Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Plendil

   2,5 mg, 5 mg och 10 mg depottabletter
   felodipin
   propylgallat, natriumstearylfumarat, vattenfri laktos, karnaubavax, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, natriumaluminiumsilikat, makrogolglycerolhydroxistearat, makrogol, färgämnen (titandioxid E 171, järnoxid E 172).

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Plendil är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Plendil
   3. Hur du tar Plendil
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Plendil ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Plendil är och vad det används för

   Plendil innehåller den aktiva substansen felodipin. Det tillhör en läkemedelsgrupp som kallas kalciumantagonister. Det sänker blodtrycket genom att vidga de små blodkärlen. Det har ingen negativ inverkan på hjärtats funktion.

   Plendil används för behandling av högt blodtryck (hypertoni) och smärtor i hjärtat och bröstet som orsakas av t.ex. fysisk ansträngning eller stress (angina pectoris, eller kärlkramp).

   Felodipin som finns i Plendil kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Plendil

   Ta inte Plendil

   • om du är gravid. Tala om för din läkare så snart som möjligt om du blir gravid under tiden du tar detta läkemedel.

   • om du är allergisk mot felodipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har obehandlad hjärtsvikt

   • om du har akut hjärtinfarkt (hjärtattack)

   • om du har bröstsmärta som har kommit nyligen eller kärlkramp som varar i 15 minuter eller mer eller är svårare än vanligt

   • om du har någon sjukdom i hjärtklaffarna eller i hjärtmuskeln, förrän du har talat med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Plendil kan, liksom andra blodtryckssänkande läkemedel, i sällsynta fall leda till kraftigt sänkt blodtryck som hos en del patienter kan göra att hjärtat får otillräckligt med blod. Symtom på mycket lågt blodtryck och otillräcklig blodtillförsel till själva hjärtat innefattar ofta yrsel och bröstsmärtor. Om du får sådana symtom ska du genast söka akutvård.

   Tala med läkare innan du tar Plendil, särskilt om du har problem med levern.

   När du tar Plendil kan du få svullet tandkött. God munhygien bidrar till att förhindra att tandköttet svullnar (se avsnitt 4).

   Barn

   Plendil rekommenderas inte till barn.

   Andra läkemedel och Plendil

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa läkemedel/naturläkemedel kan påverka behandlingen med Plendil.

   Exempel på detta är:

   • cimetidin (läkemedel mot magsår)

   • erytromycin (läkemedel mot infektioner)

   • itrakonazol (läkemedel mot svamp)

   • ketokonazol (läkemedel mot svamp)

   • läkemedel mot hiv-infektion (t.ex. ritonavir, som är proteashämmare, eller efavirenz, nevirapin)

   • fenytoin (läkemedel vid epilepsi)

   • karbamazepin (läkemedel vid epilepsi)

   • rifampicin (läkemedel mot infektioner)

   • barbiturater (läkemedel mot ångest, sömnproblem och epilepsi)

   • takrolimus (läkemedel som används vid organtransplantationer).

   Produkter som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) (naturläkemedel mot depression) kan minska effekten av Plendil och ska därför undvikas.

   Plendil med mat och dryck

   Drick inte grapefruktjuice när du behandlas med Plendil, eftersom det kan öka effekten av Plendil och risken för biverkningar.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Använd inte Plendil om du är gravid.

   Amning

   Tala om för läkaren om du ammar eller tänker börja amma. Plendil rekommenderas inte till mödrar som ammar och din läkare kan välja en annan behandling för dig om du vill börja amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Plendil kan ha mindre eller måttlig effekt på din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Om du drabbas av huvudvärk, illamående, yrsel eller trötthet kan din reaktionsförmåga vara nedsatt. Försiktighet rekommenderas, i synnerhet i början av behandlingen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Plendil innehåller laktos och ricinolja

   Plendil innehåller laktos, som är en sockerart. Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Plendil innehåller ricinolja, som kan ge magbesvär och diarré.


   3. Hur du tar Plendil

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Plendil depottabletter ska tas på morgonen och sväljas med vatten. Tabletterna får inte delas, krossas eller tuggas. Detta läkemedel kan tas utan mat eller efter en lättare måltid med lågt fett- och kolhydratinnehåll.

   Högt blodtryck

   Behandlingen bör inledas med 5 mg en gång dagligen. Vid behov kan din läkare öka dosen eller lägga till ett annat blodtryckssänkande läkemedel. Vanlig dos när man behandlas under längre tid är 5–10 mg en gång dagligen. För äldre patienter kan en startdos om 2,5 mg per dag övervägas.

   Stabil angina pectoris

   Behandlingen bör inledas med 5 mg en gång dagligen. Vid behov kan läkaren öka dosen till 10 mg en gång dagligen.

   Om du har leverproblem

   Koncentrationen av felodipin i blodet kan bli förhöjd. Läkaren sänker eventuellt dosen.

   Äldre personer

   Läkaren kan inleda behandlingen med lägsta möjliga dos.

   Om du har tagit för stor mängd av Plendil

   Om du har tagit fler doser av Plendil än rekommenderat kan du få mycket lågt blodtryck och ibland hjärtklappning, snabb eller i sällsynta fall långsammare puls. Därför är det mycket viktigt att du tar det antal doser som läkaren ordinerat. Om du får symtom såsom att du känner dig svimfärdig eller yr ska du omedelbart kontakta läkare.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Plendil

   Om du glömmer att ta en tablett ska du hoppa över den dosen helt och hållet. Ta nästa dos på rätt tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Plendil

   Om du slutar ta läkemedlet kan sjukdomen komma tillbaka. Ta kontakt med din läkare och be om råd innan du slutar att ta Plendil. Läkaren talar om för dig hur länge du ska ta din medicin.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om något av följande händer dig ska du omedelbart sluta ta Plendil och tala om det för en läkare:

   • Överkänslighetsreaktioner och allergiska reaktioner. Tecken på detta kan vara upphöjda strimmor/svullnader i huden eller svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg.

   Följande biverkningar har förekommit. De flesta biverkningarna uppträder i början av behandlingen eller efter en doshöjning. Om sådana reaktioner förekommer är de vanligtvis kortvariga och avtar med tiden. Om du får något av följande symtom och de inte ger med sig ska du tala om det för läkaren.

   Lättare tandköttssvullnad har rapporterats hos patienter med inflammation i munnen (inflammerat tandkött eller tandlossning). Denna svullnad kan undvikas eller minskas genom noggrann munhygien.

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

   • Svullna anklar


   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • Huvudvärk

   • Ansiktsrodnad


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • Onormalt snabb puls

   • Hjärtklappning

   • För lågt blodtryck (hypotoni)

   • Illamående

   • Buksmärtor

   • Brinnande/stickande känsla, domningar

   • Hudutslag eller klåda

   • Trötthet

   • Yrsel


   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

   • Svimning

   • Kräkningar

   • Nässelutslag

   • Ledvärk

   • Muskelvärk

   • Impotens/sexuell dysfunktion.


   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

   • Tandköttsinflammation (svullet tandkött)

   • Förhöjda leverenzymvärden

   • Hudreaktioner på grund av ökad känslighet mot solljus

   • Inflammation i små blodkärl i huden

   • Täta urinträngningar

   • Överkänslighetsreaktioner som feber eller svullnad av läppar och tunga.


   Även andra biverkningar kan förekomma. Om du får några besvärliga eller ovanliga reaktioner när du tar Plendil, tala med läkare omedelbart.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Plendil ska förvaras

   Detta läkemedel kräver inte några särskilda förvaringsförhållanden.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blisterkartan och burken efter ”'EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte detta läkemedel om du ser att förpackningen är öppnad eller skadad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • - Den aktiva substansen är felodipin. En tablett innehåller 2,5 mg (eller 5 mg eller 10 mg) felodipin.


   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna:

    Hydroxipropylcellulosa

    Hypromellos 50 mPa s

    Hypromellos 10 000 mPa s

    Vattenfri laktos

    Makrogolglycerolhydroxistearat

    Mikrokristallin cellulosa

    Propylgallat

    Natriumaluminiumsilikat

    Natriumstearylfumarat


    Tablettdragering:

    Karnaubavax

    Rödbrun järnoxid (E172) (endast för Plendil 5 mg och 10 mg)

    Gul järnoxid (E172)

    Hypromellos 6 mPa s

    Makrogol 6000

    Titandioxid (E171)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Plendil 2,5 mg depottablett är gul, rund, bikonvex, märkt A/FL på ena sidan och 2,5 på andra sidan. Tablettens diameter 8,5 mm.

   Plendil 5 mg depottablett är rosa, rund, bikonvex, märkt A/Fm på ena sidan och 5 på andra sidan. Tablettens diameter är 9 mm.

   Plendil 10 mg depottablett är rödbrun, rund, bikonvex, märkt A/FE på ena sidan och 10 på andra sidan. Tablettens diameter är 9 mm.

   Förpackningsstorlekar depotabletter 2,5 mg

   20 tabletter (blisterförpackning)

   28 tabletter (dagmärkt blisterförpackning)

   30 tabletter (blisterförpackning och plastburk)

   50 tabletter (endosförpackning)

   98 tabletter (dagmärkt blisterförpackning)

   100 tabletter (blisterförpackning och plastburk)

   500 tabletter (plastburk för dosdispensering)

   Förpackningsstorlekar depottabletter 5 mg

   14 tabletter (dagmärkt blisterförpackning)

   20 tabletter (blisterförpackning)

   28 tabletter (dagmärkt blisterförpackning)

   30 tabletter (blisterförpackning och plastburk)

   50 tabletter (endosförpackning)

   90 tabletter (blisterförpackning)

   98 tabletter (dagmärkt blisterförpackning)

   100 tabletter (blisterförpackning och plastburk)

   500 tabletter (plastburk för dosdispensering)

   Förpackningsstorlekar depottabletter 10 mg

   14 tabletter (dagmärkt blisterförpackning)

   20 tabletter (blisterförpackning)

   28 tabletter (dagmärkt blisterförpackning)

   30 tabletter (blisterförpackning och plastburk)

   50 tabletter (endosförpackning)

   90 tabletter (blisterförpackning)

   98 tabletter (dagmärkt blisterförpackning)

   100 tabletter (blisterförpackning, plastburk och plastburk för dosdispensering)

   500 tabletter (plastburk för dosdispensering)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje

   Detta läkemedel är godkänt i EES medlemsstater under följande namn:

   Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike: Plendil

   Frankrike: Flodil

   Tyskland: Modip

   Portugal: Preslow


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-03-28


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Plendil®

  Depottablett 5 mg 98 styck Kalenderförpackning

  • Varunummer: 192112
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  151,14 kr

  Jämförpris: 1,54 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?