska djur.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Ej relevant.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Till användaren:

   Detta läkemedel innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om läkemedlet injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret, om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart.

   Vid oavsiktlig injektion med detta läkemedel, uppsök snabbt läkare, även om endast en mycket liten mängd injicerats, och ta med denna bipacksedel.

   Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.

   Till läkaren:

   Detta läkemedel innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med detta läkemedel orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurgiska insatser krävs och tidig incision och irrigation av det injicerade området kan behövas, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

   Andra läkemedel och Porcilis PCV M Hyo:

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Blandbarhetsproblem:

   Blanda inte med något annat läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-06-27

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vaccinet stimulerar utveckling av aktiv immunitet mot porcint circocvirus typ 2 och Mycoplasmahyopneumoniae hos svin.

   Kartong med 1 eller 10 injektionsflaskor om 20, 50, 100, 200 eller 500 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Porcilis PCV M Hyo

  Injektionsvätska, emulsion 100 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 430216
  • Tillverkare: Intervet AB

  1.387,50 kr

  Jämförpris: 13,88 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?