Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Plasmalyte Glucos

   50 mg/ml infusionsvätska, lösning
   Aktiva substanser: glukos, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat och natriumglukonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Plasmalyte Glucos är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Plasmalyte Glucos
   3. Hur du får Plasmalyte Glucos
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Plasmalyte Glucos ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Plasmalyte Glucos är och vad det används för

   Plasmalyte Glucos är en vattenlösning av följande substanser:

   • socker (glukos)

   • natriumklorid

   • kaliumklorid

   • magnesiumkloridhexahydrat

   • natriumacetattrihydrat

   • natriumglukonat

   Glukos är en av kroppens energikällor. Denna infusionsvätska ger 220 kilokalorier per liter.

   Natrium, kalium, magnesium, klorid, acetat och glukonat är kemiska substanser som finns i blodet.

   Plasmalyte Glucos används:

   • för att tillföra vätska och kolhydrater (socker) t.ex. vid:

    • brännskador

    • huvudskador

    • benbrott (frakturer)

    • infektioner

    • bukhinneirritation (inflammation inuti bukhålan)

   • för att tillföra vätska under kirurgiska ingrepp

   • vid metabolisk acidos (när blodet blir för surt) som inte är livshotande

   • mjölksyraacidos (en typ av metabolisk acidos som orsakas av ansamling av mjölksyra i kroppen). Mjölksyra bildas i huvudsak av musklerna och avlägsnas av levern.

   Plasmalyte Glucos kan användas:

   • hos vuxna, äldre och ungdomar

   • hos spädbarn och småbarn från 28 dagar till 23 månader och barn från 2 till 11 år.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Plasmalyte Glucos

   Plasmalyte Glucos ska INTE ges om du har något av följande tillstånd:

   • onormalt höga nivåer av klorid i blodet (hyperkloremi)

   • onormalt höga nivåer av natrium i blodet (hypernatremi)

   • onormalt höga nivåer av kalium i blodet (hyperkalemi)

   • njursvikt

   • hjärtblock (mycket långsam hjärtrytm)

   • något tillstånd där blodet blir för basiskt (metabolisk eller respiratorisk alkalos)

   • onormalt låga nivåer av kalcium i blodet (hypokalcemi)

   • brist på syrautsöndring i magen (hypoklorhydri)

   • behandling med kaliumsparande diuretika (vätskedrivande tabletter som orsakar en ansamling av kalium i kroppen) t.ex.:

    • amilorid

    • kaliumkanrenoat

    • spironolakton

    • triamteren
     (ovanstående läkemedel kan ingå i kombinationsläkemedel)

   • otillräckligt behandlad diabetes, vilket medför att din blodsockernivå kan stiga över det normala

   • någon form av glukosintolerans, t.ex:

    • metabolisk stress (när kroppens metabolism inte fungerar tillfredställande t.ex. orsakad av allvarlig sjukdom)

    • hyperosmolärt koma (medvetslöshet). Detta är ett slags koma som kan inträffa om du har diabetes och inte får tillräcklig behandling.

    • högre blodsockernivå än normalt (hyperglykemi)

    • onormalt höga nivåer av laktat i blodet (hyperlaktatemi)

    • om du är allergisk mot glukos, natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat eller natriumglukonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Plasmalyte Glucos är en hyperosmotisk (koncentrerad) lösning. Läkaren kommer att beakta det vid dosbestämningen.

   Tala om för din läkare om du har eller har haft något av följande sjukdomstillstånd.

   • hjärtsvikt

   • andningssvårigheter (lungsjukdom)

   • njursvikt
    (särskild övervakning kan krävas vid ovanstående tillstånd)

   • högt blodtryck (hypertension)

   • vätskeansamling under huden, särskilt vid fotlederna (perifert ödem)

   • vätskeansamling i lungorna (lungödem)

   • högt blodtryck under graviditet (preeklampsi eller eklampsi)

   • aldosteronism (en sjukdom som orsakar höga nivåer av hormonet aldosteron)

   • annat tillstånd förenat med natriumretention (när kroppen behåller för mycket natrium), till exempel behandling med steroider (se även nedan ”Andra läkemedel och Plasmalyte Glucos”)

   • diabetes (dina blodsockernivåer kommer att följas noggrant och din insulinbehandling kan behöva justeras)

   • något tillstånd som medför att du sannolikt har höga nivåer av kalium i blodet (hyperkalemi), t.ex.:

    • njursvikt

    • binjurebarkinsufficiens (sjukdom i binjuren som påverkar de hormoner som reglerar kroppens halt av olika kemiska substanser).

    • akut uttorkning (vätskeförlust från kroppen t.ex. på grund av kräkningar eller diarré)

    • omfattande vävnadsskador (som t.ex. förekommer vid svåra brännskador)
     (i dessa fall behövs noggrann övervakning av kaliumnivåerna i blodet)

   • myasthenia gravis (en sjukdom som orsakar gradvis tilltagande muskelsvaghet)

   • återhämtning efter kirurgi

   • huvudskada inom de senaste 24 timmarna

   • högt tryck i skallen (intrakraniell hypertension)

   • en stroke på grund av en propp i ett blodkärl i hjärnan (ischemisk stroke)

   • om du har problem med vätskenivån i hjärnan (till exempel på grund av hjärnhinneinflammation, blödning i skallen eller hjärnskada)

   • om du har en sjukdom som kan orsaka höga nivåer av vasopressin, ett hormon som reglerar vätskenivån i kroppen, såsom:

    • en akut och allvarlig sjukdom eller skada

    • du har opererats

    • sjukdom i hjärnan

    • du tar vissa läkemedel.

     Detta kan öka risken för låga natriumnivåer i blodet och kan leda till huvudvärk, illamående, krampanfall, trötthet, koma och svullnad av hjärnan.

   Din läkare kommer att ta blod- och urinprov när infusionen ges för att övervaka:

   • mängden vätska i kroppen

   • mängden salt t.ex. natrium och kalium i blod och urin (plasma- och urinelektrolyter)

   • mängden socker i blodet

   • syra-basbalansen i kroppen (surheten i blodet och urinen).

   Även om Plasmalyte Glucos innehåller kalium är det inte i tillräcklig mängd för att kunna behandla svår kaliumförlust (mycket låga plasmanivåer).

   Plasmalyte Glucos ska inte ges genom samma nål som en blodtransfusion. Det kan skada de röda blodkropparna eller göra så att de klumpar ihop sig.

   Plasmalyte Glucos innehåller ämnen som kan orsaka metabolisk alkalos (att blodet blir för basiskt).

   Eftersom Plasmalyte Glucos innehåller socker (glukos) kan den ge högt blodsocker (hyperglykemi). Om det händer, kan läkaren:

   • justera infusionshastigheten

   • ge dig insulin för att sänka blodsockret

   Detta är särskilt viktigt om du är diabetiker.

   Vid upprepad behandling kommer din läkare även att ge dig andra infusioner för att täcka kroppens behov av andra substanser och näringsämnen.

   Om ett blodprov tas för att påvisa närvaro av en svamp som kallas Aspergillus, kan testet påvisa Aspergillus trots att du inte är infekterad.

   Barn

   Plasmalyte Glucos ska ges med särskild försiktighet till barn.

   Nyfödda, särskilt de födda för tidigt och med låg födelsevikt, har ökad risk för att få låga eller höga nivåer av socker i blodet (hypo- eller hyperglykemi), som kan leda till komplikationer.

   Andra läkemedel och Plasmalyte Glucos

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Följande läkemedel ska inte användas samtidigt som du får en infusion av Plasmalyte Glucos:

   • kaliumsparande diuretika (vissa vätskedrivande tabletter, t.ex. amilorid, spironolakton, triamteren, kaliumkanrenoat)

   (dessa läkemedel kan ingå i kombinationsläkemedel. Se även ”Plasmalyte Glucos ska INTE ges om du har något av följande tillstånd” i början av detta avsnitt).

   Användning av följande läkemedel rekommenderas inte samtidigt som du får en infusion av Plasmalyte Glucos:

   • ACE-hämmare (används vid behandling av högt blodtryck)

   • angiotensin II-receptorantagonister (används vid behandling av högt blodtryck)

   • takrolimus (används för att förhindra avstötning av transplantat och vid behandling av vissa hudåkommor)

   • ciklosporin (används för att förhindra avstötning av transplantat)

   Dessa läkemedel kan öka koncentrationen av kalium i blodet vilket kan vara livshotande. Det är större risk för en ökning av blodets kaliumnivå om du har en njursjukdom.

   Vissa läkemedel kan öka risken för biverkningar på grund av låga natriumnivåer i blodet. Dessa läkemedel kan inkludera:

   • vissa cancerläkemedel

   • selektiva serotoninåterupptagshämmare (används för att behandla depression)

   • antipsykotika

   • opioider

   • läkemedel mot smärta och/eller inflammation (även kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID))

   • vissa läkemedel mot epilepsi

   • oxytocin (ett läkemedel som används till kvinnor under graviditet och under eller efter förlossning)

   • diuretika.

   Andra läkemedel som kan påverka eller påverkas av Plasmalyte Glucos:

   • kortikosteroider (antiinflammatoriska läkemedel)

   • karbenoxolon (antiinflammatoriskt läkemedel som används vid behandling av magsår)

   • muskelavslappnande läkemedel (t.ex. tubokurarin, suxameton och vecuron). De används vid kirurgi under övervakning av en narkosläkare.

   • acetylkolin

   • aminoglykosider (en typ av antibiotikum)

   • nifedipin (används vid behandling av högt blodtryck och bröstsmärta)

   • sura läkemedel, inklusive:

    • salicylater som används vid behandling av inflammation (acetylsalicylsyra)

    • sömntabletter (barbiturater)

    • litium (för behandling av psykiska sjukdomar

   • basiska läkemedel, inklusive:

    • sympatomimetika (stimulerande läkemedel t.ex. efedrin och pseudoefedrin som används i hostmedicin)

    • andra stimulerande läkemedel (t.ex. dexamfetamin, fenfluramin).

   Plasmalyte Glucos med mat, dryck och alkohol

   Du bör rådfråga din läkare om vad du kan äta och dricka.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

   Plasmalyte Glucos kan användas om du är gravid eller ammar. Din läkare kommer att övervaka elektrolytnivåerna samt mängden vätska i din kropp.

   Om ett annat läkemedel tillsätts i Plasmalyte Glucos bör du dock:

   • rådfråga din läkare. Samtidig administrering av ett läkemedel som kallas oxytocin under förlossning kan orsaka sänkta natriumnivåer i blodet (ökad risk för hyponatremi).

   • läsa bipacksedeln för det tillsatta läkemedlet

   Körförmåga och användning av maskiner

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan bilkörning eller användning av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du får Plasmalyte Glucos

   Plasmalyte Glucos ges till dig av en läkare eller sjuksköterska. Din läkare avgör hur mycket du behöver och när den ska ges till dig. Det beror på din ålder, vikt, ditt allmäntillstånd och syftet med behandlingen. Mängden du ges kan också påverkas av annan samtidig behandling.

   Plasmalyte Glucos får INTE ges till dig om det finns partiklar i lösningen eller om förpackningen är skadad på något sätt.

   Plasmalyte Glucos ges oftast genom en plastslang med en nål in i en ven. Din läkare kan dock använda en annan metod för att ge dig läkemedlet.

   Eventuell överbliven lösning ska kasseras. En infusion med Plasmalyte Glucos ska INTE ges till dig från en påse som är delvis använd.

   Om du fått för stor mängd Plasmalyte Glucos

   Om du får för stor mängd Plasmalyte Glucos (överinfusion), eller om den ges för fort, kan följande symtom uppkomma:

   • vätske- och/eller natriumöverskott med ansamling av vätska i vävnaden (ödem) som orsakar svullnad

   • stickande känsla i armar och ben (parestesier)

   • muskelsvaghet

   • oförmåga att röra sig (paralys)

   • oregelbunden hjärtrytm (arytmi)

   • hjärtblock (mycket långsam hjärtrytm)

   • hjärtstillestånd (hjärtat slutar att slå; en livshotande situation)

   • förvirring

   • förlust av senreflexer

   • minskad andning (andningsdepression)

   • illamående

   • kräkningar

   • hudrodnad

   • törst

   • lågt blodtryck (hypotension)

   • sömnighet

   • långsam hjärtrytm (bradykardi)

   • koma (medvetslöshet)

   • surgörande av blodet (acidos) som leder till trötthet, förvirring, dvala och ökad andning

   • hypokalemi (onormalt låga nivåer av kalium i blodet) och metabolisk alkalos (när blodet blir för basiskt) särskilt hos patienter med njursvikt

   • humörförändringar

   • trötthet

   • andningssvårigheter

   • muskelstelhet

   • muskelryckningar

   • muskelsammandragningar

   • hyperosmolaritet (blodet blir för koncentrerat)

   • vätskeförlust från kroppen (dehydrering)

   • hög blodsockernivå (hyperglykemi)

   • socker i urinen (hyperglucosuri)

   • ökad urinutsöndring (osmotisk diures).

   Om någon av dessa biverkningar förekommer ska du omedelbart tala om det för din läkare. Infusionen kommer att avbrytas och du får behandling beroende på symtomen.

   Om ett läkemedel tillsatts i Plasmalyte Glucos och en överdosering sker kan också det tillsatta läkemedlet orsaka symtom. I bipacksedeln för det tillsatta läkemedlet kan du läsa om eventuella symtom.

   Att sluta använda Plasmalyte Glucos

   Din läkare kommer att avgöra när infusionen ska avslutas.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Tala omedelbart om för läkare eller sjuksköterska om du har något av följande symtom. De kan vara tecken på en allvarlig eller till och med livshotande allergisk reaktion (överkänslighetsreaktion):

   • svullnad av huden i ansiktet, läppar och i halsen

   • andningssvårigheter

   • hudutslag

   • hudrodnad (erytem).

   Behandling kommer att ges beroende på symtom.

   Övriga biverkningar är:

   • reaktioner orsakade av administreringsmetoden:

    • feber

    • infektion vid infusionsstället

    • lokal smärta eller reaktion (rodnad eller svullnad) vid infusionsstället

    • irritation och inflammation i venen som infusionen ges i (flebit). Det kan orsaka rodnad, smärta eller brännande känsla samt svullnad längs med venen som infusionen ges i.

    • blodpropp (ventrombos) bildas vid infusionsstället och orsakar smärta, svullnad eller rodnad i området vid proppen

    • läckage av infusionsvätskan till omgivande vävnad (extravasation). Det kan skada vävnaden och orsaka ärrbildning.

    • överskott av vätska i kroppen (hypervolemi)

    • ökade nivåer av kalium i blodet (hyperkalemi), vilket kan ge onormal hjärtrytm

    • hög blodsockernivå (hyperglykemi)

   • krampanfall (konvulsioner)

   • nässelutslag (urtikaria)

   • allvarlig allergisk reaktion som ger andningssvårigheter eller yrsel (anafylaktisk reaktion)

   • lågt blodtryck (hypotoni)

   • obehagskänsla i bröstet

   • andnöd (dyspné)

   • väsande andning

   • blodvallning

   • ökat blodflöde lokalt i kroppen (hyperemi)

   • svaghetskänsla (asteni)

   • kallsvettning

   • feber (pyrexi)

   • frossa

   • låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi)

   • svullnad av hjärnan vilket kan orsaka hjärnskada.

   Om ett läkemedel tillsatts i infusionsvätskan kan också det tillsatta läkemedlet orsaka biverkningar. Vilka dessa biverkningar är beror på det läkemedel som har tillsatts. I bipacksedeln för det tillsatta läkemedlet kan du läsa om eventuella symtom.

   Andra biverkningar som observerats med liknande produkter

   • Andra tecken på överkänslighets,- infusionsreaktioner: snabb hjärtrytmn (takykardi), hjärtklappning, bröstsmärta, ökad andningsfrekvens, onormal känsla, gåshud, svullnad i armar och ben (perifert ödem).

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Plasmalyte Glucos ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Får ej ges efter utgångsdatumet som anges på påsen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Detta läkemedel får ej ges till dig om det finns partiklar i lösningen eller om förpackningen är skadad på något sätt.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är:

   • glukos (socker): 55,00 g per liter

   • natriumklorid: 5,26 g per liter

   • kaliumklorid: 0,37 g per liter

   • magnesiumkloridhexahydrat: 0,30 g per liter

   • natriumacetattrihydrat: 3,68 g per liter

   • natriumglukonat: 5,02 g per liter.

   Övriga innehållsämnen är:

   • vatten för injektionsvätskor

   • koncentrerad saltsyra.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Plasmalyte Glucos är en klar lösning utan synliga partiklar. Den tillhandahålls i plastpåsar av polyolefin/polyamid (Viaflo). Varje påse har en förseglad, skyddande ytterpåse av plast.

   Påsstorlekar

   • 250 ml

   • 500 ml

   • 1000 ml.

   Påsarna är förpackade i kartonger. Varje kartong innehåller något av följande antal

   • 30 påsar med 250 ml

   • 20 påsar med 500 ml

   • 10 påsar med 1000 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   I Sverige:

   Baxter Medical AB

   Box 63

   164 94 Kista

   Tillverkare

   Baxter Healthcare Ltd

   Caxton Way

   Thetford Norfolk IP24 3SE

   Storbritannien

   Baxter S.A.

   Boulevard René Branquart, 80

   7860 Lessines

   Belgien

   Bieffe Medital Sabiñánigo

   Ctra de Biescas, Senegüé

   22666 Sabiñánigo (Huesca)

   Spanien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-03-29


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Hantering och beredning

   När lösning och förpackning gör det möjligt ska denna lösning inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Administrera endast om lösningen är klar och behållaren är intakt.

   Avlägsna inte ytterpåsen förrän strax före användning.

   Innerpåsen bevarar produktens sterilitet.

   Administrera omedelbart efter tillkoppling av infusionsaggregatet.

   För att undvika potentiellt dödlig överinfusion av intravenösa lösningar till det nyfödda barnet behöver särskild uppmärksamhet ägnas åt administreringsmetod. Vid användning av sprutpump för att administrera intravenösa vätskor eller läkemedel till nyfödda, bör vätskepåsar inte lämnas anslutna till sprutan. Vid användning av en infusionspump måste alla klämmor på administreringssetet stängas innan du tar bort det från pumpen, eller stänga av pumpen. Detta krävs oavsett om administreringssetet har en anti-friflödesanordning. Den intravenösa infusionsanordningen och administreringsutrustningen måste kontrolleras ofta.

   Använd inte plastbehållare i seriekoppling. Sådan användning kan resultera i luftemboli på grund av att kvarvarande luft kan dras från den primära behållaren innan administreringen av vätskan från den sekundära behållaren är avslutad.

   Att tillföra tryck på infusionsvätskor i flexibla plastbehållare, med syfte att öka flödeshastigheten, kan resultera i luftemboli om behållaren inte töms på residualluft före administrering.

   Användning av ventilerat intravenöst administreringsset med ventilen i öppet läge kan resultera i luftemboli. Ventilerade intravenösa administreringsset med ventilen i öppet läge bör inte användas med flexibla plastbehållare.

   Lösningen är avsedd för intravenös administrering med sterilt administreringsset och med aseptisk teknik. Utrustningen ska fyllas med lösningen för att undvika att luft kommer in i systemet.

   Tillsatser kan tillsättas före infusion eller under infusion genom den återförslutningsbara injektionsporten.

   Tillsatser av andra läkemedel eller användning av fel administreringsteknik kan ge feberreaktioner på grund av eventuell tillförsel av pyrogener. Om en biverkning uppstår ska infusionen avbrytas omedelbart.

   Kassera efter engångsanvändning.

   Kassera överbliven lösning.

   Återanslut ej delvis använda påsar.

   1. Öppnande

    • Avlägsna Viaflo-behållaren från ytterpåsen precis före användning.

    • Kontrollera om det finns små läckor genom att trycka ordentligt på innerpåsen. Om läckor upptäcks ska lösningen kasseras eftersom den inte längre är steril.

    • Kontrollera lösningens klarhet och frånvaro av främmande partiklar. Om lösningen inte är klar eller om den innehåller främmande partiklar ska lösningen kasseras.

   2. Förberedelse för administrering
    Lösningen ska INTE administreras i en perifer ven.
    Använd sterilt material för beredning och administrering.

    • Häng upp behållaren i upphängningsöglan.

    • Ta bort plastskyddet från utloppsporten på behållarens undersida:

     • Ta tag i den lilla vingen på portens hals med ena handen.

     • Ta tag i den stora vingen på locket med den andra handen och vrid.

     • Skyddet kommer att lossna.

    • Använd aseptisk teknik för att färdigställa infusionen.

    • Anslut infusionsaggregatet. Läs alla anvisningar som medföljer aggregatet vad gäller anslutning, priming av aggregatet och administrering av lösningen.

   3. Teknik för injektion av tillsatta läkemedel
    Varning: Tillsatser kan vara inkompatibla. Kontrollera kompatibiliteten med både lösningen och behållaren före tillsats. När en tillsats används, kontrollera osmolariteten före parenteral administrering. Noggrann och omsorgsfull aseptisk blandning av tillsatser är obligatoriskt. Lösningar som innehåller tillsatser ska användas omedelbart och inte lagras (se punkt 5 ”Inkompatibilitet med tillsatser).
    Tillsätta läkemedel före administrering

    • Desinficera tillsatsporten.

    • Använd en spruta med nål på 19 gauge (1,10 mm) till 22 gauge (0,70 mm), punktera den återförslutningsbara tillsatsporten och injicera.

    • Blanda lösning och läkemedel noggrant. För läkemedel med hög densitet, t.ex. kaliumklorid, klappa lätt på portarna när de är i upprätt läge och blanda

    • Viktigt: Lagra inte påsar som innehåller tillsatta läkemedel.


    Tillsätta läkemedel under administrering

    • Stäng klämman på infusionsaggregatet.

    • Desinficera tillsatsporten.

    • Använd en spruta med nål på 19 gauge (1,10 mm) till 22 gauge (0,70 mm), punktera den återförslutningsbara tillsatsporten och injicera.

    • Avlägsna behållaren från droppställningen och/eller vrid till upprätt läge.

    • Töm båda portarna genom att klappa lätt medan behållaren befinner sig i upprätt läge.

    • Blanda lösning och läkemedel noggrant.

    • Häng tillbaka behållaren i läget för användning, öppna klämman igen och fortsätt administreringen.

   4. Hållbarhet under användande: tillsatser
    Kemisk och fysisk stabilitet för tillsatt läkemedel vid pH hos Plasmalyte Glucos i Viaflo ska fastställas före användning. Från mikrobiologisk synpunkt bör den utspädda lösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart är hållbarheten och förhållandena för den öppnade produkten på användarens ansvar och bör normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2°C till 8°C, om inte beredning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   5. Inkompatibilitet med tillsatser
    Vid tillsats till Plasmalyte Glucos måste aseptisk teknik användas. Efter tillsats ska lösningen blandas noggrant. Lösningar som innehåller tillsatser ska inte lagras.
    Kompatibiliteten med läkemedel som ska tillsättas lösningen i Viaflo-behållaren ska kontrolleras före tillsatsen.
    Läs bipacksedeln för det läkemedel som ska tillsättas.
    Fastställ lösligheten och/eller stabiliteten i vatten och att pH-intervallet för Plasmalyte Glucos är lämpligt (pH 4,0–6,0) innan en substans eller ett läkemedel tillsätts.
    Kontrollera en möjlig färgförändring, och/eller närvaro av utfällningar, olösliga komplex eller kristaller efter tillsats.
    Lösningar med glukos 50 mg/ml är inte kompatibla med blod eller röda blodkroppar då hemolys och ihopklumpning av blodkropparna har beskrivits.
    Tillsatser med känd inkompatibilitet ska inte användas.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Plasmalyte Glucos

  Infusionsvätska, lösning 20 x 500 milliliter Påse

  • Varunummer: 547925
  • Tillverkare: Baxter Medical AB

  577,50 kr

  Jämförpris: 0,06 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?