Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Picoprep

   pulver till oral lösning
   natriumpikosulfat / magnesiumoxid / citronsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Picoprep är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Picoprep
   3. Hur du tar Pioprep
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Picoprep ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Picoprep är och vad det används för

   Picoprep är ett pulver som innehåller natriumpikosulfat, ett laxermedel som verkar genom att öka tarmrörelserna. Picoprep innehåller även magnesiumcitrat, en annan typ av laxermedel som verkar genom att hålla kvar vätska i tarmarna och åstadkomma en rengöring av tarmarna.


   Picoprep används till vuxna, ungdomar och barn från ett års ålder för att rengöra tarmarna innan en röntgenundersökning, endoskopi (en undersökning där man tittar på insidan av tarmen med hjälp av ett långt, flexibelt instrument som läkaren för in genom analöppningen) eller operation.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Picoprep

   Ta inte Picoprep om

   • du är allergisk mot natriumpikosulfat, magnesiumoxid eller citronsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • din mage inte töms ordentligt (gastrisk retention)

   • du har sår i magsäck eller tarmar

   • du har svåra njurproblem

   • du har stopp i tarmen eller hål i tarmväggen

   • du kräks eller mår illa

   • du har ett tillstånd som kräver operation t ex akut blindtarmsinflammation

   • läkaren har berättat att du har kronisk hjärtsvikt (ditt hjärta orkar inte pumpa runt blodet i kroppen ordentligt)

   • du lider av en aktiv inflammatorisk tarmsjukdom till exempel Crohns sjukdom eller ulcerös kolit

   • din läkare har sagt till dig att du har för mycket magnesium i blodet

   • du är mycket törstig eller tror att du kan vara allvarligt uttorkad

   • din läkare har sagt till dig att du har skadade muskler vars innehåll läcker ut i blodet

   • du har något av följande tillstånd:

    • tarmvred (stopp i tarmen eller ej fungerande normala tarmtömningar)

    • toxisk kolit (skadad tarmvägg)

    • toxisk megakolon (svullen tjocktarm)

     Vid dessa tillstånd kan tarmrörelserna försämras eller utebli. Symtomen omfattar illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, ömhet eller svullnad, kolikliknande smärta och feber.

   Var särskilt försiktig med Picoprep om

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Picoprep om du


   • nyligen har genomgått en operation i buken

   • har hjärtsjukdom eller njurproblem

   • lider av en inflammatorisk tarmsjukdom till exempel Crohns sjukdom eller ulcerös kolit

   • är yngre än 18 år, är äldre eller fysiskt svag. Se till att du dricker tillräckligt mycket vätska och elektrolyter (salter) under behandlingen

   • tar Picoprep före tarmoperation

   Om du har en tid för undersökning/operation tidigt på dagen kan du behöva ta den andra dosen under natten. Eventuellt kan sömnstörningar uppstå då.

   Andra läkemedel och Picoprep

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att du informerar din läkare om du tar;

   • bulklaxermedel t ex kli

   • läkemedel som du fått på recept och tar via munnen, särskilt sådana du tar regelbundet t ex p-piller, antibiotika, läkemedel mot diabetes, järn, penicillinamin eller läkemedel mot epilepsi, eftersom effekten av dessa kan ändras. Dessa läkemedel ska tas minst 2 timmar före och inte mindre än 6 timmar efter administreringen av Picoprep

   • läkemedel som du fått på recept som kan påverka vatten och/eller elektrolytbalans i kroppen t ex vätskedrivande tabletter, steroider, litium, digoxin, läkemedel mot depressioner, karbamazepin eller antipsykotiska läkemedel

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Picoprep påverkar inte förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

   Se dock till att du har tillgång till en toalett efter det att du tagit detta läkemedel till dess att effekten har avtagit.

   Picoprep innehåller kalium och laktos

   En dospåse innehåller 5 mmol (eller 195 mg) kalium. Du bör diskutera detta med din läkare om du har njurproblem eller om du står på diet med lågt kaliumintag.

   Detta läkemedel innehåller ävan laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Pioprep

   Ta alltid Picoprep enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Blanda innehållet i en dospåse i en kopp kallt vatten (cirka 150 ml). Rör om i 2-3 minuter och drick lösningen. Ibland blir lösningen varm när Picoprep löses upp, vänta tills den svalnar tillräckligt mycket innan du dricker den.


   Vuxna (inklusive äldre personer) och barn som är 9 år och äldre

   Rekommenderad dos är en dospåse 10 – 18 timmar före undersökningen/operationen och en dospåse 4 - 6 timmar före undersökningen/operationen. Efter att den första dospåsen tagits bör 250 ml klar dryck drickas vid minst fem tillfällen fördelat över flera timmar (totalt minst 1250 ml). Den andra dospåsen bör följas av minst tre gånger 250 ml klar dryck fördelad över flera timmar. Du kan dricka klar dryck upp till 2 timmar före undersökningen/operationen.


   Barn (under 9 år)

   För barn gäller samma tidpunkter för intag som för vuxna, se ovan.

   En dossked medföljer förpackningen.

   ≥1-<2 år: Första dosen är 1 dossked, andra dosen är 1 dossked

   ≥2-<4 år: Första dosen är 2 dosskedar, andra dosen är 2 dosskedar

   ≥4-<9 år: Första dosen är 1 dospåse (på samma sätt som för vuxna beskrivet ovan), andra dosen är 2 dosskedar

   från 9 år och äldre: Vuxendos


   För att mäta upp dos med dossked:


   • fyll dosskeden med pulver från dospåsen

   • drag baksidan av en kniv över dosskeden

   • pulvret som nu finns kvar i dosskeden är en skedfull (4 g pulver)

   • häll pulvret från dosskeden i en kopp med

    • ca 50 ml vatten om du har en dossked pulver

    • ca 100 ml vatten om du har två dosskedar pulver

   • rör under 2-3 minuter om i koppen

   • drick lösningen. Ibland blir lösningen varm när Picoprep löses upp, vänta tills den svalnar tillräckligt mycket innan du dricker den

   • kasta dospåsen med överblivet innehåll


   Var beredd på täta och lösa tarmtömningar när som helst efter att ha tagit en dos Picoprep. Se till att du har tillgång till en toalett tills dess att effekten har avtagit.


   Drick rikliga mängder klara vätskor under behandlingen med Picoprep tills tarmrörelserna har avtagit, för att ersätta kroppens vätskeförlust. Du bör generellt försöka dricka klara drycker då du är törstig.


   Klar dryck bör utgöras av olika typer av juice utan fruktkött, läsk, buljong, te, kaffe (utan mjölk, inklusive sojamjölk, eller grädde) och vatten. Drick inte enbart vatten.


   För att undersökningen/operationen ska gå bra måste tarmen vara så ren som möjligt. Undersökningen/operationen kan behöva göras om, ifall tarmen inte är ren. Du ska alltid följa anvisningen gällande mat och dryck som du fått av din läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Picoprep

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Picoprep

   Kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal för råd.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Enstaka fall av svår ihållande buksmärta har rapporterats hos vissa patienter, vilket kan tyda på ett allvarligt tillstånd som kräver omedelbar vård. Det har även rapporterats om enstaka fall av svåra allergiska reaktioner som kan leda till andningssvårigheter.

   Enstaka fall av småsår i tunntarmen har också rapporterats.


   Kontakta omedelbart läkare eller närmsta akutmottagning om allergisk reaktion eller svår ihållande buksmärta uppträder.


   De biverkningar man känner till av Picoprep beskrivs nedan:


   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 patienter):

   • Huvudvärk

   • Illamående

   • proktalgi (smärta i ändtarmen och anus)


   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 patienter):

   • Utslag och/eller klåda

   • Kräkningar och svår diarré kan leda till uttorkning med huvudvärk och förvirring om man inte får vätske- och saltersättning.

   • Buksmärta

   • Kräkningar

   Låga nivåer av natrium eller kalium i blodet (hyponatremi eller hypokalemi) med eller utan tillhörande krampanfall. Krampanfall har emellanåt rapporterats hos patienter med epilepsi.


   Har rapporterats:

   • Eftersom den kliniska effekten vanligen ökar tarmrörelserna , kan diarré uppkomma. Om tarmrörelserna blir besvärliga kontakta din doktor.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Picoprep ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Endast för engångsbruk. Kasta oanvänt innehåll.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   • De aktiva substanserna i en dospåse är natriumpikosulfat 10 mg, lätt magnesiumoxid 3,5 g och vattenfri citronsyra 12 g

   • Övriga innehållsämnen är kaliumvätekarbonat, sackarinnatrium, naturell spraytorkad apelsinarom innehållande akaciagummi, laktos, askorbinsyra, butylhydroxianisol.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ditt läkemedel heter Picoprep. Det är ett pulver till oral lösning.

   Produkten finns i förpackningsstorlek med 2 dospåsar, 100 dospåsar (50 förpackningar innehållande 2 dospåsar) eller 300 dospåsar (150 förpackningar innehållande 2 dospåsar).


   För att barn ska få rätt dos medföljer en dossked förpackningen. Skeden används för att mäta upp 4 g pulver (4,75 ml). Du ska bara använda skeden om du ger pulvret till barn under 9 år.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Ferring Läkemedel AB

   Box 4041

   203 11 Malmö


   Tillverkare:

   Pharmaserve Ltd

   Clifton Technology Park, Wynne Avenue

   Swinton

   Manchester M27 8FF

   Storbritannien


   Ferring GmbH

   Wittland 11

   24109 Kiel

   Tyskland


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Picolax

   Storbritannien


   Picoprep

   Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-08-08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Picoprep

  Pulver till oral lösning 2 dospåsar Dospåse

  • Varunummer: 176234
  • Tillverkare: Ferring Läkemedel AB

  128,23 kr

  Jämförpris: 64,12 kr / dospåsar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?