Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Phosphoral

   24,4 g / 10,8 g oral lösning
   Natriumdivätefosfatdihydrat/dinatriumfosfatdodekahydrat
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Phosphoral är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Phosphoral
   3. Hur du använder Phosphoral
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Phosphoral ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Phosphoral är och vad det används för

   Phosphoral är ett tarmrengöringsmedel som verkar genom att öka vattenmängden i avföringen. Det är en lösning som du dricker och som tillhandahålls i kartonger innehållande två 45 ml flaskor. En flaska innehåller en dos som ska spädas med vatten före användning (se avsnitt 3).

   Du måste ta Phosphoral som tarmrengöringsmedel inför operation och röntgenundersökning av tjocktarmen (kolon) eller undersökning av tarmen (endoskopi). Det är viktigt att tarmen är fullständigt tom så att läkarna kan se den tydligt.

   Phosphoral är inte ett medel mot förstoppning.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Phosphoral

   Använd inte Phosphoral

   • om du är allergisk mot dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är under 18 år.

   • om du är illamående, kräks eller har magsmärtor.

   • om du har njursvikt.

   • om du lider av kronisk hjärtsvikt.

   • om du har onormal ansamling av vätska i bukhålan (ascites).

   • om du har eller misstänker att du har stopp, brustet sår eller förlamning i tarmarna.

   • om du har medfödd eller förvärvad förstoring av tjocktarmen (megacolon).

   • om du har aktiv inflammatorisk tarmsjukdom.

   • om du har överaktiva paratyroidkörtlar (hyperparatyroidism).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Phosphoral.

   Ta inte Phosphoral tillsammans med andra laxermedel som innehåller natriumfosfat.

   Rådgör med din läkare om du misstänker att något av de ovan nämnda gäller dig. Din läkare beslutar sedan om Phosphoral passar dig.

   Var särskilt försiktig med Phosphoral:

   • om du är äldre eller allmänt försvagad (65 år eller äldre).

   • om du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion.

   • om du har störningar i salthalten i kroppen (elektrolytisk obalans) eller om du löper risk att få sådana störningar, till exempel när du är dehydrerad (uttorkad).

   • om du har lågt blodtryck eller nedsatt tarmtömningsförmåga i vissa eller alla tarmar.

   • om du genom operation har erhållit en anlagd tjocktarmsöppning (kolostomi) eller tunntarmsöppning (ileostomi).

   • om du har genomgått någon annan mag- eller tarmoperation.

   • om du står på saltfattig diet (se även avsnitt ” Viktig information om några innehållsämnen i Phosphoral”).

   Rådgör med din läkare om du tror att något av dessa påståenden gäller dig idag eller har gällt dig någon gång tidigare. Phosphoral kan ändra hjärtrytmen något som en följd av störningar i elektrolytbalansen och följaktligen kan du behöva närmare tillsyn under behandlingen.

   När du har tagit Phosphoral kan du förvänta dig täta och flytande tarmtömningar. Du skall dricka så mycket klar dryck (se punkt 3) som möjligt så att du inte blir dehydrerad (uttorkad).

   Phosphoral verkar oftast inom 30 minuter till 6 timmar. Om inga tarmtömningar har framkallats inom 6 timmar efter intag av antingen den första eller den andra dosen Phosphoral så skall du genast ta kontakt med läkaren eftersom du kan bli dehydrerad (uttorkad).

   Andra läkemedel och Phosphoral

   Innan du tar Phosphoral, tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, i synnerhet:

   • läkemedel som används för behandling av högt blodtryck eller bröstsmärtor (angina pectoris) (så kallade kalciumantagonister).

   • vätskedrivande medel (diuretika).

   • icke-steroida anti-inflammatoriska smärtstillande medel (NSAID) såsom Aspirin.

   • vissa medel mot psykiska sjukdomar (som innehåller litium).

   • andra läkemedel som kan orsaka dehydrering (uttorkning) eller påverka olika salthalter (kalium, natrium, fosfat eller vatten) i din kropp (din elektrolytbalans).

   • läkemedel som ändrar hjärtats rytm.

   • läkemedel med paratyroidhormon.

   • läkemedel som intas regelbundet via munnen t.ex. p-piller, medel mot epilepsi eller diabetes och antibiotika eftersom Phosphoral kan försena eller fullständigt förhindra upptaget av dessa orala mediciner, vilket minskar eller tillintetgör deras effekt.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Försvagade och äldre patienter (65 år eller äldre)

   Läs noga informationen som ges i avsnitten “Var särskilt försiktig med Phosphoral” och “Användning av andra läkemedel” (ovan) samt anvisningar under punkt 3 (nedan). Du kan behöva närmare tillsyn.

   Phosphoral med mat och dryck

   Se under punkt 3 i denna bipacksedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammande, eller tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder Phosphoral. Du ska inte använda detta läkemedel under graviditet om inte din läkare anser att det är nödvändigt. Om du ammar, bör du mjölka ur och kassera bröstmjölken från och med den första dosen till 24 timmar efter den andra dosen av tarmrengöringslösningen. Du ska inte amma ditt barn under 24 timmar efter intaget av den andra Phosphoral-dosen.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd maskiner eller verktyg om du känner dig trött eller yr i huvudet eller om du tror du kan vara dehydrerad (uttorkad) när du har tagit Phosphoral. Håll dig också i närheten av en toalett efter det att du tagit detta läkemedel.

   Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Phosphoral innehåller natrium

   Phosphoral innehåller 5 g natrium i varje 45 ml dos. Det bör beaktas att detta eventuellt kan skada patienter som kräver natriumfattig (saltfattig) kost.

   Läkemedlet innehåller även en mycket liten mängd etanol (alkohol) på mindre än 100 mg per dos.


   3. Hur du använder Phosphoral

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Från det du börjar ta Phosphoral fram tills undersökningen är gjord är det viktigt att du dricker enbart ”klar dryck”. Ät ingen fast föda.

   • ”klar dryck” inkluderar vatten, buljong eller soppa som har silats för att avlägsna fasta beståndsdelar, silad fruktjuice utan fruktkött (men ingen röd eller rödblå saft), te eller kaffe (utan mjölk eller grädde) och klar kolsyrad eller icke-kolsyrad dryck t ex läskedryck.

   • För att förhindra att du mår illa medan du tar denna medicin är det viktigt att du dricker så mycket klar dryck som möjligt.

   • Phosphoral kan orsaka tarmtömningar som liknar diarré. Det börjar ofta verka inom 30 minuter och kan fortsätta att verka upp till 6 timmar. Håll dig i närheten av en toalett tills tarmtömningarna har upphört.

   Om tarmtömningar inte har framkallats inom 6 timmar efter intag av antingen den första eller den andra dosen Phosphoral så skall du omedelbart kontakta läkaren eftersom du kan bli dehydrerad (uttorkad).

   Behandlingen med Phosphoral ska påbörjas DAGEN FÖRE sjukhusbesöket.

   Hur du tar den första eller andra dosen

   Späd ut innehållet i en flaska (45 ml) Phosphoral i ett halvt glas (120 ml) kallt vatten och drick upp. Drick därefter minst ett fullt glas (240 ml) kallt vatten. Drick så stora mängder klar dryck som möjligt för att ersätta vätskan som förloras vid tarmtömningar.

   När du ska ta den första eller andra dosen

   Se en av de två rutorna nedan, beroende på vilken tid du har för sjukhusbesöket.

   Du måste följa anvisningarna fullständigt för att undersökningen eller operationen ska kunna utföras.

   MORGONBESÖK KL. 8.00 — 12.00

   EFTERMIDDAGSBESÖK KL. 12.00 — 17.00

   DAGEN FÖRE UNDERSÖKNING/OPERATION

   Kl.7 — Istället för frukost — drick minst ett stort glas (240 ml) klar dryck, gärna mer om så önskas.

   Tag direkt därefter första dosen (se ovan).


   Kl. 13 — Istället för lunch — drick minst tre stora glas (720 ml) klar dryck. Under eftermiddagen kan du fortsätta dricka klar dryck för att släcka törst.


   Kl. 19 — Istället för kvällsmat — drick minst ett stort glas (240 ml) klar dryck, gärna mer om så önskas.


   Tag direkt därefter andra dosen (se ovan).


   Du får fortsätta att dricka klar dryck fram till midnatt för att släcka törsten. Om du dricker klar dryck efter midnatt kan detta orsaka ytterligare toalettbesök och resultera i förlorad sömn.

   DAGEN FÖRE UNDERSÖKNING/OPERATION

   Kl. 13 — En lätt lunch kan ätas, t ex soppa och en smörgås.


   Därefter får du inte äta någon mer fast föda före sjukhusbesöket. Under eftermiddagen kan du dricka klar dryck för att släcka törst.


   Kl 19 — Istället för kvällsmat — drick minst ett stort glas (240 ml) klar dryck, gärna mer om så önskas.


   Tag direkt därefter första dosen (se ovan).


   Under kvällen skall du dricka minst tre fulla glas (720 ml) vatten eller klar dryck innan du går till sängs.

   UNDERSÖKNINGS/OPERATIONSDAGEN

   Kl. 7 — Istället för frukost — drick minst ett stort glas klar dryck, gärna mer om så önskas.


   Tag direkt därefter andra dosen (se ovan).


   Du får fortsätta dricka klar dryck fram till klockan 8 för att släcka törst. Om du dricker klar dryck efter klockan 8 kan detta orsaka ytterligare toalettbesök och resultera i att du får svårt att ta dig till sjukhuset.

   Var noga med att dricka stora mängder vätska efter sjukhusbesöket för att ersätta vätskan som förlorades när du tog Phosphoral.

   Om du har tagit för stor mängd av Phosphoral

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. För stor mängd av läkemedlet kan orsaka dehydrering (uttorkning), problem med hjärta och cirkulation, svårighet att andas, oro och koliksmärtor.

   Om du har glömt att ta Phosphoral

   Rådfråga din läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   I mycket sällsynta fall kan Phosphoral orsaka allvarliga allergiska reaktioner med eller utan hudutslag. Kontakta omedelbart din läkare eller akutmottagning på närmaste sjukhus om dina händer, ansikte, läppar, strupe eller tunga börjar svälla eller om du har svårt att andas eller svälja.

   Andra eventuella biverkningar orsakade av Phosphoral:

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   illamående, buksmärta, fyllnadskänsla i magen, diarré, frossa, kraftlöshet och yrsel.

   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

   kräkning, bröstsmärta och huvudvärk.

   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 användare):

   dehydrering (uttorkning).

   Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare):

   avlagring av kalcium i njurarna.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   hjärtattack, hjärtklappning, lågt blodtryck, ändring i mängderna salter (elektrolyter) i blodet (vilket kan leda till muskelryckningar och spasmer), muskelkramper, stickningar, medvetslöshet och njursvikt.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Phosphoral ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 ºC

   Använd omedelbart efter öppnandet. Kassera eventuell överbliven lösning.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den (de) aktiva substansen (substanserna) är natriumdivätefosfatdihydrat 24,4 g och dinatriumfosfatdodekahydrat 10,8 g i varje 45 ml dos.

   • Öviga innehållsämnen är natriumbensoat (konserveringsmedel E 211), sackarinatrium, glycerol, renat vatten och smakämne (ingefärs- och citronarom) bestående av ingefärsbalsam, alkohol, citronolja, terpenreducerad citronolja, citronsyra och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Phosphoral är en klar, färglös oral lösning med en doft av ingefära och citron. Phosphoral tillhandahålls i kartonger innehållande 2 eller 100 45 ml flaskor med skruvkorkar.

   En flaska innehåller en dos.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning: Casen Recordati S.L., Autovía de Logroña, km. 13,300, 50180 Utebo, Zaragoza, Spanien

   Tillverkare: Casen Recordati S.L., Autovia de Logrõno, km. 13,300, 50180 Utebo, Zaragoza, Spanien.

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Recordati AB, Sverige

   Tel: +46 8 545 80 230

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark: Phosphoral oral opløsning

   Finland: Phosphoral oraaliliuos

   Frankrike: Recholan, solution buvable

   Grekland: Phospho-soda

   Irland: Phospho-soda oral solution

   Nederländerna: Phosphoral, drank

   Portugal: Phospho-Soda Solução oral

   Spanien: Fosfosoda solución oral

   Storbritannien: Phospho-soda oral solution

   Sverige: Phosphoral oral lösning

   Tyskland: Phospho-soda Lösung zum Einnehmen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Phosphoral

  Oral lösning 24,4 g/10,8 g 2 x 45 milliliter Flaska

  • Varunummer: 113152
  • Tillverkare: Recordati AB

  133,77 kr

  Jämförpris: 1,49 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?