Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Porcilis PCV ID injektionsvätska, emulsion för svin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En dos (0,2 ml) innehåller:

   Porcint circovirus, typ 2 ORF2 subenhetsantigen

   ≥ 1436 AU1

   Dl-α-tokoferylacetat

   0,6 mg

   Lättflytande paraffin

   8,3 mg

   1Antigenenheter bestämt genom in vitro potenstest (antigenic mass assay).

   Homogen (jämn) emulsion som är vit till nästan vit efter skakning.

   4. INDIKATION(ER)

   För aktiv immunisering av slaktsvin för att minska viremi, virusmängd i lungor och lymfvävnad och virusutsöndring orsakad av porcint circovirus typ 2 (PCV2)-infektion, samt för att minska utebliven daglig viktuppgång och dödlighet associerad med PCV2-infektion.

   Immunitetens insättande: 2 veckor efter vaccination.

   Immunitetens varaktighet: 23 veckor efter vaccination.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Övergående, lokala reaktioner oftast bestående av hårda, icke-smärtsamma svullnader med en diameter på upp till 2 cm är mycket vanliga. Vanligt är att de lokala reaktionerna följer ett tvåfasmönster, bestående av en ökning och minskning följt av ytterligare en ökning och minskning av storleken. Hos enskilda svin kan diametern på reaktionen öka till 4 cm och rodnad kan förekomma. De lokala reaktionerna försvinner helt inom ca 5 veckor efter vaccinationen.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Svin (slaktsvin).

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För intradermal användning.

   Intradermaladministrering av 0,2 ml per djur, företrädesvis på sidorna av halsen, längs musklerna i ryggen eller i bakbenet med en lämplig intradermal automatinjektor för nållös administrering av vätskor som är anpassad för att i form av en ”jetström” placera en dos vaccin (0,2 ml ± 10%) under epidermis (det översta hudlagret).

   Säkerhet och effekt av Porcilis PCV ID har visats då vaccinationssystemet IDAL används för administrering.

   Vaccinationsschema:

   Vaccinera 1 gång från 3 veckors ålder.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Låt vaccinet anta rumstemperatur före användning.

   Skaka väl före användning.

   Undvik upprepad perforering av membranet i injektionsflaskan.

   10. KARENSTIDER

   Noll dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 ºC-8 ºC).

   Får ej frysas.

   Skyddas mot direkt solljus.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   Hållbarhet efter att injektionsflaskan är bruten: 8 timmar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Ej relevant.

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Vaccinera endast friska djur.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Till användaren:

   Detta läkemedel innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om läkemedlet injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret, om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart.

   Vid oavsiktlig injektion med detta läkemedel, uppsök snabbt läkare, även om endast en mycket liten mängd injicerats, och ta med denna information.

   Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.

   Till läkaren:

   Detta läkemedel innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med detta läkemedel orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurgiska insatser krävs och tidig incision och irrigation av det injicerade området kan behövas, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

   Andra läkemedel och Porcilis PCV ID:

   Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan administreras från 3 veckors ålder och på samma dag som vaccinet Porcilis M Hyo ID ONCE, antingen på olika administreringsställen (t ex på olika sidor av halsen), eller vid samma administreringsställe under förutsättning att administreringen i huden av respektive vaccin görs minst 3 cm ifrån varandra.

   Information bör inhämtas från produktresumén för Porcilis M Hyo ID ONCE.

   Om båda vaccinerna används samma dag kan storleken på de lokala reaktionerna öka upp till 6 cm hos enskilda individer och finnas kvar under 7 veckor. Dessa lokala reaktioner åtföljs i mycket vanliga fall av rodnad och skorpor. Om skorpan gnuggas bort, är det vanligt att en liten skada på huden kan ses.

   Dessutom är det vanligt med en övergående höjning av kroppstemperaturen på vaccinationsdagen med omkring 0,2 °C. Hos enskilda djur kan temperaturen öka med upp till 2 °C. Djurens kroppstemperatur återgår till det normala inom 1-2 dagar efter att topptemperaturen observerats.

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Blandbarhetsproblem:

   Blanda inte med något annat läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-02-15

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vaccinet stimulerar aktiv immunitet mot porcint circovirus typ 2.

   Förpackningsstorlekar:

   Kartong med 1 eller 10 injektionsflaskor av glas

   Kartong med 1 eller 10 injektionsflaskor av PET

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Porcilis PCV ID

  Injektionsvätska, emulsion 50 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 407091
  • Tillverkare: Intervet AB

  552 kr

  Jämförpris: 11,04 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?