Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Porcilis PCV M Hyo, injektionsvätskaemulsion för svin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En dos (2 ml) innehåller:


   Aktiva substanser:

   Porcint circovirus, typ 2 (PCV2) ORF2 subenhetsantigen

   ≥ 2828 AU1

   Mycoplasma hyopneumoniae stam J, inaktiverad

   ≥ 2,69 RPU2

   Adjuvans:

   Lättflytande mineralolja

   0,268 ml

   Aluminium (som hydroxid)

   2,0 mg

   1 Antigenenheter bestämt genom in vitro potenstest (ELISA)

   2 Relativa potensenheter definierat mot ett referensvaccin

   4. INDIKATION(ER)

   För aktiv immunisering av svin för att minska virusmängd i blodet, virusmängd i lungor och lymfvävnad, virusutsöndring orsakad av porcint circovirus typ 2- (PCV2) infektion och för att minska svårighetsgrad av lunglesioner (skador på lungorna) orsakade av Mycoplasmahyopneumoniae-infektion.

   För att minska utebliven daglig viktuppgång under tillväxtperioden då risk för infektioner orsakade av Mycoplasmahyopneumoniae och/eller PCV2 (som observerats i fältstudier) föreligger.


   PCV2:

   Immunitetens insättande: 2 veckor efter vaccination

   Immunitetens varaktighet: 22 veckor efter vaccination


   M. hyopneumoniae:

   Immunitetens insättande: 4 veckor efter vaccination

   Immunitetens varaktighet: 21 veckor efter vaccination

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR


   I laboratorieförsök och fältstudier:

   En övergående ökning av kroppstemperaturen på vaccinationsdagen är mycket vanligt förekommande

   (medelvärde ± 1 °C, hos enskilda svin upp till 2 °C). Från 1-2 dagar efter att topptemperatur observerats återgår temperaturen hos djuren till den normala.

   I mindre vanliga fall kan milda, systemiska reaktioner observeras upp till ett dygn efter vaccination; där djuren är mindre aktiva, tenderar att ligga ner samt uppvisar lindriga tecken på obehag.

   Övergående, lokala reaktioner vid injektionsstället, som är begränsade till en lätt svullnad (< 2 cm i diameter), kan uppträda i mindre vanliga fall, dessa försvinner inom 1 dag.


   Observationer efter godkännande:
   I mycket sällsynta fall kan anafylaktiska reaktioner förekomma som kan vara livshotande. Om sådana reaktioner inträffar kan behandling krävas.


   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


   7. DJURSLAG

   Slaktsvin

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   En enkeldos om 2 ml ges till svin från 3 veckors ålder.

   Administrera vaccinet till svin som intramuskulärinjektion i nacken.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Låt vaccinet anta rumstemperatur (15 oC-25 oC).och skaka väl före användning.

   Undvik kontaminering (förorening).

   10. KARENSTIDER

   Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC).

   Får ej frysas.

   Skyddas mot direkt solljus.


   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.


   Hållbarhet i öppnad förpackning: 8 timmar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Vaccinera endast friska djur.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Till användaren:

   Detta veterinärmedicinska läkemedel innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret, om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart.

   Vid oavsiktlig injektion med detta läkemedel, uppsök snabbt läkare, även om endast en väldigt liten mängd injicerats, och ta med denna bipacksedel.

   Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.

   Tillläkaren:

   Detta veterinärmedicinska läkemedel innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med detta läkemedel orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurginsatser krävs och tidig incision och irrigation av det injicerade området kan behövas, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.


   Andra läkemedel och Porcilis PCV M Hyo:

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.


   Blandbarhetsproblem:

   Blanda inte med något annat läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-02-17

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vaccinet stimulerar utveckling av aktiv immunitet mot porcint circocvirus typ 2 och Mycoplasmahyopneumoniae hos svin.


   Kartong med 1 eller 10 injektionsflaskor om 20, 50, 100, 200 eller 500 ml.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Porcilis PCV M Hyo

  Injektionsvätska, emulsion 100 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 430216
  • Tillverkare: Intervet AB

  1.387,50 kr

  Jämförpris: 13,88 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?