Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Porcilis ColiClos, injektionsvätska, suspension för svin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Vattnig, vit till nästan vit injektionsvätska, suspension.

   En dos (2 ml) innehåller:

   Aktiva substanser:

   Escherichia coli-komponenter:

   - F4ab fimbrieadhesin ≥9,7 log2 Ak-titer1

   - F4ac fimbrieadhesin ≥8,1 log2 Ak-titer1

   - F5 fimbrieadhesin ≥8,4 log2 Ak-titer1

   - F6 fimbrieadhesin ≥7,8 log2 Ak-titer1

   - LT-toxoid ≥10,9 log2 Ak-titer1

   Clostridium perfringens-komponent:

   - Typ C (stam 578) betatoxoid ≥20 IU2

   1Genomsnittlig antikroppstiter (Ak) efter vaccination av möss med 1/20 eller 1/40 suggdos

   2Internationella enheter av beta-antitoxin enligt Ph. Eur.

   Adjuvans:

   dl-α-tokoferylacetat 150 mg

   4. INDIKATION(ER)

   För passiv immunisering av spädgrisar genom aktiv immunisering av suggor och gyltor, för att under de första levnadsdygnen minska dödlighet och kliniska tecken orsakade av E. coli-stammar som uttrycker adhesinerna F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) eller F6 (987P) samt av C. perfringens typ C.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   I laboratorieförsök och fältstudier:

   En höjning av kroppstemperaturen med upp till 2 °C kan observerasvar mycket vanligt förekommande på vaccinationsdagen.

   Aktivitetsnedsättning och utebliven aptit ärvar vanligt förekommande på vaccinationsdagen samt /eller att en hård och ibland smärtsam svullnad på upp till 10 cm i diameter kan observeras vid vaccinationsstället i upp till 25 dagar var mycket vanligt förekommande.

   Observationer efter godkännande:

   Överkänslighetsreaktioner kan förekomma i mycket sällsynta fall.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Svin (suggor och gyltor)

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Intramuskulär användning.

   Administrera en dos (2 ml) vaccin per djur, i halsen i området bakom örat.

   Vaccinationsschema:

   Grundvaccination: Ovaccinerade suggor/gyltor ges en första injektion 6-8 veckor före förväntat grisningsdatum och en andra injektion ges 4 veckor senare.

   Revaccination: En enkeldos ges 2-4 veckor före förväntat grisningsdatum.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Låt vaccinet anta rumstemperatur före användning.

   Skaka vaccinet kraftigt före användning samt då och då under användning.

   10. KARENSTIDER

   Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC).

   Får ej frysas.

   Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 10 timmar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Endast friska djur skallska vaccineras.

   Skydd av kultingar erhålls genom intag av råmjölk. Därför bör man säkerställa att varje kulting intar en tillräcklig mängd råmjölk.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Dräktighet:

   Kan användas under dräktighet.

   Andra läkemedel och Porcilis ColiClos:

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   En lätt, övergående rodnad och/eller förhårdnad kan förekomma efter en administrering av dubbel dos av vaccinet. Inga andra biverkningar än de som nämns under avsnitt 6 har observerats.

   Blandbarhetsproblem:

   Ska inte blandas med något annat läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-03-29

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Kartong med injektionsflaska av glas om 20, 50, 100 eller 250 ml.

   Kartong med PET-injektionsflaska om 20, 50, 100, 200 eller 250 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Immunologiska egenskaper: För att stimulera aktiv immunitet genom överföring av passiv immunitet till avkomman mot enterotoxikos orsakad av E.coli som uttrycker fimbrieadhesinerna F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99), F6 (987P) och mot (nekrotisk) enterit orsakad av C.perfringens, typ C. Vaccination ger ett antikroppsvar som neutraliserar aktivitet mot LT-toxin.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Porcilis ColiClos

  Injektionsvätska, suspension 25 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 410578
  • Tillverkare: Intervet AB

  591,50 kr

  Jämförpris: 23,66 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?