Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Norbrook Laboratories Limited

   Station Works

   Newry

   Co. Down, BT35 6JP

   Storbritannien

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Norbrook Laboratories Limited

   105 Armagh Road

   Newry

   Co. Down, BT35 6PU

   Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Peptinor vet 370 mg/g oralpasta till häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje gram innehåller:

   Omeprazol: 370 mg

   Gul järnoxid (E 172): 2 mg

   Gul till ljusbrun oljig pasta

   4. INDIKATION(ER)

   För behandling av magsår samt förebyggande av återfall av magsår.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Rekommenderas inte till djur yngre än 4 veckor eller med en kroppsvikt under 70 kg.

   Användning av omeprazol till dräktiga och digivande ston rekommenderas inte.

   6. BIVERKNINGAR

   Det finns inga kända behandlingsrelaterade biverkningar.

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Ges i munnen.

   Behandling av magsår: 4 mg omeprazol per kg kroppsvikt en gång dagligen i 28 dagar

   (1 dosmarkering på sprutan/50 kg kroppsvikt) direkt åtföljt av 1 mg omeprazol per kg kroppsvikt en gång dagligen i 28 dagar för att förhindra återfall av magsår under behandlingen.

   Vid återfall rekommenderas återigen behandling med 4 mg omeprazol per kg kroppsvikt (1 dosmarkering på sprutan/50 kg kroppsvikt).

   Det rekommenderas att kombinera behandlingen med ändrade skötsel- och träningsförhållanden. Se även under avsnitt 12.

   Förebyggande behandling av återfall av magsår: 1 mg omeprazol per kg kroppsvikt en gång dagligen.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Omeprazol är verksamt på hästar av olika raser och under olika inhysningsförhållanden; föl från 4 veckors ålder och med vikt över 70 kg; och avelshingstar.

   Ges i munnen.

   Behandling av magsår: 4 mg omeprazol per kg kroppsvikt en gång dagligen i 28 dagar (1 dosmarkering på sprutan/50 kg kroppsvikt) direkt åtföljt av 1 mg omeprazol per kg kroppsvikt en gång dagligen i 28 dagar för att förhindra återfall av magsår under behandlingen.

   Vid återfall rekommenderas återigen behandling med 4 mg omeprazol per kg kroppsvikt (1 dosmarkering på sprutan/50 kg kroppsvikt).

   Det rekommenderas att kombinera behandlingen med ändrade skötsel- och träningsförhållanden. Se även under avsnitt SÄRSKILDA VARNINGAR.

   Förebyggande behandling av återfall av magsår: 1 mg omeprazol per kg kroppsvikt en gång dagligen.

   För att ge omeprazol i dosen 4 mg omeprazol/kg skall sprutans kolv ställas in på rätt dosmarkering för hästens vikt. Varje dosmarkering på sprutans kolv ger tillräckligt med omeprazol för att behandla 50 kg kroppsvikt. Innehållet i en spruta räcker till behandling av en häst på 700 kg vid dosen 4 mg omeprazol per kg kroppsvikt.

   För att ge omeprazol i dosen 1 mg omeprazol/kg ställs sprutans kolv in på den dosmarkering som motsvarar en fjärdedel av hästens kroppsvikt. Till exempel, för att behandla en häst som väger 400 kg, ställs sprutans kolv in på 100 kg. Vid denna dos ger varje dosmarkering på sprutans kolv tillräckligt med omeprazol för att behandla 200 kg kroppsvikt.
   Sätt på locket efter användning.

   10. KARENSTIDER

   Häst: Kött och slaktbiprodukter: 1 dag.

   Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och sprutan efter EXP.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag

   Veterinären bör överväga behovet av att utföra relevantadiagnostiska test före val av behandlingsdosering. 

   Rekommenderas inte till djur yngre än 4 veckor eller med en kroppsvikt under 70 kg.

   Stress (inklusive hård träning och tävling), utfodring, skötsel och djurhållning i övrigt har förknippats med uppkomsten av magsår hos häst. Personer ansvariga för hästarnas välmående ska beakta de faktorer som gör att hästar kan få magsår. Genom att förändra sättet att sköta djuren på kan man uppnå ett eller flera av följande: minskad stress, täta utfodringsintervall, ökat intag av grovfoder och tillgång till bete.

   Användarvarningar: Då denna produkt kan orsaka irritation och överkänslighetsreaktioner, ska direktkontakt med hud och ögon undvikas. Använd ogenomträngliga handskar (engångshandskar) och ät eller drick inte vid hantering och administrering av produkten. Tvätta händer eller annan exponerad hud efter användning. Om ögonkontakt, tvätta omedelbart med rent rinnande vatten och uppsök läkare. Personer som utvecklar reaktioner efter kontakt med produkten ska söka läkare och i framtiden undvika hantering av produkten.

   Användning under dräktighet, digivning eller äggläggning

   Laboratoriestudier på råttor och kaniner har inte visat några fosterskadande effekter.

   Då studiedata saknas avseende dräktighet och digivning, rekommenderas inte användning av omeprazol till dräktiga och digivande ston.

   Andra läkemedel och Peptizole 

   Omeprazol kan fördröja utsöndringen av warfarin. Ingen annan påverkan på eller av läkemedel som ges rutinmässigt till hästar förväntas, även om påverkan på/av läkemedel som bryts ned av leverenzymer inte kan uteslutas.

   Inga behandlingsrelaterade biverkningar har setts efter behandling med omeprazol i doser upp till 20 mg/kg dagligen i 91 dagar hos fullvuxna hästar och hos föl äldre än 2 månader.

   Inga behandlingsrelaterade biverkningar (särskilt inga biverkningar på spermakvalité eller sexuellt beteende) har setts efter behandling med omeprazol 12 mg/kg dagligen i 71 dagar hos avelshingstar.

   Inga behandlingsrelaterade biverkningar har setts efter behandling med omeprazol 40 mg/kg dagligen i 21 dagar hos fullvuxna hästar.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären/apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-08-19

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Den orala pastan tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:

   Kartong med 1 spruta

   Kartong med 7 sprutor

   Storförpackning med 72 sprutor

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Peptinor vet

  Oral pasta 370 mg/g 7 x 7,57 gram Förfylld spruta

  • Varunummer: 415715
  • Tillverkare: N-vet AB

  897,50 kr

  Jämförpris: 16,03 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?