Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Peyona

   20 mg/ml infusionsvätska, lösning, och oral lösning
   koffeincitrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt nyfödda barn behandlas med detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för ditt nyfödda barn.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till ditt barns läkare.

   • Om ditt nyfödda barn får biverkningar, tala med ditt barns läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Peyona är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan Peyona ges till ditt barn
   3. Hur Peyona används
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Peyona ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Peyona är och vad det används för

   Peyona innehåller den aktiva substansen koffeincitrat som är ett medel som stimulerar centrala nervsystemet och det tillhör en grupp av läkemedel som kallas metylxantiner.

   Peyona används vid behandling av andningsuppehåll hos för tidigt födda barn (primär apné hos prematura nyfödda barn).

   De korta perioder då prematura barn slutar att andas beror på att barnets andningscentrum inte är fullt utvecklat.

   Detta läkemedel har visats minska antalet episoder av andningsuppehåll hos prematura nyfödda barn.

   2. Vad du behöver veta innan Peyona ges till ditt barn

   Använd inte Peyona

   • om ditt nyfödda barn är allergiskt mot koffeincitrat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med ditt barns läkare innan ditt nyfödda barn ges Peyona.

   Innan behandling av apné hos för tidigt födda barn med Peyona påbörjas, ska andra orsaker till apné uteslutas eller behandlas på lämpligt sätt av ditt barns läkare.

   Peyona ska användas med försiktighet. Tala om för ditt barns läkare:

   • om ditt nyfödda barn lider av kramper

   • om ditt nyfödda barn lider av någon hjärtsjukdom

   • om ditt nyfödda barn har njur- eller leverproblem

   • om ditt nyfödda barn har täta uppstötningar av maginnehåll

   • om ditt nyfödda barn producerar mer urin än vanligt

   • om ditt nyfödda barn har minskad viktökning eller födointag

   • om du (mamman) konsumerat koffein före förlossningen

   Andra läkemedel och Peyona:

   Tala om för ditt barns läkare om ditt nyfödda barn får, nyligen har fått eller kan tänkas få andra läkemedel.

   Tala om för ditt barns läkare om ditt nyfödda barn tidigare har behandlats med teofyllin.

   Använd inte följande läkemedel under behandling med Peyona utan att tala med ditt barns läkare. Läkaren kan behöva justera dosen eller byta ett av dessa läkemedel till något annat:

   • teofyllin (används för behandling av andningssvårigheter)

   • doxapram (används för behandling av andningssvårigheter)

   • cimetidin (används för behandling av magsårssjukdom)

   • ketokonazol (används för behandling av svampinfektioner)

   • fenobarbital (används för behandling av epilepsi)

   • fenytoin (används för behandling av epilepsi).

   Detta läkemedel kan öka risken för allvarlig tarmsjukdom med blodig avföring (nekrotiserande enterokolit) om det ges tillsammans med läkemedel för behandling av magsårssjukdom (såsom histamin H2-receptorblockerare eller protonpumpshämmare, vilka minskar magsyrasekretionen).

   Graviditet och amning

   Om du (mamman) ammar under tiden ditt barn behandlas med Peyona ska du inte dricka kaffe eller inta några andra produkter med mycket koffein eftersom koffein utsöndras i bröstmjölk.

   Peyona innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är i huvudsak "natriumfritt".


   3. Hur Peyona används

   Peyona ska endast användas på en neonatal intensivvårdsenhet där adekvat utrustning för övervakning och kontroll av patienten finns tillgänglig. Behandlingen ska påbörjas under överinseende av en läkare med erfarenhet av neonatal intensivvård.

   Dos

   Ditt barns läkare kommer att ordinera rätt mängd Peyona baserat på ditt barns vikt.

   Startdosen är 20 mg per kg kroppsvikt (motsvarande 1 ml per kg kroppsvikt).

   Underhållsdosen är 5 mg per kg kroppsvikt (motsvarande 0,25 ml per kg kroppsvikt) var 24:e timme.

   Administreringsväg och administreringssätt

   Peyona ges genom kontrollerad intravenös infusion med hjälp av en sprutinfusionspump eller annan dosreglerad infusionsutrustning. Denna metod kallas även ”dropp”.

   Vissa doser (underhållsdoser) kan ges via munnen.

   För att undvika gifteffekter kan ditt barns läkare regelbundet under hela behandlingen behöva kontrollera koffeinnivåerna genom blodprov.

   Behandlingslängd

   Ditt barns läkare fastställer exakt hur länge ditt nyfödda barn måste fortsätta behandlingen med Peyona.

   Om ditt barn inte har haft apnéattacker på 5 till 7 dagar kommer läkaren att avbryta behandlingen.

   Om ditt nyfödda barn har fått för stor mängd av Peyona

   Ditt nyfödda barn kan få feber, snabb andning (takypné), sprittningar, skälvningar i muskler, kräkningar, höga sockernivåer i blodet (hyperglykemi), låga kaliumnivåer i blodet (hypokalemi), höga nivåer av vissa ämnen (urinämne) i blodet, förhöjt antal vita blodkroppar (leukocyter) i blodet och kramper om han/hon får för stor mängd koffeincitrat.

   Om detta skulle inträffa, ska behandlingen med Peyona omedelbart avbrytas och ditt barns läkare ska behandla överdoseringen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, fråga ditt barns läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är dock svårt att skilja dem från ofta förekommande komplikationer hos för tidigt födda barn och komplikationer på grund av sjukdomen.

   Under behandling med Peyona kan ditt nyfödda barn drabbas av följande biverkningar:

   Allvarliga biverkningar

   Biverkningar där frekvensen inte kan beräknas från tillgängliga data

   • allvarlig tarmsjukdom med blodig avföring (nekrotiserande enterokolit)


   Ditt barns läkare kan även anse att följande biverkningar är allvarliga om man ser till den kliniska bedömningen i sin helhet.

   Övriga biverkningar

   Vanliga rapporterade biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • lokala inflammatoriska reaktioner på infusionsstället

   • hjärtstörningar såsom snabba hjärtslag (takykardi)

   • förändrade sockernivåer i blod eller serum (hyperglykemi)


   Mindre vanliga rapporterade biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

   • stimulering av centrala nervsystemet såsom krampanfall

   • hjärtstörningar såsom oregelbundna hjärtslag (arytmi)


   Sällsynta rapporterade biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

   • allergiska reaktioner


   Biverkningar där frekvensen inte kan beräknas från tillgängliga data

   • infektion i blodet (sepsis)

   • förändrade sockernivåer i blod eller serum (hypoglykemi), försämrad tillväxt, matintolerans

   • stimulering av centrala nervsystemet såsom irritabilitet, nervositet och rastlöshet, hjärnskada

   • dövhet

   • uppstötning av maginnehåll, ökad inandning av maginnehåll

   • ökad urinproduktion, ökad mängd av vissa ämnen i urinen (natrium och kalcium)

   • förändringar i blodprover (sänkta hemoglobinnivåer efter långvarig behandling och sänkt nivå av tyroidhormon i början av behandlingen).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Peyona ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Alla ampuller med parenterala lösningar måste inspekteras visuellt med avseende på partiklar före administrering. Efter att ampullerna öppnats, ska läkemedlet användas omedelbart.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är koffeincitrat.

   Varje ml innehåller 20 mg koffeincitrat (motsvarande koffeinbas 10 mg/ml).

   Varje 1 ml ampull innehåller 20 mg koffeincitrat (motsvarande 10 mg koffeinbas).

   Varje 3 ml ampull innehåller 60 mg koffeincitrat (motsvarande 30 mg koffeinbas).

   Övriga innehållsämnen är citronsyra, natriumcitrat och vatten till injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Peyona är en infusionsvätska, lösning, och oral lösning.

   Peyona är en klar, färglös lösning som levereras i glasampuller. Varje kartong innehåller 10 ampuller.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Chiesi Farmaceutici S.p.A,

   Via Palermo 26/A,

   43122 Parma,

   Italien

   Tillverkare (frisläppande av tillverkningssats)

   Alfasigma S.p.A.,

   Via Enrico Fermi 1,

   Alanno (PE)

   Italien

   Chiesi Pharmaceuticals GmbH,

   Gonzagagasse 16/16,

   A-1010 Wien

   Österrike

   Kontakta ombudet för innehavare av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Chiesi sa/nv

   Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

   Lietuva

   Chiesi Pharmaceuticals GmbH

   Tel: + 43 1 4073919

   България 

   Chiesi Bulgaria EOOD

   Тел.: +359 29201205

   Luxembourg/Luxemburg

   Chiesi sa/nv

   Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00 

   Česká republika

   Chiesi CZ s.r.o.

   Tel: + 420 261221745

   Magyarország

   Chiesi Hungary Kft.

   Tel.:+36-1-429 1060

   Danmark

   Chiesi Pharma AB

   Tlf: + 46 8 753 35 20

   Malta

   Chiesi Farmaceutici S.p.A

   Tel: + 39 0521 2791

   Deutschland

   Chiesi GmbH

   Tel: + 49 40 89724-0

   Nederland

   Chiesi Pharmaceuticals B.V.

   Tel: +31 88 501 64 00

   Eesti

   Chiesi Pharmaceuticals GmbH

   Tel: + 43 1 4073919

   Norge

   Chiesi Pharma AB

   Tlf: + 46 8 753 35 20

   Ελλάδα

   Chiesi Hellas AEBE

   Τηλ: + 30 210 6179763

   Österreich

   Chiesi Pharmaceuticals GmbH

   Tel: + 43 1 4073919

   España

   Chiesi España, S.A.U.

   Tel: + 34 93 494 8000

   Polska

   Chiesi Poland Sp. z.o.o.

   Tel.: +48 22 620 1421

   France

   Chiesi S.A.S

   Tél: + 33 1 47688899

   Portugal

   Angelini Farmacêutica, Lda

   Tel: + 351 214 148 300

   Hrvatska

   Providens d.o.o.

   Tel.: +385 (1) 48 74 500

   România

   Chiesi Romania S.R.L.

   Tel: + 40 212023642

   Ireland

   Chiesi Ltd

   Tel: + 44 (0)161 488 5555

   Slovenija

   Chiesi Slovenija d.o.o.

   Tel: +386-1-43 00 901

   Ísland

   Chiesi Pharma AB

   Sími: +46 8 753 35 20

   Slovenská republika

   Chiesi Slovakia s.r.o.

   Tel: +421 259300060

   Italia

   Chiesi Farmaceutici S.p.A.

   Tel: + 39 0521 2791

   Suomi/Finland

   Chiesi Pharma AB

   Puh/Tel: +46 8 753 35 20

   Κύπρος

   Chiesi Farmaceutici S.p.A.

   Tηλ: + 39 0521 2791

   Sverige

   Chiesi Pharma AB

   Tel: +46 8 753 35 20

   Latvija

   Chiesi Pharmaceuticals GmbH

   Tel: + 43 1 4073919

   United Kingdom

   Chiesi Ltd 

   Tel: + 44 (0)161 488 5555


   Denna bipacksedel ändrades senast

   09/2017


     

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   För detaljerad information se bifogad produktresumé för PEYONA.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Peyona

  Infusionsvätska, lösning och oral lösning 20 mg/ml 10 x 1 milliliter Ampull

  • Varunummer: 414022
  • Tillverkare: Chiesi Farmaceutici S.p.A.

  2.056,50 kr

  Jämförpris: 205,65 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?